A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   7 1Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter


Noter

1. Med forbehold av bestemmelsene i note 1.A til avsnitt VI og med de unntak som er nevnt nedenfor, føres under dette kapittel alle varer som helt eller delvis består av:
  a. natur- eller kulturperler eller edle eller halvedle steiner (natur­lige, syntetiske eller rekonstruerte); eller
  b. edelt metall eller metall plettert med edelt metall.
2. A. Posisjonene 71.13, 71.14 og 71.15 omfatter ikke varer hvor edelt me­tall eller metall plettert med edelt metall bare utgjør mindre ves­entlig utstyr eller tilbehør (f.eks. monogrammer, ringbeslag og kan­ter), og oven­nevnte note 1.b gjelder derfor ikke slike varer.
  B. Posisjon 71.16 omfatter ikke varer som inneholder edelt metall eller metall plettert med edelt metall (unntatt i form av uvesentlig utstyr eller tilbehør).
3. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. kolloidale edle metaller samt amalgamer av edle metaller (posisjon 28.43);
  b. sterilt suturmateriale til kirurgisk bruk, tannfyllings­materialer og andre varer som hører under kapittel 30;
  c. varer som hører under kapittel 32 (f.eks. flytende luster­farger);
  d. katalysatorer utfelt på en bærer (“supported catalysts”) (posisjon 38.15);
  e. varer som hører under posisjon 42.02 eller 42.03, og som beskrevet i note 3.B. til kapittel 42;
  f. varer som hører under posisjon 43.03 eller 43.04;
  g. varer som hører under avsnitt XI (tekstilmaterialer og varer derav);
  h. fottøy, hodeplagg og andre varer som hører under kapittel 64 eller 65;
  ij. paraplyer, spaserstokker og andre varer som hører under kapittel 66;
  k. slipeskiver og liknende som hører under posisjon 68.04 eller 68.05 eller kapittel 82, og som inneholder støv eller pulver av edle eller hal­vedle steiner (naturlige eller syn­tetiske); varer som hører under kapittel 82, og hvor den arbeidende del av verktøyet består av edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekon­struerte); ma­skiner, apparater og elektrisk materiell samt deler og til­behør dertil, som hører under av­snitt XVI. Derimot blir varer og deler der­til helt av edle eller halv­edle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstru­erte) å klassifisere under dette kapittel, unntatt uinnfattede, be­arbeidde safirer og diamanter for grammofonstifter (posi­sjon 85.22);
  l. varer som hører under kapittel 90, 91 eller 92 (viten­skape­lige in­stru­menter, ur, musikkinstrumenter);
  m. våpen eller deler dertil (kapittel 93);
  n. varer som omfattes av note 2 til kapittel 95;
  o. varer som hører under kapittel 96, i henhold til note 4 til det kapit­tel; eller
  p. originale skulpturer og statuer (posisjon 97.03), samler­gjenstander (po­si­sjon 97.05) og antikviteter som er mer enn 100 år gamle (posi­sjon 97.06), unntatt natur- eller kultur­perler eller edle eller halv­edle steiner.
4. A. Med betegnelsen “edelt metall” forstås sølv, gull og platina.
  B. Med betegnelsen “platina” forstås platina, iridium, osmium, palla­dium, rhodium og ruthenium.
  C. Med betegnelsen “edle eller halvedle steiner” forstås ingen av ma­teri­alene nevnt i note 2.b til kapittel 96.
5. I dette kapittel skal legeringer (herunder sintrede blandinger og inter­metalliske forbindelser) som inneholder edelt metall, anses som legering av edelt metall når et enkelt edelt metall utgjør minst 2 vektprosent av legeringen. Legeringer av edelt metall klassifiseres etter følgende regler:
  a. legeringer som inneholder minst 2 vektprosent platina, klassifiseres som platina;
  b. legeringer som inneholder minst 2 vektprosent gull, men uten eller med mindre enn 2 vektprosent platina, klassifiseres som gull;
  c. andre legeringer som inneholder minst 2 vektprosent sølv, klassifiseres som sølv.
6. Dersom ikke annet fremgår av teksten, skal edelt metall som er nevnt i tolltariffen, også omfatte de legeringer som ifølge note 5 skal klassifiseres som edelt metall. Derimot skal betegnelsen “edelt metall” ikke om­fatte de varer som er definert i note 7, og heller ikke varer som er platinert, forgylt eller forsølvet.
7. Med betegnelsen “metall plettert med edelt metall” forstås i hele tolltariffen et materiale på basis av metall som på en eller flere sider ved lodding, sveising, varmvalsing eller liknende mekanisk måte, er belagt med edelt metall. Dersom ikke annet fremgår av teksten, omfatter be­tegnelsen også uedelt metall som er innlagt med edelt metall.
8. Med forbehold av bestemmelsene i note 1.a. til avsnitt VI, skal varer som svarer til beskrivelsen under posisjon 71.12 klassifiseres under denne posi­sjonen og ikke under noen annen posisjon i toll­tariffen.
9. Med betegnelsen “smykkevarer” i posisjon 71.13 forstås:
  a. smågjenstander til personlig pynt (f.eks. ringer, armbånd, hals­kjeder, brosjer, øreringer, urkjeder, berlokker, slips­nåler, skjorte- og man­sjett­knapper samt medaljer og insignier, også til religiøs bruk); og
  b. gjenstander til personlig bruk, som vanligvis bæres i lomme, hånd­veske eller på person (f.eks. sigar- eller sigarettetuier, snusdåser, pilleesker eller tablettdåser, pudderdåser, kjede­por­temoner eller rosenkranser).
  Disse varene kan være utstyrt med naturperler eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, syntetiske eller rekonstruerte edle eller halvedle steiner, skilpaddeskall, perlemor, elfenbein, naturlig eller rekonstruert rav, gagat eller korall.
10. Betegnelsen “gull- og sølvsmedarbeider” under posisjon 71.14 omfatter slike varer som dekorasjonsgjenstander, bordservise, toalett­garnityrer og andre artikler til hus­holdnings-, kontor- eller religiøst bruk.
11. Med betegnelsen “andre smykkevarer (bijouterivarer)” under posisjon 71.17 forstås gjenstander av tilsvarende slag som nevnt i note 9.a. ov­enfor (unn­tatt knapper eller andre artikler som hører under posi­sjon 96.06, eller pynte­kammer, hårspenner eller liknende samt hårnåler som hører under posisjon 96.15), men som ikke er forsynt med natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller re­konstruerte), edelt metall eller metall plettert med edelt metall (unntatt som uvesentlig utstyr eller tilbehør).
 
Varenummernoter
1. Med betegnelsene “pulver” og “i pulverform” i varenumrene 71.06.1000, 71.08.1100, 71.10.1100, 71.10.2100, 71.10.3100 og 71.10.4100 forstås produkter hvorav minst 90 vektprosent kan passere gjennom en sikt med maskevidde 0,5 mm.
2. Til tross for bestemmelsene i note 4.B til dette kapittel om­fatter ikke betegnelsen “platina” i varenumrene 71.10.1100 og 71.10.1900 iridium, osmium, palladium, rhodium eller ruthenium.
3. Ved klassifisering av legeringer i varenumrene til posisjon 71.10 skal hver legering klassifiseres sammen med det metall: platina, palladium, rhodium, iridium, osmium eller ruthenium, hvis vektandel er størst.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler


I. NATUR- ELLER KULTURPERLER OG EDLE ELLER HALVEDLE STEINER

71.01

Natur- eller kulturperler, også bearbeidde eller sorterte, men ikke trædd på snor, og ikke monterte eller innfattede; natur- eller kulturperler som av transporthensyn er midlertidig trædd på snor.

 
.1000
-   naturperler
0 kg
-   kulturperler:
.2100
- -   ubearbeidde
0 kg
.2200
- -   bearbeidde
0 kg

71.02

Diamanter, også bearbeidde, men ikke monterte eller innfattede.

 
.1000
-   usorterte
0 kg,karat
-   industridiamanter:
.2100
- -   ubearbeidde eller enkelt sagde, kløyvde eller grovslipte
0 kg,karat
.2900
- -   andre
0 kg,karat
-   andre diamanter:
.3100
- -   ubearbeidde eller enkelt sagde, kløyvde eller grovslipte
0 kg,karat
.3900
- -   andre
0 kg,karat

71.03

Edle steiner (unntatt diamanter) og halvedle steiner, også bearbeidde eller sorterte, men ikke trædd på snor, og ikke monterte eller innfattede; usorterte, edle steiner (unntatt diamanter) og halvedle steiner, som av transporthensyn er midlertidig trædd på snor.

 
.1000
-   ubearbeidde eller enkelt sagde eller grovslipte
0 kg
-   bearbeidde på annen måte:
.9100
- -   rubiner, safirer og smaragder
0 kg,karat
.9900
- -   andre
0 kg,karat

71.04

Syntetiske eller rekonstruerte edle eller halvedle steiner, også bearbeidde eller sorterte, men ikke trædd på snor, og ikke monterte eller innfattede; usorterte, syntetiske eller rekonstruerte edle eller halvedle steiner, som av transporthensyn er midlertidig trædd på snor.

 
.1000
-   piezoelektrisk kvarts
0 kg
.2000
-   andre, ubearbeidde eller enkelt sagde eller grovslipte
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

71.05

Støv og pulver av naturlige eller syntetiske edle eller halvedle steiner.

 
.1000
-   av diamanter
0 kg,karat
.9000
-   annet
0 kg


II. EDLE METALLER OG METALLER PLETTERT MED EDELT METALL

71.06

Sølv (herunder forgylt eller platinert sølv), ubearbeidd eller som halvfabrikater eller i pulverform.

 
.1000
-   pulver
0 kg
-   annet:
.9100
- -   ubearbeidd
0 kg
.9200
- -   som halvfabrikater
0 kg

71.07

 

 
.0000
 

Uedelt metall plettert med sølv, ikke videre bearbeidd enn som halvfabrikater.

0 kg

71.08

Gull (herunder platinert gull), ubearbeidd eller som halvfabrikater eller i pulverform.

 
-   ikke monetært:
.1100
- -   pulver
0 kg
.1200
- -   andre ubearbeidde former
0 kg
.1300
- -   andre halvfabrikater
0 kg
.2000
-   monetært
0 kg

71.09

 

 
.0000
 

Uedelt metall eller sølv, plettert med gull, ikke videre bearbeidd enn som halvfabrikater.

0 kg

71.10

Platina, ubearbeidd eller som halvfabrikater eller i pulverform.

 
-   platina:
.1100
- -   ubearbeidd eller i pulverform
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   palladium:
.2100
- -   ubearbeidd eller i pulverform
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
-   rhodium:
.3100
- -   ubearbeidd eller i pulverform
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg
-   iridium, osmium og ruthenium:
.4100
- -   ubearbeidd eller i pulverform
0 kg
.4900
- -   andre
0 kg

71.11

 

 
.0000
 

Uedelt metall, sølv eller gull, plettert med platina, ikke videre bearbeidd enn som halvfabrikater.

0 kg

71.12

Avfall og skrap av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall; annet avfall og skrap som inneholder edelt metall eller forbindelser av edelt metall, av det slag som hovedsakelig brukes til gjenvinning av edelt metall.

 
.3000
-   aske inneholdende edelt metall eller forbindelser med edelt metall
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   av gull, herunder metall plettert med gull, men unntatt oppsop med innhold av annet edelt metall
0 kg
.9200
- -   av platina, herunder metall plettert med platina, men unntatt oppsop med innhold av annet edelt metall
0 kg
.9900
- -   annet
0 kg


III. SMYKKEVARER, GULL- OG SØLVSMEDVARER OG ANDRE VARER

71.13

Smykkevarer og deler derav, av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall.

 
-   av edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert med edelt metall:
.1100
- -   av sølv, også forgylt eller platinert eller plettert med annet edelt metall
0 kg
.1900
- -   av annet edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert med edelt metall
0 kg
.2000
-   av uedelt metall plettert med edelt metall
0 kg

71.14

Gull- og sølvsmedarbeider og deler derav, av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall.

 
-   av edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert med edelt metall:
- -  
av sølv, også forgylt eller platinert eller plettert med annet edelt metall:
.1101
- - -   spisebestikk
0 kg
.1109
- - -   ellers
0 kg
.1900
- -   av annet edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert med edelt metall
0 kg
.2000
-   av uedelt metall plettert med edelt metall
0 kg

71.15

Andre varer av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall.

 
.1000
-   katalysatorer i form av trådduk eller gitter, av platina
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

71.16

Varer av natur- eller kulturperler eller av edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte).

 
.1000
-   av natur- eller kulturperler
0 kg
.2000
-   av edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte)
0 kg

71.17

Andre smykkevarer (bijouterivarer).

 
-   av uedelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert med edelt metall:
.1100
- -   skjorte- og mansjettknapper
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

71.18

Mynter.

 
.1000
-   mynter (unntatt gullmynter), som ikke er lovlig betalingsmiddel
0 kg
.9000
-   andre
0 kg