A a a+
 

Tolltariffen

A V S N I T T   V IProdukter fra kjemiske eller nærstående industrier

Noter

1. A. Varer (unntatt radioaktive malmer) som svarer til beskrivelsen under posisjon 28.44 eller 28.45, skal klas­sifi­s­eres under disse posisjoner og ikke under andre posi­sjoner i tolltariffen.
  B. Med forbehold av bestemmelsen i punkt A ovenfor, skal varer som svarer til en beskrivelse under posisjon 28.4328.46 eller 28.52, klassifiseres under disse posisjoner og ikke under andre posisjoner i dette av­snitt.
2. Med forbehold av bestemmelsene i note 1. ovenfor, skal varer som hører under posisjon 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 eller 38.08 som følge av at de er pakket i porsjoner eller for detaljsalg, klassifiseres under disse posisjoner og ikke under andre posisjoner i tolltariffen.
3. Varer pakket i sett som består av to eller flere komponenter, hvorav noen eller alle hører under dette avsnitt og er bestemt til å blandes sammen for å danne et produkt under avsnitt VI eller VII, skal klassifiseres under den posisjon som omfatter dette produkt, forutsatt at kom­ponentene:
  a. tydelig foreligger som sett uten først å måtte pakkes om,
  b. presenteres sammen,
  c. er slik sammensatt at de supplerer hverandre, enten ved sin karak­ter eller av­passede mengdeforhold.