A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   4 0Gummi og varer derav


Noter

1. Når ikke annet fremgår av teksten, anses i hele tolltariffen følgende pro­duk­ter som “gummi”, også vulkaniserte eller harde: natur­gummi (kaut­sjuk), bal­ata, guttaperka, guayule­gummi, chicle og liknende naturlige gummier, syn­tetisk gummi, faktis frem­stilt av oljer samt regenerater av disse produkter.
2. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. varer som hører under avsnitt XI (tekstilmaterialer og varer derav);
  b. fottøy eller deler dertil som hører under kapittel 64;
  c. hodeplagg eller deler dertil (herunder badehetter) som hører under kapit­tel 65;
  d. mekanisk eller elektrisk utstyr eller deler dertil som hører under avsnitt XVI (herunder all slags elektrisk materiell), av hardgummi;
  e. varer som hører under kapittel 90, 92, 94 eller 96;
  f. varer som hører under kapittel 95 (unntatt sportshansker, vanter og votter og varer som hører under posisjonene 40.11 - 40.13).
3. Med betegnelsen “ubearbeidde former” i posisjonene 40.01 - 40.03 og 40.05 forstås bare følgende former:
  a. væsker og pastaer (herunder lateks, også forvulkanisert, samt andre dis­per­sjoner og oppløsninger);
  b. blokker av uregelmessig form, klumper, baller, pulver, granulater, smuler og liknende.
4. Med betegnelsen “syntetisk gummi” i note 1 til dette kapittel og i po­si­sjon 40.02 forstås:
  a. umettede, syntetiske stoffer som irreversibelt kan omformes ved vul­kan­i­sering med svovel til ikke-termo­plastiske stoffer, som ved en temperatur mellom 18 °C og 29 °C kan strekkes til tre ganger den opprinnelige lengde uten å briste, og som etter å ha vært strukket til to ganger den opp­rin­nelige lengde, innen 5 minutter går tilbake til en lengde som ikke er større enn en og en halv gang den opprinnelige lengde. I for­bindelse med dette forsøk kan det tilsettes stoffer som er nødvendige for å danne tverr­bindinger, som f.eks. vul­kan­iseringsaktivatorer eller aksel­eratorer. Til­setning av stoffer nevnt i note 5 B.2 og 3, er også tillatt. Deri­mot er til­set­ning av stoffer som ikke er nødvendige for å danne tverr­bindinger, som f.eks. drøye­midler, myknere og fyllstoffer, ikke tillatt.
  b. tioplast (TM);
  c. naturgummi (kautsjuk) modifisert ved innpoding eller innblanding av plast, depolymerisert naturgummi, bland­inger av umettede, syntetiske stoffer med mettede, syn­tetiske høypolymerer, forutsatt at alle oven­nevnte pro­dukter med hensyn til vulkanisering, tøyelighet og sammen­­trekking opp­fyller de be­tingelser som er fastsatt i punkt a. ovenfor.
5. A. Posisjonene 40.01 og 40.02 omfatter ikke gummi eller bland­inger av gummi som før eller etter koaguleringen er tilsatt:
    1. vulkaniseringsmidler, akseleratorer, retarderings­midler eller akti­va­torer (unntatt slike som tilsettes ved frem­stilling av for­vulkan­isert gummi­lateks);
    2. pigmenter eller andre fargestoffer, unntatt slike som uteluk­kende er til­satt for å lette identifiseringen;
    3. myknere eller drøyemidler (unntatt mineralsk olje når det dreier seg om oljedrøyet gummi), fyllstoffer, for­sterk­nings­midler, organ­iske opp­løs­nings­midler eller andre stoffer, unntatt slike som er til­latt i hen­hold til B.;
  B. innhold av følgende stoffer i gummi eller blanding av gummier skal ikke inn­virke på klassifiseringen under posi­sjon 40.01 eller 40.02, alt etter sin beskaffenhet, for­ut­satt at slik gummi eller blanding av gum­mier be­holder sin karakter av råmateriale:
    1. emulgeringsmidler eller anti-klebemidler;
    2. små mengder av nedbrutte emulgeringsmidler;
    3. meget små mengder av følgende: varmefølsomme stoffer (vanligvis for å opp­nå termofølsom gummi­lateks), kation­iske, overflateaktive stoffer (van­ligvis for å oppnå elektro­positiv gummilateks), anti­oksid­anter, koagu­ler­ings­midler, oppsmuldrings­midler, anti­fryse­mid­ler, pepti­ser­ings­­midler, konserverings­midler, sta­bili­satorer, vis­kositetsregulerende mid­ler eller liknende tilsetnings­midler til spesielle formål.
6. Med betegnelsen “avfall, klipp og skrap” i posisjon 40.04 forstås av­fall, klipp og skrap fra fremstillingen eller be­arbeidingen av gummi samt varer av gummi som definitivt er ubrukelige til sitt opprinnelige formål på grunn av opp­kutting, slitasje eller andre årsaker.
7. Tråd helt av vulkanisert gummi med største tverrmål over 5 mm, skal klassifiseres som bånd, stenger eller profiler under posisjon 40.08.
8. Posisjon 40.10 omfatter transportbånd eller drivreimer av tekstilstoff, im­pregnert, overtrukket, belagt eller laminert med gummi, eller frem­stilt av tek­stilgarn som er impreg­nert, over­trukket, belagt eller om­sluttet med gummi.
9. Med betegnelsene “plater”, “duk” og “bånd” i posisjonene 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 og 40.08 forstås utelukkende plater, duk, bånd samt blokker med regel­messig, geo­metrisk form, som ikke er tilskåret eller bare til­skåret til kva­dratisk eller rektang­ulær form, selv om de derved får kar­akter av ferdige varer, og som ikke har undergått annen bearbeiding enn over­flate­be­handling (f.eks. trykking).
      Stenger og profiler under posisjon 40.08 kan være over­flate­behandlet og kappet i lengder, men ikke videre be­arbeidde.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

40.01

Naturgummi (kautsjuk), balata, gutta-perka, guayule-gummi, chicle og liknende naturlige gummier, i ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller bånd.

 
.1000
-   naturlig gummilateks, også forvulkanisert
0 kg
-   naturgummi i andre former:
.2100
- -   "smoked sheets"
0 kg
.2200
- -   teknisk spesifisert naturgummi (TSNR)
0 kg
.2900
- -   annen
0 kg
.3000
-   balata, guttaperka, guayule-gummi, chicle og liknende naturlige gummier
0 kg

40.02

Syntetisk gummi og faktis fremstilt av oljer, i ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller bånd; blandinger av produkter som hører under posisjon 40.01, med produkter som hører under posisjon 40.02, i ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller bånd.

 
-   styren-butadien­gummi (SBR); karboksyl-styren-butadien­gummi (XSBR):
.1100
- -   lateks
0 kg
- -   annen:
.1910
- - -   styren-butadiengummi (SBR)
0 kg
.1990
- - -   ellers
0 kg
.2000
-  

butadiengummi (BR)

0 kg
-   isobuten-isopren­gummi (butyl­gummi) (IIR); halo­genert iso­buten-isopren­gummi (CIIR eller BIIR):
.3100
- -  

isobuten-isoprengummi (butylgummi) (IIR)

0 kg
.3900
- -  

annen

0 kg
-   kloroprengummi (klorobutadiengummi) (CR):
.4100
- -   lateks
0 kg
.4900
- -  

annen

0 kg
-   akrylnitril-butadiengummi (NBR):
.5100
- -   lateks
0 kg
.5900
- -  

annen

0 kg
.6000
-  

isoprengummi (IR)

0 kg
-   gummi av etylen, propylen og en ikke konjugert dien (etylen-propylengummi) (EPDM):
.7010
- -   i fast form
0 kg
.7090
- -   ellers
0 kg
.8000
-   blandinger av produkter som hører under posisjon 40.01, med produkter som hører under posisjon 40.02
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   lateks
0 kg
- -   andre:
.9910
- - -   i fast form
0 kg
.9990
- - -   ellers
0 kg

40.03

 

 
.0000
 

Gummiregenerat i ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller bånd.

0 kg

40.04

 

 
.0000
 

Avfall, klipp og skrap av gummi (unntatt hardgummi), også pulverisert eller granulert.

0 kg

40.05

Blandet gummi, uvulkanisert, i ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller bånd.

 
-   blandet med carbon black eller silisiumdioksid:
.1010
- -   oppløsninger; tetningsmidler for hermetikkbokser
0 kg
.1080
- -  

andre

0 kg
-  

oppløsninger; dispersjoner, unntatt de som hører under varenummer 40.05.1010 eller 40.05.1080:

.2010
- -   oppløsninger
0 kg
.2020
- -   dispersjoner
0 kg
-   ellers:
- -   plater, duk og bånd:
.9110
- - -   av naturlig gummi
0 kg
.9190
- - -   ellers
0 kg
- -   annen:
.9910
- - -   av naturlig gummi eller av syntetisk gummi i fast form
0 kg
.9990
- - -   ellers
0 kg

40.06

Uvulkanisert gummi i andre former (f.eks. stenger, rør og profiler) og varer av uvulkanisert gummi (f.eks. skiver og ringer).

 
.1000
-  

slitebaner ("camelback") som brukes ved regummiering av dekk

0 kg
.9000
-  

annen

0 kg

40.07

 

 
.0000
 

Tråd og snorer av vulkanisert gummi.

0 kg

40.08

Plater, duk, bånd, stenger og profiler, av vulkanisert bløtgummi.

 
-   av skumgummi:
- -   plater, duk og bånd:
.1110
- - -   av naturlig gummi
0 kg
.1190
- - -   ellers
0 kg
.1900
- -  

andre

0 kg
-   av annen vulkanisert bløtgummi, unntatt skumgummi:
- -   plater, duk og bånd:
.2110
- - -   av naturlig gummi
0 kg
.2190
- - -   ellers
0 kg
- -   andre:
.2910
- - -   av naturlig gummi
0 kg
.2990
- - -   ellers
0 kg

40.09

Rør og slanger av vulkanisert bløtgummi, også med forbindelsesdeler (f.eks. muffer, knær, flenser).

 
-   ikke forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer:
.1100
- -   uten forbindelsesdeler
0 kg
.1200
- -   med forbindelsesdeler
0 kg
-   forsterket eller på annen måte forbundet utelukkende med metall:
.2100
- -   uten forbindelsesdeler
0 kg
.2200
- -   med forbindelsesdeler
0 kg
-   forsterket eller på annen måte forbundet utelukkende med tekstilmaterialer:
.3100
- -   uten forbindelsesdeler
0 kg
.3200
- -   med forbindelsesdeler
0 kg
-   forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer:
.4100
- -   uten forbindelsesdeler
0 kg
.4200
- -   med forbindelsesdeler
0 kg

40.10

Transportbånd eller drivreimer av vulkanisert gummi.

 
-   transportbånd:
.1100
- -   bare forsterket med metall
0 kg
.1200
- -   bare forsterket med tekstilmaterialer
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   drivreimer:
.3100
- -   endeløse drivreimer med trapesformet tverrsnitt (kilereimer), med langsgående riller, med en ytre omkrets som er over 60 cm, men ikke over 180 cm
0 kg
.3200
- -   endeløse drivreimer med trapesformet tverrsnitt (kilereimer), unntatt med langsgående riller, med en ytre omkrets som er over 60 cm, men ikke over 180 cm
0 kg
.3300
- -   endeløse drivreimer med trapesformet tverrsnitt (kilereimer), med langsgående riller, med en ytre omkrets som er over 180 cm, men ikke over 240 cm
0 kg
.3400
- -   endeløse drivreimer med trapesformet tverrsnitt (kilereimer), unntatt med langsgående riller, med en ytre omkrets som er over 180 cm, men ikke over 240 cm
0 kg
.3500
- -   endeløse synkrone bånd (tannreimer) med en ytre omkrets som er over 60 cm, men ikke over 150 cm
0 kg
.3600
- -   endeløse synkrone bånd (tannreimer) med en ytre omkrets som er over 150 cm, men ikke over 198 cm
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg

40.11

Nye, pneumatiske dekk av gummi.

 
.1000
-   av de slag som brukes på personbiler (herunder stasjonsvogner og racerbiler)
0 kg,stk
.2000
-   av de slag som brukes på busser eller lastebiler
0 kg,stk
.3000
-   av de slag som brukes på luftfartøyer
0 kg,stk
.4000
-   av de slag som brukes på motorsykler
0 kg,stk
.5000
-   av de slag som brukes på sykler
0 kg,stk
.7000
-  

av de slag som brukes på jordbruks- eller skogbruks­kjøretøy og -maskiner

0 kg,stk
.8000
-  

av de slag som brukes på anleggs-, gruvedrift- eller industri­kjøretøy og -maskiner

0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

40.12

Regummierte eller brukte, pneumatiske dekk av gummi; massiv- eller hulkammerringer, slitebaner og felgbånd av gummi.

 
-   regummierte dekk:
.1100
- -   av de slag som brukes på personbiler (herunder stasjonsvogner og racerbiler)
0 kg,stk
.1200
- -   av de slag som brukes på busser eller lastebiler
0 kg,stk
.1300
- -   av de slag som brukes på luftfartøyer
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
.2000
-   brukte, pneumatiske dekk
0 kg,stk
-   ellers:
.9010
- -   felgbånd til motorkjøretøyer
0 kg
.9090
- -   andre
0 kg

40.13

Innerslanger av gummi.

 
.1000
-  

av de slag som brukes på personbiler (herunder stasjons­vogner og racerbiler), busser eller lastebiler

0 kg,stk
.2000
-   av de slag som brukes på sykler
0 kg,stk
-   ellers:
.9010
- -   av de slag som brukes på traktorer
0 kg,stk
.9090
- -   andre
0 kg,stk

40.14

Hygieniske eller farmasøytiske artikler (herunder tåtesmokker) av vulkanisert bløtgummi, også med deler av hardgummi.

 
.1000
-   kondomer
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

40.15

Klær og tilbehør dertil (herunder hansker, vanter og votter), til ethvert bruk, av vulkanisert bløtgummi.

 
-   hansker, vanter og votter:
.1100
- -   til kirurgisk bruk
0 kg
- -   andre:
.1910
- - -   av blygummi
0 kg
.1990
- - -   ellers
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   av blygummi
0 kg
.9090
- -   andre
0 kg

40.16

Andre varer av vulkanisert bløtgummi.

 
.1000
-   av skumgummi
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   golvbelegg og matter
0 kg
.9200
- -   radergummi (viskelær)
0 kg
.9300
- -   pakninger
0 kg
.9400
- -   fendere for fartøyer og kaier, også oppblåsbare
0 kg
.9500
- -   andre oppblåsbare varer
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

40.17

 

 
.0000
 

Hardgummi (f.eks. ebonitt) i alle former, herunder avfall og skrap; varer av av hardgummi.

0 kg