A a a+
 

Tolltariffen

A V S N I T T   X V IMaskiner, apparater og mekaniske redskaper; elektrisk materiell; deler dertil; apparater for opptak og gjengivelse av lyd, apparater for opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, og deler og tilbehør til slike apparater

Noter

1. Dette avsnitt omfatter ikke:
  a. drivreimer eller transportbånd av plast som hører under kapittel 39, eller av vulkanisert gummi (posisjon 40.10), eller andre varer av det slag som brukes i maskiner, apparater eller mekaniske eller elek­tris­ke redskaper eller til annen teknisk bruk, av vulkanisert bløt­gum­mi (posisjon 40.16);
  b. varer av lær eller kunstlær (posisjon 42.05) eller av pelsskinn (po­si­sjon 43.03), av det slag som brukes i maskiner, appa­rater eller me­kaniske red­skaper eller til annen teknisk bruk;
  c. bobiner, spoler, hylser, koner, sneller eller liknende artikler, uan­sett materiale (f.eks. kapittel 39, 40, 44 eller 48 eller avsnitt XV);
  d. perforerte kort til jacquardmaskiner eller liknende maskiner (f.eks. kapit­tel 39 eller 48 eller avsnitt XV);
  e. drivreimer eller transportbånd av tekstilstoff (posisjon 59.10) eller andre tekstilvarer til teknisk bruk (posisjon 59.11);
  f. edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekon­stru­erte) som hører under posisjonene 71.02 - 71.04, eller varer som be­står helt av slike steiner, og som hører under posisjon 71.16, unn­tatt uinnfattede safirer og diamanter for grammofonstifter (posi­sjon 85.22);
  g. deler til alminnelig bruk som definert i note 2 til avsnitt XV, av ued­elt metall (avsnitt XV), eller tilsvarende varer av plast (ka­pit­tel 39);
  h. borerør (posisjon 73.04);
  ij. endeløse bånd av metalltråd eller metallstrimler (avsnitt XV);
  k. varer som hører under kapittel 82 eller 83;
  l. varer som hører under avsnitt XVII;
  m. varer som hører under kapittel 90;
  n. ur eller andre varer som hører under kapittel 91;
  o. utskiftbart verktøy som hører under posisjon 82.07, eller børster av det slag som brukes som deler til maskiner (posisjon 96.03); liknende ut­skiftbart verktøy skal klassifiseres etter be­skaf­fenheten av materialet i den arbeidende del (f.eks. i kapittel 40, 42, 43, 45 eller 59 eller posisjon 68.04 eller 69.09);
  p. varer som hører under kapittel 95; eller
  q. skrivemaskinbånd eller liknende bånd, også på spoler eller i kassetter (klassifiseres etter materialets beskaffenhet, eller under posisjon 96.12 dersom det er innsatt med farge eller på annen måte behandlet slik at det gir avtrykk), eller stativ med ett, to eller tre ben ("monopods, bipods, tripods") og liknende varer som hører under posisjon 96.20.
     
2. Med forbehold av bestemmelsene i note 1 til dette avsnitt, note 1 til ka­pittel 84 og note 1 til kapittel 85 skal deler til maskiner (unntatt deler til varer som hører under posisjon 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 eller 85.47) klassifiseres etter følgende regler:
  a. deler som er varer som hører under noen av posisjonene i kapittel 84 eller 85 (unntatt posisjonene 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 og 85.48), skal i alle tilfeller klassifiseres i sine respektive posisjoner;
  b. andre deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til en spe­siell maskin eller til flere maskiner som hører under samme posisjon (herunder også posisjon 84.79 eller 85.43), skal klassifiseres under sam­me posisjon som ved­kommende maskin eller maskiner, eller under posisjon 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 eller 85.38, alt etter sin be­skaf­fenhet. Deler som pas­ser like godt til varer som hører under posisjon 85.17 og posisjonene 85.25 - 85.28, skal klassifiseres under posi­sjon 85.17;
  c. alle andre deler skal klassifiseres under posisjon 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 eller 85.38, alt etter sin beskaffenhet, eller hvis dette ikke er mulig, under posisjon 84.87 eller 85.48.
3. Når ikke annet er bestemt, skal kombinerte maskiner som består av to eller flere maskiner sammensatt til en enhet, og andre maskiner som er innrettet til å utføre to eller flere komplementære eller alter­na­tive funk­sjoner, klassifiseres som den komponent eller den maskin som ut­fører hoved­funksjonen.
4. Når en maskin (herunder en kombinasjon av maskiner) består av særskilte komponenter (enten atskilt eller forbundet med rør, transportbånd-ut­styr, elektriske ledninger eller annet utstyr) bestemt til å virke sam­men for å utføre en klart definert funksjon som omfattes av en av posi­sjonene i kapittel 84 eller kapittel 85, skal hele maskinen eller appa­ratet klassifiseres under den posisjon som omfatter denne funksjon.
5. Med betegnelsen "maskiner" i disse noter forstås alle maskiner, maskin­an­legg, utstyr, apparater eller redskaper som er nevnt under posisjonene i kapittel 84 eller 85.