A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   3 8Diverse kjemiske produkter


Noter.

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. isolerte, kjemisk definerte grunnstoffer og forbindelser, med følg­ende unntak:
    1. kunstig grafitt (posisjon 38.01);
    2. insekt-, sopp- og ugrasbekjempende midler, rottegift, anti­gro­­midler, og plantevekstregulerende midler, des­infek­sjons­midler og liknende pro­duk­ter, i slike former eller pakninger som beskrevet under posisjon 38.08;
    3. varer i form av ladninger for brannslokningsapparater eller som brann­slokningsgranater og -bomber (posisjon 38.13);
    4. sertifiserte referansematerialer nevnt i note 2 nedenfor;
    5. produkter nevnt i notene 3.a eller 3.c nedenfor;
  b. blandinger av kjemikalier og næringsmidler eller andre stoffer med nær­ings­verdi av det slag som brukes ved til­bereding av næringsmidler for men­nes­ker (i alminnelighet posisjon 21.06);
  c. slagg, aske og avfall (herunder slam, unntatt kloakkslam), som inneholder metaller, arsen eller deres blandinger og som oppfyller kravene i note 3.a eller 3.b til kapittel 26 (posisjon 26.20);
  d. legemidler (posisjon 30.03 eller 30.04);
  e. brukte katalysatorer av det slag som brukes til utvinning av uedelt metall eller til fremstilling av kjemiske forbindelser av uedelt me­tall (posisjon 26.20), brukte katalysatorer av det slag som hov­ed­­sakelig brukes til gjen­vinning av edelt metall (posisjon 71.12) eller katalysatorer som består av metall eller metalleger­inger, f.eks. i form av finfordelt pulver eller vevet nett (avsnitt XIV eller XV).
2. A. Med “sertifiserte referansematerialer” under posisjon 38.22 forstås referansematerialer som følges av et sertifikat som angir verdien av de sertifiserte egenskapene, metodene som er benyttet for å bestemme disse verdiene og graden av sikkerhet knyttet til hver enkelt verdi og som er anvendbare for analytiske, korrigerende (kalibrerende) eller referanse­formål.
  B. Ved klassifisering av sertifiserte referanse­materialer skal posisjon 38.22 ha prioritet fremfor enhver annen posisjon i tolltariffen, med unntak for produkter som hører under kapittel 28 eller 29.
3. Følgende varer skal klassifiseres under posisjon 38.24 og ikke under noen annen posisjon i tolltariffen:
  a. kunstig fremstilte krystaller (unntatt optiske elementer) av mag­nes­ium­oksid eller av alkali- eller jordalkalimetallenes halogen­ider, med vekt minst 2,5 gram pr.stk.;
  b. fuselolje; dippelsolje;
  c. blekkfjernemidler i pakninger for detaljsalg;
  d. korrekturlakker for stensiler, andre korreksjonsvæsker og korreksjons­tape (unntatt slike som hører under posisjon 96.12), i pakninger for detaljsalg;
  e. smeltbare, keramiske temperaturmålere (f.eks. seger­kjegler).
4. I hele tolltariffen skal “kommunalt avfall” forstås som avfall av det slag som samles inn fra husholdninger, hoteller, restauranter, butikker, sykehus, kontorer og liknende, gate- og fortausrengjøring samt bygnings- og rivningsavfall. Kom­m­unalt avfall inneholder vanligvis et bredt spekter av materi­aler som plast, gummi, tre, papir, tekstiler, glass, metall, matrester, ødelagte møbler og andre ødelagte eller kasserte varer. Uttrykket kommunalt avfall omfatter derimot ikke:
  a. individuelle (ensartede) materialer eller artikler som er ut­sortert fra avfallet, som for eksempel plast-, gummi-, tre-, papir-, tekstil-, glass- eller metallavfall og brukte batterier. Disse klassifiseres i sine respektive posisjoner i toll­tariffen;
  b. avfall fra industrien;
  c. farmasøytisk avfall, som definert i note 4.k til kapittel 30;
  d. klinisk avfall, som definert i note 6.a nedenfor.
5. Med begrepet “kloakkslam” i posisjon 38.25 forstås slam som stammer fra behandlinganlegg for avløps- og kloakkvann i tett­steder, og inkluderer avfall fra forbehandling av avløps- og kloakkvann, avfall fra anleggsrengjøring og ikke-stabilisert slam. Stabilisert slam er unntatt når det er anvendelig som gjødsel (kapittel 31).
6. Med “annet avfall” i posisjon 38.25 forstås:
  a. klinisk avfall, det vil si forurenset avfall fra medisinsk forskning, diagnose, behandling eller andre medisinske, kirurgiske, dentale eller veterinær-medisinske prosedyrer, ofte inneholdende patogene og farmasøytiske substanser som krever spesielle prosedyrer for behandling av avfallet (for eksempel tilsølte klær, brukte hansker og brukte sprøytespisser);
  b. organisk løsemiddelavfall;
  c. avfall fra flytende metallsyrebad, hydrauliske væsker, bremsevæsker og frostvæske;
  d. annet avfall fra kjemiske eller beslektede industrier.
       Uttrykket “annet avfall” omfatter ikke avfall som hoved­sakelig består av jordoljer eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler (posisjon 27.10).
7. Med "biodiesel" i posisjon 38.26 forstås mono-alkylestere fra fettsyrer av det slag som brukes som brennstoff, og som er utvunnet av animalske eller vegetabilske oljer og fettstoffer, også brukte.
 
Varenummernoter.
1. Varenumrene 38.08.5200 og 38.08.5900 omfatter bare varer som hører under posisjon 38.08, og som inneholder én eller flere av de følgende substanser: alaklor (ISO); aldikarb (ISO); aldrin (ISO); azin­fosmetyl (ISO); binapakryl (ISO); kamfeklor (ISO) (toksafen); kaptafol (ISO); klordan (ISO); klor­dimeform (ISO); klor­benzilat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) eller dets salter; dinoseb (ISO), dets salter eller dets estere; endo­sulfan (ISO); etylen­dibromid (ISO) (1,2-dibrometan); etylen­diklorid (ISO) (1,2-dikloretan); fluor­acetamid (ISO); hepta­klor (ISO); heksa­klor­benzen (ISO); 1,2,3,4,5,6-heksaklor­sykloheksan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN); kvikksølv­forbindelser; metamidofos (ISO); mono­krotofos (ISO); oksiran (etylenoksid); paration (ISO); paration­metyl (ISO) (metyl­paration); penta- og okta­bromdi­fenyletere; penta­klorfenol (ISO), dets salter eller dets estere; perfluor­oktan­sulfonsyre og dets salter; perfluor­oktan­sulfonamider; perfluor­oktansulfonyl­fluorid; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklor­fenoksy­eddiksyre), dets salter eller dets estere; tributyltin­forbindelser.
      Varenummer 38.08.5900 omfatter også forstøvbare pulver­preparater ("dustable powder formulations") som inne­holder en blanding av benomyl (ISO), karbofuran (ISO) og tiram (ISO).
2. Varenumrene 38.08.6100 til 38.08.6900 omfatter bare varer som hører under posisjon 38.08, og som inne­holder alfa­cypermetrin (ISO), bendiokarb (ISO), bifentrin (ISO), klor­fenapyr (ISO), cyflutrin (ISO), delta­metrin (INN, ISO), etofen­prox (INN), fenitrotion (ISO), lambda-cyhalotrin (ISO), malation (ISO), pirimi­fosmetyl (ISO) eller propoxur (ISO).
3. Varenumrene 38.24.8100 til 38.24.8800 omfatter bare blandinger og preparater som inneholder én eller flere av følgende substanser: oksiran (etyleoksid), polybromerte bifenyler (PBB), poly­klorerte bifenyler (PCB), poly­klorerte terfenyler (PCT), tris(2,3-dibrom-propyl)fosfat, aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toksafen), klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO), mirex (ISO), 1,2,3,4,5,6-heksaklor­sykloheksan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN), pentaklor­benzen (ISO), heksa­klorbenzen (ISO), perfluor­oktansulfon­syre og dens salter, perfluor­oktan­sulfonamider, perfluor­oktan­sulfonyl­fluorid eller tetra,- penta-, heksa-, hepta- eller oktabromid­fenyletere.
4. Med “organisk løsemiddelavfall” i varenumrene 38.25.4100 og 38.25.4900 forstås avfall som hovedsakelig inneholder organiske løsemidler, ikke lenger anvendelige for bruk til sitt opprinnelige formål, også om det er bestemt til utvinning av løsemidlene.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

38.01

Kunstig grafitt; kolloidal eller halvkolloidal grafitt; preparater på basis av grafitt eller annet kull i form av pastaer, blokker, plater eller andre halvfabrikater.

 
.1000
-   kunstig grafitt
0 kg
.2000
-   kolloidal eller halvkolloidal grafitt
0 kg
.3000
-   karbonholdige elektrodemasser og liknende masser til fôringer i ovner
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

38.02

Aktivkull; aktiverte, naturlige, mineralske pro­dukter; animalsk kull, herunder brukt, animalsk kull.

 
.1000
-   aktivkull
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

38.03

 
.0000
 

Tallolje, også raffinert.

0 kg

38.04

 

 
.0000
 

Avlut fra fabrikasjon av tremasse, også konsentrert, avsukret eller kjemisk behandlet, herunder lignin­sulfonater, men ikke tallolje som hører under posisjon 38.03.

0 kg

38.05

Balsam-, tre- eller sulfatterpentin og andre ter­pen­tin­holdige oljer fremstilt ved destillasjon eller annen behandling av bartrær; rå dipenten; rå cymen (cymol) og annen rå paracymen; "pine oil" med inn­hold av alfaterpineol som hovedbestanddel.

 
.1000
-   balsam-, tre- eller sulfatterpentinolje
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

38.06

Kolofonium og harpikssyrer, samt derivater derav; lette og tunge harpiksoljer; smelteharpikser ("run gums").

 
.1000
-   kolofonium og harpikssyrer
0 kg
.2000
-   salter fra kolofonium, fra harpikssyrer eller fra derivater av kolofonium eller harpikssyrer, unntatt salter fra kolofoniumsaddukter
0 kg
.3000
-   esterharpikser ("ester gums")
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

38.07

 
.0000
 

Tretjære; tretjæreoljer; trekreosot; rå metanol; vegetabilsk bek; bryggeribek og liknende preparater på basis av kolofonium, harpikssyrer eller vegetabilsk bek.

0 kg

38.08

Insekt-, sopp- og ugrasbekjempende midler, rottegift, antigromidler og plantevekstregulerende midler, desinfeksjonsmidler og liknende produkter, i former eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller artikler (f.eks. svovelimpregnerte bånd, veker og lys samt fluepapir).

 
-  
varer som er nevnt i varenummernote 1 til dette kapittel:
.5200
- -  

DDT (ISO) (klofenotan (INN)), i pakninger med nettovekt høyst 300 g

0 kg
.5900
- -  

andre

0 kg
-  

varer som er nevnt i varenummernote 2 til dette kapittel:

.6100
- -  

i pakninger med nettovekt høyst 300 g

0 kg
.6200
- -  

i pakninger med nettovekt over 300 g, men høyst 7,5 kg

0 kg
.6900
- -  

ellers

0 kg
-  
andre:
- -   insektbekjempende midler:
.9101
- - -  
inneholdende brommetan (metylbromid) eller brom­klormetan
0 kg
.9109
- - -  
andre
0 kg
- -   soppbekjempende midler:
.9201
- - -  
inneholdende brommetan (metylbromid) eller brom­klormetan
0 kg
.9209
- - -  
andre
0 kg
- -   ugrasbekjempende midler, antigromidler og plantevekstregulerende midler:
.9301
- - -  
inneholdende brommetan (metylbromid) eller brom­klormetan
0 kg
.9309
- - -  
andre
0 kg
- -   desinfeksjonsmidler:
.9401
- - -  
inneholdende brommetan (metylbromid) eller brom­klormetan
0 kg
.9409
- - -  
andre
0 kg
- -   ellers:
.9901
- - -  
inneholdende brommetan (metylbromid) eller brom­klormetan
0 kg
.9909
- - -  
andre
0 kg

38.09

Midler for etterbehandling og preparater for å frem­skynde farging eller fiksering av fargestoffer samt andre produkter eller preparater (f.eks. appretur og beise­midler) av det slag som brukes innenfor tekstil-, papir- og lærindustrien eller liknende industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
.1000
-   på basis av stivelse eller stivelsesprodukter
0 kg
-   ellers:
- -   av det slag som brukes i tekstilindustrien eller liknende industrier:
.9101
- - -   skyllemidler (mykgjøringsmidler) for tøy, også til husholdningsbruk
0 kg
.9109
- - -   andre
0 kg
.9200
- -   av det slag som brukes i papirindustrien eller liknende industrier
0 kg
.9300
- -   av det slag som brukes i lærindustrien eller liknende industrier
0 kg

38.10

Beisemidler for metaller; flussmidler og andre hjelpe­preparater for lodding eller sveising; pulvere og pastaer for lodding eller sveising, som består av metall og andre stoffer; preparater av det slag som brukes som kjerne eller overdrag for sveiseelektroder eller sveisetråd.

 
-   beisemidler for metaller; pulvere og pastaer for lodding eller sveising, som består av metall og andre stoffer:
.1010
- -   beisemidler for metaller
0 kg
.1020
- -   pulvere og pastaer for lodding eller sveising, som består av metall og andre stoffer
0 kg
.9000
-  

ellers

0 kg

38.11

Preparater for tilsetning i mineraloljer (herunder bensin) eller i andre væsker som brukes til de samme formål som mineraloljer, for å forbedre viskositeten, motvirke motorbank, oksydasjon, korrosjon, sot­dannelse eller liknende.

 
-   antibankemidler:
.1100
- -   på basis av blyforbindelser
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   tilsetninger for smøreoljer:
.2100
- -   med innhold av jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

38.12

Tilberedte vulkaniserings­akseleratorer; sammen­satte myknere for gummi eller plast, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; anti­oksidasjons­midler og andre sammensatte stabilisatorer for gummi eller plast.

 
.1000
-   tilberedte vulkaniseringsakseleratorer
0 kg
.2000
-   sammensatte myknere for gummi eller plast
0 kg
-  

antioksidasjonsmidler og andre sammensatte stabilisatorer for gummi eller plast:

.3100
- -  

blandinger av oligomerer av 2,2,4-trimetyl-1,2-dihydrokinolin (TMQ)

0 kg
.3900
- -  

andre

0 kg

38.13

Preparater og ladninger for brannsloknings­apparater; brannslokningsgranater og brann­sloknings­bomber.

 
.0001
-   inneholdende hydrofluorkarboner (HFK) eller per­fluorkarboner (PFK)
0 kg
.0002
-  
inneholdende bromklordifluormetan, brom­trifluor­metan eller dibromtetrafluoretaner
0 kg
.0003
-  
inneholdende metan-, etan- eller propan­hydrobromfluorkarboner (HBFK)
0 kg
.0004
-  
inneholdende metan-, etan- eller propan­hydroklorfluorkarboner (HKFK)
0 kg
.0005
-  
inneholdende bromklormetan
0 kg
.0009
-   ellers
0 kg

38.14

Sammensatte, organiske oppløsnings- og for­tynnings­midler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; til­beredte maling- og lakkfjernere.

 
.0001
-  

inneholdende metan-, etan- eller propan­klorfluorkarboner (KFK), også med innhold av hydroklorfluorkarboner (HKFK)

0 kg
.0002
-  
inneholdende metan-, etan- eller propan­hydroklorfluorkarboner (HKFK), men uten innhold av klorfluorkarboner (KFK)
0 kg
.0003
-  
inneholdende karbontetraklorid, bromklormetan eller 1,1,1-trikloretan (metylkloroform)
0 kg
.0009
-  
ellers
0 kg

38.15

Reaksjonsinitiatorer, reaksjonsakseleratorer og til­beredte katalysatorer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
-   katalysatorer utfelt på en bærer ("supported catalysts"):
.1100
- -   med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stoff
0 kg
.1200
- -   med edelt metall eller forbindelser av edelt metall som aktivt stoff
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

38.16

 

 
.0000
 

Ildfast sement, mørtel, betong og liknende blandinger, unntatt produkter som hører under posisjon 38.01.

0 kg

38.17

 

 
.0000
 

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaftalener, unntatt produkter som hører under posisjon 27.07 eller 29.02.

0 kg

38.18

 

 
.0000
 

Kjemiske grunnstoffer dopet for elektronisk bruk, i form av skiver eller liknende; kjemiske forbindelser dopet for elektronisk bruk.

0 kg

38.19

 

 
.0000
 

Bremsevæske og andre tilberedte væsker for hydrauliske overføringer, som ikke inneholder eller som inneholder mindre enn 70 vektprosent jordolje eller oljer utvunnet fra bituminøse mineraler.

0 kg

38.20

 

 
.0000
 

Frostvæsker og tilberedte væsker for avising.

0 kg

38.21

 

 
.0000
 

Næringspreparater for dyrking eller bevaring av mikroorganismer (herunder virus og liknende) eller av vegetabilske celler, menneskeceller eller dyreceller.

0 kg

38.22

Reagenser for diagnostisk bruk eller laboratoriebruk på et underlag samt tilberedte reagenser for diagnostisk bruk eller laboratoriebruk, også på et underlag, unntatt slike som hører under posisjon 30.02 eller 30.06; sertifiserte referansematerialer.

 
.0001
-   med innhold av narkotika eller psykotrope stoffer
0 kg
.0009
-   ellers
0 kg

38.23

Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra raffinering; industrielle fettalkoholer.

 
-   industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra raffinering:
- -   stearinsyre:
.1110
- - -   til dyrefôr
3,91 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,52
G+: 2,74
 
 
.1190
- - -   ellers
0 kg
- -   oleinsyre:
.1210
- - -   til dyrefôr
3,91 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,52
G+: 2,74
 
.1290
- - -   ellers
0 kg
- -   talloljefettsyrer:
.1310
- - -   til dyrefôr
3,91 IL: 3,75 kg
 
CO,GSP,PE,
SACU: 3,52
EU,JO,SG,MK: 3,47
G+: 2,74
JO,MA,PS: 0
 
.1390
- - -   ellers
0 kg
- -   andre:
.1910
- - -   til dyrefôr
3,91 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,52
G+: 2,74
 
 
.1990
- - -   ellers
0 kg
-   industrielle fettalkoholer:
.7010
- -   til dyrefôr
3,91 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,52
G+: 2,74
 
.7090
- -   ellers
0 kg

38.24

Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpe­kjerner; kjemiske produkter og preparater fra kjemiske eller beslektede industrier (herunder slike som består av blandinger av naturprodukter), ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
.1000
-   tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpe­kjerner
0 kg
.3000
-   ikke-agglomererte metallkarbider, blandet innbyrdes eller med metalliske bindemidler
0 kg
.4000
-   tilberedte tilsetninger for sement, mørtel eller betong
0 kg
.5000
-   ikke-ildfast mørtel og betong
0 kg
.6000
-   sorbitol, unntatt sorbitol som hører under vare­nummer 29.05.4400
0 kg
-   blandinger som inneholder halogenerte derivater av metan, etan eller propan:
.7100
- -   som inneholder klorfluorkarboner (KFK), også med innhold av hydroklorfluorkarboner (HKFK), perfluorkarboner (PFK) eller hydrofluorkarboner (HFK)
0 kg
.7200
- -   som ­inneholder ­brom­klor­di­fluormetan, brom­tri­fluor­metan eller di­brom­tetra­fluor­etaner
0 kg
.7300
- -  
som inneholder hydrobromfluorkarboner (HBFK)
0 kg
.7400
- -  
som inneholder hydroklorfluorkarboner (HKFK), også med innhold av perfluorkarboner (PFK) eller hydrofluorkarboner (HFK), men uten innhold av klorfluorkarboner (KFK)
0 kg
.7500
- -  
som inneholder karbontetraklorid
0 kg
.7600
- -  
som inneholder 1,1,1-trikloretan (metylkloroform)
0 kg
.7700
- -  
som inneholder brommetan (metylbromid) eller bromklormetan
0 kg
.7800
- -  

som inneholder perfluorkarboner (PFK) eller hydrofluorkarboner (HFK), men uten innhold av klorfluorkarboner (KFK) eller hydro­klor­fluor­karboner (HKFK)

0 kg
.7900
- -   andre
0 kg
-  

varer som er nevnt i varenummernote 3 til dette kapittel:

.8100
- -  
som inneholder oksiran (etylenoksid)
0 kg
.8200
- -  
som inneholder polyklorerte bifenyler (PKB), polyklorerte terfenyler (PKT) eller polybromerte bifenyler (PBF)
0 kg
.8300
- -  
som inneholder tris(2,3-dibromopropyl)fosfat
0 kg
.8400
- -  

som inneholder aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toksafen), klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) eller mirex (ISO)

0 kg
.8500
- -  

som inneholder 1,2,3,4,5,6-heksaklorsykloheksan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN)

0 kg
.8600
- -  

som inneholder pentaklorbenzen (ISO) eller heksaklorbenzen (ISO)

0 kg
.8700
- -  

som inneholder perfluoroktansulfonsyre og dets salter, perfluor­oktan­sulfonamider eller perfluor­oktan­sulfonyl­fluorid

0 kg
.8800
- -  

som inneholder tetra-, penta-, heksa-, hepta- eller oktabromdifenyletere

0 kg
-   ellers:
.9100
- -  

blandinger og preparater som hovedsakelig består av (5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl-metyl-metylfosfonat og bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl]metylfosfonat

0 kg
- -  

andre:

N .9901
- - -   blandinger av kjemikalier, uten næringsverdi, av det slag som brukes som næringsmidler eller for til­beredning av næringsmidler, unntatt sorbitol
0 kg
.9902
- - -   andre, inneholdende trikloreten (TRI) eller tetra­kloreten (PER)
0 kg
.9909
- - -   andre
0 kg

38.25

Restprodukter fra kjemiske eller beslektede indu­strier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; kom­munalt avfall; kloakkslam; annet avfall spesifisert i note 6 til dette kapittel.

 
.1000
-   kommunalt avfall
0 kg
.2000
-   kloakkslam
0 kg
.3000
-   klinisk avfall
0 kg
-   organisk løsemiddelavfall:
.4100
- -   halogenert
0 kg
.4900
- -   annet
0 kg
.5000
-   avfall bestående av flytende metallsyrebad, hydrauliske væsker, bremsevæsker og frostvæsker
0 kg
-   annet avfall fra kjemiske eller beslektede industrier:
.6100
- -   hovedsakelig inneholdende organiske bestanddeler .
0 kg
.6900
- -   annet
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

38.26

 

 
.0000
 

Biodiesel og blandinger derav, som ikke inneholder eller som inneholder mindre enn 70 vektprosent jordoljer eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler.

0 kg,m³