A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   4 0Gummi og varer derav


Noter

1. Når ikke annet fremgår av teksten, anses i hele tolltariffen følgende pro­duk­ter som “gummi”, også vulkaniserte eller harde: natur­gummi (kaut­sjuk), bal­ata, guttaperka, guayule­gummi, chicle og liknende naturlige gummier, syn­tetisk gummi, faktis frem­stilt av oljer samt regenerater av disse produkter.
2. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. varer som hører under avsnitt XI (tekstilmaterialer og varer derav);
  b. fottøy eller deler dertil som hører under kapittel 64;
  c. hodeplagg eller deler dertil (herunder badehetter) som hører under kapit­tel 65;
  d. mekanisk eller elektrisk utstyr eller deler dertil som hører under avsnitt XVI (herunder all slags elektrisk materiell), av hardgummi;
  e. varer som hører under kapittel 90, 92, 94 eller 96;
  f. varer som hører under kapittel 95 (unntatt sportshansker, vanter og votter og varer som hører under posisjonene 40.11 - 40.13).
3. Med betegnelsen “ubearbeidde former” i posisjonene 40.01 - 40.03 og 40.05 forstås bare følgende former:
  a. væsker og pastaer (herunder lateks, også forvulkanisert, samt andre dis­per­sjoner og oppløsninger);
  b. blokker av uregelmessig form, klumper, baller, pulver, granulater, smuler og liknende.
4. Med betegnelsen “syntetisk gummi” i note 1 til dette kapittel og i po­si­sjon 40.02 forstås:
  a. umettede, syntetiske stoffer som irreversibelt kan omformes ved vul­kan­i­sering med svovel til ikke-termo­plastiske stoffer, som ved en temperatur mellom 18 °C og 29 °C kan strekkes til tre ganger den opprinnelige lengde uten å briste, og som etter å ha vært strukket til to ganger den opp­rin­nelige lengde, innen 5 minutter går tilbake til en lengde som ikke er større enn en og en halv gang den opprinnelige lengde. I for­bindelse med dette forsøk kan det tilsettes stoffer som er nødvendige for å danne tverr­bindinger, som f.eks. vul­kan­iseringsaktivatorer eller aksel­eratorer. Til­setning av stoffer nevnt i note 5 B.2 og 3, er også tillatt. Deri­mot er til­set­ning av stoffer som ikke er nødvendige for å danne tverr­bindinger, som f.eks. drøye­midler, myknere og fyllstoffer, ikke tillatt.
  b. tioplast (TM);
  c. naturgummi (kautsjuk) modifisert ved innpoding eller innblanding av plast, depolymerisert naturgummi, bland­inger av umettede, syntetiske stoffer med mettede, syn­tetiske høypolymerer, forutsatt at alle oven­nevnte pro­dukter med hensyn til vulkanisering, tøyelighet og sammen­­trekking opp­fyller de be­tingelser som er fastsatt i punkt a. ovenfor.
5. A. Posisjonene 40.01 og 40.02 omfatter ikke gummi eller bland­inger av gummi som før eller etter koaguleringen er tilsatt:
    1. vulkaniseringsmidler, akseleratorer, retarderings­midler eller akti­va­torer (unntatt slike som tilsettes ved frem­stilling av for­vulkan­isert gummi­lateks);
    2. pigmenter eller andre fargestoffer, unntatt slike som uteluk­kende er til­satt for å lette identifiseringen;
    3. myknere eller drøyemidler (unntatt mineralsk olje når det dreier seg om oljedrøyet gummi), fyllstoffer, for­sterk­nings­midler, organ­iske opp­løs­nings­midler eller andre stoffer, unntatt slike som er til­latt i hen­hold til B.;
  B. innhold av følgende stoffer i gummi eller blanding av gummier skal ikke inn­virke på klassifiseringen under posi­sjon 40.01 eller 40.02, alt etter sin beskaffenhet, for­ut­satt at slik gummi eller blanding av gum­mier be­holder sin karakter av råmateriale:
    1. emulgeringsmidler eller anti-klebemidler;
    2. små mengder av nedbrutte emulgeringsmidler;
    3. meget små mengder av følgende: varmefølsomme stoffer (vanligvis for å opp­nå termofølsom gummi­lateks), kation­iske, overflateaktive stoffer (van­ligvis for å oppnå elektro­positiv gummilateks), anti­oksid­anter, koagu­ler­ings­midler, oppsmuldrings­midler, anti­fryse­mid­ler, pepti­ser­ings­­midler, konserverings­midler, sta­bili­satorer, vis­kositetsregulerende mid­ler eller liknende tilsetnings­midler til spesielle formål.
6. Med betegnelsen “avfall, klipp og skrap” i posisjon 40.04 forstås av­fall, klipp og skrap fra fremstillingen eller be­arbeidingen av gummi samt varer av gummi som definitivt er ubrukelige til sitt opprinnelige formål på grunn av opp­kutting, slitasje eller andre årsaker.
7. Tråd helt av vulkanisert gummi med største tverrmål over 5mm, skal klassifiseres som bånd, stenger eller profiler under posisjon 40.08.
8. Posisjon 40.10 omfatter transportbånd eller drivreimer av tekstilstoff, im­pregnert, overtrukket, belagt eller laminert med gummi, eller frem­stilt av tek­stilgarn som er impreg­nert, over­trukket, belagt eller om­sluttet med gummi.
9. Med betegnelsene “plater”, “duk” og “bånd” i posisjonene 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 og 40.08 forstås utelukkende plater, duk, bånd samt blokker med regel­messig, geo­metrisk form, som ikke er tilskåret eller bare til­skåret til kva­dratisk eller rektang­ulær form, selv om de derved får kar­akter av ferdige varer, og som ikke har undergått annen bearbeiding enn over­flate­be­handling (f.eks. trykking).
      Stenger og profiler under posisjon 40.08 kan være over­flate­behandlet og kappet i lengder, men ikke videre be­arbeidde.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

40.01

Naturgummi (kautsjuk), balata, gutta-perka, guayule-gummi, chicle og liknende naturlige gummier, i ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller bånd.

 
.1000
-   naturlig gummilateks, også forvulkanisert
0 kg
-   naturgummi i andre former:
.2100
- -   "smoked sheets"
0 kg
.2200
- -   teknisk spesifisert naturgummi (TSNR)
0 kg
.2900
- -   annen
0 kg
.3000
-   balata, guttaperka, guayule-gummi, chicle og liknende naturlige gummier
0 kg

40.02

Syntetisk gummi og faktis fremstilt av oljer, i ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller bånd; blandinger av produkter som hører under posisjon 40.01, med produkter som hører under posisjon 40.02, i ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller bånd.

 
-   styren-butadien­gummi (SBR); karboksyl-styren-butadien­gummi (XSBR):
.1100
- -   lateks
0 kg
- -   annen:
.1910
- - -   styren-butadiengummi (SBR)
0 kg
.1990
- - -   ellers
0 kg
.2000
-  

butadiengummi (BR)

0 kg
-   isobuten-isopren­gummi (butyl­gummi) (IIR); halo­genert iso­buten-isopren­gummi (CIIR eller BIIR):
.3100
- -  

isobuten-isoprengummi (butylgummi) (IIR)

0 kg
.3900
- -  

annen

0 kg
-   kloroprengummi (klorobutadiengummi) (CR):
.4100
- -   lateks
0 kg
.4900
- -  

annen

0 kg
-   akrylnitril-butadiengummi (NBR):
.5100
- -   lateks
0 kg
.5900
- -  

annen

0 kg
.6000
-  

isoprengummi (IR)

0 kg
-   gummi av etylen, propylen og en ikke konjugert dien (etylen-propylengummi) (EPDM):
.7010
- -   i fast form
0 kg
.7090
- -   ellers
0 kg
.8000
-   blandinger av produkter som hører under posisjon 40.01, med produkter som hører under posisjon 40.02
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   lateks
0 kg
- -   andre:
.9910
- - -   i fast form
0 kg
.9990
- - -   ellers
0 kg

40.03

 

 
.0000
  Gummiregenerat i ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller bånd
0 kg

40.04

 

 
.0000
  Avfall, klipp og skrap av gummi (unntatt hardgummi), også pulverisert eller granulert
0 kg

40.05

Blandet gummi, uvulkanisert, i ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller bånd.

 
-   blandet med carbon black eller silisiumdioksid:
.1010
- -   oppløsninger; tetningsmidler for hermetikkbokser
0 kg
.1080
- -  

andre

0 kg
-  

oppløsninger; dispersjoner, unntatt de som hører under varenummer 40.05.1010 eller 40.05.1080:

.2010
- -   oppløsninger
0 kg
.2020
- -   dispersjoner
0 kg
-   ellers:
- -   plater, duk og bånd:
.9110
- - -   av naturlig gummi
0 kg
.9190
- - -   ellers
0 kg
- -   annen:
.9910
- - -   av naturlig gummi eller av syntetisk gummi i fast form
0 kg
.9990
- - -   ellers
0 kg

40.06

Uvulkanisert gummi i andre former (f.eks. stenger, rør og profiler) og varer av uvulkanisert gummi (f.eks. skiver og ringer).

 
.1000
-  

slitebaner ("camelback") som brukes ved regummiering av dekk

0 kg
.9000
-  

annen

0 kg

40.07

 

 
.0000
  Tråd og snorer av vulkanisert gummi
0 kg

40.08

Plater, duk, bånd, stenger og profiler, av vulkanisert bløtgummi.

 
-   av skumgummi:
- -   plater, duk og bånd:
.1110
- - -   av naturlig gummi
0 kg
.1190
- - -   ellers
0 kg
.1900
- -  

andre

0 kg
-   av annen vulkanisert bløtgummi, unntatt skumgummi:
- -   plater, duk og bånd:
.2110
- - -   av naturlig gummi
0 kg
.2190
- - -   ellers
0 kg
- -   andre:
.2910
- - -   av naturlig gummi
0 kg
.2990
- - -   ellers
0 kg

40.09

Rør og slanger av vulkanisert bløtgummi, også med forbindelsesdeler (f.eks. muffer, knær, flenser).

 
-   ikke forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer:
.1100
- -   uten forbindelsesdeler
0 kg
.1200
- -   med forbindelsesdeler
0 kg
-   forsterket eller på annen måte forbundet utelukkende med metall:
.2100
- -   uten forbindelsesdeler
0 kg
.2200
- -   med forbindelsesdeler
0 kg
-   forsterket eller på annen måte forbundet utelukkende med tekstilmaterialer:
.3100
- -   uten forbindelsesdeler
0 kg
.3200
- -   med forbindelsesdeler
0 kg
-   forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer:
.4100
- -   uten forbindelsesdeler
0 kg
.4200
- -   med forbindelsesdeler
0 kg

40.10

Transportbånd eller drivreimer av vulkanisert gummi.

 
-   transportbånd:
.1100
- -   bare forsterket med metall
0 kg
.1200
- -   bare forsterket med tekstilmaterialer
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   drivreimer:
.3100
- -   endeløse drivreimer med trapesformet tverrsnitt (kilereimer), med langsgående riller, med en ytre omkrets som er over 60 cm, men ikke over 180 cm
0 kg
.3200
- -   endeløse drivreimer med trapesformet tverrsnitt (kilereimer), unntatt med langsgående riller, med en ytre omkrets som er over 60 cm, men ikke over 180 cm
0 kg
.3300
- -   endeløse drivreimer med trapesformet tverrsnitt (kilereimer), med langsgående riller, med en ytre omkrets som er over 180 cm, men ikke over 240 cm
0 kg
.3400
- -   endeløse drivreimer med trapesformet tverrsnitt (kilereimer), unntatt med langsgående riller, med en ytre omkrets som er over 180 cm, men ikke over 240 cm
0 kg
.3500
- -   endeløse synkrone bånd (tannreimer) med en ytre omkrets som er over 60 cm, men ikke over 150 cm
0 kg
.3600
- -   endeløse synkrone bånd (tannreimer) med en ytre omkrets som er over 150 cm, men ikke over 198 cm
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg

40.11

Nye, pneumatiske dekk av gummi.

 
.1000
-   av de slag som brukes på personbiler (herunder stasjonsvogner og racerbiler)
0 kg,stk
.2000
-   av de slag som brukes på busser eller lastebiler
0 kg,stk
.3000
-   av de slag som brukes på luftfartøyer
0 kg,stk
.4000
-   av de slag som brukes på motorsykler
0 kg,stk
.5000
-   av de slag som brukes på sykler
0 kg,stk
.7000
-  

av de slag som brukes på jordbruks- eller skogbruks­kjøretøy og -maskiner

0 kg,stk
.8000
-  

av de slag som brukes på anleggs-, gruvedrift- eller industri­kjøretøy og -maskiner

0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

40.12

Regummierte eller brukte, pneumatiske dekk av gummi; massiv- eller hulkammerringer, slitebaner og felgbånd av gummi.

 
-   regummierte dekk:
.1100
- -   av de slag som brukes på personbiler (herunder stasjonsvogner og racerbiler)
0 kg,stk
.1200
- -   av de slag som brukes på busser eller lastebiler
0 kg,stk
.1300
- -   av de slag som brukes på luftfartøyer
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
.2000
-   brukte, pneumatiske dekk
0 kg,stk
-   ellers:
.9010
- -   felgbånd til motorkjøretøyer
0 kg
.9090
- -   andre
0 kg

40.13

Innerslanger av gummi.

 
.1000
-  

av de slag som brukes på personbiler (herunder stasjons­vogner og racerbiler), busser eller lastebiler

0 kg,stk
.2000
-   av de slag som brukes på sykler
0 kg,stk
-   ellers:
.9010
- -   av de slag som brukes på traktorer
0 kg,stk
.9090
- -   andre
0 kg,stk

40.14

Hygieniske eller farmasøytiske artikler (herunder tåtesmokker) av vulkanisert bløtgummi, også med deler av hardgummi.

 
.1000
-   kondomer
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

40.15

Klær og tilbehør dertil (herunder hansker, vanter og votter), til ethvert bruk, av vulkanisert bløtgummi.

 
-   hansker, vanter og votter:
.1100
- -   til kirurgisk bruk
0 kg
- -   andre:
.1910
- - -   av blygummi
0 kg
.1990
- - -   ellers
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   av blygummi
0 kg
.9090
- -   andre
0 kg

40.16

Andre varer av vulkanisert bløtgummi.

 
.1000
-   av skumgummi
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   golvbelegg og matter
0 kg
.9200
- -   radergummi (viskelær)
0 kg
.9300
- -   pakninger
0 kg
.9400
- -   fendere for fartøyer og kaier, også oppblåsbare
0 kg
.9500
- -   andre oppblåsbare varer
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

40.17

 

 
.0000
  Hardgummi (f.eks. ebonitt) i alle former, herunder avfall og skrap; varer av av hardgummi
0 kg