A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   4 3Pelsskinn (også kunstig) og varer derav


Noter

1.Med “pelsskinn” forstås i hele tolltariffen - bortsett fra rå pels­skinn som hører under posisjon 43.01 - garvede eller beredte skinn med hår­- eller ullbe­dekning, av alle slags dyr.
2.Dette kapittel omfatter ikke:
 a.fugleskinn eller deler av fugleskinn med fjær eller dun (posi­sjon 05.05 eller 67.01);
 b.rå huder og skinn med hår- eller ullbedekning som hører under kapittel 41 (se note 1.c. til nevnte kapittel);
 c.hansker, vanter og votter som består av lær og pelsskinn eller av lær og kunstig pels­skinn (posisjon 42.03);
 d.varer som hører under kapittel 64;
 e.hodeplagg og deler dertil som hører under kapittel 65;
 f.varer som hører under kapittel 95 (f.eks. leketøy, spill og sports­ar­tik­ler).
  
3.Posisjon 43.03 omfatter pelsskinn og deler derav sammensatt med andre ma­terialer samt pelsskinn og deler derav sydd sammen til klær, deler og til­behør til klær eller til andre varer.
4.Klær og tilbehør til klær (annet enn det som er unntatt i hen­hold til note 2), fóret eller utvendig forsynt med naturlig eller kunstig pels­skinn når dette utgjør mer enn bare be­set­ning, skal klassifiseres etter sin beskaffenhet under posisjon 43.03 eller 43.04.
5.Med betegnelsen “kunstig pelsskinn” forstås i hele toll­tariffen enhver imi­tasjon av pelsskinn som består av ull, hår eller andre fibrer limt eller sydd på et underlag av lær, vev­nad eller andre materialer, men ikke imitasjoner av pels­skinn fremstilt ved veving eller strikking (van­ligvis posisjon 58.01 eller 60.01).

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

43.01

Rå pelsskinn (herunder hoder, haler, labber og andre stykker eller klipp egnet til buntmakerarbeid), unntatt rå huder og skinn som hører under posisjon 41.01, 41.02 eller 41.03.

 
.1000
-   hele skinn av mink, også uten hode, hale eller labber
0 kg,stk
.3000
-   hele skinn, også uten hode, hale eller labber, av følgende lam: astrakan, breitschwanz, karakul, persianer og liknende, samt indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske
0 kg,stk
-   hele skinn av rev, også uten hode, hale eller labber:
.6001
- -   av blårev
0 kg,stk
.6002
- -   av sølvrev
0 kg,stk
.6009
- -   andre rever
0 kg,stk
.8000
-   andre hele pelsskinn, også uten hode, hale eller labber
0 kg,stk
.9000
-   hoder, haler, labber og andre stykker eller klipp egnet til buntmakerarbeid
0 kg

43.02

Garvede eller beredte pelsskinn (herunder hoder, haler, labber og andre stykker eller klipp), også sammensatte (uten forbindelse med andre materialer), unntatt de varer som hører under posisjon 43.03.

 
-   hele skinn, også uten hode, hale eller labber, ikke sammensatte:
.1100
- -   av mink
0 kg
- -   andre:
.1903
- - -   av sauer eller lam
0 kg
.1908
- - -   ellers
0 kg
.2000
-   hoder, haler, labber og andre stykker eller klipp, ikke sammensatte
0 kg
.3000
-   hele skinn og stykker eller klipp derav, sammensatte
0 kg

43.03

Klær, tilbehør til klær og andre varer av pelsskinn.

 
-   klær og tilbehør til klær:
.1001
- -   klær av mink
0 kg,stk
.1003
- -   klær av følgende lam: astrakan, breitschwanz, karakul, persianer og liknende, samt indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske
0 kg,stk
.1004
- -   klær av andre sauer eller lam enn de som er nevnt under varenummer 43.03.1003
0 kg,stk
.1008
- -   ellers, herunder tilbehør til klær
0 kg
.9000
-   andre varer av pelsskinn
0 kg

43.04

 

 
 
.0000
 

Kunstig pelsskinn og varer derav.

0 kg