A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   9 0Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; deler og tilbehør dertil


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. varer av det slag som brukes i maskiner, apparater eller til annen teknisk bruk, av vulkanisert gummi, unntatt av hard­gummi (posisjon 40.16), av lær eller kunstlær (posi­sjon 42.05) eller av tekstilstoff (posisjon 59.11);
  b. støttebelter eller andre støtteartikler av tekstilmateriale, hvis til­siktede støtteeffekt på det organ som skal støttes, ute­lukkende skyldes deres elastisitet (f.eks. svanger­skaps­belter, støttebandasjer for bryst­kasse, mage, ledd og muskler) (Avsnitt XI);
  c. varer av ildfast materiale som hører under posisjon 69.03; keramiske varer til laboratoriebruk, kjemisk eller annen teknisk bruk som hører under posisjon 69.09;
  d. glasspeil, ikke optisk bearbeidede, som hører under posi­sjon 70.09, eller speil av uedelt metall eller edelt metall, som ikke er optiske elementer (posisjon 83.06 eller kapittel 71);
  e. varer som hører under posisjon 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 eller 70.17;
  f. deler til alminnelig bruk som definert i note 2 til avsnitt XV, av uedelt metall (avsnitt XV) eller tilsvarende varer av plast (kapittel 39);
  g. pumper med tilhørende måleutstyr som hører under posi­sjon 84.13; tel­le- og kontrollvekter samt særskilt inn­førte lodder (posisjon 84.23); løfte- og lasteapparater (posi­sjonene 84.25 - 84.28); skjæremaskiner av alle slag for papir eller papp (posisjon 84.41); utstyr for juste­ring av arbeids­stykke eller verktøy for verktøymaskiner eller vannskjæremaskiner som hører un­der posisjon 84.66, herunder optisk utstyr for fin­inn­stilling (f.eks. "optiske" delehoder), men ikke slikt utstyr som i seg selv hovedsake­lig er optiske instru­menter (f.eks. avrettingskikkerter); regnemaski­ner (posi­sjon 84.70); ven­tiler og liknende innretninger (posisjon 84.81); maskiner og apparater (herunder apparater for projisering eller tegning av kretsmønstre på sensitive halvledermaterialer) som hører under posisjon 84.86;
  h. søkelys eller lyskastere av det slag som brukes til sykler eller mo­tor­vogner (posisjon 85.12); bærbare, elektriske lamper som hører under posi­sjon 85.13; kine­mato­grafiske lydopptakere og -gjengivere (posisjon 85.19); lydhoder (posisjon 85.22); fjernsynskameraer, digitale kameraer og videokameraopptakere (posi­sjon 85.25); radar­appa­rater, radio­navi­ga­sjons­apparater og radio­fjern­styrings­appa­rater (po­sisjon 85.26); forbindelsesdeler for optiske fibrer, optiske fiberbunter eller optiske fiberkabler (posisjon 85.36); numeriske kontrollapparater som hører under posisjon 85.37, "sealed beam" lamper som hører under posisjon 85.39; optiske fiberkabler som hører under posisjon 85.44;
  ij. søkelys eller lyskastere som hører under posisjon 94.05;
  k. varer som hører under kapittel 95;
  l. stativ med ett, to eller tre ben ("monopods, bipods, tripods") og liknende varer som hører under posisjon 96.20;
  m. hulmål som klassifiseres etter materialets beskaffenhet; eller
  n. spoler, sneller eller liknende (som skal klassifiseres etter materi­alets be­skaf­fenhet, f.eks. under posisjon 39.23 eller avsnitt XV).
2. Med forbehold for bestemmelsene i note 1 ovenfor, skal deler og tilbehør til maskiner, apparater, instrumenter eller varer som hører under dette kapittel, klassifiseres etter følgende regler:
  a. deler og tilbehør som er varer beskrevet i noen posisjon i dette ka­pittel eller i kapittel 84, 85 eller 91 (unntatt posisjon 84.87, 85.48 eller 90.33), skal i alle tilfeller klassifiseres under sine re­spektive posisjoner;
  b. andre deler og tilbehør som utelukkende eller for­trinns­vis er tilpas­set en bestemt maskin, instrument eller appa­rat, eller som er tilpas­set flere maskiner, instru­menter eller apparater som hører under sam­me posisjon (her­under maskiner, instrumenter eller appa­rater som hører under posisjon 90.10, 90.13 eller 90.31), skal klassifiseres under samme posisjon som disse mas­kiner, instrumenter eller apparater;
  c. alle andre deler eller annet tilbehør skal klassifiseres under posisjon 90.33.
3. Bestemmelsene i notene 3 og 4 til avsnitt XVI gjelder også for dette kapittel.
4. Posisjon 90.05 omfatter ikke kikkertsikter for montering på våpen, peri­skoper for ubåter eller tanks, og heller ikke kik­ker­ter for maskiner, instrumenter eller apparater som hører under dette kapittel eller av­snitt XVI; slike kik­kert­sikter, periskoper og kikkerter skal klassifiseres under posisjon 90.13.
5. Optiske måle- og kontrollinstrumenter eller -apparater som synes å kunne føres både under posisjon 90.13 og under posi­sjon 90.31, skal klassifiseres under posisjon 90.31.
6. Med “ortopedisk utstyr” i posisjon 90.21 forstås utstyr for:
  - å forebygge eller korrigere for legemlige misdannelser; eller
  - å støtte eller holde på plass kroppsdeler etter sykdom, operasjon eller skade.
      Ortopedisk utstyr omfatter også fottøy og spesielle innleggs­såler utformet for å korrigere ortopediske forhold, forutsatt at de enten (1) er lagd etter mål eller (2) masse­produsert, foreligger enkeltvis og ikke i par og utformet slik at de passer begge føtter like godt.
7. Posisjon 90.32 omfatter bare:
  a. instrumenter og apparater for automatisk regulering av gjen­nomstrøm­ning, dybde, trykk eller andre variable for­hold ved væsker eller gasser eller for automatisk regu­lering av temperatur, også om virke­måten er avhengig av elek­triske impulser som varierer i overensstem­melse med den faktor som skal automatisk reguleres, og som er konstruert for å bringe denne faktor til, og opprettholde den ved, ønsket verdi, stabilisert mot forstyrrelser, ved konstant eller periodisk måle dens aktuelle verdi; og
  b. instrumenter og apparater for automatisk regulering av elek­triske størrelser, og instrumenter og apparater for auto­matisk regulering av ikke-elektriske størrelser når de er av en slik type at deres virke­måte er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstem­melse med den faktor som skal reguleres, og som er konstruert for å bringe denne faktor til, og opprettholde den ved, ønsket verdi, stabilisert mot forstyrrelser, ved konstant eller periodisk måle dens aktuelle verdi.
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

90.01

Optiske fibrer og optiske fiberbunter; optiske fiberkabler, unntatt de som hører under posisjon 85.44; ark og plater av polariserende materiale; linser (herunder kontaktlinser), prismer, speil og andre optiske elementer, av ethvert materiale, uinnfattede, unntatt slike elementer av ikke-optisk bearbeidet glass.

 
.1000
-   optiske fibre, optiske fiberbunter og optiske fiberkabler
0 kg
.2000
-   ark og plater av polariserende materiale
0 kg
.3000
-   kontaktlinser
0 kg,stk
.4000
-   brillelinser av glass
0 kg,stk
.5000
-   brillelinser av andre materialer
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg

90.02

Linser, prismer, speil og andre optiske elementer, av ethvert materiale, innfattede, som utgjør deler eller tilbehør til instrumenter eller apparater, unntatt slike elementer av ikke-optisk bearbeidet glass.

 
-   objektivlinser:
.1100
- -   for kameraer, prosjektører eller fotografiske forstørrelses- eller forminskelsesapparater
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
.2000
-   filtere
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

90.03

Innfatninger for briller, beskyttelsesbriller eller liknende, og deler dertil.

 
-   innfatninger:
.1100
- -   av plast
0 kg,stk
.1900
- -   av andre materialer
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

90.04

Briller, beskyttelsesbriller og liknende, korrigerende, beskyttende eller andre.

 
.1000
-   solbriller
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

90.05

Kikkerter (monokulære og binokulære) og andre optiske teleskoper samt stativer til slike; andre astronomiske instrumenter og stativer til slike, men ikke instrumenter for radioastronomi.

 
.1000
-   binokulære kikkerter
0 kg,stk
.8000
-   andre kikkerter og instrumenter
0 kg,stk
.9000
-   deler og tilbehør (herunder stativer)
0 kg

90.06

Foto­apparater (unntatt film­opptakere); lynlys­apparater og lynlys­pærer til foto­grafisk bruk, unntatt lysstoff­lamper som hører under posisjon 85.39.

 
.3000
-   fotoapparater konstruert spesielt til bruk under vann, til kartlegging fra luften, til medisinsk eller kirurgisk under­­søkelse av indre organ­­er; sammenlignings­foto­apparater til retts­­medisinsk eller kriminal­­teknisk bruk
0 kg,stk
.4000
-  

fotoapparater for øyeblikksfilm ("instant print")

0 kg,stk
-   andre fotoapparater:
.5100
- -  

enøyde speilreflekskameraer (SLR) for rullefilm med bredde høyst 35 mm

0 kg,stk
.5200
- -  

andre, for rullefilm med bredde under 35 mm

0 kg,stk
.5300
- -  

andre, for rullefilm med bredde 35 mm

0 kg,stk
.5900
- -  

ellers

0 kg,stk
-   lynlysapparater og lynlyspærer til fotografisk bruk:
.6100
- -   elektroniske lynlysapparater
0 kg,stk
.6900
- -   andre
0 kg,stk
-   deler og tilbehør:
.9100
- -  

til fotoapparater

0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

90.07

Filmopptakere og filmfremvisere, med eller uten innebygget apparat for opptak eller gjengivelse av lyd.

 
.1000
-  

filmopptakere

0 kg,stk
.2000
-   filmfremvisere
0 kg,stk
-   deler og tilbehør:
.9100
- -  

til filmopptakere

0 kg
.9200
- -   til filmfremvisere
0 kg

90.08

Stillbildeprojektorer; fotografiske forstørrelses- og forminskelsesapparater.

 
.5000
-   projektorer; forstørrelses- og forminskelses­apparater
0 kg,stk
.9000
-   deler og tilbehør
0 kg

90.09

Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 84.43)

 

90.10

Apparater og utstyr for fotografiske og kine­matografiske laboratorier, ikke nevnt eller inn­befattet annet sted i dette kapittel; betraktnings­kasser for film; projeksjons­skjermer.

 
.1000
-   apparater og utstyr for automatisk fremkalling av fotografisk og kinematografisk film eller papir på ruller, eller for automatisk eksponering av fremkalt film på ruller av fotografisk papir
0 kg,stk
.5000
-   andre apparater og utstyr for fotografiske og kinematografiske laboratorier; betrakningskasser for film
0 kg,stk
.6000
-   projeksjonsskjermer
0 kg,stk
.9000
-   deler og tilbehør
0 kg

90.11

Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper for fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikro­projeksjon.

 
.1000
-   stereoskopiske mikroskoper
0 kg,stk
.2000
-   andre mikroskoper for fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojeksjon
0 kg,stk
.8000
-   andre mikroskoper
0 kg,stk
.9000
-   deler og tilbehør
0 kg

90.12

Mikroskoper, unntatt optiske mikroskoper; dif­frak­sjons­apparater.

 
.1000
-   mikroskoper, unntatt optiske mikroskoper; diffraksjonsapparater
0 kg,stk
.9000
-   deler og tilbehør
0 kg

90.13

Flytende krystallanvisere som ikke utgjør artikler som er bedre beskrevet under andre posisjoner; lasere, unntatt laserdioder; andre optiske apparater og instrumenter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.

 
.1000
-   kikkertsikter for montering på våpen; periskoper; teleskoper konstruert som deler til maskiner, instrumenter eller apparater i dette kapittel eller i avsnitt XVI
0 kg,stk
.2000
-   lasere, unntatt laserdioder
0 kg,stk
.8000
-   andre apparater og instrumenter
0 kg,stk
.9000
-   deler og tilbehør
0 kg

90.14

Kompasser; andre instrumenter og apparater for navigering.

 
.1000
-  

kompasser

0 kg,stk
.2000
-  

instrumenter og apparater for luftfart- eller romnavigering (unntatt kompasser)

0 kg,stk
.8000
-  

andre instrumenter og apparater

0 kg,stk
.9000
-  

deler og tilbehør

0 kg

90.15

Geodetiske (herunder fotogrammetriske), hydro­grafiske, oseanografiske, hydrologiske, meteoro­logiske eller geofysiske instrumenter og apparater, unntatt kompasser; avstandsmålere.

 
.1000
-  

avstandsmålere

0 kg,stk
.2000
-  

teodo­litter og tachy­metre (tacheo­metre) (landmålings­instrumenter)

0 kg,stk
.3000
-  

nivelleringsinstrumenter

0 kg,stk
.4000
-  

fotogrammetriske, geodetiske instrumenter og apparater

0 kg
.8000
-  

andre instrumenter og apparater

0 kg,stk
-   deler og tilbehør:
.9010
- -   til geodetiske instrumenter
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

90.16

 
.0000
 

Vekter følsomme for 50 mg eller mindre, også med lodder.

0 kg,stk

90.17

Tegne-, risse- og regneinstrumenter (f.eks. tegnemaskiner, pantografer, vinkelmålere, tegne- og rissebestikk, regnestaver, regneskiver); instrumenter for lengdemåling til bruk i hånden (f.eks. målestokker og -bånd, mikrometermål, alle slags lærer), ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.

 
.1000
-  

tegnebord og tegnemaskiner, også automatiske

0 kg,stk
.2000
-   andre tegne-, risse- og regneinstrumenter
0 kg,stk
.3000
-   mikrometermål, skyvelærer og andre lærer
0 kg,stk
.8000
-  

andre instrumenter

0 kg,stk
.9000
-   deler og tilbehør
0 kg

90.18

Instrumenter og apparater til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk, herunder scintigrafer, andre elektromedisinske apparater og instrumenter for synsprøving.

 
-   elektrodiagnostikkapparater (herunder apparater for funksjonsundersøkelser eller for kontroll av fysiologiske parametre):
.1100
- -   elektrokardiografer
0 kg,stk
.1200
- -   diagnostikkapparater for avsøking (skanning) ved ultralyd
0 kg,stk
.1300
- -   diagnostikkapparater for avbilding ved magnetisk resonanse
0 kg,stk
.1400
- -   scintigrafer
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
.2000
-   apparater for ultrafiolett eller infrarød bestråling
0 kg
-   sprøyter, nåler, katetre, kanyler og liknende:
.3100
- -   sprøyter, med eller uten nåler
0 kg,stk
.3200
- -   rørformede metallnåler og suturnåler
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg,stk
-   andre instrumenter og apparater til dental bruk:
.4100
- -   tannlegeboremaskiner, også montert sammen med annet tannlegeutstyr på felles fundament
0 kg
.4900
- -   ellers
0 kg,stk
.5000
-   andre instrumenter og apparater til behandling av øyelidelser
0 kg
.9000
-   andre instrumenter og apparater
0 kg,stk

90.19

Mekano-terapeutisk utstyr; massasjeapparater; psyko­tekniske apparater; apparater for oson-, surstoff- eller aerosolterapi samt apparater for kunstig åndedrett eller andre terapeutiske puste­apparater.

 
-  

mekano-terapeutisk utstyr; massasjeapparater; psyko­tekniske apparater:

.1001
- -  

massasjebadekar (boblebadekar)

0 kg
.1009
- -  

andre

0 kg
.2000
-   apparater for oson-, surstoff- eller aerosolterapi samt apparater for kunstig åndedrett eller andre terapeutiske pusteapparater
0 kg

90.20

 

 
.0000
  Annet pusteutstyr og gassmasker, unntatt beskytt­elses­masker som verken har mekaniske deler eller utskift­bare filtre.
0 kg

90.21

Ortopedisk utstyr, herunder krykker, kirurgiske belter og brokkbind; skinner og annet utstyr for behandling av bruddskader; kunstige kroppsdeler; høreapparater og annet utstyr som bæres av eller på person eller implanteres i kroppen for å kompensere et defekt eller svekket organ.

 
.1000
-   ortopedisk utstyr og utstyr for behandling av bruddskader
0 kg
-   kunstige tenner og liknende:
.2100
- -   kunstige tenner
0 kg
.2900
- -   annet
0 kg
-   andre kunstige kroppsdeler:
.3100
- -   kunstige ledd
0 kg
.3900
- -   annet
0 kg
.4000
-   høreapparater, unntatt deler og tilbehør
0 kg,stk
.5000
-   pacemakere for stimulering av hjertemusklene, unntatt deler og tilbehør
0 kg,stk
.9000
-   annet
0 kg

90.22

Apparater basert på bruk av røntgenstråler eller av alfa-, beta- eller gammastråler, også til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk, herunder røntgen­fotoapparater eller -terapi­apparater, røntgen­rør og andre røntgen­generatorer, høyspennings­generatorer, kontroll­tavler og kontroll­pulter, skjermer samt bord, stoler og liknende til bruk ved undersøkelse eller behandling.

 
-   apparater basert på bruk av røntgenstråler, også til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk, herunder røntgenfotoapparater eller -terapiapparater:
.1200
- -   tomografiapparater som er styrt av en automatisk databehandlingsmaskin
0 kg,stk
.1300
- -   andre, til dental bruk
0 kg,stk
.1400
- -   andre, til medisinsk, kirurgisk eller veterinær bruk
0 kg,stk
.1900
- -   til annet bruk
0 kg,stk
-   apparater basert på bruk av alfa-, beta- eller gammastråler, også til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk, herunder røntgenfotoapparater og -terapiapparater:
.2100
- -   til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk
0 kg,stk
- -   til annet bruk:
.2901
- - -   røykvarslere, unntatt slike som hører under vare­nummer 85.31.1001
0 kg,stk
.2909
- - -   ellers
0 kg,stk
-   røntgenrør:
.3001
- -   med spisseffekt høyst 500MW
0 kg,stk
.3002
- -   med spisseffekt over 500 MW
0 kg,stk
.9000
-   andre, herunder deler og tilbehør
0 kg

90.23

Instrumenter, apparater og modeller for demon­strasjons­formål (f.eks. ved undervisning eller ut­stilling), ikke an­vendelige til annet bruk.

 
.0001
-   med innhold av elektriske komponenter
0 kg
.0009
-   ellers
0 kg

90.24

Maskiner og apparater for prøving av hardhet, styrke, trykkfasthet, elastisitet eller andre mekaniske egenskaper hos materialer (f.eks. metaller, tre, tekstiler, papir, plast).

 
.1000
-   maskiner og apparater for prøving av metaller
0 kg,stk
.8000
-   andre maskiner og apparater
0 kg,stk
.9000
-   deler og tilbehør
0 kg

90.25

Flytevekter (areometre, densimetre) og liknende instrumenter basert på flyteprinsippet, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psykrometre, også med registreringsutstyr samt kombinasjoner av slike instrumenter.

 
-   termometre og pyrometre, ikke kombinert med andre instrumenter:
.1100
- -  

væskefylte, for direkte avlesning

0 kg,stk
.1900
- -  

andre

0 kg,stk
.8000
-  

andre instrumenter

0 kg,stk
.9000
-   deler og tilbehør
0 kg

90.26

Instrumenter og apparater for måling eller kontroll av gjennomstrømning, nivå, trykk eller andre variable forhold ved væsker eller gasser (f.eks. gjennomstrømningsmålere, nivåmålere, manometre, varmemålere), unntatt instrumenter og apparater som hører under posisjon 90.14, 90.15, 90.28 eller 90.32.

 
-   for måling eller kontroll av gjennomstrømning eller nivå av væsker:
.1010
- -   elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres
0 kg,stk
.1090
- -   ellers
0 kg,stk
.2000
-  

for måling eller kontroll av trykk

0 kg,stk
.8000
-  

andre instrumenter eller apparater

0 kg,stk
.9000
-   deler og tilbehør
0 kg

90.27

Instrumenter og apparater for fysiske eller kjemiske ana­lyser (f.eks. polari­metre, refrakto­metre, spektro­metre, gass- eller røykanalyse­apparater); instru­menter og apparater for måling eller kontroll av viskositet, porøsitet, utvidelse, overflate­spenning eller liknende; instrumenter og apparater for måling eller kontroll av varme-, lyd- eller lysmengder (her­under eksponerings­­målere); mikrotomer.

 
.1000
-  

gass- eller røykanalyseapparater

0 kg,stk
.2000
-  

kromatografer og elektroforeseinstrumenter

0 kg,stk
.3000
-  

spektrometre, spektrofotometre og spektrografer som bruker optisk utstråling (ultrafiolett, synlig, infrarød)

0 kg,stk
.5000
-  

andre instrumenter og apparater som bruker optisk utstråling (ultrafiolett, synlig, infrarød)

0 kg,stk
.8000
-  

andre instrumenter og apparater

0 kg,stk
.9000
-   mikrotomer; deler og tilbehør
0 kg

90.28

Forbruks- og produksjonsmålere for gasser, væsker eller elektrisitet, herunder justeringsmålere for nevnte målere.

 
.1000
-   gassmålere
0 kg,stk
.2000
-   væskemålere
0 kg,stk
.3000
-   elektrisitetsmålere
0 kg,stk
.9000
-   deler og tilbehør
0 kg

90.29

Omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometer­tellere, skritt-­tellere og liknende; hastighets­målere og tacho­metre, unntatt de som hører under posisjon 90.14 eller 90.15; stroboskoper.

 
.1000
-  

omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometertellere, skrittellere og liknende

0 kg,stk
.2000
-  

hastighetsmålere og tachometre; stroboskoper

0 kg,stk
.9000
-   deler og tilbehør
0 kg

90.30

Oscilloskoper, spektralanalysatorer og andre instrumenter og apparater for måling eller kontroll av elektriske mengder, unntatt måleapparater som hører under posisjon 90.28; instrumenter og apparater for måling eller registrering av alfa-, beta-, gamma- eller røntgenstråler, kosmiske eller andre ioniserende stråler.

 
.1000
-   instrumenter og apparater for måling eller registrering av ioniserende stråler
0 kg,stk
.2000
-   oscilloskoper og oscillografer
0 kg,stk
-   andre instrumenter og apparater for måling eller kontroll av elektrisk spenning, strøm, motstand eller effekt:
.3100
- -   multimetre, uten registrerende utstyr
0 kg,stk
.3200
- -  
multimetre, med registrerende utstyr
0 kg,stk
.3300
- -  
andre, uten registrerende utstyr
0 kg,stk
.3909
- -   andre, med registrerende utstyr
0 kg,stk
.4000
-   andre instrumenter og apparater spesialkonstruert for telekommunikasjon (f.eks. krysstale-, forsterknings- grad- og forvridningsfaktormålere, psofometre)
0 kg,stk
-   andre apparater og instrumenter:
.8200
- -   for måling eller kontroll av halvlederskiver ("wafers") eller halvlederkomponenter
0 kg,stk
.8400
- -   andre, med registrerende utstyr
0 kg,stk
.8900
- -   ellers
0 kg,stk
.9000
-  

deler og tilbehør

0 kg

90.31

Instrumenter, apparater og maskiner for måling eller kontroll, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel; profilprojektorer.

 
.1000
-   avbalanseringsmaskiner for mekaniske deler
0 kg,stk
.2000
-   prøvebenker
0 kg,stk
-  

andre optiske instrumenter og apparater:

.4100
- -   for kontroll av halvlederskiver ("wafers") eller halvlederkomponenter eller for kontroll av fotomasker eller trådkors som blir brukt til fremstilling av halvlederkomponenter
0 kg,stk
.4900
- -   ellers
0 kg,stk
.8000
-  

andre instrumenter, apparater og maskiner

0 kg,stk
.9000
-   deler og tilbehør
0 kg

90.32

Instrumenter og apparater for automatisk regulering eller kontroll.

 
.1000
-   termostater
0 kg,stk
.2000
-   manostater
0 kg,stk
-   andre instrumenter og apparater:
.8100
- -   hydrauliske eller pneumatiske
0 kg,stk
.8900
- -   andre
0 kg,stk
.9000
-   deler og tilbehør
0 kg

90.33

 

 
.0000
  Deler og tilbehør (ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel) til maskiner, instrumenter eller apparater som hører under kapittel 90.
0 kg