A a a+
Tolltariffen

Alminnelige fortolkningsregler

Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper:

1. Titlene på avsnitt, kapitler og underkapitler tjener bare til veiledning. Klassifiseringen skal bestemmes av ordlyden i posisjonene og notene til vedkommende avsnitt eller kapittel og - når ikke annet er fastsatt i slike posisjoner og noter - etter følgende regler:
     
2. a. Når det i en posisjon nevnes en vare, skal posisjonen også omfatte denne vare i ikke-komplett eller uferdig stand, forutsatt at den ikke-komplette eller uferdige vare slik den foreligger, vesentlig har karakter av den komplette eller ferdige vare. Posisjonen skal også omfatte den komplette eller ferdige vare (eller vare som etter denne regel skal klassifiseres som komplett eller ferdig) når den foreligger usammensatt eller demontert.
  b. Når det i en posisjon nevnes et materiale, skal posisjonen omfatte dette materiale såvel i ren tilstand som blandet med eller i forbindelse med andre materialer. Når det nevnes varer av et bestemt materiale, menes varer som helt eller delvis består av dette materiale. Klassifisering av varer som består av mer enn ett materiale, skal skje i samsvar med bestemmelsene i regel 3.
     
3. Varer som i henhold til regel 2 b. eller av andre grunner synes å kunne føres under to eller flere posisjoner, skal klassifiseres slik:
  a. Den posisjon som gir den mest spesifiserte beskrivelse, skal anvendes framfor posisjoner som gir en mer alminnelig beskrivelse. Dersom imidlertid to eller flere posisjoner hver for seg nevner bare en del av de materialer som finnes i blandede eller sammensatte varer, eller bare en del av varene i et sett pakket for detaljsalg, skal disse posisjoner anses som like spesifiserte med hensyn til disse varer, selv om en av posisjonene gir en mer fullstendig eller nøyaktig beskrivelse av varene.
  b. Blandinger og varer som består av forskjellige materialer eller er sammensatt av forskjellige deler samt varer i sett pakket for detaljsalg, som ikke kan klassifiseres i henhold til regel 3 a., skal klassifiseres som det materiale eller den del som vesentlig gir varen dens karakter, i den grad dette kan avgjøres.
  c. Varer som ikke kan klassifiseres etter regel 3 a. eller 3 b., føres under den posisjon som er nevnt sist i nummerorden av de posisjoner som skal tas i betraktning som likestilte.
     
4. Varer som ikke kan klassifiseres etter de ovennevnte regler, skal føres under den posisjon som omfatter de nærmest beslektede varer.
     
5. I tillegg til ovennevnte skal følgende regler gjelde for varer nevnt nedenfor:
  a. Etuier og vesker til kameraer, musikkinstrumenter, skytevåpen, tegneinstrumenter og halssmykker samt liknende beholdere som er spesielt konstruert for å inneholde en eller flere bestemte artikler, egnet til langtidsbruk og som foreligger sammen med de artikler som de er bestemt for, skal klassifiseres sammen med disse artikler dersom de er av det slag som vanligvis selges sammen med slike artikler. Regelen gjelder imidlertid ikke beholdere som gir det hele dets vesentlige karakter.
  b. Med forbehold for bestemmelsene i regel 5 a. ovenfor, skal emballasje som inneholder varer klassifiseres sammen med disse dersom emballasjen er av det slag som vanligvis benyttes til slike varer. Denne bestemmelse er imidlertid ikke bindende for emballasje som er tydelig egnet for gjentatt bruk.
     
6. Klassifisering av varer i underposisjoner skal bestemmes av ordlyden i disse underposisjoner og av eventuelle noter til vedkommende underposisjon og - med nødvendige tillempinger - av ovennevnte regler, under forutsetning av at bare underposisjoner på samme nivå kan sammenlignes. I samsvar med denne regel gjelder også de respektive avsnitts- og kapittelnoter, dersom ikke annet framgår av bestemmelsene.