A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   4 6Varer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer; kurvmakerarbeid


Noter

1. Med uttrykket ”flettematerialer” i dette kapittel forstås mate­rialer i en tilstand eller form egnet til fletting eller liknende frem­stil­lings­måter. Slike materialer omfatter strå, halm, vidjer, bambus, spanskrør, rør, siv, strimler av tre, strimler av andre vegetabilske materialer (f.eks. strimler av bark, smale blad og raffia eller andre strimler fremstilt av bredere blad), uspunne, na­turlige tekstilfibrer, mono­filamenter, strimler og liknende av plast eller strimler av papir, men ikke strimler av lær, kunstlær, filt eller fiberduk (“nonwovens”), heller ikke men­neske­hår, tagl, garn av tek­stil­materialer, eller mono­fila­menter, strim­ler og liknende som hører under kapittel 54.
2. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. veggkledninger som hører under posisjon 48.14;
  b. hyssing, snører, liner og tau, også flettede (posisjon 56.07);
  c. fottøy og hodeplagg samt deler dertil som hører under kapitlene 64 og 65;
  d. kjøretøyer og karosserier for kjøretøyer av kurv­maker­arbeid (kapittel 87);
  e. varer som hører under kapittel 94 (f.eks. møbler, lamper og belys­nings­ut­styr).
3. Med “flettematerialer, fletninger og liknende produkter av flette­ma­ter­ialer, parallellagte” under posisjon 46.01, forstås flette­materialer, fletninger og liknende produkter av flette­materialer lagt side om side og bundet sammen til plater, også med binde­materialer av spunne tekstil­fibrer.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

46.01

Fletninger og liknende produkter av flettematerialer, også sammenføyde til bånd; flettematerialer, fletninger og liknende produkter av flettematerialer, parallellagte eller vevde, i form av plater som også kan være ferdige varer (f.eks. matter og skjermbrett).

 
-   matter og skjermbrett av vegetabilske materialer:
.2100
- -  
av bambus
0 kg
.2200
- -  
av spanskrør
0 kg
.2900
- -  
ellers
0 kg
-   ellers:
.9200
- -  
av bambus
0 kg
.9300
- -  
av spanskrør
0 kg
.9400
- -  

av andre vegetabilske materialer

0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

46.02

Kurvmakerarbeider og andre varer fremstilt direkte av flettematerialer eller av varer som hører under posisjon 46.01; varer av luffa.

 
-   av vegetabilske materialer:
- -  
av bambus:
.1101
- - -   kurver og liknende varer
0 kg
.1109
- - -   ellers
0 kg
- -  
av spanskrør:
.1201
- - -  
kurver og liknende varer
0 kg
.1209
- - -  
andre
0 kg
- -  
ellers:
.1901
- - -  
kurver og liknende varer
0 kg
.1909
- - -  
andre
0 kg
.9000
-   andre
0 kg