A a a+
 

Tolltariffen

A V S N I T T   X ITekstilmaterialer og varer derav

Noter

1. Dette avsnitt omfatter ikke:
  a. bust og andre dyrehår til børstebinderarbeider (posisjon 05.02); tagl og avfall derav (posisjon 05.11);
  b. menneskehår og varer derav (posisjon 05.01, 67.03 eller 67.04), unn­tatt filterduk av det slag som vanligvis brukes til oljepressing eller lik­nende (posisjon 59.11);
  c. bomull-linters og andre vegetabilske materialer som hører under ka­pittel 14;
  d. asbest som hører under posisjon 25.24 eller varer av asbest samt andre produkter som hører under posisjon 68.12 eller 68.13;
  e. varer som hører under posisjon 30.05 eller 30.06; tanntråd, i pakninger for detalj­salg, som hører under posisjon 33.06;
  f. tekstiler, sensitive for lys eller annen bestråling, som hører under posi­sjonene 37.01 - 37.04;
  g. monofilamenter av plast med største tverrmål over 1 mm, og strimler og liknende (f.eks. kunstig strå) av plast med synlig bredde over 5 mm (kapittel 39), eller fletninger og vevnader samt andre varer av flette­materialer av slike mono­filamenter eller strimler (kapittel 46);
  h. vevnader, trikotasje, filt eller fiberduk (“nonwovens”), impregnert, over­trukket, belagt eller laminert med plast samt varer derav, som hører under kapittel 39;
  ij. vevnader, trikotasje, filt eller fiberduk (“nonwovens”), impregnert, over­trukket, belagt eller laminert med gummi samt varer derav, som hører under kapittel 40;
  k. huder og skinn med hår eller ull (kapittel 41 eller 43), eller varer av pelsskinn samt kunstig pelsskinn eller varer derav, som hører under posi­sjon 43.03 eller 43.04;
  l. varer av tekstilmaterialer som hører under posisjon 42.01 eller 42.02;
  m. varer som hører under kapittel 48 (f.eks. cellulosevatt);
  n. fottøy eller deler dertil, gamasjer, leggings eller liknende varer, som hører under kapittel 64;
  o. hårnett og andre hodeplagg eller deler dertil, som hører under kapittel 65;
  p. varer som hører under kapittel 67;
  q. tekstilmaterialer med slipebelegg (posisjon 68.05), og karbonfibrer og varer derav som hører under posisjon 68.15;
  r. glassfibrer og varer derav (kapittel 70), unntatt broderier med glass­fib­er­tråd på synlig bunn av tekstilstoff;
  s. varer som hører under kapittel 94 (f.eks. møbler, senge­utstyr, lamper og be­lysningsutstyr);
  t. varer som hører under kapittel 95 (f.eks. leketøy, spill, sports­artikler og nett til bruk ved sportsaktiviteter);
  u. varer som hører under kapittel 96 (f.eks. børster, reise­etuier for sying, glidelåser, fargebånd til skrive­maskiner, sanitetsbind, tamponger og bleier for småbarn);
  v. varer som hører under kapittel 97;
2. A. Varer som hører under kapitlene 50 - 55 eller posisjon 58.09 eller 59.02, og som består av en blanding av to eller flere tekstil­ma­ter­i­aler, skal klassifiseres som om de helt består av det tekstilmateriale hvis vektandel er størst.
      Når ingen av tekstilmaterialene har størst vektandel, skal varene klassifiseres som om de helt består av det tek­stil­materiale som er om­fat­tet av den posisjon som er nevnt sist i num­merorden av de posi­sjoner som skal tas i betraktning som like­stilte.
  B. Ved anvendelse av ovenstående bestemmelse gjelder følgende:
    a. omspunnet garn av tagl (posisjon 51.10) og metallisert garn (po­si­sjon 56.05), skal hver for seg anses som ett tekstil­materiale, og vekten skal være den samlede vekt av dets bestanddeler; ved klassifisering av vev­nader skal metalltråd anses som tekstilmateriale;
    b. valg av posisjon skal foretas ved først å bestemme kapitlet og der­etter en anvendelig posisjon i dette kapittel uten hensyn til de materialer som ikke hører under dette kapittel;
    c. når både kapitlene 54 og 55 vurderes sammen med et annet kapittel, skal kapitlene 54 og 55 anses som ett kapittel;
    d. når et kapittel eller en posisjon omfatter varer av forskjellige tek­stilmaterialer, skal disse materialer anses som ett tekstil­ma­teriale.
  C. Bestemmelsene under punktene A og B ovenfor gjelder også garn omhand­let i note 3, 4, 5 eller 6 nedenfor.
3. A. Som hyssing, snører, liner og tau i dette avsnitt anses - med for­be­hold av unntakene i punkt B nedenfor - enkelt, flerlagt (tvunnet) eller kabel­slått garn:
    a. av silke eller silkeavfall med lengdevekt over 20.000 desitex;
    b. av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer (herunder garn av to eller flere monofilamenter som hører under kapittel 54) med leng­de­vekt over 10.000 desitex;
    c. av hamp eller lin:
      1. polert eller glanset med lengdevekt minst 1.429 desitex;
      2. upolert eller uglanset med lengdevekt over 20.000 desitex;
    d. av kokosfibrer, tre- eller flerlagt;
    e. av andre vegetabilske fibrer med lengdevekt over 20.000 desitex;
    f. forsterket med metalltråd.
  B. Ovenstående bestemmelser gjelder ikke:
    a. garn av ull eller andre dyrehår samt papirgarn, unntatt garn som er for­sterket med metalltråd;
    b. fiberkabel av syntetiske eller kunstige filamenter som hører under kapit­tel 55, og multifilamentgarn som ikke er snodd eller er snodd mindre enn 5 ganger pr. meter, og som hører under kapittel 54;
    c. wormgut som hører under posisjon 50.06, og mono­filamenter som hører under kapittel 54;
    d. metallisert garn som hører under posisjon 56.05; garn forsterket med metalltråd er omfattet av punkt A.f. ovenfor;
    e. chenillegarn, omspunnet garn og “chainette”-garn som hører under posisjon 56.06.
4. A.

Med betegnelsen “detaljopplegging” i kapitlene 50, 51, 52, 54 og 55 for­stås - med forbehold av unntakene i punkt B neden­for - garn (enk­elt, flerlagt (tvunnet) eller kabelslått) som er lagt opp:

    a. på vindsler, spoler eller liknende med vekt (opp­leggings­materialet medregnet) høyst:
      1. 85 gram for garn av silke, silke avfall og syntet­iske eller kunst­ige filamenter;
      2. 125 gram for annet garn;
    b. i nøster, fedd eller dokker med vekt høyst:
      1. 85 gram for garn av syntetiske eller kunstige fila­menter under 3.000 desitex og for garn av silke eller silkeavfall;
      2. 125 gram for alt annet garn under 2.000 desitex;
      3. 500 gram for annet garn;
    c. i hesper som består av flere dokker eller fedd avdelt med skille­tråder som gjør dem uavhengige av hver­andre og hvor dokkene eller feddene har en ensartet vekt høyst:
      1. 85 gram for garn av silke, silkeavfall eller syntetiske eller kunstige filamenter;
      2. 125 gram for annet garn.
  B. Ovenstående bestemmelser gjelder ikke:
    a. enkelt garn, uansett tekstilmateriale, unntatt:
      1. enkelt garn av ull eller fine dyrehår, ubleiket;
      2. enkelt garn av ull eller fine dyrehår, bleiket, farget eller trykt, med lengdevekt over 5.000 desitex;
    b. flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn, ubleiket:
      1. av silke eller silkeavfall, uansett opplegging;
      2. av andre tekstilmaterialer, unntatt ull eller fine dyrehår, i dok­ker eller fedd;
    c. flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av silke eller silkeav­fall, bleiket, farget eller trykt, med lengdevekt høyst 133 de­si­tex;
    d. enkelt, flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn, uansett tek­stil­ma­teriale:
      1. i krysshespede fedd eller dokker;
      2. i opplegging som indikerer at varen skal brukes i tekstil­indu­strien (f.eks. på sneller for spinne­maskiner, koniske bobiner eller spindler, eller sneller i form av kokonger for broderi­ma­skiner).
5. Med betegnelsen “sytråd” i posisjonene 52.04, 54.01 og 55.08 forstås fler­lagt (tvunnet) eller kabelslått garn:
  a. i opplegging (f.eks. bobiner, sneller) med vekt (opplegg­ings­materi­alet medregnet) høyst 1.000 gram;
  b. med appretur til bruk som sytråd; og
  c. med en avsluttende “Z”- sno.
6. Med betegnelsen “høystyrkegarn” i dette avsnitt forstås garn som har en spesifikk belastning uttrykt i cN/tex (centinewton pr. tex) som er stør­re enn det som er angitt nedenfor:
  Enkelt garn av nylon eller andre polyamider, eller av poly­estere: 60cN/tex
  Flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av nylon eller andre poly­­amider, eller av polyestere: 53 cN/tex
  Enkelt, flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av viskose­rayon.: 27 cN/tex
7. Med betegnelsen “ferdige varer” i dette avsnitt forstås:
  a. varer skåret i annen form enn kvadratisk eller rektangu­lær;
  b. varer som er ferdige til bruk uten å behøve søm eller annen bearbeid­ing, eller som er ferdige bare ved å klippe over skilletråder (f.eks. visse støvkluter, håndklær, bord­duker, tørklær, tepper);
c. varer som er tilskåret og har minst én varmeforseglet ("heat-sealed") kant som er synlig avsmalnet eller sammenpresset, og hvor de andre kantene er behandlet som beskrevet i et av de andre punktene til denne noten, men med unntak av tekstil­stoffer hvor kantene er forhindret fra å rakne ved varmeavskjæring eller annen enkel behandling;
  d. varer som er kantet, faldet eller har brettede kanter eller en eller flere kanter forsynt med knyttede frynser, men med unntak av tekstil­stoffer hvor kantene er kastet over eller på andre enkle måter for­hindret fra å rakne;
  e. varer som er tilskåret og bearbeidd ved uttrekking av tråder;
  f. varer som er sammenføyd ved søm, klebemiddel eller på annen måte (unntatt metervarer som består av to eller flere lengder av samme stoff skjøttsammen i lengde­retningen, eller metervarer som består av to eller flere tekstilstoff lag­vis sammenføyd, med eller uten stopning);
  g. tilformede varer av trikotasje som foreligger som egne en­heter eller i lengder som består av flere enheter.
8. I kapitlene 50 - 60 gjelder følgende:
  a. kapitlene 50 - 55 og 60 og, når ikke annet er bestemt, kapit­lene 56 - 59 omfatter ikke varer som anses som “ferdige” i henhold til note 7 ovenfor; og
  b. kapitlene 50 - 55 og 60 omfatter ikke varer som hører under kapitlene 56 - 59.
9. Vevnader som hører under kapitlene 50 - 55, skal også om­fatte tekstil­stoffer som består av lag av parallellagte tekstil­garn lagt på hverandre i spisse eller rette vinkler. Lagene holdes sammen i garnenes skjær­ings­punkter ved hjelp av et klebemiddel eller ved varmebehandling.
10. Elastiske produkter som består av tekstilmaterialer i forbindelse med gum­mitråder, skal klassifiseres i dette avsnitt.
11. I dette avsnitt skal betegnelsen “impregnert” også omfatte dyppet.
12. I dette avsnitt skal betegnelsen “polyamider” også omfatte aramider.
13. Med betegnelsen "elastomergarn" forstås i dette avsnittet, og eventuelt i hele toll­tariffen, filamentgarn, herunder monofilamenter, av syntetiske tekstilmaterialer, unntatt teksturert garn, som kan strekkes til tre ganger sin opprinnelige lengde uten å briste, og som etter å ha blitt strukket til to ganger sin opprinnelige lengde, innen fem minutter går tilbake til en lengde av høyst én og en halv gang sin opprinnelige lengde.
14. Når ikke annet er bestemt, skal klær som hører under for­skjellige posi­sjoner i dette avsnitt, klassifiseres i sine respektive posisjoner, selv om de fore­ligger i sett pakket for detaljsalg. Med “klær” i denne note forstås klær som hører under posi­sjonene 61.01 - 61.14 og posisjonene 62.01 - 62.11.
  
Varenummernoter.
1. Med følgende betegnelser forstås i dette avsnitt og eventuelt i hele tolltariffen:
  a. Ubleiket garn:
    Garn som:
    1. har fiberbestanddelenes naturlige farge og som ikke er bleiket, farget (også i massen) eller trykt;
    2. er av ubestemmelig farge (“grått garn”), fremstilt av opprevne fil­ler.
       Slikt garn kan være behandlet med et fargeløst appretur­middel eller et uekte fargestoff (som forsvinner etter enkel vask med såpe), og når det gjelder syntetiske eller kunstige fibrer, være behandlet i massen med mat­terings­middel (f.eks. titandioksid).
  b. Bleiket garn:
    Garn som:
    1. har gjennomgått en bleikeprosess, er fremstilt av bleikede fibrer eller - når ikke annet er bestemt - er farget hvitt (også i mas­sen) eller be­handlet med hvitt appreturmiddel;
    2. består av en blanding av ubleikede og bleikede fibrer;
    3.

er flerlagt eller kabelslått og består av ubleiket og bleiket garn.   

  c. Farget eller trykt garn:
    Garn som:
    1. er farget (også i massen), unntatt hvitt eller med uekte farge, eller som er trykt eller fremstilt av fargede eller trykte fibrer;
    2. består av en blanding av fibrer av forskjellige farger eller av en blanding av ubleikede eller bleikede fibrer med fargede fibrer (jas­pe eller melert garn), eller er trykt i en eller flere farger med visse mellomrom for å gi inntrykk av prikker;
    3. er fremstilt av trykte lunter eller trykt forgarn;
    4. er flerlagt eller kabelslått og består av ubleiket eller bleiket garn og farget garn.
        De ovennevnte definisjoner gjelder også, med nød­vendige tillempinger, for monofilamenter og strimler eller liknende som hører under kapittel 54.
  d. Ubleikede vevnader:
    Vevnader fremstilt av ubleiket garn og som ikke er blitt bleiket, farg­et eller trykt. Slike vevnader kan være be­handlet med et farge­løst appre­tur­middel eller et uekte fargestoff.
  e. Bleikede vevnader:
    Vevnader som:
    1. er bleikede eller - når ikke annet er bestemt - farget hvite eller be­handlet med hvitt appreturmiddel, som meter­vare;
    2. består av bleiket garn;
    3. består av ubleiket og bleiket garn.
  f. Ensfargede vevnader:
    Vevnader som:
    1. er farget i en ensartet farge, unntatt hvit (når ikke annet er be­stemt) eller er behandlet med et farget appreturmiddel, unn­tatt hvit (når ikke annet er bestemt), som metervare;
    2. består av farget garn av en ensartet farge.
  g. Flerfargede vevnader:
    Vevnader (unntatt trykte vevnader) som:
    1. består av garn av forskjellige farger eller av garn av forskjel­lige ny­anser av samme farge (unntatt fiber­bestand­delenes naturlige farge);
    2. består av ubleiket eller bleiket garn og farget garn;
    3. består av jaspe eller melert garn.
        (Det skal alltid ses bort fra garn som benyttes i jarer eller i ende­ne på metervarer).
  h. Trykte vevnader:
    Trykte vevnader som metervare, også fremstilt av garn av forskjellige farger.
        (Som trykte vevnader anses også følgende: vevnader med mønster som er frem­kommet f.eks. ved hjelp av pensel, sprøytepistol eller over­før­ings­papir, med tekstil­fnugg eller ved batikkteknikk.)
      Mercerisering påvirker ikke klassifiseringen av garn eller vevnader som omfattes av de ovennevnte definisjoner.
      Definisjonene i under d. - h. ovenfor gjelder, med nødvendige tillempninger, også for trikoterte stoffer.
  ij. Toskaftbinding:
    En vevemåte hvor hver vefttråd vekselvis passerer over og under på hverandre følgende varptråder og hver varptråd vekselvis passerer over og under på hverandre følgende vefttråder.
2. A. Varer som hører under kapitlene 56 - 63 og inneholder to eller flere tekstilmaterialer, skal anses som om de består helt av det tekstil­ma­teriale som ville bli foretrukket i henhold til note 2 i dette av­snitt ved klassifisering av en vare under kapitlene 50 - 55 eller posisjon 58.09 som består av de samme tekstilmaterialer.
  B. Ved anvendelse av denne regel gjelder:
    a. hvis det er mulig, skal det bare tas hensyn til den del av varen som bestemmer klassifiseringen etter alminnelig fortolk­ningsregel 3;
    b. for tekstilvarer som består av et bunnstoff og en overflate av luv eller løkker, skal det ikke tas hensyn til bunnstoffet;
    c. for broderier som hører under posisjon 58.10 og varer derav, skal det bare tas hensyn til bunnstoffet. Ved klassifisering av broderier uten syn­lig bunn og varer derav skal det imidlertid bare tas hensyn til broderi­garnets beskaffenhet.