A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
D-a,g-dihydroksy-n-3-etoksyp, *29.36
Daddelkjerner, til utskjæring14.04
Daddelsteiner96.02
Daddelvin22.06
Dadler, mel og pulver av11.06
Dadler, tilberedte med sukker20.06
Dadler, friske eller tørkede08.04
Dafnetin29.32
Dagbøker48.20
Daggerter93.07
Dagsaviser49.02
Dah53.03
Dahlia06.01
Dam95.04
Damascener, friske08.09
Damask, silkevevnad50.07
Damaskusrosiner08.06
Dambrikker95.04
Damianablad12.11
Dammarharpiks13.01
Dampakkumulatorer84.04
Dampalarmer85.31
Dampblåsemaskiner84.24
Dampdyser, for bleikemaskiner84.51
Dampeapparater84.19
Dampformer84.51
Damphammere84.62
Dampkjeler84.02
Dampkjeler84.19
Dampkokeapparater85.16
Dampkokere84.19
Dampkondensatorer84.04
Damplokomotiver86.02
Dampmaskiner, med kjele84.12
Dampmaskiner, leketøys -95.03
Damppresser84.51
Damppulsatorer, (pulsometre)84.13
Dampsamlere84.04
Dampstrykejern85.16
Damptrykkstermometre90.25
Dampturbiner84.06
Dandyvalser, for maskiner for papirmasse84.39
Dannerts73.13
Danseklær, trikoterte61.14
Danseklær, ikke trikoterte62.11
Darts95.04
Databehandlingsmaskiner84.71
Dataterminaler84.71
Dateringsstempler96.11
Datura metel, blad og frø av12.11
Daviditt26.12
Daviter84.25
D-ax-tokoferol29.36
DDT, (diklordifenyltrikloretan)29.03
Debacked, kork45.02
Defibreringsmaskiner84.38
Deformasjonsmålere85.33
Deformasjonsmålere90.31
Defrosterapparater, ikke-elektriske87.08
Defrostere85.12
Defrostere, til fly etc85.43
Degras, naturlig og kunstig15.22
Dehydroeddiksyre29.32
Dehydrotio-p-toluidin29.34
Deig19.01
Deigblandemaskiner84.38
Deigdelemaskiner84.38
Deigeltemaskiner84.38
Deigformemaskiner84.38
Deigknaere85.09
Deigskjærere82.05
Dekadebruer90.30
Dekahydronaftalen, (C10H18)29.02
Dekalkomanier49.08
Dekametylsyklopentasiloksan29.31
Dekanal, (C10H20O)29.12
Dekaner, (mettede asykliske hydrokarboner)29.01
Dekaperingsbeholdere, for valseverk84.55
Dekatermaskiner84.51
Dekk40.11
Dekk40.12
Dekkavtakere82.05
Dekketøy63.02
Dekketøyskap94.03
Dekkglass70.17
Dekkplater, 68.02
Dekkplater, , til ur91.14
Dekkstein68.02
Dekktennis, utstyr for95.06
Dekorasjoner, av kunstige blomster etc67.02
Dekorasjoner95.05
Dekorasjonsartikler39.26
Dekorasjonsartikler69.13
Dekorasjonsgjenstander44.20
Dekorasjonsgjenstander, av46.02
Dekorasjonsgjenstander69.13
Dekorasjonsgjenstander70.13
Dekorasjonsgjenstander70.18
Dekorasjonsgjenstander83.06
Dekorasjonsruller,, belegg43.03
Dekorasjonsvatt, av tekstilmateriale56.01
Deksametason29.37
Deksamfetamin29.21
Deksler, av jern eller stål73.25
Deksler, for symaskiner84.52
Deksler, deler til akkumulatorer85.07
Deksler, for katodestrlerør85.40
Deksler, til brytere85.46
Dekstrin35.05
Dekstrinlim35.05
Dekstromoramid29.34
Dekstrose17.02
Dekupersager82.02
Delehoder, for fresemaskiner84.59
Delehoder, til verktøymaskiner84.66
Deler, av fjær05.05
Deler, av fugler (med påsittende fjær/dun)05.05
Deler, til maskiner, av tekstilmateriale59.11
Deler, til klær, trikoterte61.17
Deler, til fottøy64.06
Deler, til brilleinnfatninger90.03
Deler, til urkasser91.11
Deler, til musikkinstrumenter92.09
Deletabeller, til verktøymaskiner84.66
Delfinfett, og -olje15.04
Demetylmorfin29.39
Demisjanger70.10
Demodulatorer85.17
Demonstrasjonsmodeller90.23
Demonstrasjonsmålere90.28
Dempere92.09
Deniarosiner08.06
Densimetre90.25
Densiometre90.27
Dentalinstrumenter, /apparater90.18
Dentalinstrumenter90.18
Dentallegeringer81.12
Deodoriseringsmidler33.07
Deoksyefedrin29.39
Deoksykortikosteron29.37
Derivater, av asykliske hydrokarboner29.03
Derrisrøtter12.11
Descloisitt26.15
Desibelmålere90.30
Desinfeksjonsmidler38.08
Desmer05.10
Desoksidasjonsmiddel81.12
Desoksykorton29.37
Desomorfin29.39
Desomorfin29.39
Dessertkniver82.11
Dessertvin22.04
Dessikatører70.17
Destillasjonsapparater70.17
Destillasjonsapparater84.19
Destillasjonskolber70.17
Destillater, aromatiske27.07
Destillater, vandige33.01
DET29.39
Detektorapparater, ultralyd90.14
Detektorer, for dampalarmer85.31
Detektorer85.43
Detektorer90.27
Detektorinstrumenter90.30
Detergents34.02
Detonatorer, elektriske36.03
Deuteriumoksid28.45
Devil's cotton53.03
D-glucitol29.05
D-glukonsyre-d-lakton29.32
Di-(2-hydroksyetyl)-sulfid29.30
Di-(2-karboksyfenyl)disulfid*29.30
Diabas25.16
Diabolospill95.03
Diacetonalkohol29.14
Diacetyl, (CH3COCOCH3)29.14
Diacetyldihydroksydifenylisa*29.33
Diacetylmorfin29.39
Diacetylmorfin29.39
Diademer71.13
Diagnostiske reagenser30.06
Diagnostiskkapparater, /instrumenter90.18
Diagrammer, til undervisningsbruk49.11
Diaker85.41
Dialdehydstivelse35.05
Dialysatorer70.17
Dialyseapparater90.18
Diamanter71.02
Diaminoantrakinoner29.22
Diaminodifenylaminer29.21
Diaminofenoler29.22
Diamino-n-kapronsyre29.22
Diaminostilben29.21
Diaminotoluener29.21
Diammonium hydrogenortofosfat31.05
Diammoniumfosfat31.05
Diammoniumperoksodisulf28.33
Diampromid29.24
Diamyleter29.09
Dianisidiner29.22
Diapositiver37.05
Diarsendisulfid28.13
Diarsenpentasulfid28.13
Diarsenpentoksid28.11
Diarsentrioksid28.11
Diarsentrisulfid28.13
Diaskop90.08
Diatermiapparat90.18
Diatoméjord25.12
Diatoriske tenner90.21
Diatrizoinsyre29.24
Diazoaminobenzen29.27
Diazoforbindelser29.27
Diazoforbindelser29.27
Diazometan29.27
Diazoniumsalter, og koblere til disse29.27
Dibenzotiazolyldisulfid29.34
Dibenzyleter29.09
Dibortrioksid28.10
Dibromeddiksyre29.15
Dibutyleter29.09
Dibutylheksylortoftalater29.17
Dickitt25.07
Dicyandiamid29.26
Didecylheksylortoftalater29.17
Diesellokomotiver86.02
Dieselmotorer84.08
Dieselolje27.10
Dietanolamin29.22
Dietere, av aldehyd- og ketonhydrater29.11
Dietylacetal, (CH3CH(OC2H5)2)29.11
Dietylamid29.33
Dietylamin29.21
Dietyldifenylurea29.24
Dietyldihydroksytereftalat32.04
Dietylendiamin29.33
Dietylendioksid29.32
Dietylenglykol29.09
Dietylenglykolacetat29.15
Dietyleter, (C2H5OC2H5)29.09
Dietyleter29.42
Dietylheksaylortoftalater29.17
Dietylkarbonat29.20
Dietylkvikksølv29.31
Dietylmalonat29.17
Dietylmalonylurea29.33
Dietyloksalat29.17
Dietylperoksid29.09
Dietylsulfat29.20
Dietyltiambuten29.34
Difenoksylat29.33
Difenoler29.07
Difenyl, (C6H5C6H5)29.02
Difenylamin29.21
Difenyleter, (C6H5OC6H5)29.09
Difenylguanidin29.25
Difenylkarbazid29.28
Difenylkarbinol29.06
Difenylketen29.42
Difenylkvikksølv29.31
Difenylmetan, (C6H5CH2C6H5)29.02
Difenylmetanol29.06
Difenylolpropan29.07
Difenylsulfid29.30
Difenyltiourea29.30
Differensialer, til motorkjøretøyer87.08
Differensialer, til traktorer under pos87.09
Differensialer, til trucker under pos87.09
Differensialhus, til motorkjøretøyer87.08
Differensialmanometre90.26
Differensialreleer85.36
Differensialutvekslinger84.83
Diffraksjonsapparater90.12
Diffraksjonsgitter90.01
Diffusjonsbeholdere, til diffusører84.38
Diffusjonspumper84.14
Diffusører84.38
Difosfater28.35
Difosfor(iv)syre28.09
Difosforpentasulfid28.13
Difosforpentoksid28.09
Difosforsyre28.09
Digellokk69.09
Digelovner85.14
Digelpresser84.43
Digeltrykkpresser84.43
Digitalelementer, for hybridmaskiner84.71
Digitalis, blad og frø av12.11
Digitalisglykosider29.38
Digitalmaskiner84.71
Digitoksin29.38
Digitonin29.38
Digitoxose29.40
Digler69.03
Digler69.09
Digler70.17
Digler73.25
Digoksin29.38
Digol29.09
Diguajakylkarbonat29.20
Dihydroandrosteron29.37
Dihydrodeoksymorfin29.39
Dihydrodeoksymorfin29.39
Dihydrofyllokinon29.36
Dihydrohydroksykodeinon29.39
Dihydrohydroksykodeinon29.39
Dihydrohydroksymorfinon29.39
Dihydrokodein29.39
Dihydrokodein29.39
Dihydrokodeinon29.39
Dihydrokodeinon29.39
Dihydrokodeinon-6-karboksyme*29.39
Dihydroksykumarin29.32
Dihydroksynaftalen29.07
Dihydromorfin29.39
Dihydromorfin29.39
Dihydromorfinon29.39
Dihydromorfinon29.39
Di-isobutylen27.10
Di-isopropyleter29.09
Dijodmetan29.03
Dikaliumdioksid28.15
Dikaliumdisulfitt28.32
Dikaliumheksafluorosili28.26
Dikaliumkarbonat28.36
Dikaliumortoarsenat28.42
Dikaliumperoksodisulfat28.33
Dikalsiumfosfat28.35
Diketen29.32
Dikkehammere84.67
Dikkhammere, elektromekanisk -85.08
Diklorbenzosyrer, (ClC6H3COOH)29.16
Diklorbutaner29.03
Diklordietyleter29.09
Diklordifenyltrikloretan, (DDT)29.03
Dikloreddiksyre, (CHCl2COOH)29.15
Dikloretyleter29.09
Diklorftalsyre29.17
Diklormetan29.03
Diklorsulfonsyre28.12
Dikobolttrioksid28.22
Dikopperheksacyanoferra28.37
Dikromater28.41
Dikromtrioksid28.19
Diktat-avspillingsmaskiner85.19
Dikterings/konferanseinnspil*85.20
Dikteringsmaskiner85.20
Dikumarin29.32
Dikumarol29.32
Dilatometre90.27
Dilatorer90.18
Dilitiumdikaliumheksacy*28.37
Dill, frisk/kjølt07.09
Dill, frø09.10
Dillolje33.01
Dimangantrioksid28.20
Dimenoksadol29.22
Dimepheptanol29.22
Dimetylacetal, (CH3CH(OCH3)2)29.11
Dimetylamin29.21
Dimetylaminhydroklorid29.21
Dimetyl-aminoanalgesin29.33
Dimetylaminosykloheksan29.21
Dimetylammoniumklorid29.22
Dimetylbenzen, (C6H4(CH3)2)29.02
Dimetyldietylendiamin29.33
Dimetylestere29.17
Dimetylfenylpyrazolon29.33
Dimetylglyoksim29.28
Dimetylnitrosoamin29.21
Dimetylnitrosoanilin29.21
Dimetylsulfat29.20
Dimetylsulfid29.30
Dimetylsykloheksanoler29.06
Dimetyltiambuten29.34
Dinasjord25.08
Dinatrium28.29
Dinatrium-a-tokoferylfosfat29.36
Dinatriumdihydrogenpyro28.35
Dinatriumdioksid28.15
Dinatriumdisulfat28.33
Dinatriumdisulfitt28.32
Dinatriumheksafluorosil28.26
Dinatriumhydrogenortoar*28.42
Dinatriumhydrogenortofo*28.35
Dinatriumkarbonat28.36
Dinatriumperoksodisulfa*28.33
Dinatriumsulfat28.33
Dinatriumtetraborat28.40
Di-nikotinsyreester, av morfin29.39
Dinitrobenzensulfonsyrer29.04
Dinitrofenoler, (HOC6H3(NO2)2)29.08
Dinitrogenoksid28.11
Dinitro-o-kresoler29.08
Dinitrostilbendisulfonsyrer29.04
Dinitrotoluensulfonsyrer29.04
Dinonyloksalat29.17
Dinoylheksylortofytalater29.17
Dioder81.12
Dioder85.41
Dioder, lysemitterende85.41
Dioksafetyl29.34
Dioktylheksylortoftalater29.17
Diolefiner29.01
Dioler29.05
Dioptas26.03
Dioritt25.16
Di-o-tolylguanidin29.25
Di-o-tolyltiourea29.30
Dipenten, sykloterpen, rå dipenten unntatt29.02
Dipenten38.05
Dipentyleter29.09
Dipipanon29.33
Dippelsolje38.24
Direktfargestoffer32.04
Dirker83.01
Disker94.03
Disketter85.24
Diskoser95.06
Dispergeringsmidler34.02
Dispergeringsmidler38.11
Dispersjoner40.05
Dispersjoner, av spaltbart brensel84.01
Dispersjonsfargestoffer32.04
Dissolvingmasse47.02
Disten25.08
Distriktsmerker, av tekstil, ikke broderte58.07
Disvoveldiklorid28.12
Disvoveltrioksid28.11
Disykloheksylortoftalater29.17
Disølvoksid28.43
Ditiokarbamater29.30
Ditionitter28.31
Ditionsyre28.11
Ditiosalicylsyre29.30
Ditolyleter29.09
Ditriniler29.26
Ditymoldijodid29.42
Divanadiumpentoksid28.25
Divaner94.01
Dividendekuponger49.07
Dividivi, til bruk ved farging/garving14.04
Divismutpentoksid28.25
Divismut-trioksid28.25
Djevler95.03
Dl-3,5,3'-trijodtyronin29.37
Dl-askorbinsyre, (inn)29.36
Dl-ax-tokoferol29.36
Dl-pantotensyre29.36
Dl-pantotensyre29.36
Dl-tyroksin29.37
D-lysergsyredietylamid29.39
Dmhp29.32
Dmt29.39
Dobbeltbruer90.30
Dobbeltbølgepapp48.08
Dobbeltduovalseverk84.55
Dobbeltfosfater28.42
Dobbelthodeskinner73.02
Dobbeltjodider28.42
Dobbeltklorider28.42
Dobbeltmaskiner84.61
Dobbeltnitrater28.42
Dobbeltnitritter28.43
Dobbeltsakser82.13
Dobbeltsilikater28.42
Dobbeltstein69.04
Dobbeltstein70.16
Dobbeltsulfater28.33
Dobbeltsulfater28.43
Dobbeltsulfater28.46
Dodecylbenzensulfonater34.02
Dodekakloropentasyklodekan29.02
Dodekakloropentasyklodekan*29.03
Dodekametylsykloheksasiloksa, *29.31
Dodekan-1-ol29.05
Dodekanal, (C12H24O)29.12
D'oeuvreasjetter73.23
Dokkporter, flytende89.07
Dokumenter, håndtegnede49.06
Dokumenter, m/avgiftsmrk49.07
Dokumentmapper42.02
Dokumentomslag39.26
Dokumentomslag48.20
Dokumentskrin83.03
Dolker93.07
Dolomitt25.18
Domino95.04
Donkrafter84.24
Doompalmen, nøtter av96.02
Doppsko, paraplydeler66.03
Dorer82.05
Doseringspumper84.13
Doseringsvekter84.23
Dosimetre90.30
D-pantotenoletyleter29.36
D-pantotensyre29.36
Dracones89.06
Draft49.05
Drag, til tilhengere ol87.16
Drageblod13.01
Drage-maskiner84.38
Drager, unntatt leketøy88.01
Dragkjerrer87.16
Drakter, trikoterte61.04
Drakter, trikoterte, for yrkes/skolebruk61.14
Drakter, ikke trikoterte62.04
Drakter, ikke trikoterte, for skolebruk62.11
Drakter, ikke trikoterte, for yrkesbruk62.11
Draktjakker, trikoterte61.04
Draktjakker, ikke trikoterte62.04
Drank23.03
Draperier63.03
Dregger73.16
Dreiebenker84.58
Dreiebenker84.63
Dreiebenker84.65
Dreiebenkspisser84.66
Dreiebrytere85.36
Dreiechucker84.66
Dreieinnretninger, for vevemaskiner84.46
Dreieskiveplattformer86.08
Dreieskiver84.74
Dreieskiver, for flaskefremstillingsmaskiner84.75
Dreieskiver, for skinnegående materiell86.08
Dreiespoleinstrumenter90.30
Dreietapper, til vekter84.23
Dreietapplagre, til vekter84.23
Dreieverktøy82.07
Drensrør69.06
Drensrør, medisinske/kirurgiske90.18
Dresiner, med og uten motor86.04
Dresser, trikoterte, for herrer61.03
Dresser, ikke trikoterte, for herrer62.03
Dressjakker, trikoterte61.03
Dressjakker, ikke trikoterte62.03
Dresskjorter, trikoterte, for herrer61.05
Dresskjorter, ikke trikoterte, for herrer62.05
Drev84.83
Drikkebeger48.23
Drikkefontener73.25
Drikkefontener, med kjøleanordninger84.18
Drikkeglass70.13
Drikkevann22.01
Drikkevareautomater84.76
Drikkevarer22.02
Drikkevarer22.05
Drikkevarer22.06
Drikkevarer22.07
Drikkevarer22.08
Drivaksler84.83
Drivaksler, til motorkjøretøyer87.08
Drivarmer, til invalidekjøretøyer87.14
Drivbelter, til tanks87.10
Drivhjul, til tanks87.10
Drivhoder,, til rystetransportører84.31
Drivhus94.06
Drivkjeder, på tannhjul84.83
Drivreimer40.10
Drivreimer, av lær42.04
Drivreimer, av tekstilmateriale59.10
Drivverk, til ur91.14
Drops17.04
Drosjevogner, (hestedrosjer)87.16
Druekardemomme09.08
Drueknusemaskiner84.35
Druemost20.09
Druemost22.04
Druer, friske eller tørkede08.06
Druesaft20.09
Druesakser82.13
Druesteiner12.07
Dråpefangere83.09
Dråpetellere40.14
Dråpetellere83.09
Dubber, paraplydeler66.03
Dubleringsmaskiner84.45
Duchesse58.04
Duddell-oscillografer90.30
Duer, levende01.06
Duk, av plast, selvklebende39.19
Duk, av plast, forb med andre materialer39.20
Duk, av plast, ellers39.21
Duk, av gummi, naturlig, ubearbeidd40.01
Duk, av gummi, syntetisk40.02
Duk, av gummiregenerat40.03
Duk, av gummi, blandet, uvulkanisert40.05
Duk, av gummi, uvulkanisert40.06
Duk, av bløtgummi, vulkanisert40.08
Duk, " " " ,40.16
Duk, av cellulosefibre48.03
Duk, av cellulosevatt48.11
Duk, av papir48.18
Duk, av jern eller stål73.14
Duk, av kopper74.14
Duk, av nikkel75.08
Duk, av aluminium76.16
Duk, av sink79.07
Duk, av magnesium81.04
Dukkehatter95.02
Dukkehus95.03
Dukkeklær95.02
Dukkemøbler95.03
Dukker95.02
Dukkesko95.02
Dukketeatre95.03
Dukkevogner95.01
Dulcin29.24
Dumnøtter, mel av14.04
Dumnøtter, til utskjæring14.04
Dumpalme, frø/nøtter av, til utskjæring14.04
Dumpere87.04
Dun, vegetabilske, til polstring/stopning14.02
Dun, ubearbeidd05.05
Dun, også varer av67.01
Dundyner94.04
Dunker, av tre44.15
Duo-kraftpapir, tjæret48.07
Duovalseverk84.55
Duplex-maskiner84.61
Duplikatorer84.72
Durra10.07
Durumhvete10.01
Durumhvete, gryn, grovt mel og semule av11.03
Dusjer79.07
Dusjkar39.22
Dusjkar73.24
Dusker, av lær42.05
Dusker, av tekstilmateriale58.08
Dvergbøffel, levende01.02
Dybderegulatorer90.32
Dydrogesteron29.37
Dyffelcoater, trikoterte, for herrer61.01
Dyffelcoater, trikoterte, for damer61.02
Dyffelcoater, ikke trikoterte, for herrer62.01
Dyffelcoater, ikke trikoterte, for damer62.02
Dykkeindikatorer90.14
Dykkerdrakter, trikoterte61.13
Dykkerdrakter, ikke trikoterte62.10
Dykkerdrakter84.79
Dykkerklokker84.79
Dykkerklokker89.05
Dykkermasker95.06
Dynamitt36.02
Dynamoer85.01
Dynamoer85.11
Dynamoer, til lys/signalutstyr85.12
Dynamometre90.24
Dynamometre90.31
Dyner, for bearbeiding av metall82.07
Dyner94.04
Dynetrekk63.02
Dynevester, trikoterte, for herrer61.01
Dynevester, trikoterte, for damer61.02
Dynevester, ikke trikoterte, for herrer62.01
Dynevester, ikke trikoterte, for damer62.02
Dypboremaskiner84.30
Dyptrykksklisjeer84.42
Dypvannsbomber93.06
Dyr, andre, levende01.06
Dyr, døde05.11
Dyr, pynt av95.05
Dyr, " (samlergjenstander)97.05
Dyrefigurer68.02
Dyrefigurer68.10
Dyrefigurer69.13
Dyrefigurer83.06
Dyrefor23.03
Dyrefor23.04
Dyrefor23.06
Dyrefor23.08
Dyrefor23.09
Dyrefostre05.11
Dyregrupper, skulpturer97.03
Dyrehår, fine og grove, ikke kardet/kjemmet51.02
Dyrehår, fine og grove, avfall av51.03
Dyrehår, opprevne filler av51.04
Dyrehår, fine/grove, kardet eller kjemmet51.05
Dyrehår, fine, garn av, ikke i detaljopplegging51.08
Dyrehår, fine, garn av, i detaljopplegging51.09
Dyrehår, grove, garn av51.10
Dyrehår, fine, kardede, vevnader av51.11
Dyrehår, fine, kjemmede, vevnader av51.12
Dyrehår, grove, vevnader av51.13
Dyrehår, bearbeidd for parykkmakerarbeid67.03
Dyretransportvogner, for jernbaner ol86.06
Dyseapparater, ("becker process")84.01
Dysehull, for glassfremstillingsmaskiner84.75
Dyser,69.03
Dyser,69.09
Dyser,, til brennere84.16
Dyser,, for sikkmaskiner84.63
Dyser,, for sveisebrennere84.68
Dysprosium28.05
Dyvelsdrek13.01
Dørbjeller83.06
Dører, andre, av plast39.25
Dører, andre, av tre44.18
Dører, andre, av jern eller stål73.08
Dører, andre, av aluminium76.10
Dører, for kassahvelv83.03
Dører, til ikke-elektriske ovner84.17
Dører, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Dører, til motorkjøretøyer, og deler dertil87.08
Dører, til - og invalidevogner87.14
Dører, til luftfartøyer88.03
Dørhammere83.02
Dørhåndtak83.02
Dørklokker83.06
Dørklokker85.31
Dørklokkespill83.06
Dørklokkespill85.31
Dørlukkere83.02
Dørmatter57.02
Dørmatter73.23
Dørrammer44.18
Dørskilt69.14
Dørskånere69.14
Dørskånere70.06
Dørslag73.23
Dørstoppere83.02
Dørsviller68.10
Dørterskler68.02
Dørterskler73.08
Dørterskler76.10
Dåpskjoler, trikoterte61.11
Dåpskjoler, ikke trikoterte62.09
Dåser, av tre44.20
Dåser, av jern eller stål73.26