A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   8 5Elektriske maskiner, apparater og materiell, samt deler dertil; apparater for opptak og gjengivelse av lyd og apparater for opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, samt deler og tilbehør til slike apparater


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. tepper, puter, varmeposer og liknende med elektrisk opp­varming; klær, fot­tøy, ørevarmere og andre artikler med elektrisk oppvarming, til bruk på person;
  b. glassvarer som hører under posisjon 70.11;
  c. maskiner og apparater som hører under posisjon 84.86;
  d. vakuumapparater og -utstyr til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk (posisjon 90.18); eller
  e. møbler med elektrisk oppvarming som hører under kapittel 94.
2. Posisjonene 85.01 - 85.04 omfatter ikke varer som er beskrevet i posi­sjon 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 eller 85.42.
      Kvikksølvlikerettere med metallbeholdere blir imidlertid å føre under posisjon 85.04.
3. Med "elektriske akkumulatorer" i posisjon 85.07 forstås også akkumulatorer som fore­ligger sammen med til­hørende komponenter som bidrar til akkumulatorens funksjon for å lagre og levere energi, eller som beskytter den mot å bli skadet, f.eks. elektriske for­bindelses­deler, temperatur­kontroll­anordninger (f.eks. termistorer) og kretsløps­beskyttelses­anordninger. De kan også omfatte en del av bekyttelses­kabinettet til de varer de skal brukes i.
4. Posisjon 85.09 omfatter bare følgende elektromekaniske maskiner og appa­rater av det slag som er vanlig til hus­holdnings­bruk:
  a. gulvbone­maskiner, male- og blandemaskiner for matvarer, og saft­presser for frukt eller grønnsaker, uten hen­syn til vekten;
  b. andre maskiner og apparater med vekt høyst 20 kg.
      Posisjonen omfatter imidlertid ikke vifter og ventilasjons- eller re­sirk­ulasjonshetter med innebygd vifte, også med filter (posisjon 84.14), tørke­sen­trifuger for tøy (posisjon 84.21), opp­vaskmaskiner (po­sisjon 84.22), vas­ke­maskiner til bruk i hus­holdninger (posisjon 84.50), maskiner for rulling eller stryking (posisjon 84.20 eller 84.51), syma­skiner (posisjon 84.52), elektriske sakser (posisjon 84.67) eller elektro­termiske apparater (posisjon 85.16).
5. Posisjon 85.23 omfatter:
  a. "ikke-flyktige halvlederminner" ("solid-state non-volatile storage devices") (f.eks. flash-lagringskort eller elektroniske flash-lagringskort) er lagringsenheter med en forbindelsessokkel, som i samme kabinett innbefatter én eller flere flash-lager (f.eks. "E2PROM FLASH" (flash, elektrisk slettbart leselager)) i form av integrerte kretser montert på et trykt kretskort. De kan inneholde en kontrollenhet i form av en integrert krets og diskrete, passive komponenter, f.eks. kondensatorer og motstander.
  b. aktive kort ("smart cards") er kort som har innkapslet én eller flere elektronisk integrerte kretser (en mikroprosessor, direktelager (RAM) eller leselager (ROM)) i form av databrikker ("chips"). Slike kort kan være utstyrt med kontakter, en magnetisk stripe eller en innkapslet antenne, men kan ikke inneholde andre aktive eller passive kretskomponenter.
6. Med "trykte kretser" i posisjon 85.34 forstås strømkretser frem­stilt på et isolerende underlag ved hjelp av hvilken som helst trykkeprosess (f.eks. preging, plettering, etsing) eller ved hjelp av "filmkrets"-tek­nikk, slik at det dannes leder­elementer, kon­takter eller andre trykte komponenter (f.eks. induktanser, mot­stander, kondensatorer) enkeltvis eller inn­byrdes sammen­koplede etter et på forhånd fastsatt mønster, unn­tatt elementer som kan pro­du­sere, likerette, modulere eller forsterke et elek­trisk signal (f.eks. halv­leder­komponenter).
      Begrepet "trykte kretser" omfatter ikke strømkretser kom­bi­nert med andre elementer enn de som fremstilles under trykke­prosessen, begrepet omfatter heller ikke individuelle, diskrete motstander, kon­den­satorer eller induk­tanser. Trykte kretser kan imidlertid være utstyrt med ikke-trykte koplings­elementer.
      Tynn- eller tykkfilmkretser som inneholder passive og aktive elemen­ter frem­stilt under samme teknologiske prosess, skal klassifiseres under posisjon 85.42.
7. Med "forbindelsesdeler for optiske fibrer, optiske fibebunter eller optiske fiberkabler" i posisjon 85.36 forstås forbindelsesdeler som bare mekanisk tilpasser optiske fibrer, ende mot ende, i et digitalt linjesystem. De har ingen annen funksjon, f.eks. forsterking, regenerering eller modifisering av et signal.
8. Posisjon 85.37 omfatter ikke trådløse infrarøde anordninger for fjernkontroll av fjernsynsmottakere eller annet elektrisk utstyr (posisjon 85.43).
9. Posisjonene 85.41 og 85.42 omfatter:
  a. "Dioder, transistorer og liknende halvlederkomponenter" hvis funksjon er avhengig av forandringer i motstands­evnen ved påvirkning av et elektrisk felt;
  b. "Elektroniske integrerte kretser":
    1. monolittisk integrerte kretser hvor elementene (dioder, transistorer, motstander, kondensatorer, induktanser etc.) er hoved­sakelig frem­stilt i massen og på over­flaten av en halv­leder eller det sammen­satte halv­leder­materialet (f.eks. dopet silisium, gallium­arsenid, silisium­germanium, indium­fosfid) og er uatskil­lelig forbundet med hver­andre;
    2. hybride, integrerte kretser hvor passive elementer (mot­stander, kon­den­satorer, induktanser etc.), frem­stilt ved tynn- eller tykkfilms­teknologi, og aktive elementer (dioder, transistorer, mo­nolittisk inte­grerte kretser etc.), fremstilt ved halv­leder­tekno­lo­gi, som på et enkelt isolerende underlag (glass, kera­mikk etc.) er inn­byrdes for­bundet med forbindelsesdeler eller -kabler på en slik måte at de ikke hensiktsmessig lar seg skil­le. Disse kretser kan også inne­holde diskrete komponenter;
    3. integrerte multchip-kretser ("multichip integrated circuits") som består av to eller flere monolittisk integrerte kretser som er innbyrdes forbundet på en slik måte at de  ikke hensiktsmessig lar seg skille, også på ett eller flere isolerende underlag, med eller uten bærere for kretsene ("leadframes"), men uten andre aktive eller passive kretskomponenter.
    4. integrerte multikomponentkretser: en kombinasjon av én eller flere monolittiske, hybride eller multichip-kretser med minst én av følgende komponenter: silisiumbaserte sensorer, aktuatorer, oscillatorer, resonatorer eller kombinasjoner derav, eller komponenter med funksjoner til varer som hører under posisjonene 85.32, 85.33, 85.41 eller induktorer som hører under posisjon 85.04, som er formet på en slik måte til én enhet, f.eks. en integrert krets, at de ikke hensiktsmessig lar seg skille, som en komponent av det slag som brukes til montering på et trykt kretsløpskort (PCB) eller et annet underlag, ved hjelp av forbindelser i form av stifter, ledninger, kuler, loddepunkter, tilkoplinger eller kontaktflater.
      I forbindelse med denne definisjonen forstås:
      1. "komponenter" kan være diskrete, fremstilt uavhengig og deretter montert på resten av den integrerte multikomponentkretsen, eller integrert i andre komponenter.
      2. "silisiumbasert" betyr at det er bygget på et silisium­substrat, eller frem­stilt av silisium­materialer, eller frem­stilt i en integrert krets­form ("die").
      3. a. "silisiumbaserte sensorer" består av mikro­elektroniske eller mekaniske strukturer, som er fremstilt i massen eller på over­flaten av en halv­leder, og hvis funksjon er å påvise fysiske eller kjemiske kvantiteter og omdanne disse til elektriske signaler, som skyldes variasjoner i de elektriske egen­skaper eller for­skyvning av en mekanisk struktur. "Fysiske eller kjemiske kvantiteter" angår virkelige fenomener, f.eks. trykk, akustiske bølger, akselerasjon, vibrasjon, bevegelse, orientering, belastning, magnetisk felt­styrke, elektrisk felt­styrke, lys, radio­aktivitet, fuktighet, gjennom­strømning, kjemisk konsentrasjon etc.
        b. "silisiumbaserte aktuatorer" består av mikroelektroniske og mekaniske strukturer som er fremstilt i massen eller på overflaten av en halvleder, og hvis funksjon er å omdanne elektriske signaler til fysisk bevegelse.
        c. "silisiumbaserte resonatorer" er komponenter som består av mikroelektroniske eller mekaniske strukturer som er fremstilt i massen eller på overflaten av en halvleder, og hvis funksjon er å generere mekaniske eller elektriske svingninger ved en på forhånd bestemt frekvens, som er avhengig av disse strukturers fysiske geometri som reaksjon på et eksternt input.
        d. "silisiumbaserte oscillatorer" er aktive komponenter som består av mikro­elektroniske eller mekaniske strukturer som er frem­stilt i massen eller på over­flaten av en halv­leder, og hvis funksjon er å generere mekaniske eller elektriske svingninger ved en på for­hånd bestemt frekvens, og som er avhengig av disse strukturers fysiske geometri.
 

   Når det gjelder klassifisering av de varer som er definert i denne noten, skal posisjonene 85.41 og 85.42 ha prioritet fremfor en­hver annen posi­sjon i toll­tariffen, unntatt når det gjelder posisjon 85.23, som muligens kunne omfatte varene, særlig på grunn av deres funksjon. 

10.

Med "brukte galvaniske elementer og batterier samt brukte elek­triske akkumulatorer" under posisjon 85.48, forstås slike som verken er brukelige på grunn av brudd, utstansing, slitasje eller andre årsaker, eller kan lades om.

 

Varenummernote
1. Varenummer 85.27.1200 omfatter bare kassett­spillere med innebygd forsterker, uten innebygd høyttaler, som kan virke uten ytre strømkilde og hvis mål ikke overstiger 170 mm x 100 mm x 45 mm.
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

85.01

Elektriske motorer og generatorer (unntatt generatoraggregater).

 
.1000
-   motorer med ytelse høyst 37,5 W
0 kg,stk
.2000
-   universalmotorer med ytelse over 37,5 W
0 kg,stk
-  

andre likestrømsmotorer; likestrømsgeneratorer:

.3100
- -  

med ytelse høyst 750 W

0 kg,stk
.3200
- -  

med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kW

0 kg,stk
.3300
- -   med ytelse over 75 kW, men ikke over 375 kW
0 kg,stk
.3400
- -   med ytelse over 375 kW
0 kg,stk
.4000
-   andre vekselstrømsmotorer, enfasede
0 kg,stk
-   andre vekselstrømsmotorer, flerfasede:
.5100
- -  

med ytelse høyst 750 W

0 kg,stk
- -   med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kW:
- - -   veksel­strøms­motorer med gir eller hastighets­variator:
.5201
- - - -   med ytelse over 750 W, men ikke over 15 kW
0 kg,stk
.5202
- - - -   med ytelse over 15 kW, men ikke over 75 kW
0 kg,stk
- - -   andre:
.5203
- - - -   med ytelse over 750 W, men ikke over 7,5 kW
0 kg,stk
.5204
- - - -   med ytelse over 7,5 kW, men ikke over 22 kW
0 kg,stk
.5205
- - - -   med ytelse over 22 kW, men ikke over 75 kW
0 kg,stk
.5300
- -  

med ytelse over 75 kW

0 kg,stk
-   vekselstrømsgeneratorer:
.6100
- -   med ytelse høyst 75 kVA
0 kg,stk
.6200
- -   med ytelse over 75 kVA, men ikke over 375 kVA
0 kg,stk
.6300
- -   med ytelse over 375 kVA, men ikke over 750 kVA
0 kg,stk
.6400
- -   med ytelse over 750 kVA
0 kg,stk

85.02

Elektriske generatoraggregater og roterende, elektriske omformere.

 
-   generator­aggregater med stempel­drevne forbrennings­motorer med kompresjons­tenning (diesel- eller semi­diesel­motorer):
.1100
- -   med ytelse høyst 75 kVA
0 kg,stk
.1200
- -   med ytelse over 75 kVA, men ikke over 375 kVA
0 kg,stk
.1300
- -   med ytelse over 375 kVA
0 kg,stk
.2000
-   generator­aggregater med stempel­drevne forbrennings­motorer med gnist­tenning
0 kg,stk
-   andre generatoraggregater:
.3100
- -   drevet av vindkraft
0 kg,stk
.3900
- -   ellers
0 kg,stk
.4000
-   roterende, elektriske omformere
0 kg,stk

85.03

 

 
.0000
 

Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til maskiner som hører under posisjon 85.01 eller 85.02.

0 kg

85.04

Elektriske transformatorer, statiske omformere (f.eks. likerettere) og induktorer.

 
.1000
-   induktorer ("ballasts") for lysstofflamper
0 kg,stk
-   transformatorer med dielektrisk væske:
.2100
- -   med ytelse høyst 650 kVA
0 kg,stk
.2200
- -   med ytelse over 650 kVA, men ikke over 10.000 kVA
0 kg,stk
.2300
- -   med ytelse over 10.000 kVA
0 kg,stk
-   andre transformatorer:
.3100
- -   med ytelse høyst 1 kVA
0 kg,stk
.3200
- -   med ytelse over 1 kVA, men ikke over 16 kVA
0 kg,stk
.3300
- -   med ytelse over 16 kVA, men ikke over 500 kVA
0 kg,stk
.3400
- -   med ytelse over 500 kVA
0 kg,stk
-   statiske omformere:
.4010
- -   likerettere
0 kg,stk
.4090
- -  

ellers

0 kg,stk
.5000
-   andre induktorer
0 kg,stk
-   deler:
.9010
- -   til transformatorer
0 kg
.9020
- -   til statiske omformere
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

85.05

Elektromagneter; permanentmagneter og varer som etter magnetisering skal bli permanent­magneter; elektro­magnetiske og permanent­magnetiske chucker, tvinger og liknende opp­spennings­utstyr; elektro­magnetiske koplinger, friksjons­koplinger og bremser; elektro­magnetiske løftehoder.

 
-   permanentmagneter og varer som etter magnetisering skal bli permanentmagneter:
.1100
- -   av metall
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.2000
-   elektromagnetiske koplinger, friksjonskoplinger og bremser
0 kg
-   andre, herunder deler:
.9001
- -   elektromagneter med diameter over 300 mm som er i stand til å generere magnetisk feltstyrke over 2 T
0 kg
.9009
- -   ellers
0 kg

85.06

Galvaniske elementer og batterier.

 
-   av mangandioksid:
.1001
- -   alkaliske
0 kg,stk
.1008
- -   andre
0 kg,stk
.3000
-   av kvikksølvoksid
0 kg,stk
.4000
-   av sølvoksid
0 kg,stk
.5000
-   av litium
0 kg,stk
.6000
-   av luft-sink
0 kg,stk
.8000
-   andre galvaniske elementer og batterier
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

85.07

Elektriske akkumulatorer, herunder skilleplater til slike, også kvadratiske og rektangulære.

 
.1000
-   blyakkumulatorer av typer som brukes til starting av stempelmotorer
0 kg,stk
.2000
-   andre blyakkumulatorer
0 kg,stk
.3000
-   nikkel-kadmiumakkumulatorer
0 kg,stk
.4000
-   nikkel-jernakkumulatorer
0 kg,stk
.5000
-  
nikkel-metallhydridakkumulatorer
0 kg,stk
.6000
-  
litium-ioneakkumulatorer
0 kg,stk
.8000
-   andre akkumulatorer
0 kg,stk
.9000
-  

deler

0 kg

85.08

Støvsugere.

 
-  
sammenbygd med elektrisk motor:
.1100
- -  
med effekt høyst 1500 W og som har støvsugerpose eller annen oppsamlingsbeholder med kapasitet høyst 20 l
0 kg,stk
.1900
- -  
andre
0 kg,stk
.6000
-  
andre støvsugere
0 kg,stk
.7000
-  
deler
0 kg

85.09

Elektromekaniske husholdningsapparater og -maskiner sammen­bygd med elektrisk motor, unntatt støv­sugere som hører under posisjon 85.08.

 
-   male- og blandemaskiner for matvarer; saftpresser for frukt eller grønnsaker:
.4001
- -   med ytelse over 400 W
0 kg,stk
.4002
- -   med ytelse høyst 400 W
0 kg,stk
.8000
-  

andre apparater og maskiner

0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

85.10

Barber­maskiner, hår­klippe­maskiner og hår­fjernings­apparater, sammenbygd med elektrisk motor.

 
.1000
-   barbermaskiner
0 kg,stk
.2000
-   hårklippemaskiner
0 kg,stk
.3000
-   hårfjerningsapparater
0 kg,stk
-   deler:
- -   til barbermaskiner:
.9010
- - -   skjæreplater og -hoder
0 kg
.9020
- - -   ellers
0 kg
- -   til hårklippemaskiner:
.9030
- - -   skjæreplater og -hoder
0 kg
.9040
- - -   ellers
0 kg
.9050
- -   til hårfjerningsapparater
0 kg

85.11

Elektrisk start- og tenningsutstyr av det slag som brukes til forbrenningsmotorer med gnist- eller kompresjons­tenning (f.eks. tenn­magneter, magnet­dynamoer, tenn­spoler, tenn­plugger, gløde­plugger, start­motorer); generatorer (f.eks. dynamoer og vekselstrøms­generatorer) og vipper av det slag som brukes i forbindelse med slike forbrennings­motorer.

 
.1000
-   tennplugger
0 kg,stk
.2000
-   tennmagneter; magnetdynamoer; svinghjulsmagneter
0 kg,stk
.3000
-   fordelere; tennspoler
0 kg,stk
.4000
-   startmotorer og kombinerte startmotorer og generatorer
0 kg,stk
.5000
-   andre generatorer
0 kg,stk
.8000
-   annet utstyr
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

85.12

Elektrisk lys- og signalutstyr (unntatt varer som hører under posisjon 85.39), elektriske vinduspussere og defrostere, av de slag som brukes til sykler eller motorkjøretøyer.

 
.1000
-   lysutstyr og visuelt signalutstyr av det slag som brukes på sykler
0 kg,stk
.2000
-   annet lysutstyr og visuelt signalutstyr
0 kg,stk
.3000
-   lydsignalutstyr
0 kg,stk
.4000
-   vinduspussere og defrostere
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

85.13

Bærbare, elektriske lykter som virker ved egen strømkilde (f.eks. batterier, akkumulatorer eller dynamoer), unntatt lysutstyr som hører under posisjon 85.12.

 
.1000
-   lykter
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

85.14

Elektriske industri- eller laboratorieovner (herunder slike som fungerer ved induktive eller dielektriske tap); annet industri- eller laboratorieutstyr for varmebehandling av materialer ved induktiv eller dielektrisk tap.

 
-   motstandsovner:
.1010
- -   elektriske støperismelteovner for metall
0 kg,stk
.1090
- -   ellers
0 kg,stk
-   ovner som fungerer ved induktive eller dielektriske tap:
.2010
- -   elektriske støperismelteovner for metall
0 kg,stk
.2090
- -   ellers
0 kg,stk
-   andre ovner
.3010
- -   elektriske støperismelteovner for metall
0 kg,stk
.3090
- -   ellers
0 kg,stk
.4000
-   annet utstyr for varmebehandling av materialer ved induktiv eller dielektrisk tap
0 kg,stk
-   deler:
- -   til industri- eller labaratorieovner:
.9010
- - -   til elektriske støperismelteovner for metall
0 kg
.9020
- - -   ellers
0 kg
.9090
- -   andre
0 kg

85.15

Maskiner og apparater for lodding eller sveising (eventuelt også skjæring) ved hjelp av elektrisitet (herunder elektrisk oppvarmet gass), laser eller annen lys- eller fotonstråle, ultralyd, elektronstråle, magnetpuls eller plasmalysbue; elektriske maskiner og apparater for varmsprøyting av metaller eller cermeter.

 
-   maskiner og apparater for lodding:
.1100
- -   loddebolter og -pistoler
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
-   maskiner og apparater for motstandssveising av metall:
.2100
- -   helt- eller delvis automatiske
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
-   maskiner og apparater for sveising av metall med lysbue (herunder plasmalysbue):
.3100
- -   helt- eller delvis automatiske
0 kg,stk
.3900
- -   andre
0 kg,stk
.8000
-   andre maskiner og apparater
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

85.16

Elektriske varmt­vanns­beredere, varmt­vanns­beholdere og varme­kolber; elektriske jord- og rom­oppvarmings­apparater; elektrotermiske hår­pleie­apparater (f.eks. hår­tørke­apparater, hår­krølle­apparater, krøll­tang­varmere) og hånd­tørke­apparater; elektriske strykejern; andre elektro­termiske apparater av det slag som brukes i husholdningen; elektriske hete­legemer, unntatt slike som hører under posisjon 85.45.

 
.1000
-  

elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber

0 kg,stk
-   elektriske jord- og romoppvarmingsapparater:
.2100
- -   radiatorer som lagrer varme
0 kg,stk
- -   andre:
.2901
- - -   panelovner og liknende veggovner
0 kg,stk
.2902
- - -   stråleovner og vifteovner
0 kg,stk
.2909
- - -   ellers
0 kg,stk
-   elektro­termiske hår­pleie­apparater eller hånd­tørke­apparater:
.3100
- -   hårtørkeapparater
0 kg,stk
.3200
- -   andre hårpleieapparater
0 kg,stk
.3300
- -   håndtørkeapparater
0 kg,stk
.4000
-   elektriske strykejern
0 kg,stk
.5000
-   mikrobølgeovner
0 kg,stk
-   andre ovner; kokeapparater, kokeplater, kokespiraler, griller og stekeapparater:
.6001
- -   bordkomfyrer
0 kg,stk
.6002
- -   andre komfyrer
0 kg,stk
.6003
- -   stekeovner (andre enn mikrobølgeovner)
0 kg,stk
.6006
- -  

kokeplater 

0 kg,stk
.6009
- -   ellers
0 kg,stk
-   andre elektrotermiske apparater:
.7100
- -   kaffe- og tetrakteapparater
0 kg,stk
.7200
- -   brødristere
0 kg,stk
.7900
- -   ellers
0 kg,stk
.8000
-   elektriske hetelegemer
0 kg,stk
.9000
-  

deler

0 kg

85.17

Telefonapparater, herunder telefoner for celle­nettverk (f.eks. mobiltelefoner) eller andre trådløse nettverk; andre sendere eller mottakere for tale, bilder eller andre data, herunder apparater for kommunikasjon i et kabelnett eller i et trådløst nettverk (f.eks. et lokalnett eller regionnett), unntatt sendere og mottakere som hører under posisjon 84.43, 85.25, 85.27 eller 85.28.

 
-   telefonapparater, herunder telefoner for cellenettverk (f.eks. mobiltelefoner) eller andre trådløse nettverk:
.1100
- -   linjetelefonapparater med trådløse mikrotelefoner
0 kg,stk
.1200
- -   telefoner for cellenettverk (f.eks. mobiltelefoner) eller andre trådløse nettverk
0 kg,stk
.1800
- -   andre
0 kg,stk
-   andre sendere eller mottakere for tale, bilder eller andre data, herunder apparater for kommunikasjon i et kabelnett eller i et trådløst nettverk (f.eks. et lokalnett eller et regionnett):
.6100
- -   basestasjoner
0 kg,stk
- -  

mottakere, omformere, sendere og regenererings­apparater for tale, bilder eller andre data, herunder apparater for kobling og ruting:

.6203
- - -  

smartklokker

0 kg,stk
.6208
- - -  

andre

0 kg,stk
.6900
- -   ellers
0 kg,stk
.7000
-   deler
0 kg

85.18

Mikrofoner og stativer dertil; høyt­talere, også med kabinett, ramme e.l.; høre­telefoner, også kombinert med mikrofon, og sett bestående av en mikrofon og en eller flere høyt­talere; elektriske høre­frekvens­forsterkere; elektriske lyd­forsterker­anlegg.

 
.1000
-   mikrofoner og stativer dertil
0 kg,stk
-   høyttalere, også med kabinett, ramme e.l.:
.2100
- -   en høyttaler montert i eget kabinett, ramme e.l.
0 kg,stk
.2200
- -   flere høyttalere montert i samme kabinett, ramme e.l.
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
.3000
-   høretelefoner, også kombinert med mikrofon, og sett bestående av en mikrofon og en eller flere høyttalere
0 kg,stk
.4000
-   elektriske hørefrekvensforsterkere
0 kg,stk
.5000
-   elektriske lydforsterkeranlegg
0 kg,stk
.9000
-  

deler

0 kg

85.19

Apparater for opptak eller gjengivelse av lyd.

 
.2000
-   apparater som virker ved hjelp av mynter, penge­sedler, bank­kort, automat­mynter eller andre former for betalings­midler
0 kg,stk
.3000
-   platespillere uten innebygd forsterker ("record-decks")
0 kg,stk
.5000
-   telefonsvarere
0 kg,stk
-   andre apparater:
.8100
- -  

som bruker magnetisk-, optisk- eller halvleder­materiell

0 kg,stk
.8900
- -   andre
0 kg,stk

85.20

Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 85.19)

 

85.21

Apparater for opptak eller gjengivelse av videosignaler, også med innebygd videotuner.

 
.1000
-  

av magnetbåndtypen

0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

85.22

Deler og tilbehør som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater som hører under posisjon 85.19 eller 85.21.

 
.1000
-   pickuper
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

85.23

Plater, bånd, ikke-flyktige halvlederminner ("solid state non-volatile storage devices"), aktive kort ("smart cards") og annet materiell for opptak av lyd eller andre fenomener, også innspilte, herunder matriser for fremstilling av plater, men unntatt varer som hører under kapittel 37.

 
-   magnetisk materiell:
.2100
- -   kort med magnetstriper
0 kg,stk
.2900
- -  

annet

0 kg,stk
-   optisk materiell:
.4100
- -  
ikke innspilt
0 kg,stk
- -  
ellers:
.4901
- - -   for gjengivelse av andre fenomener enn lyd eller bilde, eller for gjengivelse av instruksjoner, data, lyd og bilder lagret i maskinlesbar, binær form, og som kan manipuleres - eventuelt interaktivt - av brukeren ved hjelp av en automatisk databehandlingsmaskin
0 kg,stk
.4902
- - -  
DVD ("Digital Versatile Disc")-film
0 kg,stk
.4903
- - -  
for gjengivelse av bare lyd (herunder CD)
0 kg,stk
.4909
- - -  
andre
0 kg,stk
-   halvledermateriell:
.5100
- -   ikke-flyktige halvlederminner ("solid-state non-volatile storage devices")
0 kg,stk
.5200
- -   aktive kort ("smart cards")
0 kg,stk
.5900
- -   andre
0 kg,stk
.8000
-   ellers
0 kg,stk

85.24

Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 85.23)

 

85.25

Sendere for radio­kringkasting eller fjernsyn, også sammen­bygd med mottakere eller apparater for opp­tak eller gjengivelse av lyd; fjernsyns­kameraer, digitale kameraer og video­kamera­opptakere.

 
.5000
-   sendere
0 kg,stk
.6000
-   sendere sammenbygd med mottakere
0 kg,stk
-  

fjernsynskameraer, digitale kameraer og video­kamera­opptakere:

.8001
- -  

integrert i en drone

0 kg,stk
.8009
- -  

andre

0 kg,stk

85.26

Radarapparater, radionavigasjonsapparater og radio­fjernstyringsapparater.

 
.1000
-   radarapparater
0 kg,stk
-   andre:
.9100
- -  

radionavigasjonsapparater

0 kg,stk
.9200
- -   radiofjernstyringsapparater
0 kg,stk

85.27

Mottakere for radiokringkasting, også kombinert i felles kabinett eller kasse med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd eller med et ur.

 
-   radiomottakere for kringkasting som virker uten ytre strøm­kilde:
.1200
- -   radio-kassettspillere i lommeformat
0 kg,stk
.1300
- -   andre apparater kombinert med et apparat for opptak eller gjengivelse av lyd
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
-   radiomottakere for kringkasting som ikke virker uten ytre strøm­kilde, av det slag som brukes i motor­kjøretøyer:
.2100
- -   kombinert med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd
0 kg,stk
.2900
- -   ellers
0 kg,stk
-   andre:
.9100
- -   kombinert med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd
0 kg,stk
.9200
- -   ikke kombinert med apparater for opptak eller gjen­givelse av lyd, men kombinert med et ur
0 kg,stk
.9900
- -  

ellers

0 kg,stk

85.28

Monitorer og projektorer, uten innebygd fjern­syns­mottaker; fjern­syns­mottakere, også med inne­bygde radio­mottakere for kring­kasting eller med apparater for opp­tak eller gjen­givelse av lyd eller video­signaler.

 
-   monitorer med katodestrålerør:
.4200
- -  

som kan koples direkte til, og som er beregnet til bruk i for­bindelse med en automatisk data­behandlings­maskin som hører under posisjon 84.71

0 kg,stk
.4900
- -   andre
0 kg,stk
-  
andre monitorer:
- -  

som kan koples direkte til, og som er beregnet til bruk i for­bindelse med en automatisk data­behandlings­maskin som hører under posisjon 84.71:

.5201
- - -  
med skjermstørrelse høyst 15"
0 kg,stk
.5202
- - -  

med skjermstørrelse over 15", men høyst 20"

0 kg,stk
.5203
- - -  
med skjermstørrelse over 20", men høyst 25"
0 kg,stk
.5204
- - -  
med skjermstørrelse over 25"
0 kg,stk
- -  
andre:
.5901
- - -  
med skjermstørrelse høyst 20"
0 kg,stk
.5904
- - -  
med skjermstørrelse over 20", men høyst 25"
0 kg,stk
.5905
- - -  

med skjermstørrelse over 25"

0 kg,stk
-  
projektorer:
.6200
- -  

som kan koples direkte til, og som er beregnet til bruk i for­bindelse med en automatisk data­behandlings­maskin som hører under posisjon 84.71

0 kg,stk
.6900
- -  
andre
0 kg,stk
-   fjernsynsmottakere, også med innebygde radio­mottakere for kring­kasting eller med apparater for opp­tak eller gjen­givelse av lyd eller video­signaler:
.7100
- -   ikke bestemt for innebygget bildeskjerm
0 kg,stk
- -   andre, for farger:
- - -  
LCD fjernsynsmottakere (fjernsyns­mottakere med flytende krystall­anvisere):
.7214
- - - -  

med skjermstørrelse høyst 27"

0 kg,stk
.7215
- - - -  

med skjermstørrelse over 27", men høyst 39"

0 kg,stk
.7216
- - - -  

med skjermstørrelse over 39", men høyst 54"

0 kg,stk
.7218
- - - -  
ellers
0 kg,stk
- - -  
plasma fjernsynsmottakere:
.7221
- - - -   med skjermstørrelse høyst 39"
0 kg,stk
.7229
- - - -   ellers
0 kg,stk
- - -  
andre:
.7294
- - - -  
med skjermstørrelse høyst 27"
0 kg,stk
.7295
- - - -  
med skjermstørrelse over 27", men høyst 39"
0 kg,stk
.7296
- - - -  
med skjermstørrelse over 39", men høyst 54"
0 kg,stk
.7298
- - - -  
ellers
0 kg,stk
.7300
- -   andre, ensfargede (monokrome)
0 kg,stk

85.29

Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater som hører under posisjonene 85.25 - 85.28.

 
-   antenner og antennereflektorer av alle slag; deler til slike:
.1010
- -   til sendere og mottakere for radiotelegrafi og radiotelefoni og til sendere for kringkasting og fjernsyn
0 kg
.1090
- -   ellers
0 kg
-   andre:
.9010
- -   til sendere og mottakere for radiotelegrafi og radiotelefoni og til sendere for kringkasting og fjernsyn; til fjernsynskameraer
0 kg
.9090
- -  

ellers

0 kg

85.30

Elektrisk signalutstyr, sikkerhetsutstyr eller trafikk­reguleringsutstyr for jernbaner, sporveger, veger, gater, elver, kanaler, parkeringsplasser, havner eller flyplasser (unntatt det som hører under posisjon 86.08).

 
.1000
-   utstyr for jernbaner eller sporveger
0 kg,stk
.8000
-   annet utstyr
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

85.31

Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (f.eks. ringeklokker, sirener, nummertavler (tablåer), tyveri- eller brannalarmapparater), unntatt slike som hører under posisjon 85.12 eller 85.30.

 
-   tyveri- eller brannalarmapparater og liknende apparater:
.1001
- -  
røykvarslere, unntatt slike som hører under vare­nummer 90.22.2901
0 kg,stk
.1009
- -  
andre
0 kg,stk
.2000
-   nummertavler (tablåer) med flytende krystallanvisere (LCD) eller lysemitterende dioder (LED)
0 kg,stk
.8000
-   andre apparater
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

85.32

Elektriske kondensatorer, faste, variable eller regulerbare (forhåndsinnstillbare).

 
.1000
-   faste kondensatorer til bruk i strømkretser med 50/60 Hz, og som har reaktiv effekt på 0,5 kVar eller derover (effektkondensatorer)
0 kg
-   andre faste kondensatorer:
.2100
- -   av tantal
0 kg
.2200
- -   av aluminium, elektrolytiske
0 kg
.2300
- -   av keramikk, dielektriske, ettlags
0 kg
.2400
- -   av keramikk, dielektriske, flerlags
0 kg
.2500
- -   av papir eller plast, dielektriske
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
.3000
-   variable eller regulerbare (forhåndsinnstillbare) kondensatorer
0 kg
.9000
-   deler
0 kg

85.33

Elektriske motstander (herunder reostater og potensiometre), unntatt hetelegemer.

 
.1000
-   faste kullsjikt- eller kullfilmmotstander
0 kg
-   andre faste motstander:
.2100
- -   med ytelse høyst 20 W
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg
-   trådviklede, variable motstander, herunder reostater og potensiometre:
.3100
- -   med ytelse høyst 20 W
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg
.4000
-   andre variable motstander, herunder reostater og potensiometre
0 kg
.9000
-   deler
0 kg

85.34

 

 
.0000
  Trykte kretser.
0 kg

85.35

Elektriske apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske strøm­kretser (f.eks. brytere, sikringer, lyn­avledere, spennings­begrensere, støt­spennings­­dempere, støpsler og andre for­bindelses­deler, koplings­bokser), for spenninger over 1000 V.

 
.1000
-   sikringer
0 kg
-   automatiske overbelastningsbrytere:
.2100
- -   for spenninger under 72,5 kV
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
.3000
-   skillebrytere og effektbrytere
0 kg
.4000
-   lynavledere, spennings­­begrensere og støt­­spennings­­dempere
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

85.36

Elektriske apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske strømkretser (f.eks. brytere, reléer, sikringer, støtspenningsdempere, støpsler, stik­kontakter, lampe­holdere og andre for­bindelses­deler, koplings­bokser), for spenninger på høyst 1000 V; for­bindelses­deler for optiske fibrer, optiske fiber­bunter eller optiske fiber­kabler.

 
.1000
-  

sikringer

0 kg
.2000
-  

automatiske overbelastningsbrytere

0 kg
.3000
-  

andre apparater for å beskytte elektriske strømkretser

0 kg
-   releer:
.4100
- -   for spenninger på høyst 60 V
0 kg
.4900
- -  

andre

0 kg
.5000
-  

andre brytere

0 kg
-   lampeholdere, støpsler og stikkontakter:
.6100
- -  

lampeholdere

0 kg
.6900
- -   andre
0 kg
.7000
-  
forbindelsesdeler for optiske fibrer, optiske fiber­bunter eller optiske fiberkabler
0 kg
-   andre apparater:
.9010
- -  

forbindelsesklemmer og koplingsbokser

0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

85.37

Plater, tavler, konsoller, pulter, kabinetter og liknende, utstyrt med to eller flere apparater som hører under posisjon 85.35 eller 85.36, for elektrisk kontroll eller fordeling av elektrisitet, også med instrumenter eller apparater som hører under kapittel 90, samt numeriske kontrollapparater, unntatt velgere som hører under posisjon 85.17.

 
.1000
-  

for spenninger på høyst 1000 V

0 kg
.2000
-   for spenninger over 1000 V
0 kg

85.38

Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater som hører under posisjon 85.35, 85.36 eller 85.37.

 
.1000
-   plater, tavler, konsoller, pulter, kabinetter og liknende som hører under posisjon 85.37, men uten tilhørende apparater
0 kg
.9000
-  

andre

0 kg

85.39

Elektriske gløde­lamper eller lys­stoff­lamper, herunder "sealed beam" lamper og lamper for ultra­fiolett eller infra­rødt lys; bue­lamper; lysdiodelamper (LED-lamper).

 
.1000
-   "sealed beam" lamper
0 kg,stk
-   andre glødelamper, unntatt lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys:
.2100
- -   wolfram halogen
0 kg,stk
.2200
- -   andre med ytelse høyst 200 W og for spenninger på over 100 V
0 kg,stk
.2900
- -  

andre

0 kg,stk
-   lysstofflamper, unntatt lamper for ultrafiolett lys:
.3100
- -   fluorescerende, med glødekatode
0 kg,stk
.3200
- -   kvikksølv- eller natrium­damp­lamper; metall­haloid­lamper
0 kg,stk
.3900
- -   andre
0 kg,stk
-   lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys; buelamper:
.4100
- -   buelamper
0 kg,stk
.4900
- -   andre
0 kg,stk
.5000
-  

lysdiodelamper (LED-lamper)

0 kg,stk
.9000
-  

deler

0 kg

85.40

Elektron­rør (varmkatode­-, kaldkatode­- eller foto­katoderør), herunder vakuum­rør og damp- eller gass­fylte rør, kvikksølv­like­retter­rør, katode­stråle­rør og rør til fjernsyns­kameraer.

 
-   katodestrålebilderør for fjernsyn, herunder katode­stråle­rør til fjernsyns­monitorer:
.1100
- -   farge
0 kg,stk
.1200
- -   ensfargede (monokrome)
0 kg,stk
.2000
-   rør til fjernsynskameraer; bildeomformerrør og bildeforsterkerrør; andre fotokatoderør
0 kg,stk
.4000
-   bilderør for grafiske data, ensfargede (monokrome); bilderør for grafiske data, for farger, med en fosforskjerm hvis punktmellomrom er under 0,4 mm
0 kg,stk
.6000
-   andre katodestrålerør
0 kg,stk
-   mikrobølgerør (f.eks. magnetroner, klystroner, vandrebølgerør og carcinotroner), unntatt gitterstyrte rør:
.7100
- -   magnetroner
0 kg,stk
.7900
- -   andre
0 kg,stk
-   andre elektronrør:
.8100
- -   mottaker- eller forsterkerrør
0 kg,stk
.8900
- -   ellers
0 kg,stk
-   deler:
.9100
- -   til katodestrålerør
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

85.41

Dioder, transistorer og liknende halv­leder­komponenter; lys­følsomme halv­leder­komponenter, her­under foto­elektriske celler, også sammen­satte til moduler eller paneler; lys­emitterende dioder (LED); monterte piezo­elektriske krystaller.

 
.1000
-  

dioder, unntatt lysfølsomme eller lysemitterende dioder (LED)

0 kg,stk
-   transistorer, unntatt lysfølsomme transistorer:
.2100
- -   med effekttap under 1 W
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
.3000
-   tyristorer, diaker og triaker, unntatt slike lysfølsomme komponenter
0 kg,stk
.4000
-  

lys­følsomme halv­leder­komponenter, herunder foto­elektriske celler, også sammen­satte til moduler eller paneler; lys­emitterende dioder (LED)

0 kg,stk
.5000
-   andre halvlederkomponenter
0 kg,stk
.6000
-  

monterte piezoelektriske krystaller

0 kg,stk
.9000
-  

deler

0 kg

85.42

Elektroniske, integrerte kretser.

 
-   elektroniske, integrerte kretser:
.3100
- -   prosessorer og styreenheter, også i kombinasjon med lager, omformere, logiske kretser, forsterkere, ur og tidskretser, eller andre kretser
0 kg,stk
.3200
- -   lager
0 kg,stk
.3300
- -   forsterkere
0 kg,stk
.3900
- -   andre
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

85.43

Elektriske maskiner og apparater som har selvstendige funksjoner, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.

 
.1000
-   partikkelakseleratorer
0 kg,stk
.2000
-   signalgeneratorer
0 kg,stk
.3000
-   maskiner og apparater for galvanisering, elektrolysering eller behandling av materialer ved elektroforese
0 kg,stk
.7000
-  

andre maskiner og apparater

0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

85.44

Isolert (herunder lakkert eller anodisert) tråd, kabel (herunder koaksial­kabel) og andre isolerte, elektriske ledere, også med forbindelses­deler; optiske fiber­kabler sammen­satt av fibrer som er skjermet fra hverandre, også med forbindelses­deler.

 
-   tråd til vikling av spoler:
.1100
- -   av kobber
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.2000
-   koaksialkabler og andre koaksialledere
0 kg
.3000
-   tenningskabelsett og andre kabel-/ledningssett av det slag som brukes i kjøretøyer, luftfartøyer eller skip
0 kg
-   andre elektriske ledere for spenninger på høyst 1000 V:
.4200
- -   med forbindelsesdeler
0 kg
- -   ellers:
- - -  
for merkespenninger på høyst 80 V:
.4911
- - - -   med partall, men ikke mer enn 10 par
0 kg
.4918
- - - -   andre
0 kg
- - -  
for merkespenninger over 80 V, men høyst 500 V:
.4921
- - - -   med høyst 4 ledere
0 kg
.4922
- - - -   med mer enn 4 ledere
0 kg
- - -  
for merkespenninger over 500 V, men ikke over 999 V:
.4931
- - - -  
med høyst 4 ledere
0 kg
.4932
- - - -  
med mer enn 4 ledere
0 kg
- - -  
med merkespenning på 1000 V:
.4941
- - - -   med høyst 4 ledere, med ledertverrsnitt høyst 70 mm²
0 kg
.4942
- - - -   med høyst 4 ledere, med ledertverrsnitt over 70 mm²
0 kg
.4943
- - - -  
med mer enn 4 ledere
0 kg
-   andre elektriske ledere for spenninger over 1000 V:
.6001
- -   med merkespenning høyst 10 kV
0 kg
.6002
- -   med merkespenning over 10 kV, men ikke over 30 kV
0 kg
.6009
- -   med merkespenning over 30 kV
0 kg
.7000
-   optiske fiberkabler
0 kg

85.45

Kullelektroder, kullbørster, lampekull, batterikull og andre varer av kull, også med metall, av det slag som brukes til elektriske formål.

 
-   elektroder:
.1100
- -   av det slag som brukes i ovner
0 kg
.1900
- -  

andre

0 kg
.2000
-   børster
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

85.46

Elektriske isolatorer, uansett materiale.

 
.1000
-   av glass
0 kg
-   av keramisk materiale:
.2001
- -   til høyspent strøm
0 kg
.2002
- -   til lavspent strøm
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

85.47

Isolasjonsdetaljer (unntatt isolatorer som hører under posisjon 85.46) til elektriske maskiner, apparater eller til elektrisk materiell, som består helt av isolerende materiale, bortsett fra mindre komponenter av metall (f.eks. gjengede hylser, muffer og liknende) som er istøpt utelukkende for sammen­føyning; elektriske lednings­rør og for­bindelses­deler dertil, av uedelt metall fóret med isolerende materiale.

 
.1000
-  

isolasjonsdetaljer av keramisk materiale

0 kg
.2000
-   isolasjonsdetaljer av plast
0 kg
.9000
-  

andre

0 kg

85.48

Avfall og skrap fra galvaniske elementer, batterier og elektriske akkumulatorer; brukte galvaniske elementer og batterier samt brukte elektriske akkumulatorer; elektriske deler til maskiner eller apparater, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.

 
.1000
-   avfall og skrap fra galvaniske elementer, batterier og elektriske akkumulatorer; brukte galvaniske elementer og batterier samt brukte elektriske akkumulatorer
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg