A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   9 2Musikkinstrumenter; deler og tilbehør til slike instrumenter


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. deler til alminnelig bruk som definert i note 2 til avsnitt XV, av ued­elt metall (avsnitt XV), eller tilsvarende varer av plast (kapit­tel 39);
  b. mikrofoner, forsterkere, høyttalere, hodetelefoner, brytere, strobo­skoper og andre instrumenter, apparater eller utstyr som hører under kapittel 85 eller 90, til bruk sammen med instrumenter som hører under dette kapittel, men ikke innebygd i eller omsluttet av samme kasse som instru­mentene;
  c. instrumenter og apparater som har karakter av leketøy (posi­sjon 95.03);
  d. børster til rensing av musikkinstrumenter (posisjon 96.03), eller stativ med ett, to eller tre ben ("monopods, bipods, tripods") og liknende varer (posisjon 96.20)
  e. samlergjenstander eller antikviteter (posisjon 97.05 eller 97.06);
2. Buer, trommestikker og liknende utstyr til musikk­instrumenter som hører under posisjon 92.02 eller 92.06, og som foreligger sammen med disse i et antall som tydelig viser at det er normalt utstyr, skal klassifiseres under samme posi­sjon som det instrument de hører til.
      Kort, plater og ruller som hører under posisjon 92.09, skal klassifiseres under denne posisjonen selv om de fore­ligger sammen med de instrumenter de er bestemt for.
     

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

92.01

Pianoer, herunder automatiske pianoer; cembaloer og andre strengeinstrumenter med klaviatur.

 
.1000
-   pianoer
0 kg,stk
.2000
-   flygler
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

92.02

Andre strengeinstrumenter (f.eks. gitarer, fioliner, harper).

 
.1000
-   strykeinstrumenter
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

92.03

Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 92.05)

 

92.04

Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 92.05)

 

92.05

Blåseinstrumenter (f.eks. pipeorgler med klaviatur, trekkspill, klarinetter, trompeter, sekkepiper), unntatt orkestrions og lirekasser.

 
.1000
-   messingblåseinstrumenter
0 kg,stk
-   andre:
.9001
- -   blokkfløyter
0 kg,stk
.9002
- -  
pipeorgler med klaviatur; harmonier og liknende instrumenter med klaviatur og med frittsvingende metalltunger
0 kg,stk
.9003
- -  
trekkspill og liknende instrumenter
0 kg,stk
.9009
- -   ellers
0 kg,stk

92.06

Slaginstrumenter (f.eks. trommer, xylofoner, cym­baler, kastanjetter, maracas).

 
.0001
-   trommer og pauker
0 kg,stk
.0009
-   ellers
0 kg,stk

92.07

Musikkinstrumenter hvor lyden frambringes eller må forsterkes elektrisk (f.eks. orgler, gitarer, trekkspill).

 
-   instrumenter med klaviatur, unntatt trekkspill:
.1001
- -   tomanualers orgler med bassmaual og innebygde forsterkere
0 kg,stk
.1002
- -   enmanuals tangentinstrumenter uten bassmanual (synthesizere og keyboards), av digitale og analoge typer
0 kg,stk
.1003
- -   pianoer
0 kg,stk
.1009
- -   ellers
0 kg,stk
-   andre:
.9001
- -   gitarer
0 kg,stk
.9009
- -   ellers
0 kg,stk

92.08

Spilledåser, orkestrions, lirekasser, mekan­iske sang­fugler, musikk­sager og andre musikk­instrumenter som ikke hører under andre posisjoner i dette kapittel; lokke­piper, alle slags; signal­fløyter, signal­horn og andre signal­instrumenter som blåses med munn.

 
.1000
-   spilledåser
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

92.09

Deler og tilbehør til musikkinstrumenter (f.eks. mekanismer til spilledåser og kort, plater og ruller til mekan­iske instru­menter); metro­nomer, stemme­gafler og stemme­piper, alle slags.

 
.3000
-   strenger til musikkinstrumenter
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   deler og tilbehør til pianoer
0 kg
.9200
- -   deler og tilbehør til musikkinstrumenter som hører under posisjon 92.02
0 kg
.9400
- -   deler og tilbehør til musikkinstrumenter som hører under posisjon 92.07
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg