A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   4 9Bøker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. fotografiske negativer eller positiver på gjennomsiktig underl­ag (ka­pittel 37);
  b. relieffkart og -glober, også trykte (posisjon 90.23);
  c. spillkort eller andre varer som hører under kapittel 95;
  d. originale stikk, avtrykk eller litografier (posisjon 97.02), fri­mer­ker, stem­pelmerker, poststempelmerker, første­dagsbrev eller lik­nende som hører under posisjon 97.04, antikviteter som er mer enn 100 år gamle, eller andre varer som hører under kapittel 97.
2. Med “trykt” under kapittel 49 forstås også varer som er mang­foldig­gjort ved duplikator eller fremstilt ved hjelp av en automatisk databehandlingsmaskin eller ved møn­ster­preging, fotografering, foto­kopiering, termo­kopiering eller maskin­skriving.
3. Aviser, journaler og tidsskrifter innbundet i annet materiale enn papir, samt to eller flere aviser, journaler eller tidsskrifter i felles omslag skal klassifiseres under posisjon 49.01, også med innhold av reklame.
  
 
4. Posisjon 49.01 skal også omfatte:
  a. samlinger av trykte reproduksjoner av kunstverker, tegninger etc., med til­hørende tekst, paginert og egnet til innbinding i bøker;
  b. bilder som foreligger som supplement til samtidig innførte bøker;
  c. trykte deler av bøker i form av heftede eller løse blad eller ark som helt eller delvis utgjør et verk, bestemt for inn­binding.
    Trykte bilder og illustrasjoner uten tekst, i form av ark eller løse blad, hører imidlertid under posisjon 49.11.
5. Med forbehold av bestemmelsene i note 3 til dette kapittel, omfatter po­sisjon 49.01 ikke trykksaker som er hovedsakelig utgitt i reklame­øye­med (f.eks. bro­sjyrer og liknende, handels­kataloger, årbøker utgitt av nær­ings­organi­sa­sjoner samt turist­reklamemateriell). Slike trykksaker skal klassifiseres under posisjon 49.11.
6. Med “bildebøker for barn” under posisjon 49.03 forstås bøker for barn hvor teksten er av underordnet betydning i forhold til bildene.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

49.01

Bøker, hefter, brosjyrer og liknende trykksaker, også som enkle blad.

 
-   som enkle blad, også brettet:
.1001
- -   trykte ark som skal innbindes eller heftes til bøker eller liknende trykksaker
0 kg
.1009
- -   ellers
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   ordbøker og leksika, samt periodisk utkomne hefter til slike
0 kg
- -   andre:
- - -   på norsk:
.9901
- - - -  

billedbøker/praktbøker i format minst 18 x 25 cm

0 kg
.9902
- - - -   undervisningsbøker og andre fagbøker
0 kg
.9903
- - - -   skjønnlitteratur (romaner, noveller, lyrikk etc)
0 kg
.9904
- - - -   ellers
0 kg
- - -   på annet språk:
.9905
- - - -   undervisningsbøker og andre fagbøker
0 kg
.9909
- - - -   ellers
0 kg

49.02

Aviser, journaler og tidsskrifter, også illustrerte og med innhold av reklame.

 
.1000
-   som utkommer minst fire ganger i uken
0 kg
-   ellers:
- -   på norsk:
.9001
- - -   som utkommer en gang i uken
0 kg
.9002
- - -   som utkommer en gang i måneden
0 kg
.9003
- - -   andre
0 kg
.9009
- -   på annet språk
0 kg

49.03

 

 
.0000
  Bildebøker, tegne- og fargebøker for barn
0 kg

49.04

 
.0000
 

Noter, håndskrevne eller trykte, med eller uten illustrasjoner, også innbundne.

0 kg

49.05

Trykte kart, alle slags, herunder atlas, veggkart og topografiske kart samt trykte glober.

 
.1000
-   glober
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   i bokform
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

49.06

 

 
.0000
  Plantegninger, andre tegninger og utkast for arkitektoniske, tekniske, industrielle, kommersielle, topografiske eller liknende formål, som originaler utført for hånd; håndskrevne tekster; fotografiske reproduksjoner på papir som er sensitivt for lys eller annen bestråling, og karbonkopier av ovennevnte varer
0 kg

49.07

 

 
.0000
  Ubrukte frimerker, stempelmerker og liknende av gjeldende eller nye utgivelser, som er eller vil bli gyldige i landet hvor de har eller vil få en godkjent pålydende verdi; stempelpapir; pengesedler; sjekkblanketter; aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer
0 kg

49.08

Overføringstrykk (dekalkomanier).

 
.1000
-   smeltbare overføringstrykk (dekalkomanier)
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

49.09

 

 
.0000
  Trykte eller illustrerte postkort; trykte kort med personlige hilsninger, meddelelser eller bekjentgjørelser, også illustrerte, med eller uten konvolutter eller utstyr
0 kg

49.10

 

 
.0000
  Kalendere, alle slags, trykte, herunder kalender­blokker
0 kg

49.11

Andre trykksaker, herunder trykte bilder og fotografier.

 
-   reklametrykksaker, handelskataloger og liknende:
.1010
- -   kataloger på fremmede språk over bøker og publikasjoner
0 kg
- -   andre:
.1091
- - -   reklametrykksaker av papir med vekt under 80 g pr. m²
0 kg
.1099
- - -   ellers
0 kg
-   ellers:
- -   bilder, plansjer og fotografier:
.9110
- - -   til reklamebruk
0 kg
.9190
- - -   ellers
0 kg
- -   andre:
.9901
- - -  

datablanketter i sammenhengende bane (se også varenr. 48.11.9002 og 48.20.4008)

0 kg
.9902
- - -   blankettsett (se også varenr. 48.20.4003)
0 kg
.9909
- - -   ellers
0 kg