A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   4 4Tre og trevarer; trekull


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. tre i form av fliser og spon eller knust, malt eller pulverisert, av det slag som vesentlig brukes til frem­stilling av par­fymepreparater, farma­søytiske preparater, insekt- og sopp­bekjemp­ende midler eller liknende (posisjon 12.11);
  b. bambus eller andre treaktige materialer av det slag som hoved­sakelig brukes til kurv­maker­arbeider og andre flette­arbeider, grovt tilformet, også splittet, sagskåret i lengde­retningen eller kappet i lengder (posisjon 14.01);
  c. tre i form av fliser og spon eller malt eller pulverisert, av det slag som vesentlig brukes til farging eller garving (posisjon 14.04);
  d. aktivt trekull (posisjon 38.02);
  e. varer som hører under posisjon 42.02;
  f. varer som hører under kapittel 46;
  g. fottøy eller deler dertil som hører under kapittel 64;
  h. varer som hører under kapittel 66 (f.eks. paraplyer, spasérstokker og deler dertil);
  ij. varer som hører under posisjon 68.08;
  k. andre smykkevarer (bijouterivarer) som hører under posisjon 71.17;
  l. varer som hører under avsnitt XVI eller XVII (f.eks. maskindeler, kasser, deksler og kabinetter for maskiner og apparater samt hjul­ma­kerarbeider);
  m. varer som hører under avsnitt XVIII (f.eks. urkasser og musikk­instrumenter samt deler dertil);
  n. deler til våpen (posisjon 93.05);
  o. varer som hører under kapittel 94 (f.eks. møbler, lamper og belysnings­utstyr, prefabrikkerte bygninger);
  p. varer som hører under kapittel 95 (f.eks. leketøy, spill og sports­artikler);
  q. varer som hører under kapittel 96 (f.eks. piper og deler dertil, knapper, blyanter og stativ med ett, to eller tre ben ("monopods, bipods, tripods") og liknende varer), unntatt innfatninger, håndtak eller skaft av tre til varer som hører under posisjon 96.03;
  r. varer som hører under kapittel 97 (f.eks. kunstverker).
2. Med "fortettet tre" i dette kapittel forstås tre som har gjennom­gått en kjemisk eller mekanisk behandling (utover eventuell liming eller annen behandling for sammenføyning), og som derved har oppnådd økt tetthet eller hardhet samt større motstandsdyktighet mot kjemisk, mekanisk eller elektrisk påvirkning.
3. Posisjonene 44.14 - 44.21 omfatter også varer av sponplater, fiber­plater, laminert tre eller fortettet tre.
4. Produkter som hører under posisjon 44.10, 44.11 eller 44.12, kan være be­arbeidd slik som beskrevet under posisjon 44.09, bøyde, korrugerte, per­for­erte, skåret eller bearbeidd til annen form enn kvadratisk eller rektangulær eller bearbeidd på annen måte, forutsatt at det ikke gir produktene karakter av varer som hører under andre posisjoner.
5. Posisjon 44.17 omfatter ikke verktøy eller redskaper med arbeidende del av materialer beskrevet i note 1 til kapittel 82.
6. Med forbehold av note 1 ovenfor, og såfremt ikke annet fremgår av teksten, om­fatter "tre" i dette kapittel også bambus og andre materialer av treaktig beskaffenhet.
 
Varenummernote
1. Med "trepelleter" i varenummer 44.01.3110 og 41.01.3190 forstås biprodukter som høvel­flis (kutterflis), sagflis eller spon, fra mekanisk trebearbeidings­industri, møbel­industri eller andre trebearbeidings­aktiviteter, og som er agglomerert enten direkte ved sammen­pressing eller ved tilsetning av høyst 3 vekt­prosent binde­middel. Slike pelleter er sylindriske, med diameter høyst 25 mm og med lengde høyst 100 mm.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

44.01

Ved til brensel i form av stokker, kubber, ved­trær, kvister, kvist­bunter eller liknende; tre i form av fliser eller spon; sagflis og tre­avfall, også agglomerert til briketter, pelleter eller liknende former.

 
-  

ved til brensel i form av stokker, kubber, vedtrær, kvister, kvistbunter eller liknende:

.1100
- -  

av bartrær

0 kg,m³

M 01

.1200
- -  

av lauvtrær

0 kg,m³

M 01

-   tre i form av fliser eller spon:
- -   av bartrær:
.2101
- - -   til fremstilling av papirmasse eller sponplater
0 kg,m³
.2109
- - -   ellers
0 kg,m³
.2200
- -   av lauvtrær
0 kg,m³
-  

sagflis og treavfall, agglomerert til briketter, pelleter eller liknende former:

- -  
trepelleter:
.3101
- - -  

av bartrær

0 kg,m³

M 01

.3108
- - -  

av lauvtrær

0 kg,m³

M 01

- -  
ellers:

 

.3903
- - -  

av bartrær

0 kg,m³

M 01

.3908
- - -  

av lauvtrær

0 kg,m³

M 01

-  

sagflis og treavfall, ikke agglomerert:

- -  

av bartrær:

.4011
- - -  

sagflis, høvelflis, -spon (kutterflis, -spon)

0 kg,m³
.4019
- - -  

ellers (f.eks. bark)

0 kg,m³
- -  

av lauvtrær:

.4021
- - -  

sagflis, høvelflis, -spon (kutterflis, -spon)

0 kg,m³

M 01

.4029
- - -  

ellers (f.eks. bark)

0 kg,m³

M 01


44.02

Trekull (herunder kull av nøtter eller nøtteskall), også agglomerert.

 
.1000
-  
av bambus
0 kg
.9000
-  
ellers
0 kg

44.03

Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret.

 
-  

behandlet med maling, beis, kreosot eller liknende impregneringsmiddel:

.1100
- -  

av bartrær

0 kg,m³

M 01

.1200
- -  

av lauvtrær

0 kg,m³

M 01

-   annet, av bartrær:
- -  

av furu (Pinus spp.), med største tverrmål minst 15 cm:

- - -  

befridd for bark:

.2111
- - - -  

massevirke

0 kg,m³

M 01

.2112
- - - -  

skurtømmer

0 kg,m³

M 01

.2119
- - - -  

annet

0 kg,m³

M 01

- - -  

ellers:

.2191
- - - -  

massevirke

0 kg,m³

M 01

.2192
- - - -  

skurtømmer

0 kg,m³

M 01

.2199
- - - -  

annet

0 kg,m³

M 01

- -  

av furu (Pinus spp.), ellers:

- - -  

befridd for bark:

.2211
- - - -  

massevirke

0 kg,m³

M 01

.2212
- - - -  

skurtømmer

0 kg,m³

M 01

.2219
- - - -  

annet

0 kg,m³

M 01

- - -  

ellers:

.2291
- - - -  

massevirke

0 kg,m³

M 01

.2292
- - - -  

skurtømmer

0 kg,m³

M 01

.2299
- - - -  

annet

0 kg,m³

M 01

- -  

av gran (Abies spp. og Picea spp.), med største tverrmål minst 15 cm:

- - -  

befridd for bark:

.2311
- - - -  

massevirke

0 kg,m³
.2312
- - - -  

skurtømmer

0 kg,m³

M 01

.2319
- - - -  

annet

0 kg,m³

M 01

- - -  

ellers:

.2391
- - - -  

massevirke

0 kg,m³

M 01

.2392
- - - -  

skurtømmer

0 kg,m³

M 01

.2399
- - - -  

annet

0 kg,m³
- -  

av gran (Abies spp. og Picea spp.), ellers:

- - -  

befridd for bark:

.2411
- - - -  

massevirke

0 kg,m³

M 01

.2412
- - - -  

skurtømmer

0 kg,m³

M 01

.2419
- - - -  

annet

0 kg,m³

M 01

- - -  

ellers:

.2491
- - - -  

massevirke

0 kg,m³

M 01

.2492
- - - -  

skurtømmer

0 kg,m³

M 01

.2499
- - - -  

annet

0 kg,m³

M 01

- -  

annet, med største tverrmål minst 15 cm:

.2501
- - -  

befridd for bark

0 kg,m³

M 01

.2509
- - -  

ellers

0 kg,m³

M 01

- -  

annet:

.2601
- - -  

befridd for bark

0 kg,m³

M 01

.2609
- - -  

ellers

0 kg,m³

M 01

-  

annet, av tropiske tresorter:

.4100
- -  

mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau

0 kg,m³
.4900
- -   ellers
0 kg,m³
-   annet:
- -  

av eik (Quercus spp.) :

 
.9101
- - -  

befridd for bark

0 kg,m³

M 01

.9109
- - -  

ellers

0 kg,m³

M 01

.9300
- -  

av bøk (Fagus spp.), med største tverrmål minst 15 cm

0 kg,m³
.9400
- -  

av bøk (Fagus spp.), ellers

0 kg,m³

M 01

.9500
- -  

av bjørk (Betula spp.), med største tverrmål minst 15 cm

0 kg,m³

M 01

- -  

av bjørk (Betula spp.), ellers:

.9601
- - -  

massevirke

0 kg,m³
.9609
- - -  

annet

0 kg,m³
.9700
- -  

av poppel og osp (Populus spp.)

0 kg,m³

M 01

.9800
- -  

av eukalyptus (Eucalyptus spp.)

0 kg,m³
.9900
- -  

ellers

0 kg,m³

44.04

Emner av tre til tønnebånd; kløyvde stokker; stolper og staurer, spissede, men ikke saget i lengderetningen; emner av tre, grovt tildannet eller avrundet, men ikke dreid, bøyd eller bearbeidd på annen måte, anvendelige til frem­stilling av spaser­stokker, paraplyer, verktøy­skaft eller liknende; strimler og liknende av tre.

 
.1000
-   av bartrær
0 kg
.2000
-   av lauvtrær
0 kg

44.05

 

 
.0000
 

Treull; tremel.

0 kg

44.06

Jernbane- og sporvegssviller av tre.

 
-  

uimpregnerte:

.1100
- -  

av bartrær

0 kg,m³
.1200
- -  

av lauvtrær

0 kg,m³
-  

andre:

.9100
- -  

av bartrær

0 kg,m³
.9200
- -  

av lauvtrær

0 kg,m³

44.07

Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm.

 
-   av bartrær:
- -  

av furu (Pinus spp.):

- - -  

impregnert:

.1111
- - - -  

skurlast

0 kg,m³
.1112
- - - -   høvellast (unntatt profilert trelast som hører under posisjon 44.09)
0 kg,m³
- - -   uimpregnert:
.1121
- - - -  

skurlast

0 kg,m³
.1122
- - - -  

høvellast (unntatt profilert trelast som hører under posisjon 44.09)

0 kg,m³
- -  

av gran (Abies spp. og Picea spp.):

- - -  

impregnert:

.1211
- - - -  

skurlast

0 kg,m³
.1212
- - - -  

høvellast (unntatt profilert trelast som hører under posisjon 44.09)

0 kg,m³
- - -  

uimpregnert:

.1221
- - - -  

skurlast

0 kg,m³

M 01

.1222
- - - -  

høvellast (unntatt profilert trelast som hører under posisjon 44.09)

0 kg,m³

M 01

.1900
- -  

ellers

0 kg,m³

M 01

-  

av tropiske tresorter:

.2100
- -  
mahogni (Swietenia spp.)
0 kg,m³
.2200
- -   virola, imbuia og balsa
0 kg,m³
.2500
- -  

mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau

0 kg,m³
.2600
- -  

hvit lauan, hvit meranti, hvit seraya, gul meranti og alan

0 kg,m³
.2700
- -  
sapelli
0 kg,m³
.2800
- -  
iroko
0 kg,m³
.2900
- -   ellers
0 kg,m³
-   andre:
.9100
- -   av eik (Quercus spp.)
0 kg,m³
.9200
- -   av bøk (Fagus spp.)
0 kg,m³
.9300
- -  
av lønn (Acer spp.)
0 kg,m³
.9400
- -  
av kirsebærtre (Prunus spp.)
0 kg,m³
.9500
- -  
av ask (Fraxinus spp.)
0 kg,m³
.9600
- -  

av bjørk (Betula spp.)

0 kg,m³

M 01

.9700
- -  

av poppel og osp (Populus spp.)

0 kg,m³

M 01

.9900
- -   ellers
0 kg,m³

44.08

Plater for finéring (herunder slike fremstilt ved å skjære laminert tre), for kryssfinér eller liknende laminert tre eller trelast, saget i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset, sammenspleiset eller endeskjøtt, av tykkelse høyst 6 mm.

 
.1000
-  

av bartrær

0 kg,m³

M 01

-  

av tropiske tresorter:

.3100
- -  

mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau

0 kg,m³

M 01

.3900
- -  

ellers

0 kg,m³

M 01

-   andre:
.9001
- -   av bøk (Fagus spp.)
0 kg,m³
.9002
- -   av eik (Quercus spp.)
0 kg,m³
.9008
- -   annen
0 kg,m³

44.09

Trelast (herunder usammensatt parkettstav), fortløpende profilert (pløyd, falset, avrundet eller forsynt med fas, staf eller liknende) langs kanter, ender eller flater, også høvlet, pusset eller endeskjøtt.

 
-   av bartrær:
.1010
- -   parkettstav
0 kg,m²
.1020
- -   profilerte lister
0 kg
- -   ellers:
.1091
- - -   av furu
0 kg,m³
.1092
- - -   av gran eller andre bartrær
0 kg,m³
-   av lauvtrær:
.2100
- -  
bambus
0 kg
- -  

av tropiske tresorter:

.2201
- - -  

parkettstav

0 kg,m²
.2209
- - -  

ellers

0 kg
- -  
ellers:
.2910
- - -  

parkettstav

0 kg,m²
.2920
- - -  

profilerte lister

0 kg
.2990
- - -  

ellers

0 kg

44.10

Sponplater, "oriented strand board" (OSB) og liknende plater (f.eks. "waferboard") av tre eller andre treaktige materialer, også agglomererte med harpikser eller andre organiske bindemidler.

 
-   av tre:
- -   sponplater:
.1101
- - -   ubearbeidde eller ikke videre bearbeidde enn slipt
0 kg,m³
.1102
- - -   profilerte (med utfresing på en eller flere kanter), ikke videre bearbeidd
0 kg,m³
.1103
- - -   med belegg av plastfolie eller plastlaminat
0 kg,m³
.1104
- - -  
overflatebelagt med melaminimpregnert papir
0 kg,m³
.1109
- - -  
ellers
0 kg,m³
- -   "oriented strand board" (OSB):
.1201
- - -   ubearbeidde eller ikke videre bearbeidde enn slipt
0 kg,m³
.1202
- - -   profilerte (med utfresing på en eller flere kanter), ikke videre bearbeidd
0 kg,m³
.1208
- - -   ellers
0 kg,m³
.1900
- -   ellers
0 kg,m³
.9000
-   andre
0 kg

44.11

Fiberplater av tre eller andre treaktige materialer, også agglomererte med harpikser eller andre organiske bindemidler.

 
-   halv­harde fiber­plater ("Medium density fibreboard" (MDF)):
.1200
- -   med tykkelse høyst 5 mm
0 kg
.1300
- -   med tykkelse over 5 mm, men høyst 9 mm
0 kg
.1400
- -   med tykkelse over 9 mm
0 kg
-   andre:
.9200
- -   med densitet over 0,80 gram per cm3
0 kg
.9300
- -   med densitet over 0,50 gram per cm3, men høyst 0,80 gram per cm3
0 kg
.9400
- -   med densitet høyst 0,50 gram per cm3
0 kg

44.12

Kryssfinér, finerte plater og liknende laminert tre.

 
.1000
-  
av bambus
0 kg,m³
-   annen kryssfinér, som utelukkende består av trefinérplater (unntatt bambus), hvor hvert enkelt lag er av tykkelse høyst 6 mm:
- -  

med minst ett utvendig lag av tropiske tresorter:

.3101
- - -   panelplater
0 kg,m³
.3109
- - -   ellers
0 kg,m³
- -  

andre, med minst ett utvendig lag av lauvtrær av artene or (Alnus spp.), ask (Fraxinus spp.), bøk (Fagus spp.), bjørk (Betula spp.), kirsebærtre (Prunus spp.), kastanjetre (Castanea spp.), alm (Ulmus spp.), eukalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (hikkori) (Carya spp.), hestekastanje (Aesculus spp.), lind (Tilia spp.), lønn (Acer spp.) eik (Quercus spp.), platan (Platanus spp.), poppel (Populus spp.), robinia (Robinia spp.), tulipantre (Liriodendron spp.) eller valnøttre (Juglans spp.):

.3301
- - -   av bjørk
0 kg,m³
.3309
- - -   ellers
0 kg,m³
.3400
- -  

andre, med minst ett utvendig lag av lauvtrær som ikke er nevnt i varenummer 44.12.3301 eller 44.12.3309

0 kg,m³

M 01

.3900
- -  

andre, med begge utvendige lag av bartrær

0 kg,m³

M 01

-   ellers:
- -  
laminerte plater ("blockboard", "laminboard" og "battenboard"):
.9401
- - -  

med minst ett lag av tropiske tresorter

0 kg,m³
.9408
- - -   andre
0 kg,m³
- -   andre:
.9901
- - -  

med minst ett lag av tropiske tresorter

0 kg,m³
.9908
- - -   andre
0 kg,m³

44.13

 

 
.0000
 

Fortettet tre i form av blokker, plater, lister eller profiler.

0 kg

44.14

Trerammer til malerier, fotografier, speil eller liknende gjenstander.

 
.0001
-  

av tropiske tresorter 

0 kg
.0009
-   annen
0 kg

44.15

Pakkasser, esker, sprinkelkasser, dunker og liknende emballasje av tre; kabeltromler av tre; lastepaller, kassepaller og andre paller av tre; pallekarmer.

 
.1000
-   kasser, esker, sprinkelkasser, dunker og liknende emballasje; kabeltromler
0 kg,stk
.2000
-   lastepaller, kassepaller og andre paller av tre; pallekarmer
0 kg,stk

44.16

Fat, tønner, kar, baljer og annet bøkkerarbeid samt deler dertil av tre, herunder tønnestaver.

 
.0010
-   av eik (Quercus spp.)
0 kg
.0090
-   ellers
0 kg

44.17

 

 
.0000
  Verktøy og redskaper samt innfatninger, håndtak og skaft dertil, av tre; innfatninger, håndtak og skaft av tre til børster eller koster; lester og blokker av tre til fottøy.
0 kg

44.18

Bygningssnekker- og tømmermannsarbeider, herunder lamellplater med innvendig hulrom (celleplater), sammensatte gulvpaneler og takspon ("shingles" og "shakes"), av tre.

 
-   vinduer (herunder franske vinduer) og vindusrammer og -karmer:
.1001
- -   med glass
0 kg,stk
.1002
- -   uten glass
0 kg,stk
-   dører og dørkarmer samt dørterskler:
- -   ytterdører:
.2011
- - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.2012
- - -  

ellers, helt eller delvis av tropiske tresorter

0 kg,stk
.2019
- - -   ellers
0 kg,stk
- -   innerdører :
.2021
- - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.2022
- - -  

ellers, helt eller delvis av tropiske tresorter

0 kg,stk
.2029
- - -   ellers
0 kg,stk
- -   innerdørblad:
.2031
- - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.2032
- - -  

ellers, helt eller delvis av tropiske tresorter

0 kg,stk
.2039
- - -   ellers
0 kg,stk
- -   ytterdørblad:
.2041
- - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.2042
- - -  

ellers, helt eller delvis av tropiske tresorter

0 kg,stk
.2049
- - -   ellers
0 kg,stk
.2050
- -   dørterskler og dørkarmer, også usammensatte
0 kg
.4000
-   forskaling til betongkonstruksjoner
0 kg
.5000
-   takspon ("shingles" og "shakes")
0 kg
-  
stolper og bjelker:
.6001
- -  
av limtre
0 kg
.6009
- -  
ellers
0 kg
-   sammensatte gulvpaneler:
.7300
- -  

av bambus eller med minst topplaget (slitelaget) av bambus

0 kg,m²
- -  
andre, til mosaikkgulv:
.7401
- - -  

helt eller delvis av tropiske tresorter

0 kg,m²
.7409
- - -   ellers
0 kg,m²
- -  
andre, flerlags:
.7501
- - -  
helt eller delvis av tropiske tresorter
0 kg,m²
.7509
- - -  
ellers
0 kg,m²
- -  
andre:
.7901
- - -  
helt eller delvis av tropiske tresorter
0 kg,m²
.7909
- - -  
ellers
0 kg,m²
-   andre:
.9100
- -  

av bambus

0 kg
- -  

andre:

.9910
- - -   limtre til bærende konstruksjoner
0 kg
.9920
- - -   trapper
0 kg,stk
- - -   garasjeporter og andre porter:
.9931
- - - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.9939
- - - -   ellers
0 kg,stk
- - -   konstruksjonsdeler som brukes til golv, vegger eller tak:
.9941
- - - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9949
- - - -   ellers
0 kg
.9990
- - -   ellers
0 kg

44.19

Bordservise og kjøkkenartikler av tre.

 
-  

av bambus:

.1100
- -  

brødfjeler, skjærebrett og liknende brett

0 kg
.1200
- -  

spisepinner

0 kg
.1900
- -  

ellers

0 kg
-  

andre:

.9001
- -  

av tropiske tresorter

0 kg
.9009
- -  

ellers

0 kg

44.20

Innlagt tre (marketeri); skrin, esker og etuier for bijouterivarer eller spisebestikk og liknende varer, av tre; statuetter og andre dekorasjonsgjenstander av tre; møbelgjenstander av tre som ikke hører under kapittel 94.

 
.1000
-   statuetter og andre dekorasjonsgjenstander av tre
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

44.21

Andre varer av tre.

 
.1000
-   kleshengere
0 kg
-   ellers:
.9100
- -  

av bambus

0 kg
- -  

andre:

.9901
- - -   klesklyper
0 kg
.9909
- - -  

ellers

0 kg