A a a+
 

Tolltariffen

A V S N I T T   X V I IKjøretøyer, luftfartøyer, fartøyer og annet transportutstyr

Noter

1. Dette avsnitt omfatter ikke varer som hører under posi­sjon 95.03 eller 95.08, og heller ikke bobsleigher, kjelker og liknende som hører under posi­sjon 95.06.
2. Betegnelsene "deler" og "tilbehør" omfatter ikke følg­ende varer, selv om de kan anses å være beregnet på de varer som hører under dette avsnitt:
  a. pakninger og liknende av ethvert materiale (klassifiseres etter materia­lets beskaffenhet eller føres under posisjon 84.84), og andre varer av vulkani­sert gummi, unntatt hard­gummi (posisjon 40.16);
  b. deler til alminnelig bruk som definert i note 2 til avsnitt XV, av uedelt metall (avsnitt XV) eller liknende varer av plast (kapittel 39);
  c. varer som hører under kapittel 82 (verktøy);
  d. varer som hører under posisjon 83.06;
  e. maskiner og apparater som hører under posi­sjonene 84.01 til 84.79, samt deler dertil, unntatt radiatorer til varer som hører under dette avsnitt; varer som hører under posisjon 84.81 eller 84.82, og varer som hører under posisjon 84.83, forutsatt at de utgjør integre­rende deler av motorer eller andre kraftmaskiner;
  f. elektriske maskiner, apparater og materiell (kapittel 85);
  g. varer som hører under kapittel 90;
  h. varer som hører under kapittel 91;
  ij. våpen (kapittel 93);
  k. lamper og belysningsutstyr som hører under posi­sjon 94.05; eller
  l. børster av det slag som brukes som deler til kjøre­tøyer (posisjon 96.03).
3. Betegnelsene "deler" eller "tilbehør" i kapitlene 86, 87 og 88 omfatter bare deler og tilbehør som uteluk­kende eller fortrinnsvis er egnet til bruk for varer som hører under nevnte kapitler. Deler eller tilbehør som svarer til beskriv­elsen i to eller flere av posisjonene i disse kapit­ler, føres under den posisjon som tilsvarer vedkommende dels eller til­behørs primære bruk.
4. I dette avsnitt skal:
  a. motorkjøretøyer som er spesielt konstruert til bruk både på veg og skinner, klassifiseres under sin respektive posi­sjon i kap­ittel 87;
  b. motordrevne amfibiekjøretøyer skal klassifiseres under sin re­spek­tive posi­sjon i kapittel 87;
  c. luftfartøyer som er slik konstruert at de også kan brukes som kjøretøyer på veg skal klassifiseres under sin respektive posisjon i kapittel 88.
5. Luftputekjøretøyer og -fartøyer skal klassifiseres i dette avsnitt sammen med de kjøretøyer eller fartøyer som de er nærmest beslektet med, etter følgende retningslinjer:
  a. i kapittel 86 dersom de er konstruert for å kjøre på en styreskinne (luftputetog);
  b. i kapittel 87 dersom de er konstruert for å kjøre over land eller både over land og vann;
  c. i kapittel 89 dersom de er konstruert for å kjøre over vann, også om de kan lande på strender eller land­ings­plattformer, eller kan kjøre over is.
    Deler og tilbehør til luftputekjøretøyer og -fartøyer skal klassifise­res på samme måte som deler og tilbehør til de kjøretøyer og fartøyer som hører under den posisjon luftputekjøretøyet eller -fartøyet klassifiseres under i henhold til ovennevnte retningslinjer.
    Stasjonært materiell for luftputetog skal klassifiseres som stasjonært materi­ell for jernbaner, og signal-, sikkerhets- eller trafikk­regu­ler­ings­utstyr for luftputetogs transport­system skal klassifiseres som sig­nal-, sikker­hets- eller trafikk­regulerings­utstyr for jernbaner.