A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   5Produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. spiselige produkter (unntatt tarmer, blærer og mager av dyr, hele eller i stykker, samt blod av dyr, flytende eller tørket);
  b. huder og skinn (herunder pelsskinn), unntatt varer som hører under posi­sjon 05.05 og klipp og liknende avfall av rå huder og skinn som hører under posisjon 05.11 (ka­pittel 41 eller 43);
  c. animalske tekstilfibrer, unntatt tagl og avfall derav (avsnitt XI); eller
  d. ferdige bindler til fremstilling av børster (posi­sjon 96.03).
2. Ubearbeidd hår som hører under posisjon 05.01 kan være sortert etter leng­den, men ikke ordnet med rot­endene i samme retning.
3. Med “elfenbein” forstås i hele tolltariffen støt­tenner av elefant, flod­hest, hval­­ross, nar­hval og vill­svin, horn av nese­horn samt tenner av alle slags dyr.
4. Med “tagl” forstås i hele toll­tariffen hår fra man eller hale av hester, stor­fe eller andre dyr som hører til disse slekter. Posisjon 05.11 omfatter blant annet tagl og avfall derav, også i plater, med eller uten støttemateriale.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

05.01

 

 
.0000
  Menneskehår, ubearbeidd, også vasket eller av­fettet; av­fall av menneske­hår
0 kg

05.02

Bust av svin eller villsvin; grevling­hår og annet hår til børste­binder­arbeider; av­fall av slik bust eller hår.

 
.1000
-   bust av svin eller villsvin samt avfall derav
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

05.03

Utgått. (jf. HS2007, overført til posisjon 05.11)

 

05.04

 

 
N .0000
  Tarmer, blærer og mager av andre dyr enn fisk, hele eller i stykker, ferske, kjølte, fryste, saltede, i salt­lake, tørkede eller røykte
0 kg

05.05

Skinn og andre deler av fugler, med på­sittende fjær eller dun, fjær og deler av fjær (også med klipte kanter) samt dun, ubear­beidd eller bare renset, des­infisert eller kon­ser­vert; pulver og avfall av fjær eller av deler av fjær.

 
.1000
-   fjær til stopning; dun
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

05.06

Bein og hornkjegler, avfettet, syre­behandlet eller be­fridd for gelatin, ubear­beidd eller enkelt be­arbeidd, men ikke til­skåret; pulver og avfall av bein og horn­kjegler.

 
.1000
-   beinbrusk og bein behandlet med syre
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   til dyrefôr
2,57 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,31
EU,G+: 0
 
.9090
- -   andre
0 kg

05.07

Elfenbein, skilpaddeskall, hval­barder og barde­frynser, horn, gevirer, hover, klover, negler, klør og nebb, ubear­beidd eller enkelt be­arbeidd, men ikke til­skåret; pulver og av­fall derav.

 
.1000
-   elfenbein; avfall og pulver av elfenbein
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

05.08

 

 
.0000
  Koraller og liknende, ubearbeidd eller enkelt be­arbeidd; skall av bløt­dyr, kreps­dyr eller pigg­huder og rygg­skall av blekk­sprut, ubear­beidd eller enkelt be­arbeidd, men ikke til­skåret, pulver og av­fall derav
0 kg

05.09

Utgått. (jf. HS2007, overført til posisjon 05.11)

 

05.10

 

 
.0000
  Ambra, bevergjel, civet og mos­kus; spanske fluer; galle, også tørket; kjertler og andre ani­malske pro­dukter som brukes til frem­stilling av farma­søytiske prepa­rater, ferske, kjølte, fryste eller midler­tidig kon­ser­verte på annen måte
0 kg

05.11

Animalske produkter, ikke nevnt eller inn­befattet annet sted; døde dyr av de slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjen­lige til menneske­føde.

 
.1000
-   sæd av storfe
0 kg
-   andre:
- -   produkter av fisk eller kreps­dyr, bløt­dyr eller andre virvel­løse dyr som lever i vann; døde dyr av de slag som hører under kapittel 3:
- - -   til dyrefôr:
.9111
- - - -   industrifisk
3,53 GSP,SACU: 3,17 kg
 
G+: 2,47
AL,BA,CA,CO,CR,
EFTA,FO,GCC,GE,
HK,ME,PA,PE,PH,
RS,SG,UA: 0
 
.9112
- - - -   fiskehoder og avskjær, tørkede, også revne ("cuts")
3,53 GSP,SACU: 3,17 kg
 
G+: 2,47
AL,BA,CA,CO,CR,
EFTA,FO,GCC,GE,
HK,ME,PA,PE,PH,
RS,SG,UA: 0
 
.9113
- - - -   annet fiskeavfall
3,53 GSP,SACU: 3,17 kg
 
G+: 2,47
AL,BA,CA,CO,CR,
EFTA,FO,CGG,GE,
HK,ME,PA,PE,PH,
RS,SG,UA: 0
 
.9119
- - - -   ellers
3,53 GSP,SACU: 3,17 kg
 
G+: 2,47
AL,BA,CA,CO,CR,
EFTA,FO,GCC,GE,
HK,ME,PA,PE,PH,
RS,SG,UA: 0
 
- - -   annet (unntatt spiselige produkter) :
.9194
- - - -  

fiskeavfall

0 kg
.9199
- - - -   ellers (herunder befruktet rogn til klekking)
0 kg
- -   ellers:
- - -   blodpulver (utjenlig til menneskeføde):
.9911
- - - -   til dyrefôr
3,53 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
SACU: 3,17
EFTA: 2,29
EU,G+: 0
 
.9921
- - - -   annet
0 kg
- - -  

kjøtt og blod:

.9930
- - - -   til dyrefôr
3,53 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
SACU: 3,17
EU,G+: 0
 
N .9940
- - - -   annet
0 kg
.9950
- - -  
svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse
0 kg
- - -   andre:
.9980
- - - -   til dyrefôr
3,53 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
SACU: 3,17
EU,G+: 0
 
- - - -  

ellers:

.9996
- - - - -  

sæd, unntatt av storfe 

0 kg
.9997
- - - - -  

embryoer

0 kg
.9998
- - - - -   andre
0 kg