A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   8 2Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall; deler detil av uedelt metall


Noter

1.Bortsett fra slipeskiver og slipesteiner med stativ, blåse­lamper, felt­esser, manikyr- eller pedikyrsett og varer som hører under posisjon 82.09, omfatter dette kapittel bare varer med knivblad, egg, arbeids­flate eller annen arbeid­ende del av:
 a.uedelt metall;
 b.metallkarbider eller cermeter;
 c.edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekon­stru­erte) på underlag av uedelt metall, metallkarbid eller cermet;
 d.slipestoff på underlag av uedelt metall, forutsatt at disse varer har skjære­tenner, -rifler, -riller eller liknende av uedelt metall, som be­holder sin funksjon etter at slipe­stoffet er pålagt.
2.Deler av uedelt metall til varer som hører under dette kapittel, skal klassifiseres under samme posisjon som de varer de er deler til, unntatt deler som er spesielt nevnt og verktøyholdere for håndverktøy (posisjon 84.66). Imid­lertid er deler til alminnelig bruk som definert i note 2 til avsnitt XV, i alle tilfeller unntatt fra dette kapittel.
     Skjærehoder, -blader og -plater for elektriske barber­maskiner eller elek­triske hårklippemaskiner skal klassifiseres under posisjon 85.10.
3.Sett som består av en eller flere kniver som hører under posisjon 82.11, samt minst like mange artikler som hører under posisjon 82.15, skal klassifiseres under posisjon 82.15.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

82.01

Håndverktøy og håndredskaper av følgende slag: spader, skuffer, rotøkser, hakker, skyfler, greip, høygafler, river og raker; økser og liknende hoggeredskaper; beskjæresakser, alle slags; ljåer, sigder, hekksakser, tømmerkiler og andre hånd­redskaper av de slag som brukes i jord-, hage- eller skogbruk.

 
.1000
-   spader og skuffer
0 kg,stk
.3000
-   rotøkser, hakker, skyfler, river og raker
0 kg,stk
.4000
-   økser og liknende hoggeredskaper
0 kg,stk
.5000
-   beskjæresakser til bruk for en hånd (herunder tranchersakser)
0 kg,stk
.6000
-   hekksakser, beskjæresakser og liknende sakser til bruk for to hender
0 kg,stk
.9000
-  

andre håndredskaper av de slag som brukes i jord-, hage- eller skogbruk

0 kg,stk

82.02

Håndsager; blad for alle slags sager (herunder spalte- og slissesagblad og sagblad uten tenner).

 
-   håndsager:
.1001
- -   for trebearbeiding
0 kg
.1009
- -   ellers
0 kg
-   båndsagblad:
.2001
- -   for trebearbeiding
0 kg
.2002
- -   for metallbearbeiding
0 kg
.2009
- -   ellers
0 kg
-   sirkelsagblad (herunder spalte- og slissesagblad):
- -   med arbeidende del av stål:
.3101
- - -   for trebearbeiding
0 kg
.3109
- - -   ellers
0 kg
.3900
- -   andre, herunder deler
0 kg
.4000
-   kjedesagblad
0 kg
-  

andre sagblad:

.9100
- -   rette sagblad for metallbearbeiding
0 kg
- -   ellers:
.9901
- - -   blad til håndsager for trebearbeiding
0 kg
.9909
- - -   ellers
0 kg

82.03

Filer, rasper, tenger (herunder av­biter­tenger), knipe­tenger, pinsetter, blikk­sakser, rør­kuttere, bolt­sakser, hull­tenger, hull­piper og liknende hånd­verktøy.

 
.1000
-   filer, rasper og liknende verktøy
0 kg
-   tenger (herunder avbitertenger), knipetenger, pinsetter og liknende verktøy:
.2001
- -   rørtenger
0 kg
.2002
- -   kombinasjonstenger
0 kg
.2003
- -   avbitertenger
0 kg
.2009
- -   ellers
0 kg
.3000
-   blikksakser og liknende verktøy
0 kg
.4000
-   rørkuttere, boltsakser, hulltenger, hullpiper og liknende verktøy
0 kg

82.04

Skiftenøkler og fastnøkler til bruk for hånd (herunder momentnøkler, men ikke gjengetappenøkler); utskiftbare piper for pipenøkler, også med håndtak.

 
-   skiftenøkler og fastnøkler til bruk for hånd:
.1100
- -   fastnøkler
0 kg
.1200
- -   skiftenøkler
0 kg
.2000
-   utskiftbare piper for pipenøkler, også med håndtak
0 kg

82.05

Håndverktøy eller håndredskaper (herunder glass-skjære­diamanter), ikke nevnt eller inn­befattet annet sted; blåse­lamper; skru­stikker, skru­tvinger og liknende, unntatt deler og tilbehør til verktøy­maskiner eller vann­skjære­maskiner; am­bolter; felt­esser; slipe­skiver og slipe­steiner med stativ, for hånd- eller fot­kraft.

 
.1000
-   bore- og gjengeverktøy
0 kg
.2000
-   hammere og slegger
0 kg
.3000
-   høvler, stemjern, huljern og liknende verktøy for trebearbeiding
0 kg
.4000
-   skrutrekkere
0 kg
-   annet håndverktøy eller andre håndredskaper (herunder glass-skjærediamanter):
.5100
- -   verktøy og redskaper til husholdningsbruk
0 kg
.5900
- -   ellers
0 kg
.6000
-   blåselamper
0 kg
.7000
-   skrustikker, skrutvinger og liknende
0 kg
-  
andre, herunder sett av varer fra to eller flere av de foregående varenummer i denne posisjonen:
.9001
- -   ambolter; feltesser; slipeskiver og slipesteiner med stativ, for hånd- eller fotkraft
0 kg
.9009
- -  
ellers
0 kg

82.06

 

 
.0000
  Verktøy og redskaper fra to eller flere av posisjonene 82.02 - 82.05, pakket i sett for detaljsalg.
0 kg

82.07

Utskiftbart verktøy for hånd­verktøy, også mekaniske, eller for verktøy­maskiner (f.eks. for pressing, preging, stansing, gjenging, boring, rømming, brotsjing, fresing, dreiing eller skrutrekking), herunder trekk­skiver eller pressdyser for metall, samt verktøy for berg- eller jordboring.

 
-   verktøy for berg- eller jordboring:
- -   med arbeidende del av cermeter:
.1301
- - -   borkroner
0 kg
.1309
- - -   ellers
0 kg
- -   andre, herunder deler:
.1901
- - -   diamantborkroner
0 kg
.1909
- - -   ellers
0 kg
.2000
-   trekkskiver eller pressdyser for metall
0 kg
.3000
-   verktøy for pressing, preging eller stansing
0 kg
.4000
-   gjengeverktøy
0 kg
-   verktøy for boring, unntatt bergboring:
.5001
- -   spiralbor
0 kg
.5009
- -   ellers
0 kg
.6000
-   verktøy for rømming og brotsjing
0 kg
.7000
-   freseverktøy
0 kg
-   dreieverktøy:
.8001
- -   med arbeidende del av cermeter
0 kg
.8009
- -   med arbeidende del av annet materiale
0 kg
-   annet utskiftbart verktøy:
.9001
- -   filer og rasper
0 kg
.9009
- -   ellers
0 kg

82.08

Kniver og knivblad for maskiner eller mekaniske redskaper.

 
.1000
-   for metallbearbeiding
0 kg
.2000
-   for trebearbeiding
0 kg
.3000
-   for kjøkkenmaskiner eller maskiner til bruk i næringsmiddelindustrien
0 kg
.4000
-   for jord-, hage- eller skogbruksmaskiner
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

82.09

 

 
.0000
  Umonterte plater, spisser, skjær og liknende for verktøy, av cermeter.
0 kg

82.10

 

 
.0000
  Hånddrevne, mekaniske redskaper av vekt høyst 10 kg, som brukes ved tilberedning eller servering av matvarer eller drikkevarer.
0 kg

82.11

Kniver som ikke hører under noen annen posisjon i dette kapittel, med skjærende egg, også sagtakket (herunder gartnerkniver), og blad dertil.

 
.1000
-   sett av forskjellige artikler
0 kg,stk
-   ellers:
.9100
- -   bordkniver med faste blad
0 kg,stk
- -   andre kniver med faste blad:
.9201
- - -   kjøkkenkniver
0 kg,stk
.9209
- - -   ellers
0 kg,stk
.9300
- -   andre kniver enn de med faste blad
0 kg,stk
.9400
- -   blad
0 kg
.9500
- -   skaft av uedelt metall
0 kg

82.12

Barberkniver, barberhøvler og barbermaskiner (ikke-elektriske) samt barberblad (herunder emner til barberblad i lengder).

 
.1000
-   barberkniver, barberhøvler og barbermaskiner (ikke-elektriske)
0 kg,stk
.2000
-   barberblad, herunder emner til barberblad i lengder
0 kg,stk
.9000
-   andre deler
0 kg

82.13

 

 
.0000
  Sakser, skreddersakser og liknende sakser som ikke hører under noen annen posisjon i dette kapittel, samt blad dertil.
0 kg

82.14

Andre skjære- og klippe­redskaper (f.eks. hår­klippere, kløyve-, hogge- og hakke­redskaper for slaktere eller til kjøkken­bruk, papir­kniver); artikler og sett for manikyr eller pedikyr (herunder negle­filer).

 
.1000
-   papirkniver, brevåpnere, raderkniver, blyantspissere og blad dertil
0 kg
.2000
-   artikler og sett for manikyr eller pedikyr (herunder neglefiler)
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

82.15

Skjeer, gafler, øser, sleiver, hull­sleiver, kake­spader, fiske- og smør­kniver, sukker­klyper og liknende husholdnings­artikler.

 
.1000
-   sett av forskjellige artikler som inneholder minst en artikkel belagt med edelt metall
0 kg
-   andre sett av forskjellige artikler:
.2010
- -   av stål
0 kg
.2090
- -   ellers
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   forgylt, forsølvet eller platinert
0 kg
- -   andre:
- - -   av stål:
.9911
- - - -   skjeer og gafler
0 kg
.9919
- - - -   ellers
0 kg
- - -   ellers:
.9991
- - - -   skjeer og gafler
0 kg
.9999
- - - -   ellers
0 kg