A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   8 4Kjernereaktorer, kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper; deler dertil


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. møllesteiner, slipesteiner og andre varer som hører under kapittel 68;
  b. maskiner, apparater og redskaper (f.eks. pumper) av keramisk materiale og deler av keramikk til maskiner, apparater og red­skaper av ethvert materiale (kapittel 69);
  c. glassvarer til laboratoriebruk (posisjon 70.17); maskiner, apparater og andre artikler til teknisk bruk samt deler dertil, av glass (posi­sjon 70.19 eller 70.20);
  d. varer som hører under posisjon 73.21 eller 73.22 og liknende varer av andre uedle metaller (kapitlene 74 - 76 eller 78 - 81);
  e. støvsugere som hører under posisjon 85.08;
  f. elek­tro­mekaniske husholdingsapparater som hører under posisjon 85.09; digitale kameraer som hører under posisjon 85.25;
  g. radiatorer til varer som hører under avsnitt XVII; eller
  h. mekaniske golvfeieapparater for håndkraft, ikke motor­drevne (posisjon 96.03).
2. Med forbehold av bestemmelsene i note 3 til avsnitt XVI og note 9 til dette kapittel, skal maskiner etc. som svarer til beskrivelsen i én av posisjonene 84.01 - 84.24, eller posisjon 84.86 så vel som i én av posisjonene 84.25 - 84.80, føres under vedkommende posi­sjon i først­nevnte gruppe eller under posisjon 84.86, alt etter sin beskaffenhet.
        Posisjon 84.19 omfatter imidlertid ikke:
  a. rugemaskiner, kyllingmødre eller spireapparater (posisjon 84.36);
  b. kornfukteapparater (posisjon 84.37);
  c. diffusører for ekstraksjon av sukkersaft (posisjon 84.38);
  d. maskiner og apparater for varmebehandling av tekstilgarn, tekstil­stoff eller ferdige tekstilvarer (posisjon 84.51); eller
  e. maskiner, apparater og laboratorieutstyr for mekanisk bearbeiding, hvor endring av temperaturen, selv om den er nødvendig, er av sekun­dær betyd­ning.
        Posisjon 84.22 omfatter ikke:
  a. symaskiner for lukking av sekker eller liknende beholdere (posisjon 84.52); eller
  b. kontormaskiner som hører under posisjon 84.72.
        Posisjon 84.24 omfatter ikke:
  a. blekkstråleskrivere (posisjon 84.43); eller
  b. vannskjæremaskiner (posisjon 84.56).
3. En verktøymaskin for bearbeiding av alle slags materialer, og som svarer til en beskrivelse i posisjon 84.56 og samtidig til en beskrivelse i posisjon 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 eller 84.65, skal klassifiseres under posisjon 84.56.
4. Posisjon 84.57 skal bare omfatte verktøymaskiner for bearbeiding av metall, unntatt dreiebenker (herunder dreiesentre ("turning centres")), og som kan utføre forskjellige maskineringsoperasjoner, enten ved:
  a. automatisk skifting av verktøy fra et magasin eller liknende i over­ensstemmelse med et maskinerings­program (maskinerings­senter),
  b. automatisk bruk, samtidig eller i rekkefølge, av for­skjellige verk­tøy­holdere for bearbeiding av et arbeidsstykke i fastspent stilling (én-stasjons maskiner), eller
  c. automatisk transport av arbeidsstykket til forskjellige arbeids­stasjoner (fler-stasjons maskiner).
5. A. Med "automatiske databehandlingsmaskiner" i posisjon 84.71 forstås maskiner som kan:
    1. lagre ett eller flere be­hand­lingsprogrammer og i det minste de data som er umiddelbart nød­vendige for utførelsen av pro­grammet;
    2. pro­gram­meres fritt i overens­stem­­melse med brukerens krav;
    3. utføre arit­metiske regne­operasjoner som fastsatt av brukeren; og
    4. uten menneskelig inn­grep utføre et behand­lings­program som krever at de kan modifisere ut­førel­sen ved logiske avgjørelser mens be­hand­lingen foregår.
  B. Automatiske databehandlingsmaskiner kan foreligge som systemer som består av et variabelt antall separate enheter.
  C. Med forbehold av bestemmelsene i av­snittene D og E nedenfor, skal en enhet anses som en del av et automatisk databehandlingssystem hvis den oppfyller samtlige av følgende betingelser:
    1. den er av det slag som utelukkende eller fortrinnsvis brukes i et automatisk databehandlingssystem;
    2. den kan kobles til sentralenheten, enten direkte eller gjennom én eller flere andre enheter; og
    3. den er i stand til å motta eller levere data i en form (kode eller signaler) som kan brukes av systemet.
         Enheter til automatiske databehandlingssmaskiner som foreligger sær­skilt skal klassifiseres under posisjon 84.71.
         Tastaturer, innleseranordninger for X-Y koordinater og plate­lagringsenheter, som oppfyller betingelsene under avsnittene C.2 og C.3 ovenfor, skal imidlertid alltid klassifiseres som enheter under posisjon 84.71.
  D. Posisjon 84.71 omfatter ikke følgende varer som foreligger særskilt, selv om alle forutsetningene som  er nevnt ovenfor i note 5.C er oppfylt:
    1. trykkemaskiner (skrivere), kopimaskiner, telefaks­maskiner, også i kombinasjon;
    2. sendere eller mottakere for tale, bilder eller andre data, herunder apparater for kommunikasjon i et kabelnett eller i et trådløst nettverk (f.eks. et lokalnett eller et regionnett);
    3. høyttalere og mikrofoner;
    4. fjernsynskameraer, digitale kameraer og video­kamera­opptakere; eller
    5. monitorer og projektorer, uten innebygde mottakere for fjernsyn.
  E. Maskiner som inne­holder eller arbeider sammen med en automatisk data­behandlings­maskin og har en spesiell funksjon annen enn data­behandling, skal klassifiseres under de posisjoner som omfatter deres respektive funk­sjoner eller, hvis dette ikke er mulig, i en sekkeposisjon.
6. Posisjon 84.82 omfatter bl.a. polerte stålkuler hvis maksimum og minimum diameter ikke avviker fra den nominelle diameter med mer enn 1 %, men ikke mer enn 0,05 mm. Andre stålkuler hører under posisjon 73.26.
7. En maskin som brukes til flere formål, skal klassifiseres som om hoved­funksjonen var dens eneste funksjon.
      Med forbehold av bestemmelsene i note 2 til dette kapittel og note 3 til avsnitt XVI, og når ikke annet er bestemt, skal en ma­skin hvor ho­ved­funksjonen ikke er nevnt i noen posisjon eller når hovedfunksjonen ikke kan bestemmes, føres under posisjon 84.79. Posisjon 84.79 omfatter også maskiner til fremstilling av tau eller kabler (f.eks. maskiner for fletting, tvinning, kabelslåing og liknende) av metalltråd, tekstilgarn eller ethvert annet materiale eller av kombinasjoner av slike materia­ler.
8. Med betegnelsen "i lommeformat" under posisjon 84.70 forstås bare mask­iner hvis mål ikke overstiger 170 mm x 100 mm x 45 mm.
9. A. Notene 9.a og 9.b til kapittel 85 gjelder også for henholdsvis betegnelsene "halv­leder­komponenter" og "elektroniske integrerte kretser" som brukt i denne noten og i posisjon 84.86. Betegnelsen "halvlederkomponenter" i denne noten og i posisjon 84.86 omfatter imidlertid også lysfølsomme halvlederkomponenter og lys­emmiterende dioder (LED).
  B. Med "fremstilling av flatskjermer" i denne noten og i posisjon 84.86 forstås også fremstilling av substrater til bruk i flatskjermer. Fremstilling av glass eller montering av trykte kretskort eller andre elektroniske komponenter på en flatskjerm er ikke omfattet. Betegnelsen "flatskjerm" omfatter ikke katodestrålerørteknologi.
  C. Posisjon 84.86 omfatter også maskiner og apparater av det slag som utelukkende eller fortrinnsvis benyttes til:
    1. fremstilling eller reparasjon av masker eller trådkors;
    2. montering av halvlederkomponenter eller elektroniske integrerte kretser;
    3. løfting, håndtering, innsetting eller uttaking av syntetiske staver ("boules"), halvlederskiver ("wafers"), halvlederkomponenter, elektroniske integrerte kretser og flatskjermer.
  D. Med forbehold av bestemmelsene i note 1 til avsnitt XVI og note 1 til kapittel 84, skal maskiner og apparater som svarer til beskrivelsen i posisjon 84.86 klassifiseres i denne posisjonen og i ingen andre posisjoner i tolltariffen.
 
Varenummernoter
1. Med "maskinsentre" i varenummer 84.65.2000 forstås bare verktøymaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi, hard plast eller liknende harde materialer, og som kan utføre forskjellige arbeidsoperasjoner ved automatisk utskiftning av verktøy fra et magasin eller liknende i overensstemmelse med et bearbeidingsprogram.
2. Med "komplette systemer" under vare­nummer 84.71.4900 forstås auto­matiske data­behandlings­maskiner hvis enheter opp­fyller de vilkårene som er nevnt i note 5.C til kapittel 84, og som omfatter minst en sentral­enhet, en innlese­enhet (f.eks. et tasta­tur eller en skanner) og en utleseenhet (f.eks. en data­skjerm­terminal eller en skriver).
3. Med "ventiler for oljehydrauliske eller pneumatiske overføringer" i varenummer 84.81.2000 forstås ventiler som spesielt brukes til overføring av "hydraulisk energi" ("fluid power") i et hydraulisk eller pneumatisk system, og hvor energikilden tilføres i form av væsker under trykk (flytende eller gass). Disse ventilene kan være av enhver type (f.eks. trykkregulerings- eller tilbakeslagsventiler). Varenummer 84.81.2000 har prioritet fremfor alle andre varenummer under posisjon 84.81.
4. Varenummer 84.82.4000 omfatter bare lagre med sylindriske ruller som i hele sin lengde har den samme diameter, og som ikke er over 5 mm og en lengde som er minst tre ganger diameteren. Endene på rullene kan være avrundet.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

84.01

Kjerne­reaktorer; u­bestrålte brensel­elementer for kjerne­reaktorer; maskiner og apparater for separering av isotoper.

 
.1000
-   kjernereaktorer
0 kg,stk
.2000
-   maskiner og apparater for separering av isotoper, samt deler dertil
0 kg
.3000
-   ubestrålte brenselelementer
0 kg,stk
.4000
-   deler til kjernereaktorer
0 kg

84.02

Kjeler for vanndamp eller annen damp (unntatt sentralvarmtvannskjeler som også kan produsere lavtrykksdamp); hetvannskjeler.

 
-   kjeler for vanndamp eller annen damp:
.1100
- -   vannrørskjeler med dampproduksjon over 45 tonn/h
0 kg,stk
.1200
- -   vannrørskjeler med dampproduksjon høyst 45 tonn/h
0 kg,stk
.1900
- -   andre dampkjeler, herunder hybridkjeler
0 kg,stk
.2000
-   hetvannskjeler
0 kg,stk
-   deler:
.9010
- -   fyrganger, korrugerte
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

84.03

Sentralvarmekjeler, unntatt kjeler som hører under posisjon 84.02.

 
-   kjeler:
.1001
- -   av støpejern
0 kg,stk
.1009
- -   ellers
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.04

Hjelpeapparater for kjeler som hører under posisjon 84.02 eller 84.03 (f.eks. forvarmere, overhetere, sotfjernere, rekuperatorer); kondensatorer for dampmaskiner.

 
.1000
-   hjelpeapparater for kjeler som hører under posisjon 84.02 eller 84.03
0 kg,stk
.2000
-   kondensatorer for dampmaskiner
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.05

Generatorer for generatorgass eller vanngass, også med renseanlegg; acetylengassgeneratorer og lik­nende vanngassgeneratorer, også med renseanlegg.

 
.1000
-   generatorer for generatorgass eller vanngass, også med renseanlegg; acetylengassgeneratorer og liknende vanngassgeneratorer, også med renseanlegg
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.06

Dampturbiner.

 
.1000
-   turbiner for fremdrift av fartøyer
0 kg,stk
-   andre turbiner:
.8100
- -   med ytelse over 40 MW
0 kg,stk
.8200
- -   med ytelse høyst 40 MW
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.07

Stempel­drevne for­brennings­motorer med gnist­tenning og med frem- og tilbake­gående eller roterende stempel.

 
.1000
-   motorer for luftfartøyer
0 kg,stk
-   fremdriftsmotorer for fartøyer:
- -   utenbordsmotorer:
.2101
- - -   under 30 kW (40 ehk)
0 kg,stk
.2102
- - -   30 kW (40 ehk) eller derover
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
-   motorer med frem- og tilbakegående stempel av det slag som brukes til fremdrift av motorkjøretøyer under kapittel 87:
.3100
- -   med sylindervolum høyst 50 cm³
0 kg,stk
.3200
- -   med sylindervolum over 50 cm³, men høyst 250 cm³
0 kg,stk
.3300
- -   med sylindervolum over 250 cm³, men høyst 1000 cm³
0 kg,stk
.3400
- -   med sylindervolum over 1000 cm³
0 kg,stk
.9000
-   andre motorer
0 kg,stk

84.08

Stempel­­drevne forbrennings­­motorer med kom­presjons­­tenning (diesel- eller semi­diesel­­motorer).

 
-   fremdriftsmotorer for fartøyer:
.1001
- -   under 22 kW (30 ehk)
0 kg,stk
.1002
- -   23 kW (30 ehk) - 74 kW (100 ehk)
0 kg,stk
.1003
- -   75 kW (101 ehk) - 150 kW (203 ehk)
0 kg,stk
.1004
- -   151 kW (204 ehk) - 370 kW (500 ehk)
0 kg,stk
.1005
- -   371 kW (501 ehk) - 1100 kW (1488 ehk)
0 kg,stk
.1009
- -   1101 kW (1489 ehk) eller derover
0 kg,stk
.2000
-   motorer av det slag som brukes for fremdrift av motorkjøretøyer som hører under kapittel 87
0 kg,stk
.9000
-   andre motorer
0 kg,stk

84.09

Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til motorer som hører under posisjon 84.07 eller 84.08.

 
.1000
-   til motorer for luftfartøyer
0 kg
-   andre:
- -   som utelukkende eller fortrinns­vis kan brukes til stempel­drevne forbrennings­motorer med gnist­tenning:
.9101
- - -   motorblokker til fremdriftsmotorer for fartøyer
0 kg
.9109
- - -   andre
0 kg
- -   ellers :
.9901
- - -   motorblokker til fremdriftsmotorer for fartøyer
0 kg
.9909
- - -   andre
0 kg

84.10

Vannturbiner, vannhjul og regulatorer for slike.

 
-   vannturbiner og vannhjul:
.1100
- -   med ytelse høyst 1000 kW
0 kg,stk
.1200
- -   med ytelse over 1000 kW, men høyst 10000 kW
0 kg,stk
.1300
- -   med ytelse over 10000 kW
0 kg,stk
.9000
-   deler, herunder regulatorer
0 kg

84.11

Turbo­jet­motorer, turbo­prop­motorer og andre gass­turbiner.

 
-   turbojetmotorer som utvikler en skyvekraft på:
.1100
- -   høyst 25 kN
0 kg,stk
.1200
- -   over 25 kN
0 kg,stk
-   turbopropmotorer som utvikler en kraft på:
.2100
- -   høyst 1100 kW
0 kg,stk
.2200
- -   over 1100 kW
0 kg,stk
-   andre gassturbiner som utvikler en kraft på:
- -   høyst 5000 kW:
.8110
- - -   til fly
0 kg,stk
.8190
- - -   ellers
0 kg,stk
- -   over 5000 kW:
.8210
- - -   til fly
0 kg,stk
.8290
- - -   ellers
0 kg,stk
-   deler:
.9100
- -   til turbojetmotorer og turbopropmotorer
0 kg
- -   andre :
.9910
- - -   til fly
0 kg
.9990
- - -   ellers
0 kg

84.12

Andre kraftmaskiner og motorer.

 
-   reaksjonsmotorer unntatt turbojetmotorer:
.1010
- -   til fly
0 kg,stk
.1090
- -   ellers
0 kg,stk
-   hydrauliske kraftmaskiner og motorer:
.2100
- -   lineær virkende (sylindre)
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
-   pneumatiske kraftmaskiner og motorer:
.3100
- -   lineær virkende (sylindre)
0 kg,stk
.3900
- -   andre
0 kg,stk
.8000
-   andre
0 kg,stk
-   deler:
.9010
- -   til hydrauliske kraftmaskiner og motorer
0 kg
- -   andre:
.9020
- - -   til fly
0 kg
.9090
- - -   ellers
0 kg

84.13

Pumper for væsker, også med måleutstyr; væskeelevatorer.

 
-   pumper utstyrt med eller bestemt til å bli utstyrt med måleutstyr:
.1100
- -   pumper for drivstoff eller smøremidler, av de typer som brukes på bensinstasjoner eller bilverksteder og liknende
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
.2000
-   pumper for håndkraft, unntatt slike som hører under varenumrene 84.13.1100 eller 84.13.1900
0 kg,stk
.3000
-   pumper for brennstoff, smøremidler eller kjølemidler til stempeldrevne forbrenningsmotorer
0 kg,stk
.4000
-   betongpumper
0 kg,stk
.5000
-   andre stempelpumper (herunder membranpumper)
0 kg,stk
.6000
-   andre rotasjonspumper
0 kg,stk
.7000
-   andre sentrifugalpumper
0 kg,stk
-   andre pumper; væskeelevatorer:
.8100
- -   pumper
0 kg,stk
.8200
- -   væskeelevatorer
0 kg,stk
-   deler:
.9100
- -   til pumper
0 kg
.9200
- -   til væskeelevatorer
0 kg

84.14

Luft- eller vakuum­pumper, luft- eller andre gass­kompressorer og vifter; ventilasjons- eller resirkulasjons­hetter med innebygd vifte, også med filter.

 
.1000
-   vakuumpumper
0 kg,stk
.2000
-   luftpumper for hånd- eller fotkraft
0 kg,stk
-   kjølekompressorer:
.3001
- -   kompressor og elektromotor sammenbygd i lukket metallbeholder ("Sealed unit")
0 kg,stk
.3009
- -   ellers
0 kg,stk
.4000
-   luftkompressorer, transportable på hjulunderstell
0 kg,stk
-   vifter:
.5100
- -   bord-, golv-, vegg-, vindu- og takvifter sammenbygd med elektromotor med en effekt av høyst 125 W
0 kg,stk
.5900
- -   andre
0 kg,stk
.6000
-   ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med horisontal side som måler høyst 120 cm
0 kg,stk
-   andre:
.8001
- -   vannkjølte luftkompressorer
0 kg,stk
.8009
- -   ellers
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.15

Luftkondisjoneringsapparater som består av en motordrevet vifte og elementer for endring av temperatur og fuktighet, herunder slike apparater der fuktigheten ikke kan reguleres særskilt.

 
-  

av det slag som er bestemt til montering på vindu, vegg, tak eller gulv, sammenbygde eller delte ("split-system"):

.1001
- -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.1009
- -   ellers
0 kg,stk
-  

av det slag som brukes for personer, i motor­kjøretøyer:

.2001
- -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.2009
- -   ellers
0 kg,stk
-   andre:
- -   med kjøleaggregat og en ventil for endring av kjøle- /varmekretsløpet (reversible varmepumper):
.8101
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.8109
- - -   ellers
0 kg,stk
- -   andre, med kjøleaggregat:
.8201
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.8209
- - -   ellers
0 kg,stk
.8300
- -   uten kjøleaggregat
0 kg,stk
-   deler:
.9001
- -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9009
- -   ellers
0 kg

84.16

Brennere til fyrsteder for flytende brensel, pulverisert fast brensel eller gass; mekaniske stokere, herunder mekaniske fyrrister dertil, mekaniske askefjernere og liknende utstyr.

 
.1000
-   brennere for flytende brensel til fyrsteder
0 kg,stk
.2000
-   andre brennere til fyrsteder, herunder kombinerte brennere
0 kg,stk
.3000
-   mekaniske stokere, herunder mekaniske fyrrister dertil, mekaniske askefjernere og liknende utstyr
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.17

Industri- og laboratorie­ovner, herunder for­brennings­ovner, ikke elektriske.

 
.1000
-   ovner for røsting, smelting eller annen varmebehandling av malmer, svovelkis eller metaller
0 kg,stk
.2000
-   bakeriovner, herunder ovner for steking av kjeks
0 kg,stk
.8000
-   andre
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.18

Kjøleskap, frysere og annet kjøle- eller fryse­utstyr, også elektriske; varme­pumper, unntatt luft­kondisjonerings­apparater som hører under posisjon 84.15.

 
-   kombinerte kjøle- og fryseskap forsynt med separate, utvendige dører:
.1001
- -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.1009
- -   ellers
0 kg,stk
-   kjøleskap av husholdningstypen:
- -   av kompresjonstypen:
.2101
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.2109
- - -   ellers
0 kg,stk
- -   andre:
.2901
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.2909
- - -   ellers
0 kg,stk
-   frysebokser med kapasitet høyst 800 l:
.3001
- -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.3009
- -   ellers
0 kg,stk
-   fryseskap med kapasitet høyst 900 l:
.4001
- -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.4009
- -   ellers
0 kg,stk
-   andre møbler (disker, bokser, skap, montre og liknende) for lagring og utstilling, med innebygget kjøle- eller fryseutstyr:
.5001
- -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
- -   ellers:
.5007
- - -  
med kapasitet høyst 100 l
0 kg,stk
.5008
- - -  
andre
0 kg,stk
-   annet kjøle- og fryseutstyr; varmepumper:
- -   varmepumper, unntatt luftkondisjoneringsapparater som hører under posisjon 84.15:
.6101
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.6109
- - -   andre
0 kg,stk
- -   andre:
.6901
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.6909
- - -   ellers
0 kg,stk
-   deler:
- -   møbler som er innrettet for kjøle- eller fryseutstyr:
.9101
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9109
- - -   ellers
0 kg
- -   andre:
.9901
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9909
- - -   ellers
0 kg

84.19

Maskiner, apparater og laboratorieutstyr, også med elektrisk oppvarming (unntatt ovner og annet utstyr som hører under posisjon 85.14), for behandling av materialer ved en prosess som krever endring i temperatur, f.eks. opp­varming, kok­ing, stek­ing, destiller­ing, rektifiser­ing, steriliser­ing, pasteuriser­ing, damping, tørking, fordamping, kondensering eller kjøling, unntatt hus­holdnings­apparater; ikke-elektriske varmt­vanns­beredere av gjennom­strømnings- eller magasinerings­type.

 
-   ikke-elektriske varmt­vanns­beredere av gjennom­strømnings- eller magasinerings­type:
.1100
- -   gassfyrte varmt­vanns­beredere av gjennom­strømnings­typen
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
.2000
-   apparater og andre innretninger for sterilisering, til medisinsk, kirurgisk eller laboratoriebruk
0 kg,stk
-   apparater og andre innretninger for tørking:
.3100
- -   av landbruksprodukter
0 kg,stk
.3200
- -   av tre, papirmasse, papir eller papp
0 kg,stk
.3900
- -   andre
0 kg,stk
.4000
-   apparater og andre innretninger for destillering eller rektifisering
0 kg,stk
.5000
-   varmevekslere
0 kg,stk
.6000
-   apparater og andre innretninger for kondensering av luft eller andre gasser til væske
0 kg,stk
-   andre apparater og innretninger:
- -   for fremstilling av varme drikker eller for koking, steking eller oppvarming av mat:
.8101
- - -   med vekt høyst 15 kg
0 kg,stk
.8102
- - -   med vekt over 15 kg, men ikke over 100 kg
0 kg,stk
.8103
- - -   med vekt over 100 kg
0 kg,stk
.8900
- -   ellers
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.20

Kalandrer og andre valsemaskiner, unntatt valsemaskiner for metall eller glass, samt valser dertil.

 
.1000
-   kalandrer og andre valsemaskiner
0 kg,stk
-   deler:
.9100
- -   valser
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

84.21

Sentrifuger, herunder tørkesentrifuger; apparater for filtrering eller rensing av væsker eller gasser.

 
-   sentrifuger, herunder tørkesentrifuger:
.1100
- -   separatorer for melk
0 kg,stk
.1200
- -   tørkesentrifuger for tøy
0 kg,stk
- -   andre:
.1910
- - -   separatorer (sentrifuger) for gjær, melasse eller olje .
0 kg,stk
.1990
- - -   ellers
0 kg,stk
-   apparater for filtrering eller rensing av væsker:
.2100
- -   for filtrering eller rensing av vann
0 kg,stk
.2200
- -   for filtrering eller rensing av drikkevarer, unntatt vann
0 kg,stk
.2300
- -   olje- eller bensinfilter til forbrenningsmotorer
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
-   apparater for filtrering eller rensing av gasser:
.3100
- -   luftinnsugingsfilter til forbrenningsmotorer
0 kg,stk
.3900
- -   andre
0 kg,stk
-   deler:
- -   til sentrifuger, herunder tørkesentrifuger:
.9110
- - -   til separatorer (sentrifuger) for gjær, melasse, melk eller olje
0 kg
.9190
- - -   ellers
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

84.22

Oppvaskmaskiner; maskiner og apparater for rengjøring eller tørking av flasker eller andre beholdere; maskiner og apparater for fylling, lukking, forsegling eller etikettering av flasker, bokser, sekker eller andre beholdere; maskiner og apparater for kapsling av flasker, glass, krukker og liknende beholdere; andre maskiner og apparater for innpakking eller emballering av varer (herunder maskiner og apparater for emballering med krympefolie); maskiner og apparater for karbonisering av drikkevarer.

 
-   oppvaskmaskiner:
.1100
- -   til husholdningsbruk
0 kg,stk
- -   andre:
.1901
- - -   med vekt høyst 100 kg
0 kg,stk
.1902
- - -   med vekt over 100 kg
0 kg,stk
.2000
-   maskiner og apparater for rengjøring eller tørking av flasker eller andre beholdere
0 kg,stk
-   maskiner og apparater for fylling, lukking, forsegling eller etikettering av flasker, bokser, sekker eller andre beholdere; maskiner og apparater for kapsling av flasker, krukker, tuber og liknende beholdere; maskiner og apparater for karbonisering av drikkevarer:
.3001
- -   etiketteringsmaskiner
0 kg,stk
.3009
- -   ellers
0 kg,stk
.4000
-   andre maskiner og apparater for innpakking eller emballering av varer (herunder maskiner og apparater for emballering med krympefolie)
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.23

Vekter og veieinnretninger (unntatt slike som er følsomme for 50 mg eller mindre), herunder telle- og kontrollvekter; lodder til vekter, alle slags.

 
-   personvekter, herunder babyvekter; vekter til husholdningsbruk:
.1001
- -   personvekter, herunder babyvekter
0 kg,stk
.1002
- -   vekter til husholdningsbruk
0 kg,stk
.2000
-   vekter for kontinuerlig veiing av varer på transportbånd og liknende
0 kg,stk
.3000
-   konstantvekter og vekter som veier forutbestemte vektmengder og tømmer varene i sekker eller andre beholdere, herunder doseringsvekter
0 kg,stk
-   andre vekter og veieinnretninger:
.8100
- -   med veiekapasitet høyst 30 kg
0 kg,stk
.8200
- -   med veiekapasitet over 30 kg, men ikke over 5000 kg
0 kg,stk
.8900
- -   ellers
0 kg,stk
.9000
-   lodder til vekter, alle slags; deler til vekter og veieinnretninger
0 kg

84.24

Mekaniske apparater (også for håndkraft) for spredning, sprøyting eller forstøvning av væsker eller pulver; brann­sloknings­apparater, også ladde; sprøyte­pistoler og liknende; dampblåse- eller sandblåsemaskiner og liknende.

 
-   brannslokningsapparater, også ladde:
.1001
- -   med innhold av regulerte haloner
0 kg,stk
.1002
- -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK) eller perfluorkarboner (PFK)
0 kg,stk
.1009
- -   ellers
0 kg,stk
-   sprøytepistoler og liknende:
.2001
- -   pressluft maling- og metallsprøyter
0 kg,stk
.2009
- -   ellers
0 kg,stk
-   dampblåse- eller sandblåsemaskiner og liknende:
.3001
- -   høytrykksrensere
0 kg,stk
.3009
- -   ellers
0 kg,stk
-  

for sprøyting eller forstøvning, for land- eller hagebruk:

.4100
- -  

bærbare

0 kg,stk
.4900
- -  

ellers

0 kg,stk
-   andre apparater:
.8200
- -   for land- eller hagebruk
0 kg,stk
.8900
- -   ellers
0 kg,stk
-   deler:
.9010
- -   til dampblåse- eller sandblåsemaskiner og liknende
0 kg
.9020
- -   til apparater for land- eller hagebruk
0 kg
.9030
- -   til brannslokningsapparater
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

84.25

Taljer og heiseverk, unntatt elevatorer med heise­spann ("skips"); vinsjer og anker­spill; don­krafter.

 
-   taljer og heiseverk, unntatt elevatorer med heisespann ("skips") eller apparater av det slag som brukes til løfting av kjøretøyer:
- -   drevet av elektrisk motor:
.1101
- - -   elektrotaljer med wiretrommel
0 kg,stk
.1109
- - -   ellers
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
-   vinsjer; ankerspill:
.3100
- -   drevet av elektrisk motor
0 kg,stk
.3900
- -   andre
0 kg,stk
-   donkrafter; apparater av det slag som brukes til løfting av kjøretøyer:
.4100
- -   med stasjonære donkraftsystemer av den type som brukes i bilverksteder
0 kg,stk
.4200
- -   andre donkrafter, hydrauliske
0 kg,stk
.4900
- -   andre
0 kg,stk

84.26

Lossebommer til skip; kraner, herunder kabelkraner; mobile løfterammer; portaltrucker og krantrucker.

 
-   traverskraner, løpekraner, portalkraner, brukraner, mobile løfterammer og portaltrucker:
.1100
- -   traverskraner på stasjonært understell
0 kg,stk
- -   mobile løfterammer på gummihjul samt portaltrucker:
.1210
- - -   mobile løfterammer på gummihjul
0 kg,stk
.1220
- - -   portaltrucker
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
.2000
-   tårnkraner
0 kg,stk
.3000
-   portal- eller pidestall-utliggerkraner
0 kg,stk
-   andre maskiner og apparater med egen fremdrift:
.4100
- -   på gummihjul
0 kg,stk
.4900
- -   andre
0 kg,stk
-   andre maskiner og apparater:
.9100
- -   konstruert for montering på vegkjøretøyer
0 kg,stk
.9900
- -   ellers
0 kg,stk

84.27

Gaffeltrucker; andre trucker samt traller uten fremdriftsmotor, med løfte- eller håndteringsutstyr.

 
-   trucker med elektrisk fremdriftsmotor:
.1010
- -   gaffeltrucker og andre løfte- eller stabletrucker
0 kg,stk
.1090
- -   andre
0 kg,stk
-   trucker med annen fremdriftsmotor:
.2010
- -   gaffeltrucker og andre løfte- eller stabletrucker
0 kg,stk
.2090
- -   andre
0 kg,stk
.9000
-   traller uten fremdriftsmotor
0 kg,stk

84.28

Andre maskiner og apparater for løfting, håndtering, lasting eller lossing (f.eks. elevatorer, rulletrapper, transportører og taubaner).

 
-   heiser og elevatorer med heisespann ("skips"):
.1001
- -   personheiser
0 kg,stk
.1002
- -   vareheiser
0 kg,stk
.1009
- -   ellers
0 kg,stk
.2000
-   pneumatiske elevatorer og transportører
0 kg,stk
-   andre elevatorer og transportører med kontinuerlig drift, for varer og materialer:
.3100
- -   spesielt konstruert til bruk under jorden
0 kg,stk
.3200
- -   andre, av bøtte-(spann-)typen
0 kg,stk
.3300
- -   andre, av båndtypen
0 kg,stk
.3900
- -   andre
0 kg,stk
.4000
-   rulletrapper og rullende fortau
0 kg,stk
.6000
-   taubaner, stolheiser, skitrekk; trekkmekanismer for tau-/kabelbaner
0 kg,stk
-   andre maskiner og apparater:
.9010
- -   maskinelt drevne stiger til brannbiler
0 kg,stk
- -   ellers:
.9091
- - -   bakløftere (løftelemmer) til biler
0 kg,stk
.9099
- - -   andre
0 kg,stk

84.29

Bulldosere, angeldosere, veghøvler, skrapemaskiner, mekaniske skyfler, gravemaskiner, lastemaskiner, stampemaskiner og vegvalser, med egen fremdrift.

 
-   bulldosere og angeldosere:
.1100
- -   med belter
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
.2000
-   veghøvler
0 kg,stk
.3000
-   skrapemaskiner
0 kg,stk
.4000
-   stampemaskiner og vegvalser
0 kg,stk
-   mekaniske skyfler, gravemaskiner og lastemaskiner:
- -   lastemaskiner med frontmontert lasteutstyr:
.5101
- - -   beltelastere
0 kg,stk
.5102
- - -   hjullastere
0 kg,stk
- -   maskiner med overdel som kan svinge 360 grader:
.5201
- - -   med belter
0 kg,stk
.5202
- - -   med hjul
0 kg,stk
- -   andre:
- - -   gravemaskiner:
.5911
- - - -   såkalte traktorgravere og -lastere
0 kg,stk
.5919
- - - -   ellers
0 kg,stk
.5990
- - -   ellers
0 kg,stk

84.30

Andre maskiner og apparater for flytting, planering, skraping, graving, stamping, valsing, utvinning eller boring av jord, mineraler eller malmer; påledrivere og påleopptrekkere; snøploger og snøfresere.

 
-   påledrivere og påleopptrekkere:
.1010
- -   pneumatiske påledrivere
0 kg,stk
.1020
- -   andre påledrivere
0 kg,stk
.1030
- -   påleopptrekkere
0 kg,stk
-   snøploger og snøfresere:
.2001
- -   for 2-hjuls traktorer
0 kg,stk
.2009
- -   ellers
0 kg,stk
-   kull- eller steinbrytere og maskiner for tunnelboring:
.3100
- -   med egen fremdrift
0 kg,stk
.3900
- -   andre
0 kg,stk
-   andre boremaskiner:
.4100
- -   med egen fremdrift
0 kg,stk
.4900
- -   andre
0 kg,stk
.5000
-   andre maskiner og apparater med egen fremdrift
0 kg,stk
-   andre maskiner og apparater uten egen fremdrift:
.6100
- -   stampemaskiner eller valsemaskiner
0 kg,stk
.6900
- -   ellers
0 kg,stk

84.31

Deler som ute­lukkende eller for­trinns­vis kan brukes til maskiner og apparater som hører under posisjonene 84.25 - 84.30.

 
.1000
-   til maskiner og apparater som hører under posisjon 84.25
0 kg
-   til maskiner og apparater som hører under posisjon 84.27:
.2010
- -   til gaffeltrucker og andre løfte- eller stabletrucker
0 kg
.2090
- -   ellers
0 kg
-   til maskiner og apparater som hører under posisjon 84.28:
- -   til heiser, elevatorer med heisespann ("skips") eller rulletrapper:
.3110
- - -   til rulletrapper
0 kg
.3190
- - -   ellers
0 kg
- -   andre:
.3910
- - -   til maskinelt drevne stiger til brannbiler
0 kg
.3920
- - -   til rullende fortau
0 kg
.3990
- - -   ellers
0 kg
-   til maskiner og apparater som hører under posisjon 84.26, 84.29 eller 84.30:
- -   bøtter, spann, skuffer, grabber og gripere:
- - -   til maskiner og apparater som hører under posisjon 84.26:
.4110
- - - -   til portaltrucker
0 kg
.4120
- - - -   andre
0 kg
.4190
- - -   ellers
0 kg
.4200
- -   bulldoser- eller angeldoserblad
0 kg
.4300
- -  

deler til boremaskiner som hører under varenummer 84.30.4100 eller 84.30.4900

0 kg
- -   andre:
.4910
- - -   til pneumatiske påledrivere
0 kg
.4920
- - -   til stampemaskiner, vegvalser, lastemaskiner med frontmontert lasteutstyr eller gravemaskiner
0 kg
.4930
- - -   til maskiner og apparater som hører under posisjon 84.26, unntatt portaltrucker
0 kg
.4940
- - -   bulldoserutstyr, unntatt bulldoserblad
0 kg
.4950
- - -   til portaltrucker
0 kg
.4990
- - -   ellers
0 kg

84.32

Maskiner og apparater for landbruk, hagebruk eller skogbruk for bearbeiding eller kultivering av jord; ruller (tromler) for plener og sportsplasser.

 
.1000
-   ploger
0 kg,stk
-   harver, opprivere, kultivatorer, ugrasrensere og hakker:
.2100
- -   skålharver
0 kg,stk
- -   andre:
.2901
- - -   fjærharver
0 kg,stk
.2902
- - -   jordfresere
0 kg,stk
.2909
- - -   ellers
0 kg,stk
-  

såmaskiner, plante­maskiner og omplante­maskiner:

.3100
- -  

såmaskiner, plante­maskiner og omplante­maskiner for direkte såing ("no-till")

0 kg,stk
- -  

andre:

.3901
- - -   potetsettere
0 kg,stk
.3909
- - -   ellers
0 kg,stk
-   spredere for natur- eller kunstgjødsel:
.4100
- -   for naturgjødsel
0 kg,stk
.4200
- -   for kunstgjødsel
0 kg,stk
.8000
-   andre maskiner og apparater
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.33

Maskiner og apparater for innhøsting eller tresking, herunder halm-, høy- eller fôrpresser; slåmaskiner og plenklippere; maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av egg, frukt eller andre landbruksprodukter, unntatt maskiner og apparater som hører under posisjon 84.37.

 
-   plenklippere:
- -   motordrevne, med klippeutstyr som roterer i horisontalplanet:
.1101
- - -   elektriske
0 kg,stk
.1109
- - -   ellers
0 kg,stk
- -   andre:
.1901
- - -   for håndkraft
0 kg,stk
.1909
- - -   ellers
0 kg,stk
.2000
-   slåmaskiner (unntatt plen­klippere), her­under slå­maskiner for traktor­montering
0 kg,stk
-   andre maskiner og apparater til bruk ved slått:
.3001
- -   fôrhøstere
0 kg,stk
.3002
- -   høyvendere
0 kg,stk
.3009
- -   ellers
0 kg,stk
.4000
-   halm-, høy- eller fôrpresser, herunder oppsamlepresser .
0 kg,stk
-   andre maskiner og apparater for inn­høsting; treske­maskiner:
.5100
- -   skurtreskere
0 kg,stk
.5200
- -   andre maskiner og apparater for tresking
0 kg,stk
.5300
- -   innhøstemaskiner for rotfrukter eller knoller
0 kg,stk
.5900
- -   andre
0 kg,stk
.6000
-   maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av egg, frukt eller andre landbruksprodukter
0 kg,stk
-   deler:
.9010
- -   til plenklippere
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

84.34

Melkemaskiner og meierimaskiner.

 
.1000
-   melkemaskiner
0 kg,stk
.2000
-   meierimaskiner
0 kg,stk
-   deler:
.9010
- -   til melkemaskiner
0 kg
.9020
- -   til meierimaskiner
0 kg

84.35

Presser, knusemaskiner og liknende maskiner og apparater til bruk ved fremstilling av vin, sider, fruktsaft eller liknende drikkevarer.

 
.1000
-   maskiner og apparater
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.36

Andre maskiner og apparater for landbruk, hagebruk, skogbruk, fjærfeavl eller birøkt, herunder spireanlegg med mekanisk eller termisk utstyr; rugemaskiner og kyllingmødre.

 
.1000
-   maskiner og apparater for tilberedning av dyrefôr
0 kg,stk
-   maskiner og apparater for fjærfeavl; rugemaskiner og kyllingmødre:
.2100
- -   rugemaskiner og kyllingmødre
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
.8000
-   andre maskiner og apparater
0 kg,stk
-  

deler:

.9100
- -   til maskiner og apparater for fjærfeavl, rugemaskiner og kyllingmødre
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

84.37

Maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av frø, korn eller tørkede belgfrukter; maskiner og apparater for mølleindustrien eller for bearbeiding av korn eller tørkede belgfrukter, unntatt maskiner og apparater av den typen som brukes i landbruket.

 
.1000
-   maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av frø, korn eller tørkede belgfrukter
0 kg,stk
.8000
-   andre maskiner og apparater
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.38

Maskiner og apparater som ikke hører under andre posisjoner i dette kapittel, for industriell behandling eller fremstilling av matvarer eller drikkevarer, unntatt maskiner og apparater for ekstraksjon eller behandling av animalske eller fete vegetabilske oljer eller fett.

 
.1000
-   bakerimaskiner og maskiner og apparater for fremstilling av makaroni, spaghetti og liknende
0 kg,stk
.2000
-   maskiner og apparater for fremstilling av konfekt, kakao eller sjokolade
0 kg,stk
.3000
-   maskiner og apparater for fremstilling av sukker
0 kg,stk
.4000
-   maskiner og apparater for bryggerier
0 kg,stk
.5000
-   maskiner og apparater for behandling og tilberedning av kjøtt eller fjærfe
0 kg,stk
.6000
-   maskiner og apparater til behandling og tilberedning av frukt, nøtter eller grønnsaker
0 kg,stk
-   andre maskiner og apparater:
- -   maskiner og apparater til behandling eller tilberedning av fisk, krepsdyr eller bløtdyr:
.8001
- - -   filetmaskiner
0 kg,stk
.8005
- - -   andre
0 kg,stk
.8009
- -   ellers
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.39

Maskiner og apparater for fremstilling av papirmasse av cellulosefibermaterialer eller for fremstilling eller etterbehandling av papir eller papp.

 
.1000
-   maskiner og apparater for fremstilling av papirmasse av cellulosefibermaterialer
0 kg,stk
.2000
-   maskiner og apparater for fremstilling av papir eller papp
0 kg,stk
.3000
-   maskiner og apparater for etterbehandling av papir eller papp
0 kg,stk
-   deler:
.9100
- -   til maskiner og apparater for fremstilling av papirmasse av cellulosefibermaterialer
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

84.40

Bok­binde­maskiner og -­apparater, her­under sy­maskiner for hefting av bøker.

 
-   maskiner og apparater:
.1010
- -   symaskiner for hefting av bøker
0 kg,stk
.1090
- -   ellers
0 kg,stk
-   deler:
.9010
- -   til symaskiner for hefting av bøker
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

84.41

Andre maskiner og apparater for videre bearbeiding av papirmasse, papir eller papp, herunder alle slags papir- og pappskjæremaskiner og -apparater.

 
.1000
-   skjæremaskiner og -apparater
0 kg,stk
.2000
-   maskiner for fremstilling av poser, sekker eller konvolutter
0 kg,stk
.3000
-   maskiner for fremstilling av kartonger, esker, kasser, rør, fat eller liknende beholdere, unntatt formemaskiner
0 kg,stk
.4000
-   maskiner til forming av artikler av papirmasse, papir eller papp
0 kg,stk
.8000
-   andre maskiner og apparater
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.42

Maskiner, apparater og utstyr (unntatt ­maskiner som hører under posisjonene 84.56 - 84.65), for behandling eller frem­stilling av plater, sylindrer eller andre trykk­former; plater, sylindrer og andre trykk­former; plater, sylindrer og lito­grafiske steiner preparert for grafisk bruk (f.eks. slipte, kornede eller polerte).

 
.3000
-   maskiner, apparater og utstyr
0 kg,stk
.4000
-   deler til forannevnte maskiner, apparater og utstyr
0 kg
.5000
-   plater, sylindrer og andre trykkformer; plater, sylindrer og litografiske steiner preparert for grafisk bruk (f.eks. slipte, kornede eller polerte)
0 kg

84.43

Trykkemaskiner som trykker ved bruk av plater, sylindrer og andre trykkformer som hører under posisjon 84.42; andre trykkemaskiner (skrivere), kopieringsmaskiner og telefaksapparater, også i kombinasjon; deler og tilbehør dertil.

 
-   trykkemaskiner som trykker ved hjelp av plater, sylindrer og andre trykkformer som hører under posisjon 84.42:
.1100
- -   offset-trykkemaskiner og -apparater, med rullemating
0 kg,stk
.1200
- -   offset-trykkemaskiner og -apparater, med arkmating, av kontor­typen (som bruker ark som ut­brettet har en bredde av høyst 22 cm og en lengde av høyst 36 cm)
0 kg,stk
.1300
- -  
andre offset-trykkemaskiner
0 kg,stk
.1400
- -  
maskiner og apparater for trykking av tekst (boktrykk), med rullemating, unntatt flexograftrykkemaskiner og -apparater
0 kg,stk
.1500
- -  
maskiner og apparater for trykking av tekst (boktrykk), andre enn de med rullemating, unntatt flexograf­trykkemaskiner og -apparater
0 kg,stk
.1600
- -  
flexograftrykkemaskiner og -apparater
0 kg,stk
.1700
- -  
gravyrtrykkemaskiner og -apparater
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
-   andre trykkemaskiner (skrivere), kopieringsmaskiner og telefaksapparater, også i kombinasjon:
.3100
- -   maskiner som utfører minst to av følgende funksjoner: skriving, kopiering eller sending av tele­fakser, og som kan til­koples til en automatisk data­behandlings­maskin eller til et nett­verk
0 kg,stk
.3200
- -   andre, som kan tilkoples til en automatisk data­behandlings­maskin eller til et nett­verk
0 kg,stk
.3900
- -   andre
0 kg,stk
-   deler og tilbehør:
.9100
- -   deler og tilbehør til trykkemaskiner som trykker ved bruk av plater, sylindrer og andre trykkformer som hører under posisjon 84.42
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

84.44

 

 
.0000
  Maskiner og apparater for utpressing (ekstrudering), strekking, teksturering eller oppkutting av syntetisk eller kunstig fremstilte tekstilmaterialer.
0 kg,stk

84.45

Maskiner og apparater for bearbeiding av tekstil­fibrer; spinne­-, dublerings­- eller tvinne­maskiner samt andre maskiner og apparater for frem­stilling av tekstil­garn; tekstil­hespe- eller -spole­maskiner (herunder veft­spole­maskiner) samt maskiner og apparater for be­arbeiding av tekstil­garn for bruk på maskiner som hører under posisjon 84.46 eller 84.47.

 
-   maskiner for bearbeiding av tekstilfibrer:
.1100
- -   kardemaskiner
0 kg,stk
.1200
- -   kjemmemaskiner
0 kg,stk
.1300
- -   forspinnemaskiner (strekke- og tvinne-)
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
.2000
-   spinnemaskiner
0 kg,stk
.3000
-   dublerings- og tvinnemaskiner
0 kg,stk
.4000
-   spole­- eller hespe­maskiner (herunder veft­spole­maskiner)
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

84.46

Vevemaskiner (vevstoler).

 
.1000
-   for veving av stoff med bredde høyst 30 cm
0 kg,stk
-   for veving av stoff med bredde over 30 cm, av vevskytteltypen:
.2100
- -   motordrevne
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
.3000
-   for veving av stoff med bredde over 30 cm, av typen uten vevskyttel
0 kg,stk

84.47

Strikkemaskiner, kjedestingmaskiner og maskiner for fremstilling av omspunnet garn, tyll, blonder, broderier, possement, fletninger eller nett samt tuftemaskiner.

 
-   rundstrikkemaskiner:
.1100
- -   med sylinderdiameter høyst 165 mm
0 kg,stk
.1200
- -   med sylinderdiameter over 165 mm
0 kg,stk
.2000
-   flatstrikkemaskiner; kjedestingmaskiner
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

84.48

Hjelpemaskiner og -apparater til maskiner som hører under posisjon 84.44, 84.45, 84.46 eller 84.47 (f.eks. skaft- og jacquardmaskiner, automatiske trådvoktere og skyttelskiftemekanismer); deler og tilbehør som utelukkende eller fortrinnsvis brukes i maskiner under denne posisjon eller posisjon 84.44, 84.45, 84.46 eller 84.47 (f.eks. spindler, spindelvinger, karde­beslag, kammer, dyser, skytler, skafter, skaft- rammer og strikkemaskinnåler).

 
-   hjelpemaskiner og -apparater til maskiner som hører under posisjon 84.44, 84.45, 84.46 eller 84.47:
.1100
- -   skaft- og jacquardmaskiner; maskiner for redusering, kopiering, punching og sammenbinding av kort til bruk i nevnte maskiner
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
.2000
-   deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.44 eller til hjelpemaskiner og -apparater for disse
0 kg
-   deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.45 eller til hjelpemaskiner og -apparater for disse:
.3100
- -   kardebeslag
0 kg
.3200
- -   til maskiner for bearbeiding av tekstilfibrer, unntatt kardebeslag
0 kg
.3300
- -   spindler, spindelvinger, spinneringer og spinneløpere
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg
-   deler og tilbehør til vevemaskiner (vevstoler) eller til hjelpemaskiner og -apparater for disse:
.4200
- -   vevskjeer til vevstoler, skafter og skaftrammer
0 kg
.4900
- -   andre
0 kg
-   deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.47 eller til hjelpemaskiner og -apparater for disse:
.5100
- -   sinkers (platiner), nåler og andre varer til å forme masker
0 kg
.5900
- -   andre
0 kg

84.49

 

 
.0000
  Maskiner og apparater for fremstilling eller etterbehandling av filt eller fiberduk som metervare eller tilformet, herunder maskiner for fremstilling av filthatter; former for fremstilling av hatter.
0 kg,stk

84.50

Vaskemaskiner til bruk i husholdninger og vaskerier, herunder kombinerte vaske- og tørkemaskiner.

 
-   maskiner for høyst 10 kg tørt tøy:
.1100
- -   helautomatiske maskiner
0 kg,stk
.1200
- -   andre maskiner, sammenbygd med tørkesentrifuge
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
.2000
-   maskiner for mer enn 10 kg tørt tøy
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.51

Maskiner og apparater (unntatt maskiner som hører under posisjon 84.50) for vasking, rensing, vriing, tør­king, stryk­ing, press­ing (herunder fikserings­pressing), bleiking, farging, appretering, påføring av overflatebelegg eller impregnering av tekstilgarn, tekstilstoff eller ferdige tekstilvarer, samt maskiner til pålegging av masse på tekstilstoff eller annet underlag ved fremstilling av golvbelegg som f.eks. linoleum; maskiner for opprulling, avrulling, folding, skjæring eller takking av tekstilstoff.

 
.1000
-   tørrensemaskiner
0 kg,stk
-   tørkemaskiner:
.2100
- -   for høyst 10 kg tørt tøy
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
-   maskiner for stryking eller pressing (herunder fikseringspressing):
.3001
- -   til husholdningsbruk
0 kg,stk
.3009
- -   ellers
0 kg,stk
.4000
-   maskiner for vasking, bleiking eller farging
0 kg,stk
.5000
-   maskiner for opprulling, avrulling, folding, skjæring eller takking av tekstilstoff
0 kg,stk
.8000
-   andre maskiner og apparater
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.52

Symaskiner, unntatt symaskiner for hefting av bøker under posisjon 84.40; møbler, stativer og deksler spesielt innrettet for symaskiner; symaskinnåler.

 
.1000
-   symaskiner av husholdningstypen
0 kg,stk
-   andre symaskiner:
.2100
- -   automatiske
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
.3000
-   symaskinnåler
0 kg
.9000
-  
møbler, stativer og deksler for symaskiner, samt deler dertil; andre deler til symaskiner
0 kg

84.53

Maskiner og apparater for beredning, garving eller annen bearbeiding av huder, skinn eller lær, samt maskiner for fremstilling eller reparasjon av fottøy eller andre varer av huder, skinn eller lær, unntatt symaskiner.

 
.1000
-   maskiner og apparater for beredning, garving eller annen bearbeiding av huder, skinn eller lær
0 kg,stk
.2000
-   maskiner for fremstilling eller reparasjon av fottøy
0 kg,stk
.8000
-   andre maskiner og apparater
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.54

Konvertere, støpeøser, kokiller til støping av blokker (ingots) og støpemaskiner av det slag som brukes i metallurgien eller i metallstøperier.

 
.1000
-   konvertere
0 kg,stk
.2000
-   støpeøser og kokiller til støping av blokker (ingots)
0 kg,stk
.3000
-   støpemaskiner
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.55

Valseverk for metall og valser dertil.

 
.1000
-   rørvalseverk
0 kg,stk
-   andre valseverk:
.2100
- -   varmvalseverk og kombinerte varm- og kaldvalseverk
0 kg,stk
.2200
- -   kaldvalseverk
0 kg,stk
.3000
-   valser til valseverk
0 kg
.9000
-   andre deler
0 kg

84.56

Sponavtakende verktøymaskiner for bearbeiding av alle slags materialer med laser eller annen lys- eller foton­stråle, ultra­lyd, elektrisk ut­ladning, elektro­kjemisk prosess, elektron­stråle, ione­stråle eller plasma­lysbue; vannskjære­maskiner.

 
-  

for bearbeiding med laser eller annen lys- eller fotonstråle:

.1100
- -  

for bearbeiding med laser

0 kg,stk
.1200
- -  

for bearbeiding med annen lys- eller fotonstråle

0 kg,stk
.2000
-   for bearbeiding med ultralyd
0 kg,stk
.3000
-   for bearbeiding med elektrisk utladning
0 kg,stk
.4000
-  

for bearbeiding med plasmalysbue

0 kg,stk
.5000
-  

vannskjæremaskiner

0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

84.57

Maskineringssentre, enstasjonsmaskiner og flerstasjonsmaskiner, for bearbeiding av metall.

 
.1000
-   maskineringssentre
0 kg,stk
.2000
-   én-stasjonsmaskiner
0 kg,stk
.3000
-   fler-stasjonsmaskiner
0 kg,stk

84.58

Dreiebenker (herunder dreiesentre ("turning centres")) for metall.

 
-   horisontale dreiebenker:
.1100
- -   numerisk styrte
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
-   andre dreiebenker:
.9100
- -   numerisk styrte
0 kg,stk
.9900
- -   ellers
0 kg,stk

84.59

Sponavtagende verktøymaskiner (herunder flerveismaskiner bestående av to eller flere maskineringsenheter) for boring, fresing eller gjenging i metall, unntatt dreiebenker (herunder dreiesentre ("turning centres")) som hører under posisjon 84.58.

 
.1000
-   flerveismaskiner bestående av to eller flere maskineringsenheter
0 kg,stk
-   andre boremaskiner, unntatt utboremaskiner:
.2100
- -   numerisk styrte
0 kg,stk
.2900
- -   ellers
0 kg,stk
-  

andre utbore- /fresemaskiner:

.3100
- -   numerisk styrte
0 kg,stk
.3900
- -   ellers
0 kg,stk
-  

andre utboremaskiner:

.4100
- -  

numerisk styrte

0 kg,stk
.4900
- -  

andre

0 kg,stk
-   konsollfresemaskiner ("knee-type"):
.5100
- -   numerisk styrte
0 kg,stk
.5900
- -   andre
0 kg,stk
-   andre fresemaskiner:
.6100
- -   numerisk styrte
0 kg,stk
.6900
- -   ellers
0 kg,stk
.7000
-   andre gjengemaskiner
0 kg,stk

84.60

Verktøymaskiner for avgrading, kvessing, sliping, honing, pussing, poléring eller annen etterbehandling av metall eller cermeter ved hjelp av slipesteiner, slipemiddel eller polérmiddel, unntatt maskiner for fresing, sliping, eller tannhjulsetterbehandling som hører under posisjon 84.61.

 
-  

planslipemaskiner:

.1200
- -   numerisk styrte
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
-  

andre slipemaskiner:

.2200
- -  

senterløse slipemaskiner, numerisk styrte

0 kg,stk
.2300
- -  

andre sylindriske slipemaskiner, numerisk styrte

0 kg,stk
.2400
- -  

andre, numerisk styrte

0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
-   kvessemaskiner (for sliping av verktøy og fresere):
.3100
- -   numerisk styrte
0 kg,stk
.3900
- -   andre
0 kg,stk
.4000
-   hone- eller pussemaskiner
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

84.61

Verktøy­maskiner for høvling, shaping, notstikking, rømming, tann­hjuls­skjæring eller tann­hjul­setter­behandling, saging eller kapping samt andre spon­avtakende verktøy­maskiner for bearbeiding av metall eller cermeter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
.2000
-   shaping- eller notstikkemaskiner
0 kg,stk
.3000
-   rømmemaskiner
0 kg,stk
.4000
-   tann­hjuls­skjære- ­eller tann­­hjuls­­etter­­behandlings­­maskiner
0 kg,stk
.5000
-   sage- eller kappemaskiner
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

84.62

Verktøymaskiner (herunder presser) for bearbeiding av metall ved smiing, hamring eller preging; verktøymaskiner (herunder presser) for bearbeiding av metall ved bøying, falsing, retting, oppretting, klipping, lokking eller sporstansing; presser for bearbeiding av metall eller metallkarbider, andre enn de som er nevnt foran.

 
.1000
-   maskiner for smiing, hamring eller preging (herunder presser)
0 kg,stk
-   bøye-, false-, rette- eller opprettemaskiner (herunder presser):
.2100
- -   numerisk styrte
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
-   klippemaskiner (herunder presser), unntatt kombinerte lokke- og klippemaskiner:
.3100
- -   numerisk styrte
0 kg,stk
.3900
- -   andre
0 kg,stk
-   lokke- eller sporstansemaskiner (herunder presser) og kombinerte lokke- og klippemaskiner:
.4100
- -   numerisk styrte
0 kg,stk
.4900
- -   andre
0 kg,stk
-   andre:
.9100
- -   hydrauliske presser
0 kg,stk
.9900
- -   ellers
0 kg,stk

84.63

Andre ikke sponavtakende verktøy­maskiner for bearbeiding av metaller eller cermeter.

 
.1000
-   trekkbenker for stenger, rør, profiler, tråd og liknende
0 kg,stk
.2000
-   gjengevalsemaskiner
0 kg,stk
.3000
-   maskiner for bearbeiding av tråd
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

84.64

Verktøymaskiner for bearbeiding av stein, keramiske produkter, betong, asbestsement eller liknende mineralske materialer, eller for bearbeiding av glass i kald tilstand.

 
.1000
-   sagemaskiner
0 kg,stk
.2000
-   slipe- eller polermaskiner
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

84.65

Verktøymaskiner (herunder maskiner for spikring, stifting, liming eller annen form for sammenføyning) for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi, hard plast eller liknende harde materialer.

 
.1000
-   maskiner som kan utføre for­skjellige arbeids­operasjoner uten å skifte verktøy mellom disse operasjonene
0 kg,stk
.2000
-  

maskinsentre

0 kg,stk
-   andre:
.9100
- -   sagemaskiner
0 kg,stk
.9200
- -   maskiner for høvling eller fresing
0 kg,stk
.9300
- -   maskiner for sliping, pussing eller polering
0 kg,stk
.9400
- -   maskiner for bøying eller sammenføyning
0 kg,stk
- -   maskiner for boring eller tapp­hulls­skjæring (stemming):
.9510
- - -   boremaskiner, flerspindlede
0 kg,stk
.9590
- - -   ellers
0 kg,stk
.9600
- -   kløyvemaskiner samt maskiner for spalting eller skrelling
0 kg,stk
.9900
- -   andre
0 kg,stk

84.66

Deler og tilbehør som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til maskiner under posisjonene 84.56 - 84.65, herunder holdere for verktøy eller arbeidsstykke, selvåpnende gjengehoder, delehoder og annet spesielt utstyr til maskiner; verktøyholdere for alle slags håndverktøy.

 
.1000
-   verktøyholdere og selvåpnende gjengehoder
0 kg
.2000
-   holdere for arbeidsstykke
0 kg
.3000
-  

delehoder og annet spesielt utstyr til maskiner

0 kg
-   andre:
.9100
- -   til maskiner som hører under posisjon 84.64
0 kg
.9200
- -   til maskiner som hører under posisjon 84.65
0 kg
.9300
- -   til maskiner som hører under posisjonene 84.56 - 84.61
0 kg
.9400
- -   til maskiner som hører under posisjon 84.62 eller 84.63
0 kg

84.67

Håndverktøy, pneumatisk, hydraulisk eller med innebygget elektrisk eller ikke-elektrisk motor.

 
-   pneumatisk:
.1100
- -   roterende (herunder kombinert slag og rotasjon)
0 kg,stk
.1900
- -   annet
0 kg,stk
-   med innebygget elektrisk motor:
.2100
- -   boremaskiner, alle slags
0 kg,stk
- -   sager:
.2201
- - -   kjedesager
0 kg,stk
.2202
- - -   stikksager
0 kg,stk
.2209
- - -   andre
0 kg,stk
- -   ellers:
.2901
- - -   båndpussemaskiner
0 kg,stk
.2902
- - -   vinkelslipemaskiner
0 kg,stk
.2903
- - -   andre slipe- og pussemaskiner
0 kg,stk
.2904
- - -   håndhøvler
0 kg,stk
.2905
- - -   hekksakser og gresstrimmere
0 kg,stk
.2909
- - -   ellers
0 kg,stk
-   annet verktøy:
.8100
- -   kjedesager
0 kg,stk
- -   andre:
.8901
- - -   ryddesager
0 kg,stk
.8902
- - -   gresstrimmere
0 kg,stk
.8909
- - -   ellers
0 kg,stk
-   deler:
.9100
- -   til kjedesager
0 kg
.9200
- -   til pneumatisk verktøy
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

84.68

Maskiner og apparater for lodding eller sveising, også anvendbare for skjæring, unntatt slike som hører under posisjon 85.15; maskiner og apparater for overflateherding med gass.

 
.1000
-   sveisebrennere som holdes i hånden
0 kg,stk
.2000
-   andre maskiner og apparater med gass
0 kg,stk
.8000
-   andre maskiner og apparater
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.69

Utgått. (jf HS-2017, vareomfanget overført posisjon 84.72)

 

84.70

Regnemaskiner og maskiner i lommeformat for registrering, lagring og visning av opplysninger, med regne­funksjoner; bok­holderi­maskiner, frankerings­maskiner, billett­maskiner og liknende maskiner og apparater med regneverk; kassa­kontroll­apparater.

 
.1000
-   elektroniske regnemaskiner som kan fungere uten ytre elektrisk kraftkilde og maskiner i lommeformat for registrering, lagring og visning av opplysninger, med regnefunksjoner
0 kg,stk
-   andre elektroniske regnemaskiner:
.2100
- -   skrivende
0 kg,stk
.2900
- -   ellers
0 kg,stk
.3000
-   andre regnemaskiner
0 kg,stk
.5000
-   kassakontrollapparater
0 kg,stk
-   andre:
.9010
- -   frankeringsmaskiner
0 kg,stk
.9090
- -   andre
0 kg,stk

84.71

Automatiske databehandlings­maskiner og enheter dertil; magnetiske eller optiske lesere, maskiner for over­føring av data til data­bærere i kodet form samt maskiner for bearbeiding av slike data, ikke nevnt eller inn­befattet annet sted.

 
-  

bærbare automatiske databehandlingsmaskiner, med vekt høyst 10 kg, som består av minst en sentralenhet, et tastatur og en skjerm:

.3001
- -  

nettbrett ("tablets")

0 kg,stk
.3009
- -  

ellers

0 kg,stk
-   andre automatiske databehandlingsmaskiner:
.4100
- -   i et felles kabinett som inneholder minst en sentral­enhet, en inn­lese­enhet og en ut­lese­enhet, her­under kombinerte en­heter
0 kg,stk
.4900
- -   andre som foreligger som komplette systemer
0 kg,stk
.5000
-   sentralenheter, unntatt slike som hører under varenummer 84.71.4100 eller 84.71.4900, også som i samme kabinett kan inneholde én eller to av følgende typer enheter: lagringsenheter, innleseenheter, utleseenheter
0 kg,stk
-   innlese- eller utleseenheter, også med lagringsenheter i samme kabinett:
.6004
- -   x-y posisjonsindikatorer av vekt høyst 1000 gram (herunder mus, lyspenn, styrespak (joystick) og styrekule (trackball); tastbord (tastatur)
0 kg,stk
.6008
- -   andre
0 kg,stk
.7000
-   lagringsenheter
0 kg,stk
.8000
-   andre enheter til automatiske databehandlingsmaskiner
0 kg,stk
-   ellers:
.9001
- -   optiske lesere (skannere)
0 kg,stk
.9009
- -   ellers
0 kg,stk

84.72

Andre maskiner og apparater til kontor­bruk (f.eks. hektograf­­- eller stensil­­duplikatorer, adresse­­maskiner, penge­­seddel­­automater, maskiner for sortering, telling eller pakking av mynt, blyant­­spisse­­maskiner, perforér- eller stifte­­maskiner).

 
.1000
-   duplikatorer
0 kg,stk
.3000
-   maskiner for sortering eller bretting av post eller legging av post i konvolutter eller for omvikling med bånd, maskiner for åpning, lukking eller forsegling av post, samt maskiner for påsetting eller makulering av frimerker
0 kg,stk
-   andre:
.9010
- -   maskiner for sortering, telling og pakking av mynt
0 kg,stk
.9020
- -   sjekkbeskyttere
0 kg,stk
- -   ellers:
.9091
- - -   mekaniske
0 kg,stk
.9092
- - -   elektriske
0 kg,stk

84.73

Deler og tilbehør (unntatt deksler, bære­kasser og liknende) som ute­lukkende eller fortrinns­vis kan brukes til maskiner som hører under posisjonene 84.70 til 84.72.

 
-   deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.70:
.2100
- -   til elektroniske regnemaskiner som hører under varenummer 84.70.1000, 84.70.2100 eller 84.70.2900
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
.3000
-   deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.71
0 kg
.4000
-   deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.72
0 kg
.5000
-  

deler og tilbehør som passer like godt til maskiner og apparater som hører under to eller flere av posisjonene 84.70 til 84.72

0 kg

84.74

Maskiner og apparater for sortering, sikting, harping, vasking, knusing, maling, blanding eller elting av jord, stein, malm eller andre faste, mineralske materialer (herunder pulver og pasta); maskiner og apparater for agglomerering, pressing eller forming av fast brensel, keramisk masse, sement, kalk eller andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform; maskiner til fremstilling av sandstøpeformer.

 
.1000
-   maskiner for sortering, sikting, harping eller vasking
0 kg,stk
-   maskiner for knusing eller maling:
.2001
- -   steinknusere
0 kg,stk
.2009
- -   ellers
0 kg,stk
-   maskiner for blanding eller elting:
- -   betong- eller mørtelblandere:
.3101
- - -   for montering på bilunderstell eller lastebiler
0 kg,stk
.3109
- - -   andre
0 kg,stk
.3200
- -   maskiner for blanding av mineralske materialer med bitumen
0 kg,stk
.3900
- -   andre
0 kg,stk
.8000
-   andre maskiner og apparater
0 kg,stk
-   deler:
.9010
- -   til betong- eller mørtelblandere
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

84.75

Maskiner for montering av elektriske eller elektroniske lamper, elektronrør eller lynlyslamper i glasskolbe (-rør); maskiner for fremstilling eller bearbeiding av glass og glassvarer i varm tilstand.

 
.1000
-   maskiner for montering av elektriske eller elektroniske lamper, elektronrør eller lynlyslamper i glasskolbe (-rør)
0 kg,stk
-   maskiner for fremstilling eller bearbeiding av glass og glassvarer i varm tilstand:
.2100
- -   maskiner for fremstilling av optiske fiber og emner dertil
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.76

Salgsautomater (f.eks. frimerke-, sigarett-, matvare- eller drikke­vare­automater), herunder penge­veksle­automater.

 
-   salgsautomater for drikkevarer:
.2100
- -   med varme- eller kjøleinnretning
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
-   andre maskiner og apparater:
.8100
- -   med varme- eller kjøleinnretning
0 kg,stk
.8900
- -   ellers
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.77

Maskiner og apparater for bearbeiding av gummi eller plast eller for fremstilling av varer av disse materialer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.

 
.1000
-   sprøytestøpemaskiner
0 kg,stk
.2000
-   ekstrudere
0 kg,stk
.3000
-   blåseformemaskiner
0 kg,stk
.4000
-   vakuumformemaskiner og andre maskiner for forming ved varme
0 kg,stk
-   andre maskiner og apparater for støping eller annen forming:
.5100
- -   for støping eller regummiering av pneumatiske dekk eller for støping eller annen forming av innerslanger
0 kg,stk
.5900
- -   andre
0 kg,stk
.8000
-   andre maskiner og apparater
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.78

Maskiner og apparater for bearbeiding av tobakk eller fremstilling av tobakksvarer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.

 
.1000
-   maskiner og apparater
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

84.79

Maskiner, apparater og mekaniske redskaper som har selvstendige funksjoner, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.

 
-   maskiner og apparater for anleggsarbeider, byggearbeider og liknende:
.1010
- -   maskiner for legging av asfalt- eller betongveidekke
0 kg,stk
.1090
- -   andre
0 kg,stk
.2000
-   maskiner og apparater for utvinning eller bearbeiding av animalske eller fete vegetabilske oljer og fettstoffer
0 kg,stk
.3000
-   presser for fremstilling av spon- eller fiberplater av tre eller andre treaktige materialer, samt andre maskiner og apparater for behandling av tre eller kork
0 kg,stk
.4000
-   reipslagermaskiner
0 kg,stk
.5000
-   industriroboter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted
0 kg,stk
.6000
-   luftkjølere som virker ved fordamping (evaporasjon)
0 kg,stk
-  
ombord- og avstigningsbroer for passasjerer:
.7100
- -  
av det slag som brukes på flyplasser
0 kg,stk
.7900
- -  
ellers
0 kg,stk
-   andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper:
.8100
- -   for behandling av metall, herunder vikleapparater for tråd til elektriske spoler
0 kg,stk
.8200
- -   maskiner for blanding, elting, knusing, sliping, sortering, sikting, homogenisering, emulgering eller omrøring
0 kg,stk
- -   ellers:
.8901
- - -   styremaskiner og -apparater
0 kg,stk
.8903
- - -   snøfresere, selvgående
0 kg,stk
.8908
- - -   ellers
0 kg,stk
-   deler:
.9010
- -   til maskiner for legging av asfalt eller betongveidekke
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

84.80

Formrammer for metallstøping; underlags­plater til støpe­former; støpeform­modeller; støpe­former for metall (unntatt kokiller til støping av blokker (ingots)), metall­karbider, glass, mineralske materialer, gummi eller plast.

 
.1000
-   formrammer for metallstøping
0 kg
.2000
-   underlagsplater for støpeformer
0 kg
.3000
-   støpeformmodeller
0 kg
-   støpeformer for metall eller metallkarbider:
.4100
- -   for støping ved innsprøyting eller trykk
0 kg
.4900
- -   andre
0 kg
.5000
-   støpeformer for glass
0 kg
.6000
-   støpeformer for mineralske materialer
0 kg
-   støpeformer for gummi eller plast:
.7100
- -   for støping ved innsprøyting eller trykk
0 kg
.7900
- -   andre
0 kg

84.81

Kraner, ventiler og liknende innretninger for rør, kjeler, tanker, kar og liknende, herunder reduksjonsventiler og termostatventiler.

 
-   reduksjonsventiler:
.1010
- -   av støpejern
0 kg
- -   ellers:
.1091
- - -   av rustfritt eller annet legert stål
0 kg
.1098
- - -   av annet materiale
0 kg
-   ventiler for oljehydrauliske eller pneumatiske overføringer:
.2010
- -   av støpejern
0 kg
- -   ellers:
.2091
- - -   av rustfritt eller annet legert stål
0 kg
.2098
- - -   av annet materiale
0 kg
-   kontroll(tilbakeslags-)ventiler:
.3010
- -   av støpejern
0 kg
- -   ellers:
.3091
- - -   av rustfritt eller annet legert stål
0 kg
.3098
- - -   av annet materiale
0 kg
-   sikkerhets- eller avlastningsventiler:
.4010
- -   av støpejern
0 kg
- -   ellers:
.4091
- - -   av rustfritt eller annet legert stål
0 kg
.4092
- - -   av annet jern eller stål
0 kg
.4093
- - -   av kobber
0 kg
.4099
- - -   av annet materiale
0 kg
-   andre innretninger:
.8010
- -   av støpejern
0 kg
- -   ellers:
.8091
- - -   av rustfritt eller annet legert stål
0 kg
.8092
- - -   av annet jern eller stål
0 kg
- - -   av kobber:
.8093
- - - -   sanitær­armatur (servant­- og tappe­kraner samt blande­batterier for vann)
0 kg
.8094
- - - -   ellers
0 kg
.8095
- - -   av plast
0 kg
.8099
- - -   av annet materiale
0 kg
-   deler:
.9010
- -   av støpejern
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

84.82

Kule- eller rullelagre.

 
.1000
-   kulelagre
0 kg,stk
.2000
-   koniske rullelagre, herunder lagre med kjegleformede og koniske ruller
0 kg,stk
.3000
-   sfæriske rullelagre
0 kg,stk
.4000
-   nålelagre
0 kg,stk
.5000
-   andre sylindriske rullelagre
0 kg,stk
.8000
-   andre, herunder kombinerte kule- og rullelagre
0 kg,stk
-   deler:
.9100
- -   kuler, nåler og ruller
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

84.83

Drivaksler (herunder kamaksler og veivaksler) og veiver; lagerhus og glidelagre; faste gir og utvekslinger; kule- eller rulleskruer; reguler­bare gir og andre hastighets­variatorer, herunder moment­omformere; svinghjul, reim­skiver og tau­skiver, herunder blokker; friksjons­koplinger og andre aksel­koplinger (herunder universal­ledd).

 
-   drivaksler (herunder kamaksler og veivaksler) og veiver:
.1010
- -   kamaksler og veivaksler
0 kg,stk
.1090
- -   ellers
0 kg,stk
.2000
-   lagerhus med isittende kule- eller rullelagre
0 kg,stk
.3000
-   lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre
0 kg,stk
-   faste gir og utvekslinger, unntatt tannhjul, kjedehjul og andre kraftoverføringsdeler som foreligger særskilt; kule- eller rulleskruer; regulerbare gir og andre hastighetsvariatorer, herunder momentomformere:
.4001
- -   tannhjuls- og snekkeveksler med fri inngående aksel
0 kg,stk
.4009
- -   ellers
0 kg,stk
-   svinghjul, reimskiver og tauskiver, herunder blokker:
.5010
- -   blokker
0 kg,stk
.5090
- -   ellers
0 kg,stk
.6000
-   friksjonskoplinger og andre akselkoplinger (herunder universalledd)
0 kg,stk
.9000
-   tannhjul, kjedehjul og andre kraftoverføringsdeler som foreligger særskilt; deler
0 kg

84.84

Pakninger av metallplater i forbindelse med andre materialer eller av to eller flere lag av metall; sett eller utvalg av pakninger av forskjellige slags materialer, pakket i poser, konvolutter eller liknende; mekaniske pakninger.

 
.1000
-   pakninger av metallplater i forbindelse med andre materialer eller av to eller flere lag av metall
0 kg
.2000
-   mekaniske pakninger
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

84.85

Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 84.87)

 

84.86

Maskiner og apparater av det slag som ute­lukkende eller for­trinns­vis brukes til å frem­stille syntetiske halv­leder­staver ("boules") eller -skiver ("wafers"), halv­leder­komponenter, elektroniske integrerte kretser eller flat­skjermer; maskiner og apparater som er nevnt i note 9.C til dette kapittel; deler og tilbehør.

 
.1000
-  
maskiner og apparater for fremstilling av syntetiske halvlederstaver ("boules") eller -skiver ("wafers")
0 kg,stk
.2000
-  
maskiner og apparater for fremstilling av halvleder­komponenter eller elektroniske integrerte kretser
0 kg,stk
.3000
-  
maskiner og apparater for fremstilling av flatskjermer
0 kg,stk
.4000
-  
maskiner og apparater som nevnt i note 9.C til dette kapittel
0 kg,stk
.9000
-  
deler og tilbehør
0 kg

84.87

Deler til maskiner og apparater, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel, og som ikke er utstyrt med elektriske forbindelsesdeler, isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske innretninger.

 
-   skips- eller båtpropeller og propellblad:
- -   skips- og båtpropeller:
.1001
- - -   for effekt over 7,5 MW (målt på motorens akseltapp)
0 kg
.1002
- - -   ellers
0 kg
.1003
- -   propellblad
0 kg
-   andre:
.9010
- -   maskinpakninger
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg