A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   2 8Uorganiske kjemikalier; organiske eller uorganiske forbindelser av edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive stoffer eller av isotoper


Noter

1. Når ikke annet fremgår av teksten, omfatter posisjonene i dette kapittel bare:
  a. isolerte, kjemiske grunnstoffer og isolerte, kjemisk defi­nerte for­bind­elser, også med innhold av forurensninger;
  b. produkter nevnt under punkt a. ovenfor oppløst i vann;
  c. produkter nevnt under punkt a. ovenfor i andre opp­løsnings­midler enn vann, når det utelukkende av sikker­hets­messige eller transport­tek­niske grunner er vanlig og nød­vendig å opp­bevare disse produkter i oppløst tilstand, og for­ut­satt at opp­løsningsmidlet ikke gjør pro­duktet mer egnet til spesi­ell bruk enn til alminnelig bruk;
  d. produkter nevnt under punkt a., b. eller c. ovenfor, tilsatt en sta­bi­li­sator (eller som inneholder et middel som forhindrer sammen­klumping) av hensyn til konservering eller transport;
  e. produkter nevnt under punkt a., b., c. eller d. ovenfor, tilsatt et støv­hindrende middel eller et fargestoff for å lette identi­fika­sjonen eller avsikkerhetsmessige grunner, forutsatt at tilset­ningen ikke gjør produktet mer egnet til spesiell bruk enn til alminnelig bruk.
2. Foruten ditionitter og sulfoksylater stabilisert med organiske stoffer (posisjon 28.31), karbonater og peroksokarbonater av uorganiske baser (posi­sjon 28.36), cyanider, oksidcyanider og komplekse cyanider av uor­ganiske baser (posisjon 28.37), ful­minater, cyanater og tiocyanater av uorganiske baser (posisjon 28.42), organiske produkter som omfattes av posi­sjonene 28.43 til 28.46 samt 28.52 og karbider (posisjon 28.49), skal bare følg­ende karbonforbindelser klassifiseres i dette kapittel:
  a. karbonoksider, hydrogencyanid, fulminsyre, isocyansyre, tiocyansyre og andre enkle eller komplekse cyansyrer (posisjon 28.11);
  b. karbonoksidhalogenider (posisjon 28.12);
  c. karbondisulfid (posisjon 28.13);
  d. tiokarbonater, selenkarbonater, tellurkarbonater, selen­cyanater, tel­lur­cyanater, tetratiocyanatodiammin­kromater (reineckater) og andre kom­plekse cyanater av uorganiske baser (posisjon 28.42);
  e. hydrogenperoksid i fast form i forbindelse med urea (posisjon 28.47), karbonoksidsulfid, karbon­tio­halogenider, cyan og cyan­halogenider samt cyan­amid og dets metall­deri­vater (posisjon 28.53) unntatt kalsium­cy­anamid, også ren (kapittel 31).
3. Med forbehold av bestemmelsene i note 1 til avsnitt VI, om­fatter dette kapittel ikke:
  a. natriumklorid og magnesiumoksid, også rene, samt andre pro­dukter som hører under avsnitt V;
  b. uorganisk-organiske forbindelser, unntatt de som er nevnt under note 2 oven­for;
  c. produkter nevnt under note 2, 3, 4 eller 5 til kapittel 31;
  d. uorganiske produkter av det slag som brukes som lumino­forer og hører under posi­sjon 32.06; fritte og annet glass, i form av pulver, granulater eller flak og som hører under posisjon 32.07;
  e. kunstig grafitt (posisjon 38.01); brannslokningsmidler i form av lad­ninger til brannslokningsapparater, brann­sloknings­granater og -bomber (posisjon 38.13); blekk­fjernemidler i pakninger for detaljsalg (posi­sjon 38.24); kun­stig fremstilte krystaller (unntatt optiske elemen­ter) av alkali- eller jord­alkalimetallenes halogenider, som veier minst 2,5 gram pr.stk. (posi­sjon 38.24);
  f. edle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte), støv og pulver av slike steiner (posisjonene 71.02 - 71.05), samt edle me­taller og leg­er­inger av edle metaller som hører under kapittel 71;
  g. metaller, også rene, metallegeringer eller cermeter, herunder sintrede metallkarbider (metallkarbider sintret med et metall), som hører under av­snitt XV;
  h. optiske elementer av f.eks. alkali- eller jordalkali­metallenes ha­lo­genider (posisjon 90.01).
4. Kjemisk definerte, komplekse syrer av en ikke-metallsyre i under­kapittel II og en metallsyre i underkapittel IV, skal klassifiseres under posisjon 28.11.
5. Posisjonene 28.26 - 28.42 omfatter bare salter, herunder per­oksy­salter, av me­tal­ler eller ammonium.
      Når ikke annet fremgår av teksten i de enkelte posisjoner, skal dob­belt­salter og komplekse salter klassifiseres under posisjon 28.42.
6. Posisjon 28.44 omfatter bare:
  a. technitium (atomnummer 43), promethium (atomnummer 61), polonium (atom­num­mer 84) og alle grunnstoffer med atom­nummer høyere enn 84;
  b. naturlige eller kunstige, radioaktive isotoper (herunder isotoper av edle metaller eller av uedle metaller som hører under av­snittene XIV og XV), også innbyrdes blandede;
  c. uorganiske eller organiske forbindelser av slike grunn­stoffer eller iso­toper, også om de ikke er kjemisk definerte og selv om de er inn­byrdes blandede;
  d. legeringer, dispersjoner (herunder cermeter), keramiske produkter og bland­inger som inneholder disse grunn­stoffer eller isotoper eller uor­gan­iske eller organiske forbindelser av disse, når den spesi­fikke radio­akti­vi­tet overstiger 74 Bq pr. gram (0,002 mikrocurie pr. gram);
  e. brukte (bestrålte) brenselelementer fra kjernereaktorer;
  f. radioaktive restprodukter, også om de er brukbare;
      Med betegnelsen “isotoper” i denne note og i teksten til posisjonene 28.44 og 28.45 forstås :
   - isolerte nuklider, unntatt de som forekommer i mono­iso­topisk tilstand i naturen;
   - blandinger av isotoper av ett og samme grunnstoff, anriket på en eller flere av disse isotoper, det vil si grunnstoffer hvor den naturlige sammensetning av isotoper er forandret kunstig.
7. Posisjon 28.53 omfatter kobberfosfid (fosforkobber) som inne­holder mer enn 15 vektprosent fosfor.
8. Kjemiske grunnstoffer (f.eks. silisium og selen) dopet for elek­tronisk bruk skal klassifiseres i dette kapittel, forutsatt at de fore­ligger ube­ar­beidd i den form de har fått ved trekking eller i form av sylindere eller staver. Når de er tilskåret i skiver eller liknende, hører de under posisjon 38.18.
 
Varenummernote.
1. Med uttrykket "kjemisk definerte" i varenummer 28.52.1000 forstås alle organiske eller uorganiske forbindelser av kvikk­sølv som oppfyller kravene i notene 1.a til 1.e til kapittel 28 eller i notene 1.a til 1.h til kapittel 29.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler


I. KJEMISKE GRUNNSTOFFER

28.01

Fluor, klor, brom og jod.

 
.1000
-   klor
0 kg
.2000
-   jod
0 kg
.3000
-   fluor; brom
0 kg

28.02

 

 
.0000
 

Svovel, sublimert eller utfelt; kolloidalt svovel.

0 kg

28.03

 

 
.0000
 

Karbon ("Carbon black" og andre former av karbon som ikke er nevnt eller innbefattet annet sted).

0 kg

28.04

Hydrogen, edelgasser og andre ikke-metaller.

 
.1000
-   hydrogen
0 kg,m³
-   edelgasser:
.2100
- -   argon
0 kg,m³
.2900
- -   andre
0 kg,m³
.3000
-   nitrogen
0 kg,m³
.4000
-   oksygen
0 kg,m³
.5000
-   bor; tellur
0 kg
-   silisium:
.6100
- -   med innhold av minst 99,99 vektprosent silisium
0 kg
.6900
- -   annet
0 kg
.7000
-   fosfor
0 kg
.8000
-   arsen
0 kg
.9000
-   selen
0 kg

28.05

Alkalimetaller eller jordalkali­metaller; sjeldne jord­metaller, scandium og yttrium, også blandede eller legerte inn­byrdes; kvikk­sølv.

 
-   alkalimetaller eller jordalkalimetaller:
.1100
- -   natrium
0 kg
.1200
- -   kalsium
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.3000
-   sjeldne jordmetaller, scandium og yttrium, også blandede eller legerte innbyrdes
0 kg
.4000
-   kvikksølv
0 kg


II. UORGANISKE SYRER OG UORGANISKE OKSYGEN-FORBINDELSER AV IKKE-METALLER

28.06

Hydrogenklorid (saltsyre); klorosvovelsyre.

 
.1000
-   hydrogenklorid (saltsyre)
0 kg
.2000
-   klorosvovelsyre
0 kg

28.07

 

 
.0000
 

Svovelsyre; oleum.

0 kg

28.08

Salpetersyre; nitrersyrer.

 
.0001
-  

salpetersyre med innhold av mer enn 3 vektprosent salpetersyre

0 kg
.0009
-  

ellers

0 kg

28.09

Difosforpentoksid; fosforsyre; polyfosforsyrer, også ikke kjemisk definerte.

 
.1000
-   difosforpentoksid
0 kg
.2000
-   fosforsyre og polyfosforsyrer
0 kg

28.10

 

 
.0000
 

Boroksider; borsyrer.

0 kg

28.11

Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oksygen­forbindelser av ikke-metaller.

 
-   andre uorganiske syrer :
.1100
- -   hydrogenfluorid (flussyre)
0 kg
.1200
- -  

hydrogencyanid (blåsyre)

0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   andre uorganiske oksygenforbindelser av ikke- metaller:
.2100
- -   karbondioksid
0 kg
.2200
- -   silisiumdioksid
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg


III. HALOGEN- ELLER SVOVELFORBINDELSER AV IKKE-METALLER

28.12

Halogenider og oksid­halo­genider av ikke-metaller.

 
-   klorider og oksidklorider:
.1100
- -  

karbonyl­diklorid (fosgen)

0 kg
.1200
- -  

fosforoksidklorid

0 kg
.1300
- -  

fosfortriklorid

0 kg
.1400
- -  

fosforpentaklorid

0 kg
.1500
- -  

svovelmonoklorid

0 kg
.1600
- -  

svoveldiklorid

0 kg
.1700
- -  

tionylklorid

0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
-   andre :
.9001
- -  
svovelheksafluorid (SF6)
0 kg
.9009
- -  
ellers
0 kg

28.13

Sulfider av ikke-metaller; kom­mersiell fosfor­trisulfid.

 
.1000
-   karbondisulfid
0 kg
.9000
-   andre
0 kg


IV. UORGANISKE BASER OG OKSIDER, HYDROKSIDER OG PEROKSIDER AV METALLER

28.14

Ammoniakk, vannfri eller i vandig oppløsning.

 
.1000
-   vannfri ammoniakk
0 kg
.2000
-   ammoniakk i vandig oppløsning
0 kg

28.15

Natriumhydroksid (kaustisk soda); kaliumhydroksid (kaustisk kali); natrium- og kaliumperoksid.

 
-   natriumhydroksid (kaustisk soda):
.1100
- -   i fast form
0 kg
.1200
- -   oppløst i vann (natronlut)
0 kg
.2000
-   kaliumhydroksid (kaustisk kali)
0 kg
.3000
-   natrium- og kaliumperoksid
0 kg

28.16

Hydroksid og peroksid av magnesium; oksider, hydroksider og peroksider av strontium eller barium.

 
.1000
-   hydroksid og peroksid av magnesium
0 kg
.4000
-   oksid, hydroksid og peroksid av strontium eller barium
0 kg

28.17

Sinkoksid; sinkperoksid.

 
.0010
-   sinkoksid
0 kg
.0020
-   sinkperoksid
0 kg

28.18

Kunstig korund, også ikke kjemisk definert; aluminium­oksid; aluminium­hydroksid.

 
.1000
-   kunstig korund, også ikke kjemisk definert
0 kg
.2000
-   aluminiumoksid, unntatt kunstig korund
0 kg
.3000
-   aluminiumhydroksid
0 kg

28.19

Kromoksider og kromhydroksider.

 
.1000
-   kromtrioksid
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

28.20

Manganoksider.

 
.1000
-   mangandioksid
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

28.21

Jernoksider og jernhydroksider; jord­farger som inne­holder minst 70 vekt­prosent bundet jern beregnet som Fe2O3.

 
.1000
-   jernoksider og jernhydroksider
0 kg
.2000
-   jordfarger
0 kg

28.22

 

 
.0000
  Koboltoksider og kobolthydroksider; kommersielle koboltoksider
0 kg

28.23

 

 
.0000
 

Titanoksider.

0 kg

28.24

Blyoksider; blymønje og oransjemønje.

 
.1000
-   blymonoksid (litharge, massicot, blyglette)
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

28.25

Hydrazin og hydroksylamin samt deres uorganiske salter; andre uorganiske baser; andre metalloksider, metallhydroksider og metallperoksider.

 
.1000
-   hydrazin og hydroksylamin samt deres uorganiske salter
0 kg
.2000
-   litiumoksid og litiumhydroksid
0 kg
.3000
-   vanadiumoksider og vanadiumhydroksider
0 kg
.4000
-   nikkeloksider og nikkelhydroksider
0 kg
.5000
-   kobberoksider og kobberhydroksider
0 kg
.6000
-   germaniumoksider og zirkoniumdioksid
0 kg
.7000
-   molybdenoksider og molybdenhydroksider
0 kg
.8000
-   antimonoksider
0 kg
.9000
-   andre
0 kg


V. SALTER OG PEROKSYSALTER AV UORGANISKE SYRER OG METALLER

28.26

Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorsalter.

 
-   fluorider:
.1200
- -   av aluminium
0 kg
- -   andre:
.1901
- - -   kaliumfluorid
0 kg
.1909
- - -   ellers
0 kg
.3000
-   natriumheksafluoroaluminat (syntetisk kryolitt)
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

28.27

Klorider, oksidklorider og hydroksidklorider; bromider og oksidbromider; jodider og oksidjodider.

 
.1000
-   ammoniumklorid (salmiakk)
0 kg
.2000
-   kalsiumklorid
0 kg
-   andre klorider:
.3100
- -   av magnesium
0 kg
.3200
- -   av aluminium
0 kg
.3500
- -   av nikkel
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg
-   oksidklorider og hydroksidklorider:
.4100
- -   av kobber
0 kg
.4900
- -   andre
0 kg
-   bromider og oksidbromider:
.5100
- -   bromider av natrium eller kalium
0 kg
.5900
- -   andre
0 kg
.6000
-   jodider og oksidjodider
0 kg

28.28

Hypokloritter; kommersielt kalsiumhypokloritt; kloritter; hypobromitter.

 
.1000
-   kommersielt kalsiumhypokloritt og andre kalsiumhypokloritter
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

28.29

Klorater og perklorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater.

 
-   klorater:
- -  

av natrium:

.1101
- - -  

klorater av natrium, med innhold av mer enn 40 vektprosent natriumklorat

0 kg
.1102
- - -  

perklorater av natrium, med innhold av mer enn 40 vektprosent natriumperklorat

0 kg
.1109
- - -  

ellers

0 kg
- -  

andre:

.1901
- - -  

klorater av kalium, med innhold av mer enn 40 vektprosent kaliumklorat

0 kg
.1902
- - -  

perklorater av kalium, med innhold av mer enn 40 vektprosent kaliumperklorat

0 kg
.1909
- - -  

ellers

0 kg
.9000
-   andre
0 kg

28.30

Sulfider; polysulfider, også ikke kjemisk definerte.

 
.1000
-   natriumsulfider
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

28.31

Ditionitter og sulfoksylater.

 
.1000
-   av natrium
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

28.32

Sulfitter; tiosulfater.

 
.1000
-   natriumsulfitter
0 kg
.2000
-   andre sulfitter
0 kg
.3000
-   tiosulfater
0 kg

28.33

Sulfater; aluner; peroksosulfater (persulfater).

 
-   natriumsulfater:
.1100
- -   dinatriumsulfat
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   andre sulfater:
.2100
- -   av magnesium
0 kg
.2200
- -   av aluminium
0 kg
.2400
- -   av nikkel
0 kg
.2500
- -   av kobber
0 kg
.2700
- -   av barium
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
.3000
-   aluner
0 kg
.4000
-   peroksosulfater (persulfater)
0 kg

28.34

Nitritter; nitrater.

 
.1000
-   nitritter
0 kg
-  

nitrater:

.2100
- -   av kalium
0 kg
- -  

andre:

.2901
- - -  

av kalsium

0 kg
.2902
- - -  

magnesiumnitratheksahydrat

0 kg
.2908
- - -  

ellers

0 kg

28.35

Fosfinater (hypofosfitter), fosfonater (fosfitter) og fosfater; polyfosfater, også ikke kjemisk definerte.

 
.1000
-   fosfinater (hypofosfitter) og fosfonater (fosfitter)
0 kg
-   fosfater:
.2200
- -   av mono- eller dinatrium
0 kg
.2400
- -   av kalium
0 kg
.2500
- -   kalsiumhydrogenortofosfat (dikalsiumfosfat)
0 kg
.2600
- -   andre kalsiumfosfater
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
-   polyfosfater:
.3100
- -   natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat)
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg

28.36

Karbonater; peroksokarbonater (perkarbonater); kommersielt ammoniumkarbonat som inneholder ammoniumkarbamat.

 
.2000
-   dinatriumkarbonat (soda)
0 kg
.3000
-   natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)
0 kg
.4000
-   kaliumkarbonater
0 kg
.5000
-   kalsiumkarbonat
0 kg
.6000
-   bariumkarbonat
0 kg
-  

andre:

.9100
- -   litiumkarbonater
0 kg
.9200
- -   strontiumkarbonat
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

28.37

Cyanider, oksidcyanider og komplekse cyanider.

 
-   cyanider og oksidcyanider:
.1100
- -   av natrium
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.2000
-   komplekse cyanider
0 kg

28.38

Utgått. (jf HS2007, vareomfanget er overført til posisjonene 28.42 og 28.52)

 

28.39

Silikater; kommersielle alkalimetallsilikater.

 
-   av natrium:
.1100
- -   natriummetasilikater
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

28.40

Borater; peroksoborater (perborater).

 
-   dinatriumtetraborat (renset boraks):
.1100
- -   vannfri
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
.2000
-   andre borater
0 kg
.3000
-   peroksoborater (perborater)
0 kg

28.41

Salter av metalloksidsyrer eller metallperoksidsyrer.

 
.3000
-   natriumdikromat
0 kg
.5000
-   andre kromater og dikromater; peroksykromater
0 kg
-   manganitter, manganater og permanganater:
.6100
- -   kaliumpermanganat
0 kg
.6900
- -   ellers
0 kg
.7000
-   molybdater
0 kg
.8000
-   wolframater
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

28.42

Andre salter av uorganiske syrer eller peroksosyrer (herunder aluminiumsilikater, også ikke kjemisk definerte), unntatt azider.

 
.1000
-   doble eller komplekse silikater, herunder aluminium­silikater, også ikke kjemisk definerte
0 kg
.9000
-   andre
0 kg


VI. DIVERSE

28.43

Kolloidale, edle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser av edle metaller, også om de ikke er kjemisk definerte; amalgamer av edle metaller.

 
.1000
-   kolloidale, edle metaller
0 kg
-  

sølvforbindelser:

.2100
- -   sølvnitrat
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
.3000
-   gullforbindelser
0 kg
.9000
-  

andre forbindelser; amalgamer

0 kg

28.44

Radioaktive, kjemiske grunnstoffer og radioaktive isotoper (herunder spaltbare og fertile, kjemiske grunnstoffer og isotoper) samt deres forbindelser; blandinger og reststoffer som inneholder disse produkter.

 
.1000
-   naturlig uran og dets forbindelser; legeringer, dispersjoner (herunder cermeter), keramiske produkter samt blandinger som inneholder naturlig uran eller forbindelser av naturlig uran
0 kg
.2000
-   uran anriket på U 235 og dets forbindelser; plutonium og dets forbindelser; legeringer, dispersjoner (herunder cermeter), keramiske produkter samt blandinger som inneholder uran anriket på U 235, plutonium eller forbindelser av disse produkter
0 kg
.3000
-  

uran avsvekket på U 235 og dets forbindelser; thorium og dets forbindelser; legeringer, dispersjoner (herunder cermeter), keramiske produkter samt blandinger som inneholder uran avsvekket på U 235, thorium eller forbindelser av disse produkter

0 kg
.4000
-   radioaktive grunnstoffer og isotoper og forbindelser som ikke er nevnt under varenummer 28.44.1000, 28.44.2000 eller 28.44.3000; legeringer, dispersjoner (herunder cermeter), keramiske produkter samt blandinger som inneholder disse grunnstoffer, isotoper eller forbindelser; radioaktive reststoffer
0 kg
.5000
-   brukte (bestrålte) brenselelementer fra kjernereaktorer
0 kg

28.45

Isotoper som ikke hører under posisjon 28.44; uorganiske eller organiske forbindelser av slike isotoper, også om de ikke er kjemisk definerte.

 
.1000
-   tungtvann (deuteriumoksid)
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

28.46

Uorganiske eller organiske forbindelser av sjeldne jordmetaller, av yttrium eller av scandium eller av blandinger av disse metaller.

 
.1000
-   ceriumforbindelser
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

28.47

Hydrogenperoksid, også i fast form i forbindelse med urea.

 
.0001
-  

med innhold av mer enn 12 vektprosent hydrogenperoksid

0 kg
.0009
-  

ellers

0 kg

28.48

 Utgått (jf HS2017, vareomfanget er overført posisjon 28.53).

 

28.49

Karbider, også om de ikke er kjemisk definerte.

 
.1000
-   av kalsium
0 kg
.2000
-   av silisium
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

28.50

 
.0000
 
Hydrider, nitrider, azider, silisider og borider, også om de ikke er kjemisk definerte, unntatt forbindelser som også er karbider som hører under posisjon 28.49.
0 kg

28.51

Utgått. (jf HS2007, vareomfanget er i det vesentligste overført posisjon 28.53)

 

28.52

Uorganiske eller organiske forbindelser av kvikksølv, også kjemisk definerte, unntatt amalgamer.

 
.1000
-  
kjemisk definerte
0 kg
.9000
-  
andre
0 kg

28.53

Fosfider, unntatt ferrofosfor, også om de ikke er kjemisk definerte; andre uorganiske forbindelser (herunder destillert vann, avmineralisert vann og vann av liknende renhet); flytende luft (også om edelgassene er fjernet); komprimert luft; amalgamer, unntatt amalgamer av edle metaller.

 
.1000
-  

cyanogenklorid (klorcyan)

0 kg
.9000
-   ellers
0 kg