A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   3 9Plast og varer derav


Noter

1. Med “plast” forstås i hele tolltariffen de materialer som hører under posi­sjon­ene 39.01 - 39.14, og som er formet eller kan formes, enten på po­ly­meri­sa­sjonstidspunktet eller på et senere stadium, under ytre på­virkning (van­lig­vis ved varme og trykk, om nødvendig med oppløsnings­middel eller mykner) ved støping, ekstrudering, valsing eller ved andre prosesser, til former som ikke endres når den ytre påvirkning opphører.
      I hele tolltariffen blir også vulkanfibrer å anse som plast. Imid­ler­­tid omfatter ikke betegnelsen materialer som anses som tekstilmaterialer under avsnitt XI.
2. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. smøremidler som hører under posisjon 27.10 eller 34.03;
  b. voks som hører under posisjon 27.12 eller 34.04;
  c. isolerte, kjemisk definerte, organiske forbindelser (ka­pittel 29);
  d. heparin eller dets salter (posisjon 30.01);
  e. oppløsninger (unntatt kollodium) som består av ethvert produkt nevnt under posisjonene 39.01 - 39.13 i flyktige, organiske ­opp­løsningsmidler, når oppløsningsmidlet ut­gjør mer enn 50 vekt­prosent av oppløsningen (posisjon 32.08); pregefolier som hører under posi­sjon 32.12;
  f. organiske, overflateaktive stoffer og preparater som hører under po­si­sjon 34.02;
  g. smelteharpikser (“run gums”) eller esterharpikser (“ester gums”) (po­si­sjon 38.06);
  h. preparater for tilsetning i mineraloljer (herunder bensin) eller i andre væsker som brukes til de samme formål som mineraloljer (posisjon 38.11);
  ij. tilberedte, hydrauliske væsker på basis av polyglykoler, silikoner eller andre polymerer som hører under kapittel 39 (posisjon 38.19);
  k. reagenser for diagnostisk bruk eller laboratoriebruk på et underlag av plast (posisjon 38.22);
  l. syntetisk gummi, som definert i kapittel 40, eller varer derav;
  m. salmakerarbeider (posisjon 42.01) eller kofferter, reise­vesker, hånd­vesker eller andre beholdere som hører under posisjon 42.02;
  n. fletninger, kurvmakerarbeider eller andre varer som hører under ka­pit­tel 46;
  o. tapeter som hører under posisjon 48.14;
  p. varer som hører under avsnitt XI (tekstilmaterialer og varer derav);
  q. varer som hører under avsnitt XII (f.eks. fottøy, hodeplagg, para­ply­er, para­soller, spaserstokker, sveper, ridepisker eller deler der­til);
  r. bijouterivarer som hører under posisjon 71.17;
  s. varer som hører under avsnitt XVI (maskiner og apparater eller elek­trisk materiell);
  t. deler til luftfartøyer og kjøretøyer som hører under avsnitt XVII;
  u. varer som hører under kapittel 90 (f.eks. optiske ele­menter, brille­inn­fat­ninger, tegneinstrumenter);
  v. varer som hører under kapittel 91 (f.eks. urkasser);
  w. varer som hører under kapittel 92 (f.eks. musikk­instru­men­ter eller deler dertil);
  x. varer som hører under kapittel 94 (f.eks. møbler, lamper og belys­nings­ut­styr, lysskilt, prefabrikkerte bygninger);
  y. varer som hører under kapittel 95 (f.eks. leker, spill, sports­artik­ler);
  z. varer som hører under kapittel 96 (f.eks. børster, knapper, glide­låser, kammer, pipemunnstykker, sigarett­munn­stykker eller liknende, deler til ter­mos­flasker eller liknende, penner, mekaniske blyanter og stativ med ett, to eller tre ben ("monopods, bipods, tripods") og liknende varer).
3. Posisjonene 39.01 - 39.11 omfatter bare produkter av det slag som er frem­stilt ved kjemisk syntese, og som hører under følgende kategorier:
  a. flytende, syntetiske polyolefiner hvor mindre enn 60 volum­prosent de­stil­lerer over ved 300 °C, korrigert til 1.013 milli­bar når de­stillasjonen er foretatt ved redusert trykk (posi­sjonene 39.01 og 39.02);
  b. lavpolymeriserte harpikser av kumaron-indentypen (posi­sjon 39.11);
  c. andre syntetiske polymerer med et gjennomsnitt på minst 5 monomer­en­heter;
  d. silikoner (posisjon 39.10);
  e. resoler (posisjon 39.09) og andre prepolymerer.
4. Betegnelsen “kopolymerer” omfatter alle polymerer hvor ingen enkelt mono­mer­enhet utgjør 95 vektprosent eller mer av det totale polymer­innhold.
      Når ikke annet fremgår av teksten, skal kopolymerer (herunder ko­poly­kon­den­sasjons- og kopoly­addi­sjons­pro­dukter, blokk-ko­polymerer og podede kopoly­merer) og polymer­blandinger i dette kapittel klassifiseres under den posisjon som omfatter polymerer av den monomer­enhet hvis vekt­andel er størst. Ved an­vendelse av denne bestemmelse skal nødvendige mono­mer­enheter av polymerer som hører under samme posisjon med­regnes.
      Dersom ingen monomerenhet har størst vektandel, skal kopo­lymerer eller poly­merblandinger, alt ettersom, klassifiseres under den posi­sjon som er nevnt sist av dem som anses som likestilte.
5. Kjemisk modifiserte polymerer, det vil si hvor bare sidekjeder til poly­merens hovedkjede er forandret ved kjemisk reaksjon, skal klassifiseres under samme posisjon som den umodifiserte polymer. Denne bestemmelse om­fatter ikke podede kopo­lymerer.
6. Med “ubearbeidde former” under posisjonene 39.01 - 39.14 forstås bare følg­ende former:
  a. væsker og pastaer, herunder dispersjoner (emulsjoner og suspen­sjoner) og oppløsninger;
  b. blokker av uregelmessig form, klumper, pulver (herunder press­masser), granu­later, flak og liknende.
7. Posisjon 39.15 omfatter ikke avfall, klipp og skrap av ett enkelt termo­plastisk materiale, når materialet er omdannet til ube­arbeidde former (posi­sjonene 39.01 - 39.14).
8. Med betegnelsen “rør og slanger” under posisjon 39.17 forstås hule pro­dukter, som halvfabrikater eller ferdige produkter, av det slag som van­ligvis brukes til å transportere eller fordele gasser eller væsker (f.eks. riflete hage­slanger, perforerte rør). Denne betegnelsen omfatter også kunstige tarmer og andre flate rør eller slanger. Bortsett fra flate rør eller slanger, skal imidlertid hule produkter med et indre tverr­snitt som ikke er rundt, ovalt, rektangulært eller kvadratisk (hvor lengden er høyst 1,5 ganger bredden) eller i form av regelmessig mange­kant, ikke anses som rør eller slanger, men derimot som profiler.
9. Med betegnelsen “vegg- eller takkledning av plast” under posisjon 39.18 for­stås produkter i ruller med bredde minst 45 cm, til bruk for vegg- eller tak­dekorasjon, som består av plast permanent festet til et under­lag av annet materiale enn papir, forutsatt at plastbelegget (på rett­siden) er kornet, preget, farget, mønstertrykt eller på annen måte deko­rert.
10. Med betegnelsen “plater, duk, film, folier og bånd” under posisjonene 39.20 og 39.21 forstås bare plater, duk, film, folier og bånd (unntatt de som hører under kapittel 54) samt blokker av regelmessig geometrisk form, også trykte eller på annen måte overflatebehandlede, ikke til­skårede eller bare tilskårede i kvadratisk eller rektangulær form, men ikke videre bearbeidde (selv om slik tilskjæring gir dem karakter av ferdige varer).
11. Posisjon 39.25 omfatter bare følgende varer, forutsatt at de ikke hører under noen tidligere posisjoner i underkapittel II:
  a. cisterner, tanker (herunder septiktanker), kar og liknende beholdere med rominnhold over 300 liter;
  b. konstruksjonsdeler som brukes til f.eks. golv, vegger eller tak;
  c. takrenner og tilbehør dertil;
  d. dører, vinduer, dør- og vinduskarmer og -rammer samt dørterskler;
  e. balkonger, rekkverk, gjerder, porter og liknende;
  f. vindusskodder, markiser, persienner, rullegardiner og liknende varer samt deler og tilbehør dertil;
  g. hyllekonstruksjoner i stort format for sammensetting og permanent in­stal­lasjon i f.eks. forretninger, verksteder, varehus;
  h. utsmykningsdetaljer til bygninger, f.eks. kannelyrer, kupler, due­slag;
  ij. tilbehør og utstyr for permanent installasjon i eller på dører, vin­duer, trapper, vegger eller andre deler av bygninger, f.eks. dør­knot­ter, hånd­tak, kroker, konsoller, håndkleholdere, be­skyt­telses­plater for strøm­brytere og andre beskyttelses­plater.
 
Varenummernoter
1. Under enhver posisjon i dette kapittel skal polymerer (herunder kopo­ly­merer) og kjemisk, modifiserte polymerer klassifiseres etter følgende be­ste­mmelser:
  a. når det finnes et varenummer benevnt “andre” eller “ellers” i serien av aktuelle varenumre:
    1. når en polymer i et varenummer blir beskrevet med for­stav­elsen “poly” (f.eks. polyetylen eller polyamid-6,6), betyr dette at den (eller de) grunn­leggende mono­mer­enhet(er) av den navn­gitte poly­mer til­sammen må utgjøre minst 95 vektprosent av det to­tale poly­mer­innhold.
    2. de kopolymerer som er nevnt i varenumrene 39.01.3000, 39.01.4000 39.03.2000, 39.03.3000 og 39.04.3000 skal klassifiseres under disse vare­numrene, forutsatt at komonomer­enhetene av de navn­gitte ko­poly­merer tilsammen utgjør minst 95 vekt­pro­sent av det totale poly­merinnhold.
    3. kjemisk, modifiserte polymerer skal klassifiseres under varenumre benevnt “andre” eller “ellers”, forutsatt at de kjemisk, modi­fiserte polymerer ikke er spesielt nevnt under et annet varenummer.
    4. polymerer som ikke oppfyller betingelsene i punkt 1., 2. eller 3. oven­for skal klassifiseres under det vare­nummer, blant de rest­erende varenumre i serien, som om­fatter polymerer av den mono­merenheten hvis vekt­andel er størst. Ved anvendelse av denne be­stem­melse skal grunn­leg­gende monomerenheter av poly­merer som hører under samme varenummer med­regnes. Bare grunn­leg­gende mono­merenheter av polymerer i serien av varenumre som tas med i betraktning skal sammen­liknes.
  b. når det ikke finnes et varenummer benevnt “andre” eller “ellers” i serien av aktuelle varenumre:
    1. polymerer skal klassifiseres under det varenummer som om­fatter poly­merer av den monomerenheten hvis vekt­andel er størst. Ved anvendelse av denne be­stem­melse skal grunn­leg­gende mono­mer­enheter av polymerer som hører under samme varenummer med­regnes. Bare grunn­leg­gende mono­mer­enheter av polymerer i serien av varenumre som tas med i betrakt­ning skal sammen­liknes.
    2. kjemisk, modifiserte polymerer skal klassifiseres under samme varenummer som den umodifiserte poly­mer.
      Blandinger av polymerer skal klassifiseres under samme vare­nummer som poly­merer av de samme monomerenheter i samme blandingsforhold.
2. Med “myknere” i varenummer 39.20.4300 forstås også sekundære myknere.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler


I. UBEARBEIDDE FORMER

39.01

Polymerer av etylen i ubearbeidde former.

 
-   polyetylen med spesifikk vekt under 0,94:
.1001
- -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner ­(PFK) ­eller ­regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.1009
- -   ellers
0 kg
-   polyetylen med spesifikk vekt minst 0,94:
.2010
- -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.2090
- -   ellers
0 kg
.3000
-   kopolymerer av etylen-vinylacetat
0 kg
.4000
-  

kopolymerer av etylen-alfa-olefin med spesifikk vekt under 0,94

0 kg
.9000
-   andre
0 kg

39.02

Polymerer av propylen eller av andre olefiner, i ubearbeidde former.

 
-   polypropylen:
.1001
- -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.1009
- -   ellers
0 kg
.2000
-   polyisobutylen
0 kg
.3000
-   kopolymerer av propylen
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

39.03

Polymerer av styren i ubearbeidde former.

 
-   polystyren:
.1100
- -   ekspanderbar
0 kg
- -   annen:
.1901
- - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.1909
- - -   ellers
0 kg
.2000
-   kopolymerer av styren-akrylnitril (SAN)
0 kg
.3000
-   kopolymerer av akrylnitril-butadienstyren (ABS)
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

39.04

Polymerer av vinylklorid eller av andre halogenerte olefiner, i ubearbeidde former.

 
.1000
-   poly(vinylklorid), ikke blandet med andre stoffer
0 kg
-   annet poly(vinylklorid):
.2100
- -   ikke mykgjort
0 kg
.2200
- -   mykgjort
0 kg
.3000
-   kopolymerer av vinylklorid-vinylacetat
0 kg
.4000
-   andre kopolymerer av vinylklorid
0 kg
.5000
-   polymerer av vinylidenklorid
0 kg
-   fluorholdige polymerer:
.6100
- -   polytetrafluoretylen
0 kg
.6900
- -   andre
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

39.05

Polymerer av vinylacetat eller av andre vinylestere, i ubearbeidde former; andre polymerer av vinyl i ubearbeidde former.

 
-   poly(vinylacetat):
.1200
- -   i vandig dispersjon
0 kg
.1900
- -   annen
0 kg
-   kopolymerer av vinylacetat:
.2100
- -   i vandig dispersjon
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
.3000
-   poly(vinylalkohol), også med innhold av ikke-hydrolyserte acetatgrupper
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   kopolymerer
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

39.06

Akrylpolymerer i ubearbeidde former.

 
.1000
-   poly(metylmetakrylat)
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

39.07

Polyacetaler, andre polyetere og epoksyharpikser, i ubearbeidde former; polykarbonater, alkyd­harpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbeidde former.

 
.1000
-   polyacetaler
0 kg
-   andre polyetere:
.2001
- -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.2009
- -   ellers
0 kg
.3000
-   epoksyharpikser
0 kg
.4000
-   polykarbonater
0 kg
.5000
-   alkydharpikser
0 kg
-  

poly(etylentereftalat):

.6100
- -  

med en viskositetsindeks på 78 ml/g eller mer

0 kg
.6900
- -  

ellers

0 kg
.7000
-  
poly(melkesyre)
0 kg
-   andre polyestere:
.9100
- -   umettede
0 kg
- -   andre:
.9901
- - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9909
- - -   ellers
0 kg

39.08

Polyamider i ubearbeidde former.

 
.1000
-   polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

39.09

Aminoharpikser, fenolharpikser og polyuretaner, i ubearbeidde former.

 
.1000
-   ureaharpikser; tioureaharpikser
0 kg
.2000
-   melaminharpikser
0 kg
-  

andre aminoharpikser:

.3100
- -  

poly(metylenfenylisocyanat) (rå MDI, MDI-polymer)

0 kg
.3900
- -  

andre

0 kg
-   fenolharpikser:
.4001
- -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.4009
- -   ellers
0 kg
-   polyuretaner:
.5001
- -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.5009
- -   ellers
0 kg

39.10

 

 
.0000
  Silikoner i ubearbeidde former.
0 kg

39.11

Petroleumsharpikser, kumaron­-inden­harpikser, poly­terpener, poly­sulfider, poly­sulfoner og andre produkter nevnt i note 3 til dette kapittel, ikke nevnt eller inn­befattet annet sted, i ubearbeidde former.

 
.1000
-   petroleums­harpikser,  kumaron­harpikser, inden­­harpikser,   kumaron­-inden­harpikser og polyterpener
0 kg
-   andre:
.9010
- -  

kondensasjons-, poly­kondensasjons- og poly­addisjons­produkter

0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

39.12

Cellulose og kjemiske derivater derav, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, i ubearbeidde former.

 
-   celluloseacetater:
.1100
- -   ikke mykgjorte
0 kg
.1200
- -   mykgjorte
0 kg
.2000
-   cellulosenitrater (herunder kollodium)
0 kg
-   celluloseetere:
.3100
- -   karboksymetylcellulose og salter derav
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

39.13

Naturlige polymerer (f.eks. alginsyre) og modifiserte, naturlige polymerer (f.eks. herdede proteiner, kjemiske derivater av naturgummi), ikke nevnt eller innbefattet annet sted, i ubearbeidde former.

 
.1000
-   alginsyre samt salter og estere derav
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

39.14

 

 
.0000
  Ionebyttere på basis av polymerer som hører under posisjonene 39.01 - 39.13, i ubearbeidde former.
0 kg


II. AVFALL, KLIPP OG SKRAP; HALVFABRIKATER; FORARBEIDDE VARER

39.15

Avfall, klipp og skrap av plast.

 
.1000
-   av polymerer av etylen
0 kg
.2000
-   av polymerer av styren
0 kg
.3000
-   av polymerer av vinylklorid
0 kg
.9000
-   av annen plast
0 kg

39.16

Monofilamenter med største tverrmål over 1 mm, staver, stenger og profiler, også overflatebehandlede, men ikke videre bearbeidde, av plast.

 
.1000
-   av polymerer av etylen
0 kg
.2000
-   av polymerer av vinylklorid
0 kg
-   av annen plast:
.9010
- -   av andre addisjonspolymerisasjonsprodukter
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

39.17

Rør og slanger samt forbindelsesdeler dertil (f.eks. muffer, knær, flenser), av plast.

 
.1000
-   kunstige tarmer av herdet protein eller celluloseplast
0 kg
-   stive rør og slanger:
.2100
- -   av polymerer av etylen
0 kg
.2200
- -   av polymerer av propylen
0 kg
.2300
- -   av polymerer av vinylklorid
0 kg
- -   av annen plast:
.2910
- - -   av andre addisjonspolymerisasjonsprodukter
0 kg
.2920
- - -   av kondensasjons-, polykondensasjons- eller polyaddisjonsprodukter
0 kg
.2990
- - -   ellers
0 kg
-   andre rør og slanger:
- -   bøyelige rør og slanger som tåler et trykk på minst 27,6 MPa:
.3110
- - -   av kondensasjons-, polykondensasjons- eller polyaddisjonsprodukter
0 kg
.3120
- - -   av addisjonspolymerisasjonsprodukter
0 kg
.3190
- - -   ellers
0 kg
- -   andre, ikke forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer, uten forbindelsesdeler:
.3210
- - -   av kondensasjons-, polykondensasjons- eller polyaddisjonsprodukter
0 kg
.3220
- - -   av addisjonspolymerisasjonsprodukter
0 kg
.3290
- - -   ellers
0 kg
.3300
- -   andre, ikke forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer, med forbindelsesdeler
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg
.4000
-   forbindelsesdeler
0 kg

39.18

Golvbelegg av plast, også selvklebende, i ruller eller i form av fliser; vegg- eller takkledning av plast som definert i note 9 til dette kapittel.

 
-   av polymerer av vinylklorid:
.1001
- -   med tykkelse under 1,5 mm
0 kg
.1009
- -   ellers
0 kg
.9000
-   av annen plast
0 kg

39.19

Selvklebende plater, duk, film, folier, tape, bånd og andre flate produkter av plast, også i ruller.

 
-   i ruller med bredde høyst 20 cm:
.1010
- -   av kondensasjons-, polykondensasjons- eller polyaddisjonsprodukter
0 kg
.1020
- -   av addisjonspolymerisasjonsprodukter
0 kg
.1090
- -   andre
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   av kondensasjons-, polykondensasjons- eller polyaddisjonsprodukter
0 kg
.9020
- -   av addisjonspolymerisasjonsprodukter
0 kg
.9090
- -   andre
0 kg

39.20

Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast, unntatt skumplast og ikke forsterket, laminert eller på liknende måte forbundet med andre materialer og uten underlag.

 
.1000
-   av polymerer av etylen
0 kg
.2000
-   av polymerer av propylen
0 kg
.3000
-   av polymerer av styren
0 kg
-   av polymerer av vinylklorid:
.4300
- -   inneholdende minimum 6 vektprosent myknere
0 kg
.4900
- -   ellers
0 kg
-   av akrylpolymerer:
.5100
- -   av poly(metylmetakrylat)
0 kg
.5900
- -   andre
0 kg
-   av polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre polyestere:
.6100
- -   av polykarbonater
0 kg
.6200
- -   av poly(etylentereftalat)
0 kg
.6300
- -   av umettede polyestere
0 kg
.6900
- -   av andre polyestere
0 kg
-   av cellulose eller dens kjemiske derivater:
.7100
- -  

av regenerert cellulose

0 kg
.7300
- -  

av celluloseacetat

0 kg
.7900
- -  

av andre cellulosederivater

0 kg
-   av annen plast:
.9100
- -   av poly(vinylbutyral)
0 kg
.9200
- -   av polyamider
0 kg
.9300
- -   av aminoharpikser
0 kg
.9400
- -   av fenolharpikser
0 kg
.9900
- -   av annen plast
0 kg

39.21

Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast.

 
-   skumplastprodukter:
- -   av polymerer av styren:
.1101
- - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.1109
- - -   ellers
0 kg
- -   av polymerer av vinylklorid:
.1201
- - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.1209
- - -   ellers
0 kg
- -   av polyuretaner:
.1301
- - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.1309
- - -   ellers
0 kg
- -   av regenerert cellulose:
- - -   plater:
.1411
- - - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.1419
- - - -   ellers
0 kg
- - -   ellers:
.1491
- - - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.1499
- - - -   andre
0 kg
- -   av annen plast:
- - -   av kondensasjons-, polykondensasjons- eller polyaddisjonsprodukter:
.1911
- - - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.1919
- - - -   andre
0 kg
- - -   av addisjonspolymerisasjonsprodukter:
.1921
- - - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.1929
- - - -   ellers
0 kg
- - -   ellers:
.1991
- - - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.1999
- - - -   andre
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   av kondensasjons-, polykondensasjons- eller polyaddisjonsprodukter
0 kg
- -   av addisjonspolymerisasjonsprodukter:
.9021
- - -   overflatebehandlet med lysreflekterende materiale
0 kg
.9029
- - -   ellers
0 kg
- -   av regenerert cellulose, cellulosenitrat, celluloseacetat og andre celluloseestere, celluloseetere og andre kjemiske cellulosederivater:
.9030
- - -   plater
0 kg
.9040
- - -   andre
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

39.22

Badekar, dusjkar, oppvaskkummer, vasker, bideter, klosettskåler, seter og lokk til klosettskåler, spylecisterner samt liknende sanitærutstyr av plast.

 
.1000
-   badekar, dusjkar, oppvaskkummer og vasker
0 kg
.2000
-   seter og lokk til klosettskåler
0 kg
.9009
-   andre
0 kg

39.23

Produkter av plast for transport eller emballering av varer; propper, lokk, kapsler og andre lukke­anordninger, av plast.

 
-   esker, kasser og liknende varer:
.1003
- -  

med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)

0 kg
.1004
- -  

andre, med rominnhold 15 liter eller mer

0 kg
.1006
- -  

andre, med rominnhold under 15 liter

0 kg
-   sekker, bæreposer og andre poser (herunder kremmerhus):
- -   av polymerer av etylen:
.2110
- - -   bæreposer
0 kg
.2190
- - -   ellers
0 kg
- -   av annen plast:
.2910
- - -   bæreposer
0 kg
.2990
- - -   ellers
0 kg
-   ballonger, flasker, kanner og liknende beholdere:
.3001
- -   med rominnhold 3 liter eller mer
0 kg
.3002
- -   med rominnhold under 3 liter
0 kg
.4000
-   sneller, spoler, bobiner og liknende
0 kg
.5000
-   propper, lokk, kapsler og andre lukkeanordninger
0 kg
-   andre:
.9002
- -   ekstruderte, slangeformede nett
0 kg
- -   emballasjebegre (sylindriske eller koniske):
.9003
- - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9004
- - -   ellers
0 kg
- -   ellers:
.9005
- - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9006
- - -   andre
0 kg

39.24

Bord­servise,  kjøkken­utstyr,  andre hus­holdnings­artikler og hygieniske artikler eller toalett­artikler av plast.

 
-   bordservise og kjøkkenutstyr:
.1002
- -  

av polyamider eller melamin

0 kg
.1008
- -   ellers
0 kg
-   andre:
.9001
- -   baljer, spann og bøtter
0 kg
.9002
- -   klesklyper
0 kg
.9003
- -   duker, gardiner, forheng og liknende
0 kg
.9009
- -   ellers
0 kg

39.25

Byggevarer av plast, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
.1000
-   cisterner, tanker, kar og liknende beholdere med rominnhold over 300 liter
0 kg
-   dører, vinduer, dør- og vinduskarmer og -rammer samt dørterskler:
.2001
- -   dører med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.2009
- -   ellers
0 kg
.3000
-   vindusskodder, markiser, persienner, rullegardiner og liknende varer samt deler dertil
0 kg
-   ellers:
- -   konstruksjonsdeler som brukes til golv, vegger eller tak:
.9001
- - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9002
- - -   ellers
0 kg
- -   porter:
.9003
- - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9004
- - -   ellers
0 kg
.9009
- -   andre
0 kg

39.26

Andre varer av plast og varer av andre materialer som hører under posisjonene 39.01 - 39.14.

 
.1000
-   kontor- og skoleartikler
0 kg
.2000
-   klær og tilbehør til klær (herunder hansker, vanter og votter)
0 kg
.3000
-   tilbehør til møbler, karosserier eller liknende
0 kg
.4000
-   statuetter og andre dekorasjonsartikler
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   lester
0 kg
.9020
- -   maskinpakninger
0 kg
.9030
- -   drivreimer og transportbånd
0 kg
- -   andre:
.9091
- - -   garnflær
0 kg
.9092
- - -   svamper (andre enn rektangulære eller firkantede), også innsatt med såpe
0 kg
- - -   løsfyllmateriale, skummet, av det slag som foreligger i ferdige former (f.eks. "chips", kroker, flak o.l.):
.9093
- - - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9094
- - - -   andre
0 kg
.9097
- - -   ellers, med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9098
- - -   ellers
0 kg