A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   6 9Keramiske produkter


Noter

1. Dette kapittel omfatter bare keramiske produkter som er brent etter forming. Posisjonene 69.04 - 69.14 omfatter ikke slike varer som er be­skrevet i posisjonene 69.01 - 69.03.
2. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. varer som hører under posisjon 28.44;
  b. varer som hører under posisjon 68.04;
  c. varer som hører under kapittel 71 (f.eks. bijouterivarer);
  d. "cermets" som hører under posisjon 81.13;
  e. varer som hører under kapittel 82;
  f. elektriske isolatorer (posisjon 85.46) eller isolasjons­detaljer (po­si­sjon 85.47);
     
  g. kunstige tenner (posisjon 90.21);
  h. varer som hører under kapittel 91 (f.eks. urkasser);
  ij. varer som hører under kapittel 94 (f.eks. møbler, lamper og belys­nings­ut­styr, pre­fabrikkerte bygninger);
  k. varer som hører under kapittel 95 (f.eks. leketøy, spill og sportsar­tik­ler);
  l. varer som hører under posisjon 96.06 (f.eks. knapper) eller posisjon 96.14 (f.eks. piper); eller
  m. varer som hører under kapittel 97 (f.eks. kunstverker).
     

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler


I. VARER AV KISELHOLDIG FOSSILMEL ELLER AV LIKNENDE KISELHOLDIGE JORDARTER, SAMT ILDFASTE PRODUKTER

69.01

 

 
.0000
 

Murstein, blokker, fliser og andre keramiske varer av kiselholdig fossilmel (f.eks. kiselgur, trippel eller diatoméjord) eller av liknende kiselholdige jordarter.

0 kg

69.02

Ildfast murstein, ildfaste blokker, fliser og liknende ildfaste, keramiske bygningsvarer, unntatt slike som er fremstilt av kiselholdig fossilmel eller liknende kiselholdige jordarter.

 
.1000
-   med innhold av mer enn 50 vektprosent, enkeltvis eller samlet, av grunnstoffene Mg, Ca eller Cr uttrykt som MgO, CaO, eller Cr2O3
0 kg
.2000
-   med innhold av mer enn 50 vektprosent aluminiumoksid (Al2O3), silisiumdioksid (SiO2) eller en blanding eller forbindelse av disse produkter
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

69.03

Andre ildfaste, keramiske varer (f.eks. retorter, digler, mufler, dyser, stoppere, rør og stenger), unntatt slike som er fremstilt av kiselholdig fossilmel eller liknende kiselholdige jordarter.

 
.1000
-   med innhold av mer enn 50 vektprosent grafitt eller annet karbon eller en blanding av slike produkter
0 kg
.2000
-   med innhold av mer enn 50 vektprosent aluminiumoksid (Al2O3) eller en blanding eller forbindelse av aluminiumoksid og silisiumdioksid (SiO2)
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg


II. ANDRE KERAMISKE PRODUKTER

69.04

Keramiske murstein, blokker, hulstein og liknende.

 
.1000
-   murstein
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

69.05

Takstein, skorsteinspiper, pipehatter, gesimser, bygningsornamenter og andre keramiske bygnings­varer.

 
-   takstein:
.1001
- -   uglasserte
0 kg,stk
.1002
- -   glasserte
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg

69.06

 

 
.0000
 

Rør, renner og rørdeler (fittings), keramiske.

0 kg

69.07

Keramiske gulv-, vegg- og bruleggings­fliser; keramiske mosaikk­terninger og liknende, også på et underlag; keramikk til dekorasjons­formål.

 
-  

gulv-, vegg-, og bruleggingsfliser, unntatt slike som hører under varenumrene 69.07.3000 og 69.07.4000:

.2100
- -  

med en vannabsorberingskoeffisient på høyst 0,5 vektprosent

0 kg,m²
.2200
- -  

med en vannabsorberingskoeffisient over 0,5 vektprosent, men høyst 10 vektprosent

0 kg,m²
.2300
- -  

med en vannabsorberingskoeffisient over 10 vektprosent

0 kg,m²
.3000
-  

mosaikkterninger og liknende, unntatt slike som hører under varenummer 69.07.4000

0 kg,m²
.4000
-  

keramikk til dekorasjonsformål

0 kg,m²

69.08

Utgått (jf HS2017, vareomfanget er overført posisjon 69.07).

 

69.09

Laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk, av keramiske materialer; keramiske krybber, kar og liknende beholdere av det slag som brukes i landbruket; keramiske krukker og liknende beholdere av det slag som brukes til transport eller emballering av varer.

 
-  

laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk, av keramiske materialer:

.1100
- -   av porselen
0 kg
.1200
- -   varer som har en hårdhet på minst 9 på Mohs skala
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
.9000
-   annet
0 kg

69.10

Oppvaskkummer, vasker, vaskeunderstell, badekar, bidet- og klosettskåler, spylecisterner, urinaler og liknende sanitærutstyr for fast installasjon, av keramiske materialer.

 
-   av porselen:
.1001
- -   vasker
0 kg,stk
.1002
- -   bidet- og klosettskåler, spylecisterner
0 kg,stk
.1009
- -   annet sanitærutstyr
0 kg,stk
.9000
-   ellers
0 kg,stk

69.11

Bordservise, kjøkkenutstyr og andre hus­holdnings­artikler samt toalett­artikler, av porselen.

 
.1000
-   bordservise og kjøkkenutstyr
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

69.12

Bordservise, kjøkkenutstyr og andre hus­holdnings­artikler samt toalettartikler, av andre keramiske materialer enn porselen.

 
.0010
-   av fajanse (hvit masse)
0 kg
.0090
-   av annet materiale
0 kg

69.13

Statuetter og andre dekorasjonsartikler, av keramiske materialer.

 
.1000
-   av porselen
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

69.14

Andre varer av keramiske materialer.

 
.1000
-   av porselen
0 kg
.9000
-   andre
0 kg