A a a+
 

Tolltariffen

A V S N I T T   X VUedle metaller og varer av uedle metaller

Noter

1. Dette avsnitt omfatter ikke:
  a. tilberedt maling, blekk og andre produkter på basis av metallflak eller -pulver (posisjonene 32.07 - 32.10, 32.12, 32.13 eller 32.15);
  b. ferrocerium og andre pyrofore legeringer (posisjon 36.06);
  c. hodeplagg og deler dertil, som hører under posisjon 65.06 eller 65.07;
  d. paraplystell eller andre varer som hører under posisjon 66.03;
  e. varer som hører under kapittel 71 (f.eks. legeringer av edelt metall, uedelt metall plettert med edelt metall, bijouterivarer av uedelt me­tall);
  f. varer som hører under avsnitt XVI (maskiner, apparater og elektrisk ma­teri­ell);
  g. sammensatte jernbane- eller sporveisskinner (posisjon 86.08) eller andre varer som hører under avsnitt XVII (kjøretøyer, skip, båter, luft­far­tøyer);
  h. instrumenter eller apparater som hører under avsnitt XVIII, herunder ur­fjærer;
  ij. hagl (posisjon 93.06) eller andre varer som hører under avsnitt XIX (våpen og ammunisjon);
  k. varer som hører under kapittel 94 (f.eks. møbler, senge­bunner, lamper og annet belysningsutstyr, lysskilt, prefabrikkerte bygninger);
  l. varer som hører under kapittel 95 (f.eks. leketøy, spill, sports­ar­tikler);
  m. håndsikter, knapper, penner, penneholdere, pennesplitter, stativ med ett, to eller tre ben ("monopods, bipods, tripods") og liknende varer eller andre varer som hører under kapittel 96 (forskjellige forarbeidde varer); eller
  n. varer som hører under kapittel 97 (f.eks. kunstverker).
2. Med betegnelsen “deler til alminnelig bruk” forstås i hele tolltariffen:
  a. varer som hører under posisjon 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 eller 73.18 og til­svarende varer av annet uedelt metall;
  b. fjærer og fjærblad av uedelt metall, unntatt urfjærer som hører under posi­sjon 91.14; og
  c. varer som hører under posisjonene 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 samt rammer og speil av uedelt metall som hører under posisjon 83.06.
      Betegnelsen “deler” i kapitlene 73 - 76 og 78 - 82 (unntatt posisjon 73.15) omfatter ikke deler til alminnelig bruk som definert ovenfor.
      Med forbehold av bestemmelsene i avsnittet foran og i note 1 til kapittel 83, er varer som hører under kapittel 82 eller 83 unntatt fra kapitlene 72 - 76 og 78 - 81.
3. Med betegnelsen “uedelt metall” forstås i hele tolltariffen: jern og stål, kobber, nikkel, aluminium, bly, sink, tinn, wolfram, molyb­den, tantal, mag­nesium, kobolt, bismut, kadmium, titan, zirkonium, antimon, mangan, beryl­lium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niob (kolumbium), rhenium og tallium.
   
4. Med betegnelsen “cermeter” forstås i hele tolltariffen produkter som inne­holder en mikroskopisk, heterogen kom­bi­nasjon av en met­all­komponent og en keramisk komponent. Betegnelsen “cermeter” omfatter også sintrede metall­karbider (metall­karbider som er sintret med et metall).
5. Klassifisering av legeringer (unntatt ferrolegeringer og kobber­forleger­inger som definert i kapitlene 72 og 74):
  a. legeringer av uedle metaller klassifiseres som det metall hvis vekt­andel er størst;
  b. legeringer av uedle metaller som hører under dette avsnitt, og andre leger­ingsemner som ikke hører under dette avsnitt, klassifiseres som le­ger­inger av uedle metaller som hører under dette avsnitt, når den sam­lede vekt av disse metaller er lik eller større enn den samlede vekt av de andre legeringsemner;
  c. betegnelsen “legeringer” i dette avsnitt skal også omfatte sintrede bland­inger av metallpulver, heterogene, intime blandinger framstilt ved smelt­ing (unntatt “cermets”) og intermetalliske forbindelser.
6. Når ikke annet fremgår av teksten, skal enhver henvisning i tolltariffen til et uedelt metall også omfatte legeringer som i henhold til note 5 ovenfor skal klassifiseres som legeringer av dette metall.
7. Klassifisering av sammensatte varer:
  Varer som består av to eller flere uedle metaller (herunder varer som i hen­hold til de alminnelige fortolkningsregler anses å være av uedelt metall), klassifiseres - når ikke annet fremgår av vedkommende posisjonstekst - som varer av det metall hvis vektandel er størst i forhold til de andre metaller.
      Ved anvendelse av denne bestemmelse blir:
  a. jern og stål eller forskjellige slags jern og stål å anse som ett og samme metall;
  b. en legering å anse som om den består helt av det metall som etter note 5 er bestemmende for klassifiseringen; og
  c. “cermets” som hører under posisjon 81.13, å anse som ett enkelt, uedelt metall.
8. Med følgende betegnelser forstås i dette avsnitt:
  a. Avfall og skrap:
    metallavfall og -skrap fra produksjon eller mekanisk bearbeiding av me­tal­ler, og metallvarer som er helt ubrukelige på grunn av brudd, ut­stansing, slitasje eller andre årsaker.
  b. Pulver:
    produkter hvorav minst 90 vektprosent kan passere gjennom en sikt med maskevidde 1 mm.