A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   9 7Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. ubrukte frimerker eller stempelmerker, frankerte brevkort, konvolut­ter og liknende som hører ­under posisjon 49.07;
  b. teaterkulisser, atelierbaktepper og liknende, av malt tekstil­stoff (posi­sjon 59.07), unntatt de som kan klassifiseres under posisjon 97.06;
  c. natur- eller kulturperler og edle eller halvedle steiner (po­si­sjonene 71.01 - 71.03).
2. Med "originale stikk, avtrykk og litografier" i posisjon 97.02 menes dir­ekte avtrykk i svart-hvitt eller farger av en eller flere plater som er utført helt for hånd av kunstneren, uten hensyn til den teknikk eller de materialer som er brukt, men det må ikke være en mekanisk eller foto­mekanisk prosess.
3. Posisjon 97.03 omfatter ikke masseproduserte reproduksjoner eller hånd­verksarbeider med karakter av handelsvare, selv om disse varene er utformet eller tillaget av kunstnere.
4. A. Med forbehold av bestemmelsene i notene 1 - 3 ovenfor skal varer som hører under dette kapittel, klassifiseres under dette kapittel og ikke under noe annet kapittel i tolltariffen.
  B. Posisjon 97.06 omfatter ikke varer som hører under de foregående po­sisjoner i dette kapittel.
5. Rammer om malerier, tegninger, pasteller, collager (material­bilder) og liknende, stikk, avtrykk eller litografier skal klassifiseres sammen med disse varer, forutsatt at de er av en beskaffenhet og en verdi som er normal i forhold til de innrammede verker.
  Rammer som ikke er av en beskaffenhet og en verdi som er normal i for­hold til de artikler som det er henvist til i denne noten, skal klassifise­res særskilt.
 
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

97.01

Malerier, tegninger og pasteller, utført helt for hånd, unntatt tegninger som hører under posisjon 49.06, og unntatt varer som er dekorert for hånd; collager (materialbilder) og liknende.

 
.1000
-   malerier, tegninger og pasteller
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg

97.02

 

 
.0000
 

Originale stikk, avtrykk og litografier.

0 kg,stk

97.03

 

 
.0000
 

Originale skulpturer og statuer, uansett materiale.

0 kg,stk

97.04

 

 
.0000
 

Frimerker, stempelmerker, poststempelmerker, førstedagsbrev, frankerte brevkort, konvolutter og liknende, brukte eller ubrukte, unntatt de som hører under posisjon 49.07.

0 kg

97.05

 

 
.0000
 

Samlinger og samlergjenstander av zoologisk, botanisk, mineralogisk, anatomisk, historisk, arkeologisk, paleontologisk, etnografisk eller numismatisk interesse.

0 kg

97.06

 

 
.0000
 

Antikviteter som er mer enn 100 år gamle.

0 kg