A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   2 5Salt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement


Noter

1. Når ikke annet fremgår av teksten i de enkelte posisjoner eller i note 4 til dette kapittel, omfatter dette kapittel bare pro­dukter i ubearbeidd stand, eller produkter som er vasket (også med kjemiske midler som fjer­ner ­­forurensninger uten å for­­andre varens struktur), knust, malt, pul­ver­isert, siktet, har­pet, kon­sentrert ved flotasjon, magnetisk sepa­ra­sjon eller annen mek­anisk eller fysisk behandling (unntatt krystalli­sasjon), men ikke produkter som er røstet, brent, tilberedt ved blanding eller be­arbeidd utover det som er nevnt i de enkelte posisjoner.
      Produktene i dette kapittel kan være tilsatt et støv­hindrende middel, for­ut­satt at slik tilsetning ikke gjør produktet mer egnet til spesielle formål enn til alminnelig bruk.
2. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. svovel, sublimert, utfelt eller kolloidalt (posisjon 28.02);
  b. jordfarger som inneholder minst 70 vektprosent bundet jern beregnet som Fe203 (posisjon 28.21);
  c. legemidler eller andre produkter som hører under kapittel 30;
  d. parfyme-, kosmetikk- eller toalettpreparater (kapittel 33);
  e. gatestein, kantstein eller heller (posisjon 68.01); stein til mo­sa­ikk­ar­beider eller liknende (posisjon 68.02); takstein eller kled­nings­stein til bygninger (posisjon 68.03);
  f. edle eller halvedle steiner (posisjon 71.02 eller 71.03);
  g. kunstige fremstilte krystaller av natriumklorid eller mag­nesium­oksid (unn­tatt optiske elementer), av vekt minst 2,5 gram pr. stk., som hører under posi­sjon 38.24; optiske ele­menter av natriumklorid eller magnesiumoksid (posi­sjon 90.01);
  h. biljardkritt (posisjon 95.04);
  ij. skrive- eller tegnekritt eller skredderkritt (posisjon 96.09).
3. Produkter som kan klassifiseres så vel under posisjon 25.17 som under andre posi­sjoner i dette kapittel, skal klassifiseres under posisjon 25.17.
4. Posisjon 25.30 omfatter blant annet: vermikulitt, perlitt og kloritter, ueks­pan­derte; jordfarger, også brente eller inn­byrdes blandede; natur­lige, glim­mer­holdige jernoksider; merskum (også i polerte stykker); rav; agglomerert mers­kum og agglo­merert rav i form av plater, staver, stenger eller liknende, men ikke be­arbeidd etter formingen; gagat (jett); natur­lig strontium­karbonat (strontianitt), også brent, unntatt strontium­oksid; brudd av keramiske materi­aler, murstein eller betong.
 
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

N 25.01

Salt (herunder bordsalt og denaturert salt) og rent natriumklorid, også i vandig oppløsning eller tilsatt midler for å hindre at det klumper seg og holder seg frittrennende; sjøvann.

 
.0001
-   vakuumsalt
0 kg
.0002
-   sjøsalt
0 kg
.0003
-   steinsalt
0 kg
.0009
-   ellers
0 kg

25.02

 

 
.0000
 

Urøstet svovelkis.

0 kg

25.03

 

 
.0000
 

Svovel, alle slags, unntatt sublimert, utfelt eller kolloidalt svovel.

0 kg

25.04

Naturlig grafitt.

 
.1000
-   i form av pulver eller flak
0 kg
.9000
-   annen
0 kg

25.05

Naturlig sand, alle slags, også farget, unntatt metallholdig sand som hører under kapittel 26.

 
.1000
-   kiselholdig sand og kvartssand
0 kg
-   annen:
.9001
- -   støperisand
0 kg
.9009
- -   annen naturlig sand
0 kg

25.06

Kvarts (unntatt naturlig sand); kvartsitt, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater.

 
-   kvarts:
.1001
- -   umalt
0 kg
.1002
- -   malt
0 kg
.2000
-  

kvartsitt

0 kg

25.07

 

 
.0000
 

Kaolin og annen kaolinholdig leire, også brent.

0 kg

25.08

Annen leire (unntatt ekspandert leire som hører under posisjon 68.06), andalusitt, cyanitt og sil­li­ma­nitt, også brent; mulitt; chamotte- eller dinas­jord.

 
.1000
-   bentonitt
0 kg
.3000
-   ildfast leire
0 kg
.4000
-   annen leire
0 kg
.5000
-   andalusitt, cyanitt og sillimanitt
0 kg
.6000
-   mulitt
0 kg
.7000
-   chamotte- eller dinasjord
0 kg

25.09

 

 
.0000
 

Kritt.

0 kg

25.10

Naturlige kalsiumfosfater, naturlige kalsium­aluminium­fosfater og fos­fat­holdig kritt.

 
.1000
-   umalte
0 kg
.2000
-   malte
0 kg

25.11

Naturlig bariumsulfat (tungspat, barytt), naturlig bariumkarbonat (witheritt), også brent, unntatt bariumoksid som hører under posisjon 28.16.

 
.1000
-   naturlig bariumsulfat (tungspat, barytt)
0 kg
.2000
-   naturlig bariumkarbonat (witheritt)
0 kg

25.12

 

 
.0000
 

Kiselholdig fossilmel (f.eks. kiselgur, trippel og diatoméjord) og liknende kiselholdige jordarter, også brente, med en tilsynelatende spesifikk vekt av 1 eller mindre.

0 kg

25.13

Pimpstein; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slipe­stoffer, også varme­behandlede.

 
.1000
-   pimpstein
0 kg
.2000
-   smergel, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slipestoffer
0 kg

25.14

 

 
.0000
 

Skifer, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater.

0 kg

25.15

Marmor, travertin, ecaussin og annen kalkholdig monument- eller bygningsstein med en tilsynelatende spesifikk vekt av minst 2,5 samt alabast, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater.

 
-   marmor og travertin:
.1100
- -   ubearbeidd eller grovt bearbeidd
0 kg
.1200
- -   bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater
0 kg
.2000
-   ecaussin og annen kalkholdig monument- eller bygningsstein; alabast
0 kg

25.16

Granitt, porfyr, basalt, sandstein og annen monument- eller bygningsstein, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater.

 
-   granitt:
.1100
- -   ubearbeidd eller grovt bearbeidd
0 kg
.1200
- -   bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater
0 kg
.2000
-   sandstein
0 kg
-   annen monument- eller bygningsstein:
.9001
- -   labrador (syenitt)
0 kg
.9009
- -   ellers
0 kg

25.17

Småstein, grus og knust stein av det slag som vanligvis brukes som tilslag i betong, til vegbygging, til jernbanebygging eller liknende, samt singel og flint, også varmebehandlet; makadam av slagg eller liknende industrielle avfallsprodukter, også med innhold av materialer som er nevnt i første del av denne posisjon; tjæremakadam; korn, splinter og pulver av steinarter som hører under posisjon 25.15 eller 25.16, også varmebehandlet.

 
.1000
-   småstein, grus og knust stein av det slag som vanligvis brukes som tilslag i betong, til vegbygging, til jernbanebygging eller liknende, samt singel og flint, også varmebehandlet
0 kg
.2000
-   makadam av slagg eller liknende industrielle avfallsprodukter, også med innhold av materialer som er nevnt under varenummer 25.17.1000
0 kg
.3000
-   tjæremakadam
0 kg
-   korn, splinter og pulver av steinarter som hører under posisjon 25.15 eller 25.16, også varmebehandlet:
.4100
- -   av marmor
0 kg
.4900
- -   andre
0 kg

25.18

Dolomitt, også brent eller sintret, her­under dolo­mitt som er grovt be­arbeidd eller bare opp­delt ved saging eller på annen måte i kvadrat­iske eller rekt­angu­lære blokker eller plater; stampe­masser av dolomitt­blandinger.

 
-   dolomitt, ikke brent eller sintret:
.1001
- -   umalt
0 kg
.1002
- -   malt
0 kg
.2000
-   brent eller sintret dolomitt
0 kg
.3000
-   stampemasser av dolomittblandinger
0 kg

25.19

Naturlig magnesiumkarbonat (mag­nesitt); sammen­smeltet mag­nesia; sintret mag­nesia, også med inn­hold av små mengder andre oksider til­satt før sintring; annen mag­nesium­oksid, også i ren til­stand.

 
.1000
-   naturlig magnesiumkarbonat (magnesitt)
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

25.20

Gipsstein; anhydritt; gips (som består av kalsinert gipsstein eller kalsiumsulfat), også farget eller med små tilsetninger for regulering av herdingen.

 
.1000
-   gipsstein; anhydritt
0 kg
.2000
-   gips
0 kg

25.21

 

 
.0000
  Kalkstein til bruk som flussmiddel; kalkstein og annen kalkholdig stein av det slag som vanligvis brukes til fremstilling av kalk eller sement.
0 kg

25.22

Kalk, ulesket eller lesket samt hydraulisk kalk, unntatt kalsiumoksid og kalsiumhydroksid som hører under posisjon 28.25.

 
.1000
-   ulesket kalk
0 kg
.2000
-   lesket kalk
0 kg
.3000
-   hydraulisk kalk
0 kg

25.23

Portlandsement, aluminatsement, slagg­sement, super­sulfat­sement og liknende hydrau­lisk sement, også farget eller i form av klinker.

 
.1000
-   sementklinker
0 kg
-   portlandsement:
.2100
- -   hvit sement, også kunstig farget
0 kg
.2900
- -   annen
0 kg
.3000
-   aluminatsement
0 kg
.9000
-   annen hydraulisk sement
0 kg

25.24

Asbest.

 
.1000
-  
krokydolitt
0 kg
.9000
-   annen
0 kg

25.25

Glimmer, herunder splittings; glimmeravfall.

 
.1000
-   ubearbeidd glimmer og glimmer kløyvd til plater, ark eller splittings
0 kg
.2000
-   glimmerpulver
0 kg
.3000
-   glimmeravfall
0 kg

25.26

Naturlig steatitt, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater; talkum.

 
.1000
-   ikke knust eller pulverisert
0 kg
.2000
-   knust eller pulverisert
0 kg

25.27

Utgått (jf. HS-2002, overført til posisjon 25.30)

 

25.28

 

 
.0000
 

Naturlige borater og konsentrater derav (også brente), unntatt borater utfelt av naturlige salt­opp­løsninger; naturlig bor­syre med inn­hold av høyst 85 vekt­prosent H3BO3, be­regnet av tørr­stoffet.

0 kg

25.29

Feltspat; leucitt; nefelin og nefelinsyenitt; flusspat.

 
.1000
-   feltspat
0 kg
-   flusspat:
.2100
- -   med innhold av høyst 97 vektprosent kalsiumfluorid
0 kg
.2200
- -   med innhold av mer enn 97 vektprosent kalsiumfluorid
0 kg
.3000
-   leucitt; nefelin og nefelinsyenitt
0 kg

25.30

Mineralske stoffer ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
.1000
-   vermikulitt, perlitt og kloritter, uekspanderte
0 kg
.2000
-   kieseritt, epsomitt (naturlige magnesiumsulfater)
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg