A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   7 0Glass og glassvarer


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. varer som hører under posisjon 32.07 (f.eks. smeltbare emaljer og gla­s­urer, fritte, annet glass i form av pulver, granulater eller flak);
  b. varer som hører under kapittel 71 (f.eks. bijouterivarer);
  c. optiske fiberkabler som hører under posisjon 85.44, elektriske isola­torer (posisjon 85.46) eller isolasjons­detaljer som hører under posi­sjon 85.47;
  d. optiske fibrer, optisk bearbeidede optiske elementer, injeksjons­sprøy­ter, kunstige øyne, termometre, baro­metre, hydrometre eller andre varer som hører under kapittel 90;
  e. lamper og belysningsutstyr, lysskilt, belyste navneplater og liknende med permanent lyskilde, samt deler dertil som hører under posisjon 94.05;
  f. leketøy, spill, sportsartikler, juletrepynt eller andre varer som hører under kapittel 95 (unntatt glassøyne uten mekanisme til dukker eller til andre varer som hører under kapittel 95);
  g. knapper, monterte termosflasker, sprøyteflakonger eller andre varer som hører under kapittel 96.
2. For posisjonene 70.03, 70.04 og 70.05 gjelder følgende:
  a. glass blir ikke ansett som "bearbeidet" når behandlingen har foregått før brenningen;
  b. tilskjæring til bestemt form har ikke innvirkning på klassifisering av glass i plater;
     
     
  c. med betegnelsen "absorberende, reflekterende eller ikke­reflekterende belegg" forstås et mikroskopisk tynt over­drag av metall eller av en kjemisk forbindelse (f.eks. metall­oksid) som f.eks. absor­berer infrarøde stråler eller forbedrer de reflek­terende egenskaper i glasset mens det beholder en viss grad av gjennom­siktighet eller gjennom­skinnelighet; eller som hindrer glassets overflate i å reflektere lys.
3. Produkter nevnt i posisjon 70.06 blir fortsatt å klassifisere i denne po­si­sjon selv om de foreligger som ferdigvarer.
4. Med uttrykket "glassull" i posisjon 70.19 forstås:
  a. mineralull med et innhold av silisiumdioksid (SiO2) av minst 60 vekt­prosent;
  b. mineralull med et innhold av silisiumdioksid (SiO2) av mindre enn 60 vekt­prosent, men med et innhold av alkalioksid (K2O eller Na2O) av mer enn 5 vekt­prosent eller et innhold av bortrioksid (B2O3) av mer enn 2 vekt­prosent.
  Mineralull som ikke oppfyller ovennente spesifikasjoner, hører under posisjon 68.06.
5. Med "glass" forstås i hele tolltariffen også smeltet kvarts og annen, smel­tet silisiumdioksid.
 
Varenummernote
1. Med uttrykket "blykrystall" i varenumrene 70.13.220070.13.3300 og 70.13.9100 menes bare glass med et innhold av minst 24 vektprosent blyoksid (PbO).

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

70.01

 

 
.0000
 

Glasskår og annet glassavfall; glassmasse.

0 kg

70.02

Glass i kuler (unntatt mikrosfærer (refleksperler) som hører under posisjon 70.18), stenger eller rør, ubearbeidede.

 
.1000
-   kuler
0 kg
.2000
-   stenger
0 kg
-   rør:
.3100
- -   av smeltet kvarts eller av annen smeltet silisiumdioksid
0 kg
.3200
- -   av annet glass som har en lineær utvidelseskoeffisient av høyst 5 x 10-6 pr. Kelvin innen et temperaturområde fra 0 °C til 300 °C
0 kg
.3900
- -   annet
0 kg

70.03

Støpt eller valset glass i plater eller profiler, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende belegg, men ikke bearbeidd på annen måte.

 
-   glass i plater, med unntak av trådglass:
.1200
- -   gjennomfarget i massen, ugjennomsiktig, overfanget eller med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende belegg
0 kg,m²
.1900
- -   annet
0 kg,m²
.2000
-   trådglass i plater
0 kg,m²
.3000
-   profiler
0 kg,m²

70.04

Trukket eller blåst glass i plater, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende belegg, men ikke bearbeidd på annen måte.

 
.2000
-   glass, gjennomfarget i massen, ugjennomsiktig, overfanget eller med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende belegg
0 kg,m²
.9000
-   annet glass
0 kg,m²

70.05

"Float glass" og planslipt eller polert glass i plater, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende belegg, men ikke bearbeidd på annen måte.

 
.1000
-   glass uten trådinnlegg, med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende belegg
0 kg,m²
-   annet glass uten trådinnlegg:
.2100
- -   gjennomfarget i massen, ugjennomsiktig, overfanget eller bare planslipt
0 kg,m²
.2900
- -   ellers
0 kg,m²
.3000
-   trådglass
0 kg,m²

70.06

 

 
.0000
  Glass som hører under posisjon 70.03, 70.04 eller 70.05, bøyd, med bearbeidede kanter, gravert, gjennomhullet, emaljert eller bearbeidet på annen måte, men ikke innrammet eller i forbindelse med andre materialer.
0 kg

70.07

Sikkerhetsglass som består av herdet eller laminert glass.

 
-   herdet sikkerhetsglass:
.1100
- -   av størrelse og form som gjør det egnet til montering i kjøretøyer, luftfartøyer, romfartøyer, båter eller andre fartøyer
0 kg
.1900
- -   annet
0 kg,m²
-   laminert sikkerhetsglass:
.2100
- -   av størrelse og form som gjør det egnet til montering i kjøretøyer, luftfartøyer, romfartøyer, båter eller andre fartøyer
0 kg
.2900
- -   annet
0 kg,m²

70.08

 

 
.0000
 

Isolasjonsglass som består av flere lag.

0 kg

70.09

Speil av glass, med eller uten ramme, herunder kjørespeil og liknende.

 
.1000
-   kjørespeil
0 kg
-   andre:
.9100
- -   uten ramme
0 kg
.9200
- -   med ramme
0 kg

70.10

Ballonger, flasker, flakonger, kruk­ker, am­puller og andre be­holdere, av glass, av det slag som brukes til tran­sport eller embal­lering av varer; konser­verings­glass; propper, lokk og andre lukke­anordninger, av glass.

 
.1000
-   ampuller
0 kg
.2000
-   propper, lokk og andre lukkeanordninger
0 kg
-   ellers:
- -   med rominnhold over 1 l:
.9011
- - -   flasker
0 kg
.9019
- - -   ellers
0 kg
- -   med rominnhold over 0,33 l, men høyst 1 l:
.9021
- - -   flasker for øl eller mineralvann
0 kg
.9022
- - -   flasker for vin, brennevin eller saft
0 kg
.9023
- - -   andre flasker
0 kg
.9029
- - -   ellers
0 kg
- -   med rominnhold over 0,15 l, men høyst 0,33 l:
.9031
- - -   flasker for øl eller mineralvann
0 kg
.9032
- - -   andre flasker
0 kg
.9039
- - -   ellers
0 kg
.9040
- -   høyst 0,15 l
0 kg

70.11

Åpne glasskolber og åpne, bearbeidde glassrør samt deler dertil av glass, uten tilbehør, for glødelamper, lysrør, katodestrålerør eller liknende.

 
.1000
-   for elektrisk belysning
0 kg
.2000
-   for katodestrålerør
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

70.12

Utgått. (jf. HS2007, overført til posisjon 70.20)

 

70.13

Husholdnings- og toalettartikler, kontorutstyr, innendørs dekorasjonsgjenstander eller liknende, av glass (unntatt varer som hører under posisjon 70.10 eller 70.18).

 
.1000
-  

av glasskeramikk

0 kg
-  
drikkeglass med stett, unntatt av glasskeramikk:
.2200
- -  
av blykrystall
0 kg
.2800
- -  
ellers
0 kg
-   andre drikkeglass, unntatt av glasskeramikk:
.3300
- -  

av blykrystall

0 kg
.3700
- -  

ellers

0 kg
-   husholdningsartikler av glass (unntatt drikkeglass), men ikke av glasskeramikk:
.4100
- -  

av blykrystall

0 kg
.4200
- -   av glass som har en lineær utvidelseskoeffisient på høyst 5 x 10-6 pr. Kelvin innen et temperaturområde fra 0 °C til 300 °C
0 kg
.4900
- -  

ellers

0 kg
-   andre varer:
.9100
- -  

av blykrystall

0 kg
.9900
- -  

ellers

0 kg

70.14

 

 
.0000
 

Glass til signalutstyr og optiske varer av glass (unntatt glass som hører under posisjon 70.15), ikke optisk bearbeidede.

0 kg

70.15

Urglass og liknende samt ikke-korrigerende eller korrigerende brilleglass, buede, bøyde eller liknende, ikke optisk bearbeidede; hule glasskuler og segmenter derav til fremstilling av urglass og liknende samt brilleglass.

 
.1000
-   korrigerende brilleglass
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

70.16

Blokker, fliser, plater og andre varer av presset eller støpt glass, også med trådinnlegg, av det slag som brukes i bygninger eller andre konstruksjoner; terninger og andre små biter av glass, også på et underlag, til mosaikkarbeider eller liknende dekorative formål; glass i blyinnfatning og liknende; celleglass eller skumglass i form av blokker, plater eller liknende.

 
.1000
-   terninger og andre små biter av glass, også på et underlag, til mosaikkarbeider eller liknende dekorative formål
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   glass i blyinnfatning og liknende
0 kg
.9090
- -   annet
0 kg

70.17

Glassvarer til laboratoriebruk eller til hygienisk eller farmasøytisk bruk, også graderte eller kalibrerte.

 
.1000
-   av smeltet kvarts eller annen, smeltet silisiumdioksid
0 kg
.2000
-   av annet glass som har en lineær utvidelseskoeffisient på høyst 5 x 10-6 pr. Kelvin innen et temperaturområde fra 0 °C til 300 °C
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

70.18

Glassperler, imiterte perler, imiterte edle eller halvedle steiner og liknende små glassvarer, samt varer derav, unntatt bijouterivarer; glassøyne ikke til bruk for mennesker; statuetter og andre dekora­sjons­gjenstander framstilt ved såkalt "lampe­arbeid", unntatt bijouteri­varer; mikrosfærer av glass (refleksperler) med diameter høyst 1 mm.

 
.1000
-   glassperler, imiterte perler, imiterte edle eller halvedle steiner og liknende små glassvarer
0 kg
.2000
-   mikrosfærer av glass (refleksperler) med diameter høyst 1 mm
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

70.19

Glassfibrer (herunder glassull) og varer derav (f.eks. garn, vevnader).

 
-   lunter, forgarn, garn og oppskårne bunter:
.1100
- -   oppskårne bunter med lengde høyst 50 mm
0 kg
.1200
- -   forgarn
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   tynn duk, matter, plater og liknende ikke vevde produkter:
.3100
- -   matter
0 kg
.3200
- -   tynn duk
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg
.4000
-   vevnader av forgarn
0 kg
-   andre vevnader:
.5100
- -   med bredde høyst 30 cm
0 kg
.5200
- -   med bredde over 30 cm, i toskaftbinding, med vekt høyst 250 gram pr. m², av filamenter med lengdevekt høyst 136 tex pr. enkelt garn
0 kg
.5900
- -   andre
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

70.20

 

 
.0000
 

Andre varer av glass.

0 kg