A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   5 9Tekstilstoff med impregnering, overdrag, belegg eller laminert; tekstilvarer av det slag som egner seg til industrielt bruk


Noter

1. Med mindre annet framgår av teksten menes med “tekstilstoff” i dette kapittel bare vevnader som hører under kapitlene 50 - 55 og posisjonene 58.03 og 58.06, fletninger og possement­makerarbeid, som metervare, under posisjon 58.08 samt trikotasje under posisjonene 60.02 - 60.06.
2. Posisjon 59.03 omfatter:
  a. tekstilstoff impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med plast, uansett vekt per m² og uansett plastmaterialets beskaffenhet (kompakt eller porøs), unntatt:
    1. tekstilstoff hvor impregnering, overdrag eller belegg ikke er syn­lig med det blotte øye (i alminnelighet kapitlene 50 - 55, 58 eller 60) eller bare er synlig som en forandring av fargen;
    2. produkter som brister når de bøyes for hånd rundt en sylinder med diameter 7 mm ved en temperatur mellom 15 °C og 30 °C (vanligvis kapittel 39);
    3. produkter hvor tekstilstoffet enten er fullstendig omgitt av plast eller er helt overtrukket eller belagt på begge sider med slikt ma­teri­ale, forutsatt at slikt overdrag eller belegg er synlig med det blotte øye og ikke bare er synlig som en forandring av fargen (kapittel 39);
    4. tekstilstoff som er delvis overtrukket eller delvis belagt med plast og derved har fått et mønstret utseende (i alminnelighet ka­pitlene  50 - 55, 58 eller 60);
    5. plater, duk eller bånd av porøs plast i forbindelse med tekstil­stoff, der tekstilstoffet bare tjener til forsterkning (kapittel 39); eller
    6. tekstilvarer som hører under posisjon 58.11.
  b. tekstilstoff framstilt av garn, strimler eller liknende som er im­preg­nert, overtrukket, belagt eller omsluttet med plast og hører under posisjon 56.04.
3. Med “tekstiltapeter” under posisjon 59.05 menes produkter i ruller med bredde minst 45 cm, av det slag som er egnet til dekorering av vegger eller tak, og som består av en tekstil­over­flate festet til et underlag eller som er blitt behandlet på bak­siden (impregnert eller overtrukket slik at de kan limes opp).
  Posisjonen omfatter imidlertid ikke tapet som består av tekstil­fnugg eller -støv festet direkte på et underlag av papir (posisjon 48.14) eller på et underlag av tekstilstoff (i alminnelighet posisjon 59.07).
4. Med “gummiert tekstilstoff” under posisjon 59.06 forstås:
  a. tekstilstoff som er impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med gummi:
    1. med vekt høyst 1500 gram per m²; eller
    2. med vekt over 1500 gram per m² og som inneholder mer enn 50 vekt­prosent tekstilmateriale;
  b. tekstilstoff framstilt av garn, strimler eller liknende som er im­preg­nert, overtrukket, belagt eller omsluttet med gummi og hører under posisjon 56.04; og
  c. tekstilstoff som består av parallellagte tekstilgarn sammen­klebet med gummi, uansett vekten per m².
 

Denne posisjon omfatter imidlertid ikke plater, duk eller bånd av skum­gummi i for­­bindelse med tekstilstoff, og hvor tekstilstoffet er bare for­sterk­ning (kapittel 40), eller tekstil­produkter som hører under posisjon 58.11.

5. Posisjon 59.07 omfatter ikke:
  a. tekstilstoff hvor impregnering, overdrag eller belegg ikke er synlig med det blotte øye (i alminnelighet kapitlene  50 - 55, 58 eller 60) eller bare er synlig som en forandring av fargen;
  b. tekstilstoff forsynt med malte mønstre eller liknende (unntatt malte teaterkulisser, atelierbaktepper eller liknende);
  c. tekstilstoff delvis belagt med tekstilfnugg, tekstilstøv, pulveri­sert kork eller liknende, og som derved har fått et mønstret utseende;
    Imitasjoner av fløyel- og plysjstoff hører imidlertid fortsatt under denne posisjon.
  d. tekstilstoff med vanlig appretur på basis av stivelses­holdige produk­ter eller liknende;
  e. finert tre på underlag av tekstilstoff (posisjon 44.08);
  f. naurlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn på underlag av tekstilstoff (posisjon 68.05);
  g. agglomerert eller rekonstruert glimmer på underlag av tekstilstoff (po­sisjon 68.14);
  h. folie av metall på underlag av tekstilstoff (vanligvis avsnitt XIV eller XV).
6. Posisjon 59.10 omfatter ikke:
  a. drivreimer og transportbånd, som metervare eller i av­passede lengder, av tykkelse under 3 mm;

 

b.

drivreimer og transportbånd av tekstilstoff som er imp­reg­nert, over­truk­ket, belagt eller laminert med gummi, eller fram­stilt av tek­stil­garn eller -snor som er impregnert, over­trukket, belagt eller omslut­tet med gummi (posisjon 40.10). 

7. Posisjon 59.11 omfatter følgende varer, som ikke hører under noen annen posi­sjon i avsnitt XI:
  a. følgende tekstilprodukter som metervare, skåret i lengder eller bare skåret i rektangulær eller kvadratrisk form (unntatt de som har kar­akter av varer som hører under posisjonene 59.08 - 59.10):
    1. tekstilstoff, filt og vevnad fôret med filt, som er over­trukket, belagt eller laminert med gummi, lær eller annet materiale, av det slag som brukes til fremstilling av karde­beslag samt liknende stof­fer av det slag som nyttes til annen teknisk bruk, herunder vevde bånd av fløyel som er impregnert med gummi, for overtrekk av veve­spindler;
    2. sikteduk;
    3. presseduk av det slag som brukes i oljepresser eller liknende, av tek­stil­materiale eller menneskehår;
    4. flatvevde tekstilstoffer med dobbel eller flerdobbel varp eller veft, også filtede, med eller uten impreg­nering eller belegg, av det slag som brukes i maskiner eller til annen teknisk bruk;
    5. tekstilstoff forsterket med metall, av det slag som nyttes til tek­nisk bruk;
    6. snorer, fletninger og liknende varer, også overtrukket eller im­preg­nert eller forsterket med metall, av det slag som nyttes til teknisk bruk som paknings- eller smøre­materiale;
  b. varer av tekstilmateriale (unntatt de som hører under posisjon 59.08 - 59.10) av det slag som nyttes til teknisk bruk (f.eks. tekstilstoff og filt som er endeløs eller forsynt med forbindelsesutstyr, av det slag som brukes i papir­maskiner eller andre maskiner (f.eks. for pa­pir­masse eller asbest­sement), pakninger, polerskiver og andre deler til maskiner eller apparater).
       
       

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

59.01

Tekstilstoff overtrukket med naturlige gummier eller stivelsesholdige stoffer, av det slag som brukes til fremstilling av bokpermer eller liknende; kalkér­lerret; preparert malerlerret; "rullebook" og liknende stivet tekstilstoff av det slag som brukes til fremstilling av hatter.

 
.1000
-   tekstilstoff overtrukket med naturlige gummier eller stivelsesholdige stoffer, av det slag som brukes til fremstilling av bokpermer eller liknende
0 kg
.9000
-  

ellers

0 kg

59.02

Kordvev for dekk av høystyrkegarn av nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskoserayon.

 
.1000
-   av nylon eller andre polyamider
0 kg
.2000
-   av polyestere
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

59.03

Tekstilstoff impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med plast, unntatt tekstilstoff som hører under posisjon 59.02.

 
-   med poly(vinylklorid):
.1010
- -   til fremstilling av tåkapper
0 kg
- -   ellers:
.1091
- - -   bordduk
0 kg
.1092
- - -   presenningsduk
0 kg
.1099
- - -   annet
0 kg
-   med polyuretan:
.2010
- -   til fremstilling av tåkapper
0 kg
.2090
- -   annet
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   til fremstilling av tåkapper
0 kg
.9090
- -   annet
0 kg

59.04

Linoleum, også tilskåret; gulvbelegg som består av tekstilbunn med belegg, også tilskåret.

 
.1000
-   linoleum
0 kg,m²
.9000
-   ellers
0 kg,m²

59.05

 

 
.0000
  Tekstiltapeter.
0 kg,m²

59.06

Gummiert tekstilstoff, unntatt tekstilstoff som hører under posisjon 59.02.

 
.1000
-   klebebånd med bredde høyst 20 cm
0 kg
-  

ellers:

.9100
- -  

av trikotasje

0 kg
.9900
- -  

annet

0 kg

59.07

Tekstilstoff som er impregnert, overtrukket eller belagt på annen måte; malte teaterkulisser, atelierbaktepper eller liknende, av tekstilvevnad.

 
.0010
-   tekstilstoff impregnert, overtrukket eller belagt med olje eller preparater på basis av tørrende olje
0 kg
-   ellers:
.0091
- -   impregnert, over­trukket eller belagt med lys­reflekterende materiale
0 kg
.0099
- -   annet
0 kg

59.08

 

 
.0000
  Veker av vevde, flettede eller strikkede tekstil­materialer, til lamper, ovner, tennere, lys eller liknende; gass­gløde­nett og rund­strikkede varer til frem­stilling av slike, også impregnerte
0 kg

59.09

 

 
.0000
  Slanger og liknende varer av tekstilmateriale, også med fóring, armering eller tilbehør av andre materialer
0 kg

59.10

Drivreimer og transportbånd av tekstilmateriale, også impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med plast, eller forsterket med metall eller annet materiale.

 
.0010
-   drivreimer
0 kg
.0020
-   transportbånd
0 kg

59.11

Tekstilvarer til teknisk bruk, som spesifisert i note 7 til dette kapittel.

 
.1000
-   tekstilstoff, filt og vevnad fôret med filt, som er overtrukket, belagt eller laminert med gummi, lær eller annet materiale, av det slag som brukes til fremstilling av kardebeslag samt liknende stoffer av det slag som nyttes til annen teknisk bruk, herunder vevde bånd av fløyel som er impregnert med gummi, for overtrekk av vevespindler
0 kg
.2000
-   sikteduk, ferdige eller som metervare
0 kg
-   tekstilstoff og filt, endeløse eller forsynt med forbindelsesutstyr, av det slag som brukes i papirmaskiner eller liknende maskiner (f.eks. for papirmasse eller asbestsement):
.3100
- -   med vekt under 650 gram pr. m²
0 kg
.3200
- -   med vekt minst 650 gram pr. m²
0 kg
.4000
-   presseduk av det slag som nyttes i oljepresser eller liknende, herunder presseduk av menneskehår
0 kg
-   ellers:
.9001
- -   filterposer og liknende til renseanlegg
0 kg
.9002
- -   maskinpakninger
0 kg
.9009
- -   annet
0 kg