A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   6 8Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. varer som hører under kapittel 25;
  b. papir og papp med belegg, impregnering eller overdrag, som hører under posisjon 48.10 eller 48.11 (f.eks. papir og papp som er belagt med pul­veri­sert glimmer, grafitt, bitumen eller asfalt);
  c. tekstilstoff med belegg, impregnering eller overdrag, som hører under kapittel 56 eller 59 (f.eks. tekstilstoff som er belagt eller over­truk­ket med pulverisert glimmer, bitumen eller asfalt);
  d. varer som hører under kapittel 71;
  e. verktøy eller deler dertil som hører under kapittel 82;
  f. preparerte litografiske steiner som hører under posisjon 84.42;
  g. elektriske isolatorer (posisjon 85.46) eller isolasjons­detaljer som hører under posisjon 85.47;
  h. slipeskiver til tannlegebruk (posisjon 90.18);
  ij. varer som hører under kapittel 91 (f.eks. urkasser);
  k. varer som hører under kapittel 94 (f.eks. møbler, lamper og belys­nings­ut­styr, pre­fabrikkerte bygninger);
  l. varer som hører under kapittel 95 (f.eks. leketøy, spill og sports­ar­tikler);
  m. varer som hører under posisjon 96.02, dersom de er frem­stilt av ma­terialer nevnt i note 2.b til kapittel 96, eller varer som hører under posisjon 96.06 (f.eks. knapper), posisjon 96.09 (f.eks. grif­ler), posisjon 96.10 (f.eks. skrivetavler), eller posisjon 96.20  (stativ med ett, to eller tre ben ("monopods, bipods, tripods") og liknende varer); eller
  n. varer som hører under kapittel 97 (f.eks. kunstverker).
2. Betegnelsen “bearbeidet monument- og bygningsstein” under posisjon 68.02 om­fatter ikke bare stein som er nevnt under posisjon 25.15 eller 25.16, men også all annen naturlig stein (f.eks. kvartsitt, flintstein, dolo­mitt og stea­­titt) som er be­arbeidet på liknende måte, unntatt skifer.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

68.01

Gatestein, kantstein og heller av naturlig stein (unntatt skifer).

 
.0001
-   gatestein
0 kg
.0002
-   kantstein og heller
0 kg

68.02

Bearbeidet monument- og bygningsstein (unntatt skifer) og varer derav, unntatt varer som hører under posisjon 68.01; mosaikkterninger og liknende, av naturlig stein (herunder skifer), også på et underlag; kunstig fargede korn, splinter og pulver av naturlig stein (herunder skifer).

 
.1000
-   fliser, terninger og liknende varer, også kvadratiske eller rektangulære, hvis største overflate kan omsluttes av et kvadrat der sidene er mindre enn 7 cm; kunstig fargede korn, splinter og pulver
0 kg
-   annen monument- eller bygningsstein og varer derav, bare hogd eller sagd, med en flat eller jevn overflate:
.2100
- -   marmor, travertin og alabast
0 kg
.2300
- -   granitt
0 kg
.2900
- -   annen stein
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   marmor, travertin og alabast
0 kg
.9200
- -   annen kalkholdig stein
0 kg
.9300
- -   granitt
0 kg
.9900
- -   annen stein
0 kg

68.03

 

 
.0000
 

Bearbeidd skifer og varer av naturlig eller agglomerert skifer.

0 kg

68.04

Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og liknende, uten stativer, for sliping, kvessing, polering, avretting eller skjæring, bryne- eller polérsteiner for hånd, og deler dertil, av naturlig stein, av agglomererte, naturlige eller kunstige slipestoffer eller av keramisk materiale, også med deler av andre materialer.

 
.1000
-   møllesteiner og slipesteiner for maling, sliping eller defibrering
0 kg
-   andre møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og liknende:
.2100
- -   av agglomererte syntetiske eller naturlige diamanter
0 kg
.2200
- -   av andre agglomererte slipestoffer eller av keramikk
0 kg
.2300
- -   av naturlig stein
0 kg
.3000
-   bryne- eller polérsteiner for hånd
0 kg

68.05

Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn på underlag av tekstilmateriale, papir, papp eller andre materialer, også tilskåret, sydd eller på annen måte sammenføyd.

 
.1000
-   utelukkende på underlag av tekstilvevnader
0 kg
.2000
-   utelukkende på underlag av papir eller papp
0 kg
.3000
-   på underlag av andre materialer
0 kg

68.06

Slaggull, steinull og liknende mineralsk ull; ekspandert vermikulitt, ekspandert leire, skumslagg og liknende ekspanderte mineralske materialer; blandinger og varer av varme­isolerende, lyd­isolerende eller lyd­absorberende mineralske materialer, unntatt slike som hører under posisjon 68.11 eller 68.12 eller kapittel 69.

 
.1000
-   slaggull, steinull og liknende mineralsk ull (herunder innbyrdes blandinger derav) i bulk, plater eller ruller
0 kg
.2000
-   ekspandert vermikulitt, ekspandert leire, skumslagg og liknende ekspanderte mineralske materialer (herunder innbyrdes blandinger derav)
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

68.07

Varer av asfalt eller av liknende materialer (f.eks. av petroleumsbitumen eller steinkulltjærebek).

 
.1000
-   i ruller
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

68.08

 

 
.0000
 

Plater, paneler, fliser, blokker og liknende varer av vegetabilske fibrer, av halm eller av spon, sagflis eller annet avfall av tre, agglomererte med sement, gips eller andre mineralske bindemidler.

0 kg

68.09

Varer av gips eller av blandinger på basis av gips.

 
-   plater, fliser og liknende varer, ikke dekorerte:
.1100
- -   belagte eller forsterkede utelukkende med papir eller papp
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
.9000
-   andre varer
0 kg

68.10

Varer av sement, betong eller kunstig stein, også armerte.

 
-   takstein, fliser, heller, murstein og liknende varer:
- -   murstein og bygningsstein:
.1101
- - -   av kalksandstein
0 kg
.1102
- - -   av lettbetong (f.eks. lettklinker-, gass- eller pimpsteinsbetong)
0 kg
.1109
- - -   ellers
0 kg
- -   andre:
.1901
- - -   belegningsstein og gressarmeringsstein
0 kg,m²
.1902
- - -   heller
0 kg,m²
.1903
- - -   kantstein (for hager, parker og veger)
0 kg
.1904
- - -   takstein
0 kg,stk
.1909
- - -   ellers
0 kg
-   andre varer:
- -   prefabrikkerte elementer for bygge- og anleggsvirksomhet:
.9102
- - -   isolerte og uisolerte yttervegger (fasadeelementer)
0 kg
.9103
- - -   innervegger, homogene
0 kg
.9104
- - -   tak- og dekkeelementer
0 kg,m²
.9105
- - -   bjelker og søyler
0 kg
.9106
- - -   fundamentpæler
0 kg
.9108
- - -   ellers
0 kg
- -   andre:
.9902
- - -   kummer, kumlokk, kjegler og slamavskillere
0 kg
.9905
- - -  

rør 

0 kg
.9908
- - -   ellers
0 kg

68.11

Varer av asbest­sement, cellulose­sement eller liknende.

 
.4000
-  
med innhold av asbest
0 kg
-  
uten innhold av asbest:
.8100
- -   korrugerte plater
0 kg
.8200
- -   andre plater, fliser og liknende varer
0 kg
.8900
- -   andre varer
0 kg

68.12

Bearbeidede asbestfibrer; blandinger på basis av asbest eller på basis av asbest og magnesiumkarbonat; varer av slike blandinger eller av asbest (f.eks. tråd, vevnader, klær, hodeplagg, fottøy, pakninger), også forsterkede, unntatt varer som hører under posisjon 68.11 eller 68.13.

 
.8000
-   av krokydolitt
0 kg
-   andre:
.9100
- -   klær, tilbehør til klær, fottøy og hodeplagg
0 kg
.9200
- -   papir, papp og filt
0 kg
.9300
- -   pakninger av sammenpressede asbestfibrer, i ark eller ruller
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

68.13

Friksjonsmateriale og varer derav (f.eks. plater, ruller, bånd, segmenter, skiver, ringer, klosser), ikke monterte, til bremser, koblinger eller liknende, på basis av asbest, andre mineralske stoffer eller cellulose, også i forbindelse med tekstilmateriale eller andre materialer.

 
.2000
-  
med innhold av asbest
0 kg
-  
uten innhold av asbest:
.8100
- -   bremsebelegg og bremseklosser
0 kg
.8900
- -   annet
0 kg

68.14

Bearbeidet glimmer og varer av glimmer, herunder agglomerert eller rekonstruert glimmer, også på underlag av papir, papp eller andre materialer.

 
.1000
-   plater, ark og strimler av agglomerert eller rekonstruert glimmer, også på et underlag
0 kg
.9000
-   annet
0 kg

68.15

Varer av stein eller av andre mineralske stoffer (herunder karbonfibrer og varer derav samt varer av torv), ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
.1000
-   varer av grafitt eller annet karbon, ikke til elektrisk bruk
0 kg
.2000
-   varer av torv
0 kg
-   andre varer:
.9100
- -   som inneholder magnesitt, dolomitt eller kromitt
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg