A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   8 6Lokomotiver, vogner og annet rullende materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; stasjonært materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikkreguleringsutstyr av alle slag


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. sviller av tre eller betong eller styreskinneseksjoner av betong for luft­putetog (posisjon 44.06 eller 68.10);
  b. skinnemateriell av jern eller stål som hører under posi­sjon 73.02;
  c. elektrisk signal-, sikkerhets- eller trafikk­regu­lerings­ut­styr som hører under posisjon 85.30.
2. Posisjon 86.07 omfatter blant annet:
  a. aksler, hjul, hjulsatser, hjulbandasjer, felger, nav og andre deler til hjul;
  b. rammer, understell, boggier og bisselboggier;
  c. akselkasser; bremseutstyr;
  d. vognbuffere; kroker og annet koplingsutstyr samt vognbelger;
  e. karosserier.
3. Med forbehold for bestemmelsene i note 1 omfatter posisjon 86.08 blant annet:
  a. sammensatte skinner, dreieskiver, stasjonsbuffere, laste­-profiler;
  b. semaforer, mekaniske signalskiver og mekanisk manøv­-rer­ingsutstyr for sig­naler, sporveksler eller plan­over­ganger samt annet mekanisk (her­under elektromekanisk) signal-, sikkerhets- eller trafikkreguleringsutstyr, også utstyrt for elektrisk belysning, til jernbaner, sporveger, veier, gater, elver, kanaler, parkeringsplasser, havne­anlegg eller flyplasser.
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

86.01

Lokomotiver drevet med kraft fra en ytre, elektrisk kraftkilde eller elektriske akkumulatorer.

 
.1000
-   drevet med kraft fra en ytre, elektrisk kraftkilde
0 kg,stk
.2000
-   drevet med kraft fra elektriske akkumulatorer
0 kg,stk

86.02

Andre lokomotiver; tendere.

 
.1000
-   dieselelektriske lokomotiver
0 kg,stk
.9000
-   ellers
0 kg,stk

86.03

Vogner med egen fremdriftsmotor for jernbaner eller sporveger, unntatt de som hører under posisjon 86.04.

 
.1000
-   drevet med kraft fra en ytre, elektrisk kraftkilde
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

86.04

 

 
.0000
  Vogner for ettersyn eller vedlikehold av jernbaner eller sporveger, med eller uten egen fremdriftsmotor (f.eks. verkstedvogner, kranvogner, vogner for stamping av ballast, sporrettere, testevogner og dresiner).
0 kg,stk

86.05

 

 
.0000
  Passasjervogner for jernbaner eller sporveger, uten egen fremdriftsmotor; bagasjevogner, postvogner og andre spesialvogner for jernbaner eller sporveger, uten egen fremdriftsmotor (unntatt de som hører under posisjon 86.04).
0 kg,stk

86.06

Godsvogner og lastevogner for jernbaner eller sporveger, uten egen fremdriftsmotor.

 
.1000
-   tankvogner og liknende
0 kg,stk
.3000
-   vogner med innretning for automatisk lossing, unn­tatt de som hører under vare­nummer 86.06.1000
0 kg,stk
-   andre:
.9100
- -   tildekkede og lukkede
0 kg,stk
.9200
- -   åpne, med faste sider med høyde over 60 cm
0 kg,stk
.9900
- -   ellers
0 kg,stk

86.07

Deler til lokomotiver eller annet rullende materiell for jernbaner eller sporveger.

 
-   boggier, bisselboggier, aksler og hjul samt deler dertil:
.1100
- -   drivboggier og bisselboggier
0 kg
.1200
- -   andre boggier og bisselboggier
0 kg
.1900
- -   ellers, herunder deler
0 kg
-   bremser og deler dertil:
.2100
- -   luftbremser og deler dertil
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
.3000
-   kroker og annet koplingsutstyr, vognbuffere samt deler dertil
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   til lokomotiver
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

86.08

 

 
.0000
  Stasjonært materiell for jernbaner eller sporveger; mekanisk (herunder elektro­mekanisk) signal-, sikkerhets- eller trafikk­reguleringsutstyr for jernbaner, sporveger, veier, gater, elver, kanaler, parkeringsplasser, havneanlegg eller flyplasser; deler til ovennevnte materiell og utstyr.
0 kg

86.09

Beholdere (containere) (her­under be­holdere for transport av flyt­ende varer) spesielt bestemt og utstyrt for tran­sport med ett eller flere slags transportmidler.

 
.0001
-   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.0009
-   ellers
0 kg,stk