A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   2 9Organiske kjemikalier


Noter

1. Når ikke annet fremgår av teksten, omfatter posisjonene i dette kapittel bare:
  a. isolerte, kjemisk definerte, organiske forbindelser, også med innhold av forurensninger;
  b. blandinger av to eller flere isomerer av samme organiske for­bindelse (også med innhold av forurensninger), unntatt blandinger av mettede eller umet­tede asykliske hydro­karbon­isomerer (andre enn stereo­iso­merer) (kapittel 27);
  c. produkter som hører under posisjonene 29.36 - 29.39, sukker­etere, sukkeracetaler og suk­kerestere og deres salter som hører under posisjon 29.40, eller produkter som hører under posisjon 29.41, også om de ikke er kjemisk definerte;
  d. produkter nevnt under punkt a., b. eller c. ovenfor, oppløst i vann;
  e. produkter nevnt under punkt a., b. eller c. ovenfor, oppløst i andre opp­løs­ningsmidler enn vann, når det utelukkende av sikkerhetsmessige eller transporttekniske grunner er vanlig og nødvendig å oppbevare disse pro­dukter i oppløst til­stand, og forutsatt at oppløsningsmidlet ikke gjør pro­duktet mer egnet til spesielt bruk enn til alminnelig bruk;
  f. produkter nevnt under punkt a., b., c., d. eller e. ovenfor, til­satt en sta­bi­li­sator (eller som inneholder et middel som for­hindrer sammen­klump­ing) av hensyn til konservering eller transport;
  g. produkter nevnt under punkt a., b., c., d., e. eller f. oven­for, til­satt et støvhindrende middel eller tilsatt et fargestoff eller et luktestoff for å lette identifikasjonen eller av sikker­hets­messige grun­ner, forutsatt at tilsetningen ikke gjør produktet mer egnet til spesielt bruk enn til alminnelig bruk;
  h. følgende produkter til fremstilling av azofargestoffer, alle for­tyn­net til standard styrkegrad: diazoniumsalter, koblere til bruk for disse salter og diazoterbare aminer og deres salter.
2. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. varer som hører under posisjon 15.04, eller rå glyserol som hører under posisjon 15.20;
  b. etylalkohol (posisjon 22.07 eller 22.08);
  c. metan og propan (posisjon 27.11);
  d. karbonforbindelser nevnt i note 2 til kapittel 28;
  e. immunologiske produkter som hører under posisjon 30.02;
  f. urea (posisjon 31.02 eller 31.05);
  g. fargestoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse (posisjon 32.03), syntetiske, organiske fargestoffer, syn­tetiske, organiske pro­dukter av det slag som brukes som fluorescerende hvitemidler eller som luminoforer (posi­sjon 32.04) eller fargestoffer i former eller pakninger for detalj­salg (posisjon 32.12);
  h. enzymer (posisjon 35.07);
  ij. metaldehyd, heksametylentetramin og liknende stoffer i form av ta­bletter, stenger og liknende til bruk som brensel, eller flytende brensel og brenn­bare gasser i flytende form i be­holdere av det slag som brukes ved fylling av sigarett­tennere eller liknende tennere og med rominnhold høyst 300 cm³ (posisjon 36.06);
  k. brannslokkingsmidler i form av ladninger til brann­slokkings­apparater, brannslokkingsgranater og -bomber som hører under posisjon 38.13; blekk­fjernemidler i pakninger for detaljsalg som hører under posisjon 38.24;
  l. optiske elementer, f.eks. av etylendiamintartrat (posisjon 90.01).
3. Varer som kan føres under to eller flere posisjoner i dette kapittel, skal klassifiseres under den posisjon som er nevnt sist i nummerorden.
4. Når det i posisjonene 29.04 - 29.06, 29.08 - 29.11 og 29.13 - 29.20 nev­nes halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater, om­fatter dette også derivat­forbindelser, som f.eks. sulfo­halogen-, nitrohalogen-, nitro­sulfo- eller nit­rosulfohalogen­derivater.
  Nitro- eller nitrosogrupper anses ikke som “nitrogen­funksjoner” under posisjon 29.29.
  Under posisjonene 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 og 29.22 skal “oksygenfunk­sjon” begrenses til de funksjoner (de karak­teristiske, organiske, oksy­gen­holdige grupper) som er nevnt under posisjonene 29.05 - 29.20.
5. A. Estere dannet av organiske forbindelser med syrefunksjon i un­der­ka­pitlene I - VII sammen med organiske for­bindelser i disse under­ka­pitler, skal klassifiseres som den av forbindelsene som hører under den posisjon nevnt sist i nummerorden i disse underkapitler.
  B. Estere dannet av etylalkohol sammen med organiske for­bind­elser med syre­funk­sjon i underkapitlene I - VII, skal klassifiseres i samme posisjon som de tilsvarende for­bindelser med syre­funk­sjon.
  C. Med forbehold av bestemmelsene i note 1 til avsnitt VI og note 2 til kapittel 28 skal:
    1. uorganiske salter av organiske forbindelser som f.eks. for­bind­elser med syre-, fenol- eller enolfunksjon, eller organiske baser, i under­kapitlene I - X eller i posisjon 29.42, klassifiseres i samme posisjon som den organiske forbindelsen;
    2. salter dannet mellom organiske forbindelser i under­kapitlene I - X eller i posisjon 29.42, klassifiseres i samme posisjon som den base eller syre (herunder også for­bindelser med fenol- eller enol­funk­sjon) de er dannet av, og som er nevnt sist i nummerorden i kapitlet;
    3. koordinasjonsforbindelser, unntatt produkter som kan klassifiseres i underkapittel XI eller i posisjon 29.41, skal klassifiseres i den posisjon som er nevnt sist i nummerorden i kapittel 29, og som omfatter fragmenter dannet ved "spaltning" av alle metall­bindinger, unntatt metall-karbon-bindinger.
  D. Metallalkoholater skal klassifiseres i de samme posisjoner som de tilsvarende alkoholer, unntatt alkoholater med etanol (po­sisjon 29.05).
  E. Halogenider av karboksylsyrer skal klassifiseres i samme posi­sjon som til­svarende syrer.
6. Forbindelsene i posisjonene 29.30 og 29.31 er organiske forbindelser hvis molekyler, i tillegg til atomer av hydrogen, oksygen eller nitrogen, inne­holder atomer av andre ikke-metaller eller av metaller (f.eks. svovel, arsen, eller bly), og som har en direkte binding til karbonatomene.
      Posisjon 29.30 (organiske svovelforbindelser) og posisjon 29.31 (andre uor­gan­isk-organiske forbindelser) omfatter ikke sulfo- og halo­genderivater (her­under sammensatte derivater) som, bortsett fra hydro­gen, oksygen og nitrogen, bare har svovel- eller halogenatomer direkte bundet til karbon ogderved får karakter av sulfo- eller halogen­deri­vater (eller sammensatte derivater).
7. Posisjonene 29.32, 29.33 og 29.34 omfatter ikke epoksider med 3-leddet ring, ketonperoksider, sykliske polymerer av alde­hyder eller av tio­alde­hyder, anhydrider av flerbasiske karbok­syl­syrer, sykliske estere dannet av fler­verdige alko­holer eller fenoler med flerbasiske syrer eller imi­der av fler­basiske syrer.
      Disse bestemmelsene gjelder bare når den heterosykliske struktur utelukkende skyldes de typer ringdannede funksjoner som er nevnt oven­for.
8. I posisjon 29.37 gjelder følgende:
  a. uttrykket “hormoner” omfatter også hormon-utløsende eller hormon-stimulerende faktorer, hormonhemmere og hormon-antagonister (anti-hormoner);
  b. uttrykket “hovedsakelig brukt som hormoner” gjelder ikke bare hormonderivater og strukturelle analoger som hoved­sakelig brukes for deres hormonelle effekt, men også for de derivater og strukturelle analoger som hoved­sakelig brukes som mellomstoff (intermediater) i syntesen av produktene som er omfattet av denne posisjon.
 
Varenummernoter.
1. Under enhver posisjon i dette kapittel skal derivater av en kjemisk for­bindelse (eller gruppe av kjemiske forbindelser) klassifiseres under samme varenummer som forbindelsen (eller gruppe av forbindelser), forutsatt at de ikke er spesielt nevnt under andre varenumre, og at det ikke finnes noen varenumre benevnt “andre” blant de aktuelle varenumre.
2. Note 3 til kapittel 29 gjelder ikke for for varenumrene i dette kapittel.
   

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler


I. HYDROKARBONER OG DERES HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER

29.01

Asykliske hydrokarboner.

 
.1000
-   mettede
0 kg
-   umettede:
.2100
- -   etylen
0 kg
.2200
- -   propen (propylen)
0 kg
.2300
- -   buten (butylen) og isomerer derav
0 kg
.2400
- -   buta-1,3-dien og isopren
0 kg
- -   andre:
.2910
- - -   acetylen
0 kg
.2990
- - -   ellers
0 kg

29.02

Sykliske hydrokarboner.

 
-   syklaner, syklener og sykloterpener:
.1100
- -   sykloheksan
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.2000
-   benzen
0 kg
.3000
-   toluen
0 kg
-   xylener:
.4100
- -   o - xylen
0 kg
.4200
- -   m - xylen
0 kg
.4300
- -   p - xylen
0 kg
.4400
- -   blandede xylenisomerer
0 kg
.5000
-   styren
0 kg
.6000
-   etylbenzen
0 kg
.7000
-   kumen
0 kg
-   andre:
.9001
- -   allylbenzen
0 kg
.9009
- -   andre
0 kg

29.03

Halogenderivater av hydrokarboner.

 
-   mettede klorderivater av asykliske hydrokarboner:
.1100
- -   klormetan (metylklorid) og kloretan (etylklorid)
0 kg
.1200
- -   diklormetan (metylenklorid)
0 kg
.1300
- -   kloroform (triklormetan)
0 kg
.1400
- -   karbontetraklorid
0 kg
.1500
- -   etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan)
0 kg
- -   andre:
.1901
- - -   1,1,1-trikloretan (metylkloroform)
0 kg
.1909
- - -   ellers
0 kg
-   umettede klorderivater av asykliske hydrokarboner:
.2100
- -   vinylklorid (kloretylen)
0 kg
.2200
- -   trikloretylen (trikloreten, TRI)
0 kg
.2300
- -   tetrakloretylen (perkloretylen) (tetrakloreten, PER)
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
-   fluor-, brom- eller jodderivater av asykliske hydrokarboner:
.3100
- -  
etylendibromid (ISO) (1,2-dibrommetan)
0 kg
- -  
andre:
.3901
- - -   brommetan (metylbromid)
0 kg
.3902
- - -   1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormetyl)-prop-1-ene
0 kg
.3904
- - -   perfluormetan, perfluoretan, perfluorpropan, perfluorbutan, perfluorpentan og perfluorhexan
0 kg
.3905
- - -  

HFK-23, HFK-32, HFK-41, HFK-43-10mee, HFK-125, HFK-134, HFK-134a, HFK-143, HFK-143a, HFK-152, HFK-152a, HFK-161, HFK-227ea, HFK-236ea, HFK-236fa, HFK-245fa, HFK-245ca og HFK-365mfc

0 kg
.3908
- - -   andre
0 kg
-   halogenderivater av asykliske hydrokarboner med innhold av minst to forskjellige halogener:
.7100
- -   klordifluormetan
0 kg
.7200
- -  
diklortrifluoretaner
0 kg
.7300
- -   diklorfluoretaner
0 kg
.7400
- -   klordifluoretaner
0 kg
.7500
- -   diklorpentafluorpropaner
0 kg
.7600
- -   bromklordifluormetan, bromtrifluormetan og dibromtetrafluoretaner
0 kg
.7700
- -   andre, som bare er perhalogenerte med fluor og klor
0 kg
.7800
- -   andre perhalogenerte derivater
0 kg
.7900
- -  
andre
0 kg
-   halogenderivater av sykloalkaner, sykloalkener eller sykloterpener:
.8100
- -   1,2,3,4,5,6-heksaklorsykloheksan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN)
0 kg
.8200
- -  
aldrin (ISO), klordan (ISO) og heptaklor (ISO)
0 kg
.8300
- -  

mirex (ISO)

0 kg
- -   andre:
.8901
- - -   perfluorcyklobutan
0 kg
.8909
- - -   andre
0 kg
-   halogenderivater av aromatiske hydrokarboner:
.9100
- -   klorbenzen, o-diklorbenzen og p-diklorbenzen
0 kg
.9200
- -   heksaklorbenzen (ISO) og DDT (ISO) (clofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan)
0 kg
.9300
- -  

pentaklorbenzen (ISO)

0 kg
.9400
- -  

heksabromobifenyler

0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

29.04

Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av hydro­karboner, også halogenerte.

 
.1000
-   derivater som bare inneholder sulfogrupper, deres salter og etylestere
0 kg
-  

derivater som bare inneholder nitro- eller nitroso­grupper:

.2001
- -   nitroetan
0 kg
.2002
- -  

nitrometan som inneholder mer enn 30 vektprosent nitrometan

0 kg
.2008
- -  

ellers

0 kg
-  

perfluoroktansulfonat, dets salter og perfluor­oktan­sulfonyl­fluorid:

.3100
- -  

perfluoroktansulfonat

0 kg
.3200
- -  

ammoniumperfluoroktansulfonat

0 kg
.3300
- -  

litiumperfluoroktansulfonat

0 kg
.3400
- -  

kaliumperfluoroktansulfonat

0 kg
.3500
- -  

andre salter av perfluoroktansulfonat

0 kg
.3600
- -  

perfluoroktansulfonylfluorid

0 kg
-  

andre:

.9100
- -   triklornitrometan (klorpikrin)
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg


II. ALKOHOLER OG DERES HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER

29.05

Asykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

 
-   mettede, enverdige alkoholer:
.1100
- -   metanol (metylalkohol)
0 kg
- -  

propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol (iso­propyl­alkohol):

.1210
- - -   propylalkohol
0 kg
.1220
- - -   isopropylalkohol
0 kg
.1300
- -  

butan-1-ol (n-butylalkohol)

0 kg
.1400
- -   andre butanoler
0 kg
.1600
- -   oktanol (oktylalkohol) og isomerer derav
0 kg
.1700
- -   dodekan-1-ol (laurylalkohol), heksadekan- 1-ol (cetyl­alkohol) og oktadekan-1-ol (stearylalkohol)
0 kg
- -   andre:
.1901
- - -   3,3-dimetylbutan-2-ol (pinacolyl alkohol)
0 kg
.1909
- - -   andre
0 kg
-   umettede, enverdige alkoholer:
.2200
- -   asykliske terpenalkoholer
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
-   toverdige alkoholer:
.3100
- -   etylenglykol (etandiol)
0 kg
.3200
- -   propylenglykol (propan-1,2-diol)
0 kg
- -   andre:
.3901
- - -  

1,4 butandiol

0 kg
.3909
- - -   andre
0 kg
-   andre flerverdige alkoholer:
.4100
- -   2-etyl-2 (hydroksymetyl)propan-1,3-diol (tri­metylol­propan)
0 kg
.4200
- -   pentaerytritol
0 kg
.4300
- -   mannitol
0 kg
.4400
- -   D-glucitol (sorbitol)
0 kg
.4500
- -   glyserol
0 kg
.4900
- -   andre
0 kg
-   halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av asykliske alkoholer:
.5100
- -   etklorvynol (INN)
0 kg
.5900
- -   andre
0 kg

29.06

Sykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

 
-   sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske:
.1100
- -   mentol
0 kg
.1200
- -   sykloheksanol, metylsykloheksanoler og dimetyl­syklo­heksanoler
0 kg
.1300
- -   steroler og inositoler
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   aromatiske:
.2100
- -   benzylalkohol
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg


III. FENOLER, FENOLALKOHOLER OG DERES HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER

29.07

Fenoler; fenolalkoholer.

 
-   enverdige fenoler:
.1100
- -   fenol (hydroksybenzen) og dens salter
0 kg
.1200
- -   kresoler og deres salter
0 kg
.1300
- -   oktylfenol, nonylfenol og deres isomerer; salter derav
0 kg
.1500
- -   naftoler og deres salter
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   flerverdige fenoler; fenolalkoholer:
.2100
- -   resorcinol og dens salter
0 kg
.2200
- -   hydrokinon (kinol) og dens salter
0 kg
.2300
- -   4,4'-isopropylidendifenol (bisfenol A, di­fenylol­propan) og dens salter
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg

29.08

Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av fenoler eller fenolalkoholer.

 
-   derivater som bare inneholder halogensubstituenter og deres salter:
.1100
- -  
pentaklorfenol (ISO)
0 kg
.1900
- -  
andre
0 kg
-  
andre:
.9100
- -   dinoseb (ISO) og dets salter
0 kg
.9200
- -  
4,6-dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) og dets salter
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg


IV. ETERE, ALKOHOLPEROKSIDER, ETERPEROKSIDER, KETONPEROKSIDER, EPOKSIDER MED 3-LEDDET RING, ACETALER OG HEMIACETALER, SAMT DERES HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER

29.09

Etere, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoksider, eterperoksider, ketonperoksider (også om de ikke er kjemisk definerte), og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

 
-   asykliske etere og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater:
.1100
- -   dietyleter
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.2000
-   sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske etere og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitroso­derivater
0 kg
.3000
-   aromatiske etere og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater
0 kg
-   eteralkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater:
.4100
- -  

2,2'-oksidietanol (dietylenglykol, digol)

0 kg
.4300
- -   monobutyletere av etylenglykol eller av dietylen­glykol
0 kg
.4400
- -  

andre monoalkyletere av etylenglykol eller av dietylen­glykol

0 kg
.4900
- -   andre
0 kg
.5000
-   eterfenoler, eteralkoholfenoler og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater
0 kg
.6000
-   alkoholperoksider, eterperoksider, ketonperoksider og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater
0 kg

29.10

Epoksider, epoksy­alkoholer, epoksyfenoler og epoksy­etere med 3-leddet ring, samt deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitroso­derivater.

 
.1000
-   oksiran (etylenoksid)
0 kg
.2000
-   metyloksiran (propylenoksid)
0 kg
.3000
-   1-klor-2,3-epoksypropan (epiklorhydrin)
0 kg
.4000
-  
dieldrin (ISO, INN)
0 kg
.5000
-  

endrin (ISO)

0 kg
.9000
-   andre
0 kg

29.11

 
.0000
 

Acetaler og hemiacetaler, også med annen oksygen­funksjon, samt deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitroso­derivater.

0 kg


V. FORBINDELSER MED ALDEHYDEFUNKSJON

29.12

Aldehyder, også med annen oksygenfunksjon; sykliske polymerer av aldehyder; paraformaldehyd.

 
-   asykliske aldehyder uten annen oksygenfunksjon:
.1100
- -   metanal (formaldehyd)
0 kg
.1200
- -   etanal (acetaldehyd)
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   sykliske aldehyder uten annen oksygenfunksjon:
.2100
- -   benzaldehyd
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
-   aldehydalkoholer, aldehydetere, aldehydfenoler og aldehyder med annen oksygenfunksjon:
.4100
- -   vanillin (4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd)
0 kg
.4200
- -   etylvanillin (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd)
0 kg
.4900
- -   andre
0 kg
.5000
-   sykliske polymerer av aldehyder
0 kg
.6000
-   paraformaldehyd
0 kg

29.13

 

 
.0000
 

Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av produkter som hører under posisjon 29.12.

0 kg


VI. FORBINDELSER MED KETON- ELLER KINONFUNKSJON

29.14

Ketoner og kinoner, også med annen oksygen­funksjon, samt deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitroso­derivater.

 
-   asykliske ketoner uten annen oksygenfunksjon:
.1100
- -   aceton
0 kg
.1200
- -   butanon (metyletylketon)
0 kg
.1300
- -   4-metylpentan-2-on (metylisobutylketon)
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   sykloalkaniske sykloalkeniske eller sykloterpeniske ketoner uten annen oksygenfunksjon:
.2200
- -   sykloheksanon og metylsykloheksanoner
0 kg
.2300
- -   jononer og metyljononer
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
-   aromatiske ketoner uten annen oksygenfunksjon:
.3100
- -   fenylaceton (fenylpropan-2-on)
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg
.4000
-   ketonalkoholer og ketonaldehyder
0 kg
.5000
-   ketonfenoler og ketoner med annen oksygenfunksjon
0 kg
-  

kinoner:

.6100
- -   antrakinon
0 kg
.6200
- -  

koenzym Q10 (ubidekarenon (INN))

0 kg
.6900
- -   andre
0 kg
-  

halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater:

.7100
- -  

klordekon (ISO)

0 kg
.7900
- -  

andre

0 kg


VII. KARBOKSYLSYRER OG DERES ANHYDRIDER, HALOGENIDER, PEROKSIDER OG PEROKSYSYRER SAMT DERES HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER

29.15

Mettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksy­syrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitroso­derivater.

 
-   maursyre og dens salter og estere:
.1100
- -   maursyre
0 kg
.1200
- -   salter av maursyre
0 kg
.1300
- -   estere av maursyre
0 kg
-   eddiksyre og dens salter; eddiksyreanhydrid:
.2100
- -   eddiksyre
0 kg
.2400
- -   eddiksyreanhydrid
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
-   estere av eddiksyre:
.3100
- -   etylacetat
0 kg
.3200
- -   vinylacetat
0 kg
.3300
- -   n-butylacetat
0 kg
.3600
- -   dinoseb (ISO) acetat
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg
-   mono-, di- eller trikloreddiksyrer og deres salter og estere:
.4010
- -   syrer
0 kg
.4020
- -   salter og estere
0 kg
-   propionsyre og dens salter og estere:
.5010
- -   propionsyre
0 kg
.5020
- -   salter og estere
0 kg
-   butansyre (smørsyre), pentansyre (valeriansyre) og deres salter og estere:
.6010
- -   syrer
0 kg
.6020
- -   salter og estere
0 kg
-   palmitinsyre, stearinsyre og deres salter og estere:
.7010
- -   syrer
0 kg
.7020
- -   salter og estere
0 kg
-   andre:
.9020
- -   syrer og syreanhydrider
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

29.16

Umettede, asykliske monokarboksylsyrer, sykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

 
-   umettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:
- -   akrylsyre og dens salter:
.1110
- - -   akrylsyre
0 kg
.1120
- - -   salter av akrylsyre
0 kg
.1200
- -   estere av akrylsyre
0 kg
- -   metakrylsyre og dens salter:
.1310
- - -   metakrylsyre
0 kg
.1320
- - -   salter av metakrylsyre
0 kg
.1400
- -   estere av metakrylsyre
0 kg
- -  

oljesyre, linolsyre eller linolensyre og deres salter og estere:

.1510
- - -   syrer
0 kg
.1520
- - -   salter og estere
0 kg
.1600
- -  
binapakryl (ISO)
0 kg
- -   andre:
.1910
- - -   fettsyrer
0 kg
.1920
- - -   andre syrer og deres anhydrider
0 kg
.1990
- - -   ellers
0 kg
-   sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:
.2010
- -   syrer og deres anhydrider
0 kg
.2090
- -   ellers
0 kg
-   aromatiske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:
- -   benzosyre og dens salter og estere:
.3110
- - -   benzosyre
0 kg
.3120
- - -   salter og estere av benzosyre
0 kg
.3200
- -   benzoylperoksid og benzoylklorid
0 kg
- -   fenyleddiksyre og dens salter:
.3410
- - -   fenyleddiksyre
0 kg
.3420
- - -   salter av fenyleddiksyre
0 kg
- -   andre:
.3910
- - -   syrer og deres anhydrider
0 kg
.3990
- - -   ellers
0 kg

29.17

Polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

 
-   asykliske polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:
- -   oksalsyre og dens salter og estere:
.1110
- - -   oksalsyre og dens salter
0 kg
.1120
- - -   estere av oksalsyre
0 kg
- -   adipinsyre og dens salter og estere:
.1210
- - -   adipinsyre og dens salter
0 kg
.1220
- - -   estere av adipinsyre
0 kg
- -   azelainsyre, sebasinsyre og deres salter og estere:
.1310
- - -   azelainsyre, sebasinsyre og deres salter
0 kg
.1320
- - -   estere av azelainsyre og sebasinsyre
0 kg
.1400
- -   maleinsyreanhydrid
0 kg
- -   andre :
.1910
- - -   syrer, anhydrider og salter
0 kg
.1990
- - -   ellers
0 kg
-   sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:
.2010
- -   syrer, anhydrider og salter
0 kg
.2090
- -   ellers
0 kg
-   aromatiske polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:
.3200
- -  
dioktylortoftalater
0 kg
.3300
- -   dinonyl- eller didecylortoftalater
0 kg
.3400
- -   andre estere av ortoftalsyre
0 kg
.3500
- -   ftalsyreanhydrid
0 kg
.3600
- -   tereftalsyre og dens salter
0 kg
.3700
- -   dimetyltereftalat
0 kg
- -  

andre:

.3910
- - -   syrer, anhydrider og salter
0 kg
.3990
- - -   ellers
0 kg

29.18

Karboksylsyrer som i tillegg har annen oksygen­funksjon og deres anhydrider, halogenider, per­oksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitroso­derivater.

 
-   karboksylsyrer med alkoholfunksjon, men uten annen oksygenfunksjon, og deres anhydrider, halogenider, peroksider, peroksysyrer samt deres derivater:
- -   melkesyre og dens salter og estere:
.1110
- - -   melkesyre og dens salter
0 kg
.1120
- - -   estere av melkesyre
0 kg
.1200
- -   vinsyre
0 kg
- -   salter og estere av vinsyre:
.1310
- - -   salter
0 kg
.1320
- - -   estere
0 kg
.1400
- -   sitronsyre
0 kg
- -   salter og estere av sitronsyre:
.1510
- - -   salter
0 kg
.1520
- - -   estere
0 kg
- -   glukonsyre og dens salter og estere:
.1610
- - -   glukonsyre og dens salter
0 kg
.1620
- - -   estere av glukonsyre
0 kg
.1700
- -  

2,2-difenyl-2-hydroksy-eddiksyre (benzilsyre)

0 kg
.1800
- -  
klorbenzilat (ISO)
0 kg
- -   andre:
- - -   syrer, anhydrider og salter:
.1912
- - - -   fenylglykolsyre (mandelsyre) og dens salter
0 kg
.1919
- - - -   andre
0 kg
- - -   ellers:
.1992
- - - -   gamma hydroksysmørsyre
0 kg
.1998
- - - -   ellers
0 kg
-   karboksylsyrer med fenolfunksjon, men uten annen oksygenfunksjon, og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:
.2100
- -   salisylsyre og dens salter
0 kg
- -   o-acetylsalisylsyre og dens salter og estere:
.2210
- - -   o-acetylsalisylsyre og dens salter
0 kg
.2220
- - -   estere av o-acetylsalisylsyre
0 kg
- -   andre estere av salisylsyre og deres salter:
.2310
- - -   estere
0 kg
.2320
- - -   salter
0 kg
- -   andre:
.2910
- - -   syrer, anhydrider og salter
0 kg
.2990
- - -   ellers
0 kg
-   karboksylsyrer med aldehyd- eller ketonfunksjon, men uten annen oksygenfunksjon, og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:
.3010
- -   syrer, anhydrider og salter
0 kg
.3090
- -   ellers
0 kg
-   andre:
.9100
- -   2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoksyeddiksyre), dens salter og estere
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg


VIII. ESTERE AV UORGANISKE SYRER AV IKKE-METALLER OG DERES SALTER; DERES HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER

29.19

Fosforsyreestere og deres salter, herunder lakto­fosfater; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitroso­derivater.

 
.1000
-  

tris(2,3-dibrompropyl)fosfat

0 kg
.9000
-  
ellers
0 kg

29.20

Estere av andre uorganiske syrer av ikke-metaller (unntatt estere av hydrogenhalogenider), og deres salter; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitroso­derivater.

 
-   tiofosforsyreestere (fosfortioater) og deres salter; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater:
.1100
- -  
paration (ISO) og parationmetyl (ISO) (metylparation)
0 kg
.1900
- -  
andre
0 kg
-  

estere av fosfitt og deres salter; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitroso­derivater:

.2100
- -  

dimetylfosfitt

0 kg
.2200
- -  

dietylfosfitt

0 kg
.2300
- -  

trimetylfosfitt

0 kg
.2400
- -  

trietylfosfitt

0 kg
.2900
- -  

ellers

0 kg
.3000
-  

endosulfan (ISO)

0 kg
.9000
-  

andre

0 kg


IX. FORBINDELSER MED NITROGENFUNKSJON

29.21

Forbindelser med aminfunksjon.

 
-   asykliske monoaminer og deres derivater; salter derav:
- -   metylamin, di- eller trimetylamin og deres salter:
.1101
- - -   dimetylamin
0 kg
.1102
- - -   dimetylaminhydroklorid
0 kg
.1103
- - -   metylamin
0 kg
.1109
- - -   ellers
0 kg
.1200
- -  

2-(N,N-dimetylamino)etylkloridhydroklorid

0 kg
.1300
- -  

2-(N,N-dietylamino)etylkloridhydroklorid

0 kg
.1400
- -  

2-(N,N-diisopropylamino)etylkloridhydroklorid

0 kg
- -   andre:
.1901
- - -  

bis(2-kloretyl)etylamin, klormetin (INN) bis(2-kloretyl)metylamin), triklormetin (INN) (tris(2-kloretyl)amin, N,N-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)2-kloretylaminer og deres protonerte salter

0 kg
.1902
- - -   etylamin
0 kg
.1909
- - -   ellers
0 kg
-   asykliske polyaminer og deres derivater; salter derav:
.2100
- -   etylendiamin og dets salter
0 kg
.2200
- -   heksametylendiamin og dets salter
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
.3000
-   sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske mono- eller polyaminer og deres derivater; salter derav
0 kg
-   aromatiske monoaminer og deres derivater; salter derav:
.4100
- -   anilin og dets salter
0 kg
- -   anilinderivater og deres salter:
.4210
- - -   nitroanilin og salter derav
0 kg
.4290
- - -   ellers
0 kg
- -   toluidiner og deres derivater; salter derav:
.4310
- - -   toluidiner og salter derav
0 kg
.4390
- - -   ellers
0 kg
.4400
- -   difenylamin og dets derivater; salter derav
0 kg
- -   1-naftylamin (alfa-naftylamin), 2-naftylamin (beta-naftylamin) og deres derivater; salter derav:
.4510
- - -   1-naftylamin (alfa-naftylamin), 2-naftylamin (beta-naftylamin) og salter derav
0 kg
.4590
- - -   ellers
0 kg
.4600
- -   amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fencamfamin (INN), fentermin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenorex (INN); salter derav
0 kg
- -   andre:
.4910
- - -   xylidin og salter derav
0 kg
.4999
- - -   ellers
0 kg
-   aromatiske polyaminer og deres derivater; salter derav:
- -   o-, m-, p-fenylendiamin, diaminotoluener og deres derivater; salter derav:
.5110
- - -   o-, m-, p-fenylendiamin, diaminotoluener og salter derav
0 kg
.5190
- - -   ellers
0 kg
.5900
- -   andre
0 kg

29.22

Aminoforbindelser med oksygenfunksjon.

 
-   aminoalkoholer med innhold av bare en type oksygen­funksjon, deres etere og estere; salter derav:
.1100
- -   monoetanolamin og dets salter
0 kg
.1200
- -   dietanolamin og dets salter
0 kg
.1400
- -   dekstropropoksyfen (INN) og dets salter
0 kg
.1500
- -   trietanolamin
0 kg
.1600
- -  

dietanolammoniumperfluoroktansulfonat

0 kg
.1700
- -  

metyldietanolamin og etyldietanolamin

0 kg
.1800
- -  

2-(N,N-diisopropylamino)etanol

0 kg
- -   andre:
.1901
- - -   di­etyl­amino­etanol og N,N-di­iso­propyl-ß-­amino­etanol
0 kg
.1909
- - -   ellers
0 kg
-   aminonaftoler og andre aminofenoler med innhold av bare en type oksygenfunksjon, deres etere og estere; salter derav:
.2100
- -   aminohydroksynaftalensulfonsyrer og deres salter .
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
-   aminoaldehyder, aminoketoner og aminokinoner, med innhold av bare en type oksygenfunksjon; salter derav:
.3100
- -   amfepramon (INN), metadon (INN) og normetadon (INN); salter derav
0 kg
.3900
- -   ellers
0 kg
-   aminosyrer med innhold av bare en type oksygenfunksjon, og deres estere; salter derav:
.4100
- -   lysin og dets estere; salter derav
0 kg
- -   glutaminsyre og dens salter:
.4210
- - -   glutaminsur natrium (mononatriumglutaminat)
0 kg
.4290
- - -   ellers
0 kg
.4300
- -   antranilsyre og dens salter
0 kg
.4400
- -   tilidin (INN) og dets salter
0 kg
.4908
- -   andre
0 kg
.5000
-   aminoalkoholfenoler, aminosyrefenoler og andre aminoforbindelser med oksygenfunksjon
0 kg

29.23

Kvaternære ammoniumsalter og ammonium­hydroksider; lecitiner og andre fosfo­amino­lipider, også ikke kjemisk definerte.

 
.1000
-   cholin og dets salter
0 kg
.2000
-   lecitiner og andre fosfoaminolipider
0 kg
.3000
-  

tetraetylammoniumperfluoroktansulfonat

0 kg
.4000
-  

didecylmetylammoniumperfluoroktansulfonat

0 kg
.9000
-   andre
0 kg

29.24

Forbindelser med karboksyamidfunksjon; for­bindelser av karbonsyre (kullsyre) med amid­funksjon.

 
-   asykliske amider (herunder asykliske karbamater) og deres derivater; salter derav:
.1100
- -   meprobamat (INN)
0 kg
.1200
- -  
fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) og fosfamidon (ISO)
0 kg
- -   ellers:
.1901
- - -   formamid
0 kg
.1909
- - -   andre
0 kg
-   sykliske amider (herunder sykliske karbamater) og deres derivater; salter derav:
.2100
- -   ureiner og deres derivater; salter derav
0 kg
.2300
- -   2-acetamidobenzosyre (n-acetyl antranilsyre) og dens salter
0 kg
.2400
- -   etinamat (INN)
0 kg
.2500
- -  

alaklor (ISO)

0 kg
.2900
- -   andre
0 kg

29.25

Forbindelser med karboksyimidfunksjon (herunder sakkarin og dets salter) og forbindelser med imin­funksjon.

 
-   imider og deres derivater;salter derav:
.1100
- -   sakkarin og dets salter
0 kg
.1200
- -   glutetimid (INN)
0 kg
.1909
- -   andre
0 kg
-   iminer og deres derivater; salter derav:
.2100
- -  
klordimeform (ISO)
0 kg
.2900
- -  
andre
0 kg

29.26

Forbindelser med nitrilfunksjon.

 
.1000
-   akrylnitril
0 kg
.2000
-   1-cyanoguanidin (dicyandiamid)
0 kg
.3000
-   fenproporex (INN) og dets salter; metadon (INN)-mellomprodukt (4-cyano-2-dimetylamino-4,4-difenyl­butan)
0 kg
.4000
-  

alfa-fenylacetoacetonitril

0 kg
.9000
-   andre
0 kg

29.27

 

 
.0000
 

Diazo-, azo- eller azoksyforbindelser.

0 kg

29.28

 

 
.0000
 

Organiske derivater av hydrazin eller hydroksylamin.

0 kg

29.29

Forbindelser med annen nitrogenfunksjon.

 
.1000
-   isocyanater
0 kg
.9000
-   andre
0 kg


X. UORGANISK-ORGANISKE FORBINDELSER, HETEROSYKLISKE FORBINDELSER, NUKLEINSYRER OG DERES SALTER SAMT SULFONAMIDE

29.30

Organiske svovelforbindelser.

 
.2000
-   tiokarbamater og ditiokarbamater
0 kg
.3000
-   tiuram mono-, di- eller tetrasulfider
0 kg
.4000
-   metionin
0 kg
.6000
-  

2-(N,N-dietylamino)etantiol

0 kg
.7000
-  

bis(2-hydroxyetyl)sulfid (tiodiglykol (INN))

0 kg
.8000
-  

aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) og metamidofos (ISO)

0 kg
-  

andre:

.9001
- -  

4-(metyltio)benzaldehyd og 4-(metyltio)fenyleddiksyre

0 kg
.9009
- -   andre
0 kg

29.31

Andre uorganisk-organiske forbindelser.

 
.1000
-  
tetrametylbly og tetraetylbly
0 kg
.2000
-  
tributyltinforbindelser
0 kg
-  

andre organiske fosforderivater:

.3100
- -  

dimetylmetylfosfonat

0 kg
.3200
- -  

dimetylpropylfosfonat

0 kg
.3300
- -  

dietyletylfosfonat

0 kg
.3400
- -  

natrium-3-(trihydroksisilyl)propylmetylfosfonat

0 kg
.3500
- -  

2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan-2,4,6-trioxid

0 kg
.3600
- -  
(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioksafosfinan-5-yl)metyl-metyl-metylfosfonat
0 kg
.3700
- -  

bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioksafosfinan-5-yl)metyl]-metylfosfonat

0 kg
.3800
- -  

salter av metylfosfonsyre og (aminoiminometyl)urea (1:1)

0 kg
.3900
- -  

ellers

0 kg
.9000
-  
andre
0 kg

29.32

Heterosykliske forbindelser med bare oksygen som heteroatom(er).

 
-   forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert furanring (også hydrogenert):
.1100
- -   tetrahydrofuran
0 kg
.1200
- -   2-furaldehyd (furfuraldehyd)
0 kg
- -   furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol:
.1310
- - -   furfurylalkohol
0 kg
.1320
- - -   tetrahydrofurfurylalkohol
0 kg
.1400
- -  

sukralose

0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   laktoner:
.2001
- -   gammabutyrolakton (GBL)
0 kg
.2009
- -   andre
0 kg
-   andre:
.9100
- -   isosafrol
0 kg
.9200
- -   1-(1,3-benzodioksol-5-yl)propan-2-on
0 kg
.9300
- -   piperonal
0 kg
.9400
- -   safrol
0 kg
.9500
- -   tetrahydrocannabinol (samtlige isomerer)
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

29.33

Heterosykliske forbindelser med bare nitrogen som heteroatom(er).

 
-  

forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert pyrazolring (også hydrogenert):

.1100
- -   fenazon (antipyrin) og dets derivater
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-  

forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert imidazolring (også hydrogenert):

.2100
- -   hydantoin og dets derivater
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
-  

forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert pyridinring (også hydrogenert):

- -  

pyridin og dets salter:

.3110
- - -   pyridin
0 kg
.3120
- - -   salter av pyridin
0 kg
.3200
- -   piperidin og dets salter
0 kg
.3300
- -  

alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN), difenoksin (INN), difenoksylat (INN), dipipanon (INN), fencyklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) mellomprodukt A, pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) og trimeperidin (INN); salter derav

0 kg
- -  

andre:

.3902
- - -  

3-quinuclidinol og 3-quinuclidon

0 kg
.3908
- - -   ellers
0 kg
-  

forbindelser som i strukturen inneholder et kinolin- eller isokinolinringsystem (også hydrogenert), ikke videre kondensert:

.4100
- -   levorfanol (INN) og dets salter
0 kg
.4900
- -   ellers
0 kg
-  

forbindelser som i strukturen inneholder en pyrimidinring (også hydrogenerte) eller piperazinring:

.5200
- -   malonylurea (barbitursyre) og dens salter
0 kg
.5300
- -   allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), fenobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), sec-butabarbital (INN), secobarbital (INN) og vinylbital (INN); salter derav
0 kg
.5400
- -   andre derivater av malonylurea (barbitursyre); salter derav
0 kg
.5500
- -   loprazolam (INN), mecloqualon (INN), metaqualon (INN), zipeprol (INN); salter derav
0 kg
.5909
- -   andre
0 kg
-  

forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert triazinring (også hydrogenert):

.6100
- -   melamin
0 kg
- -  

andre:

.6901
- - -  

metenamin (heksamin)

0 kg
.6909
- - -  

ellers

0 kg
-  

laktamer:

.7100
- -   6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam)
0 kg
.7200
- -   clobazam (INN), metyprylon (INN)
0 kg
.7909
- -   andre laktamer
0 kg
-   andre:
.9100
- -   alprazolam (INN), camazepam (INN), clonazepam (INN), clorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etylloflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), klordiazepoksid (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) og triazolam (INN); salter derav
0 kg
.9200
- -  

azinfosmetyl (ISO)

0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

29.34

Nukleinsyrer og deres salter, også ikke kjemisk definerte; andre heterosykliske forbindelser.

 
.1000
-   forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert tiazolring (også hydrogenert)
0 kg
.2000
-   forbindelser som i strukturen inneholder et benzo­tiazol­ringsystem (også hydrogenert), ikke videre kondensert
0 kg
.3000
-   forbindelser som i strukturen inneholder et feno­tiazin­ringsystem (også hydrogenert), ikke videre kondensert
0 kg
-   andre:
.9100
- -   aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dekstromoramid (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN), hal­oxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN) og sufentanil (INN); salter derav
0 kg
- -   ellers:
.9901
- - -   isatogensyre anhydrid
0 kg
.9909
- - -   ellers
0 kg

29.35

Sulfonamider.

 
.1000
-  

N-metylperfluoroktansulfonamid

0 kg
.2000
-  

N-etylperfluoroktansulfonamid

0 kg
.3000
-  

N-etyl-N-(2-hydroxietyl)perfluoroktansulfonamid

0 kg
.4000
-  

N-(2-hydroxietyl)-N-metylperfluoroktansulfonamid

0 kg
.5000
-  

andre perfluoroktansulfonamider

0 kg
.9000
-  

andre

0 kg


XI. PROVITAMINER, VITAMINER OG HORMONER

29.36

Provitaminer og vitaminer, naturlige eller syntetisk reproduserte (herunder naturlige konsentrater), derivater derav som hovedsakelig brukes som vitaminer, samt innbyrdes blandinger av nevnte stoffer; oppløsninger av disse produkter, uansett oppløsningsmiddel.

 
-   vitaminer og deres derivater, ublandede:
.2100
- -   A-vitaminer og deres derivater
0 kg
.2200
- -   vitamin B1 og dets derivater
0 kg
.2300
- -   vitamin B2 og dets derivater
0 kg
.2400
- -   D- eller DL-Pantotensyre (vitamin B3 eller vitamin B5) og deres derivater
0 kg
.2500
- -   vitamin B6 og dets derivater
0 kg
.2600
- -   vitamin B12 og dets derivater
0 kg
.2700
- -   vitamin C og dets derivater
0 kg
.2800
- -   vitamin E og dets derivater
0 kg
.2900
- -   andre vitaminer og deres derivater
0 kg
.9000
-   andre, herunder naturlige konsentrater
0 kg

29.37

Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner og leukotriener, naturlige eller syntetisk reproduserte; derivater og strukturelle analoger derav, herunder polypeptider med modifisert kjedestruktur, som hovedsakelig brukes som hormoner.

 
-   polypeptidhormoner, proteinhormoner og glyko­protein­hormoner, deres derivater og strukturelle analoger:
.1100
- -  

somatotropin, dets derivater og strukturelle analoger

0 kg
.1200
- -   insulin og dets salter
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   steroide hormoner, deres derivater og strukturelle analoger:
.2100
- -   kortison, hydrokortison, prednison (dehydrokortison) og prednisolon (dehydrohydrokortison)
0 kg
.2200
- -   halogenerte derivater av kortikosteroidale hormoner
0 kg
.2300
- -   østrogen og progestogener
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
.5000
-  

prostaglandiner, tromboxaner og leukotriener; deres derivater og strukturelle analoger

0 kg
.9000
-   andre
0 kg


XII. GLYKOSIDER OG ALKALOIDER, NATURLIGE ELLER SYNTETISK REPRODUSERTE, SAMT DERES SALTER, ETERE, ESTERE OG ANDRE DERIVATER

29.38

Glykosider, naturlige eller syntetisk reproduserte og deres salter, etere, estere og andre derivater.

 
.1000
-   rutosid (rutin) og dets derivater
0 kg
-   andre:
kg
.9010
- -   saponiner og derivater derav
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

29.39

Alkaloider, naturlige eller syntetisk reproduserte og deres salter, etere, estere og andre derivater.

 
-   alkaloider av opium og deres derivater; salter derav:
.1100
- -   konsentrat av valmuehalm ("poppy straw"); buprenorfin (INN), dihydrokodein (INN), etylmorfin, etorfin (INN), folkodin (INN), heroin, hydrokodon (INN), hydromorfon (INN), kodein, morfin, niko­morfin (INN), oksykodon (INN), oksymorfon (INN), tebakon (INN) og tebain; salter derav
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
.2000
-   alkaloider av cinchona og deres derivater; salter derav
0 kg
.3000
-   koffein og dens salter
0 kg
-   efedriner og deres salter:
.4100
- -   efedrin og dets salter
0 kg
.4200
- -   pseudoefedrin (INN) og dets salter
0 kg
.4300
- -   katin (INN) og dets salter
0 kg
.4400
- -  
norefedrin og dets salter
0 kg
.4900
- -   andre
0 kg
-   teofyllin og aminofyllin (teofyllinetylen-diamin) og deres derivater; salter derav:
.5100
- -   fenetyllin (INN) og dens salter
0 kg
.5900
- -   andre
0 kg
-   alkaloider av rugmeldrøye og deres derivater; salter derav:
.6100
- -   ergometrin (INN) og dens salter
0 kg
.6200
- -   ergotamin (INN) og dens salter
0 kg
.6300
- -   lysergsyre og dens salter
0 kg
.6900
- -   ellers
0 kg
-  

andre, av vegetabilsk opprinnelse:

.7100
- -   kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetaminracemat; salter, estere og andre derivater derav
0 kg
.7900
- -   ellers
0 kg
.8000
-  

ellers

0 kg


XIII. ANDRE ORGANISKE FORBINDELSER

29.40

 

 
.0000
  Sukkerarter, kjemisk rene, unntatt sakkarose, laktose, maltose, glukose og fruktose; sukkeretere, sukkeracetaler, sukkerestere og deres salter, unntatt produkter som hører under posisjon 29.37, 29.38 eller 29.39.
0 kg

29.41

Antibiotika.

 
.1000
-   penicilliner og deres derivater med peni­cillin­syre­struktur; salter derav
0 kg
.2000
-   streptomyciner og deres derivater; salter derav
0 kg
.3000
-   tetrasykliner og deres derivater; salter derav
0 kg
.4000
-   kloramfenikol og dens derivater; salter derav
0 kg
.5000
-   erythromycin og dens derivater; salter derav
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

29.42

 

 
.0000
 

Andre organiske forbindelser.

0 kg