A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   3 4Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smøremidler, kunstig voks og tilberedt voks, poler- eller skuremidler, lys og liknende varer, modellermasse, "dentalvoks" og dentalpreparater på basis av gips


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. spiselige blandinger eller preparater av animalske eller vegetabilske fett­stoffer eller oljer av det slag som brukes som formslippmiddel (po­si­sjon 15.17);
  b. isolerte, kjemisk definerte forbindelser;
  c. sjampo, tannpleiemidler, barberkrem, barberskum eller bade­pre­parater som inneholder såpe eller andre organiske, overflateaktive stoffer (po­sisjon 33.05, 33.06 eller 33.07).
2. Med uttrykket “såpe” i posisjon 34.01 forstås bare vann­løselig såpe. Såpe og andre produkter som hører under posisjon 34.01 kan inneholde til­setninger av andre stoffer (f.eks. des­infeksjons­midler, slipepulver, fyllstoffer eller lege­midler). Produkter som inne­holder slipepulver, klassifiseres under posisjon 34.01, bare når de foreligger i form av steng­er, blokker, støpte stykker eller figurer. Når de foreligger i andre former, skal de klassifiseres under posisjon 34.05 som skure­pulver og lik­nende preparater.
3. Som “organiske, overflateaktive stoffer” i posisjon 34.02 anses pro­duk­ter som, når de er blandet med vann i en kon­sentrasjon av 0,5 % ved 20 °C og blir stående en time ved samme temperatur;
  a. viser en gjennomsiktig eller gjennomskinnelig væske eller stabil em­ul­sjon uten utskillelse av uoppløselig stoff; og
  b. reduserer overflatespenningen i vann til 4,5 x 10-2 N/m (45 dyn/cm) eller mindre.
4. Med “jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler” i posisjon 34.03 forstås slike produkter som er definert i note 2 til kapittel 27.
5. Betegnelsen “kunstig voks og tilberedt voks” i posisjon 34.04 omfat­ter, med forbehold av unntakene nedenfor, bare følg­ende:
  a. kjemisk fremstilte, organiske produkter med voksaktig konsi­stens, også vann­løselige;
  b. produkter fremstilt ved å blande forskjellige voksarter; eller
  c. produkter med voksaktig konsistens på basis av en eller flere voks­arter, og som inneholder fettstoffer, harpikser, mineraler eller andre stoffer.
  Posisjon 34.04 omfatter derimot ikke:
  a. produkter som hører under posisjon 15.16, 34.02 eller 38.23, selvom de har voksaktig konsistens;
  b. ublandet animalsk eller ublandet vegetabilsk voks, også raffinert eller farget, som hører under posisjon 15.21;
  c. mineralske voksarter og liknende produkter som hører under posisjon 27.12, også innbyrdes blandede eller bare fargede;
  d. voks blandet med, dispergert eller oppløst i væske (posisjonene 34.05, 38.09, etc.).

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

34.01

Såpe; organiske, overflateaktive pro­dukter og preparater til bruk som såpe, i form av stenger, blokker, støpte stykker eller figurer, med eller uten inn­hold av såpe; organiske over­flate­aktive produkter og prepa­rater for vask av huden, i flytende eller krem­aktig form og fore­ligger i pakninger for detalj­salg, med eller uten inn­hold av såpe; papir, vatt, filt og fiber­duk ("non­wovens") impregnert, bestrøket eller belagt med såpe eller ren­gjørings­middel.

 
-   såpe og organiske, overflateaktive produkter og preparater, i form av stenger, blokker, støpte stykker eller figurer, og papir, vatt, filt og fiberduk ("nonwovens") impregnert, bestrøket eller belagt med såpe eller rengjøringsmiddel:
- -   til toalettbruk (herunder medisinske produkter):
.1110
- - -   såpe og organiske, overflateaktive produkter og preparater, i form av stenger, blokker, støpte stykker eller figurer
0 kg
.1120
- - -  

papir, vatt, filt og fiberduk ("nonwovens"), impregnert, bestrøket eller belagt med såpe eller rengjøringsmiddel

0 kg
- -   ellers:
.1910
- - -   såpe og organiske, overflateaktive produkter og preparater, i form av stenger, blokker, støpte stykker eller figurer
0 kg
.1920
- - -   papir, vatt, filt og fiberduk ("nonwovens"), impregnert, bestrøket eller belagt med såpe eller rengjøringsmiddel
0 kg
-   såpe i annen form:
.2010
- -   grønnsåpe
0 kg
.2020
- -   til toalettbruk (herunder parfymert såpepulver)
0 kg
.2090
- -   ellers
0 kg
.3000
-   organiske, overflateaktive produkter og preparater for vask av huden, i flytende eller kremaktig form og foreligger i pakninger for detaljsalg, med eller uten innhold av såpe
0 kg

34.02

Organiske, overflateaktive stoffer (unn­tatt såpe); over­flate­aktive prepa­rater, vaske­midler (her­under vaske­hjelpe­midler) og ren­gjørings­midler, med eller uten inn­hold av såpe, unn­tatt de som hører under posisjon 34.01.

 
-   organiske, overflateaktive stoffer, også i pakninger for detaljsalg:
.1100
- -   anionaktive
0 kg
.1200
- -   kationaktive
0 kg
.1300
- -   ikke-ionogene
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   overflateaktive preparater, vaske­midler, vaske­hjelpe­midler og ren­gjørings­midler, i pakninger for detalj­salg:
- -   med innhold av såpe eller overflateaktive stoffer:
.2011
- - -   overflateaktive preparater ikke nevnt nedenfor
0 kg
.2012
- - -   tøyvaskemidler og bløtleggingsmidler
0 kg
.2013
- - -   maskinoppvaskmidler
0 kg
.2014
- - -   andre oppvaskmidler
0 kg
.2019
- - -   andre vaske-, vaskehjelpe- og rengjøringsmidler
0 kg
.2090
- -   ellers (uten innhold av såpe eller overflateaktive stoffer)
0 kg
-   andre (ikke i pakninger for detaljsalg):
- -   med innhold av såpe eller overflateaktive stoffer:
.9011
- - -   overflateaktive preparater ikke nevnt nedenfor
0 kg
.9012
- - -   tøyvaskemidler og bløtleggingsmidler
0 kg
.9013
- - -   maskinoppvaskmidler
0 kg
.9014
- - -   andre oppvaskmidler
0 kg
.9019
- - -   andre vaske-, vaskehjelpe- og rengjøringsmidler
0 kg
.9090
- -   ellers (uten innhold av såpe eller overflateaktive stoffer)
0 kg

34.03

Tilberedte smøremidler (her­under til­beredte bore- og skjære­oljer, prepa­rater til løsning av bolter eller muttere, rust­hindrende eller korro­sjons­hindrende prepa­rater og form­slipp­midler, på basis av smøre­midler) samt preparater av det slag som brukes til olje- eller fett­behandling av tekstil­materialer, lær, pels­skinn eller andre materialer, men unn­tatt produkter som inne­holder som grunn­bestanddel minst 70 vekt­prosent jord­olje eller oljer ut­vunnet av bitumi­nøse mineraler.

 
-   med innhold av jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler:
.1100
- -   preparater for behandling av tekstilmaterialer, lær, pelsskinn eller andre materialer
0 kg
- -   andre :
.1901
- - -   med innhold av trikloreten (TRI) eller tetrakloreten (PER)
0 kg
.1909
- - -   ellers
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   preparater for behandling av tekstilmaterialer, lær, pelsskinn eller andre materialer
0 kg
- -   andre :
.9901
- - -   med innhold av trikloreten (TRI) eller tetrakloreten (PER)
0 kg
.9909
- - -   ellers
0 kg

34.04

Kunstig voks og tilberedt voks.

 
.2000
-   av poly(oksyetylen) (polyetylenglykol)
0 kg
-   annen:
.9010
- -   kunstig voks og tilberedt voks som inneholder kunstig voks
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

34.05

Pusse- og polérmidler for skotøy, møbler, golv, karosserier, glass eller metall, skurepasta og skurepulver og liknende preparater (også i form av papir, vatt, filt, fiberduk ("nonwovens"), skumplast og skumgummi, impregnert, bestrøket eller belagt med slike preparater), unntatt voks som hører under posisjon 34.04.

 
.1000
-   pusse- og polérmidler og liknende preparater for skotøy eller lær
0 kg
.2000
-   pusse- og polermidler og liknende preparater for vedlikehold av tremøbler, tregolv eller andre trevarer.
0 kg
.3000
-   pusse- og polermidler og liknende preparater for karosserier, unntatt metallpussemidler
0 kg
.4000
-   skurepasta, skurepulver og andre skuremidler
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

34.06

 

 
.0000
 

Lys og liknende varer av stearin, parafinvoks eller annen voks.

0 kg

34.07

Modellérmasse, også ferdiglaget til bruk for barn; voks og avtrykksmasse til dentalbruk, i sett, i pakninger for detaljsalg eller i form av plater, hestesko, stenger eller liknende; andre preparater til dentalbruk på basis av gips (av kalsinert gips eller kalsiumsulfat).

 
.0010
-   modellérmasse
0 kg
.0090
-   ellers
0 kg