A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   8 0Tinn og varer derav


Note

1. Med følgende betegnelser forstås i dette kapittel:
  a. Stenger
    Valsede, strengpressede, trukne eller smidde produkter, ikke i ring­er eller ruller, med ensartet, massivt tverrsnitt i hele sin lengde i form av sirkel, oval, kvadrat, rektangel, like­sidet trekant eller re­g­elmessig kon­veks mangekant (her­under "flattrykte sirkler" og "mo­di­fiserte rektang­ler", hvor to motstående sider har form av konvekse buer og de to andre sidene er rette, like lange og parallelle). Pro­duk­ter med kvadratisk, rektangulært, trekantet eller mange­kantet tverr­snitt kan ha avrundede kanter i hele sin lengde. Tykkelsen av pro­dukter med rektangulært tverr­snitt (her­under "modifisert rektang­el") skal overstige en tidel av bred­den. Som stenger anses også støp­te eller sintrede produkter med de samme former og dimensjoner, som har blitt videre bearbeidete etter formingen (på annen måte enn ved enkel avpussing eller fjerning av glødeskall), forut­satt at de derved ikke har fått karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
  b. Profiler
    Valsede, strengpressede, trukne, smidde eller på annen måte formede produkter, også i ringer eller ruller, med ensartet tverrsnitt i hele sin lengde, og som ikke svarer til definisjonene på stenger, tråd, plater, bånd, folier eller rør. Som profiler anses også støpte eller sintrede produkter med de samme former, som har blitt videre bear­beidet etter formingen (på annen måte enn ved enkel avpussing eller fjerning av glødeskall), forutsatt at de derved ikke har fått karak­ter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
  c. Tråd
    Valsede, strengpressede eller trukne produkter, i ringer eller rul­ler, med ensartet, massivt tverrsnitt i hele sin lengde i form av sirkel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller regel­messig konveks mangekant (herunder "flattrykte sirkler" og "modifiserte rek­tangler", hvor to mot­stående sider har form av konvekse buer og de to andre sider er rette, like lange og parallelle). Produkter med kva­drat­isk, rek­tangu­lært, tre­kantet eller mangekantet tverr­snitt kan ha avrundede kanter i hele sin lengde. Tykkelsen av produkter med rek­tangulært tverrsnitt (herunder "modifisert rek­tangel") skal overstige en tidel av bredden.
  d. Plater, bånd og folier
    Flate produkter (unntatt de ubearbeidete varer som hører under posi­sjon 80.01), også i ruller, med massivt, rek­tangulært tverrsnitt, også med avrundede kanter (herunder "modifiserte rektangler" hvor to motstående sider har form av konvekse buer og de to andre sider er ret­te, like lange og parallelle), med ensartet tykkelse, og som enten:
    - har kvadratisk eller rektangulær form og en tykkelse som ikke over­stiger en tidel av bredden, eller
    - har annen form enn kvadratisk eller rektangulær, uansett størrelse, forutsatt at de da ikke har karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
  e. Rør
    Hule produkter, også i ringer eller ruller, som har et ensartet tverr­snitt med bare ett lukket hulrom i hele sin lengde i form av sir­kel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller regelmessig konveks mangekant, og som har en ensartet veggtykkelse. Som rør anses også produkter med tverrsnitt i form av kvadrater, rektangler, like­sid­ede trekanter eller regelmessig konvekse mangekanter og med av­rund­ede kanter i hele sin lengde, forutsatt at rørets indre og ytre tverrsnitt er konsentriske og har den samme form og orientering. Rør med ovennevnte tverrsnitt kan være polerte, forsynte med overdrag, bøyde, gjengede, borede, innsnevrede, eks­panderte, koniske eller for­synte med flenser, kraver eller ringer.
 
Varenummernote
1. Med følgende betegnelser forstås i dette kapittel:
  a. Ulegert tinn
    Metall som inneholder minst 99 vektprosent tinn, forutsatt at vekt­an­delen av vismut eller kobber er mindre enn de grenseverdier som er spe­sifisert i følgende tabell:
 
TABELL - andre legeringsemner 
Legeringsemner Grenseverdier i vektprosent
Bi   vismut
Cu   kobber
0,1
0,4
 
 
  b. Tinnlegeringer
    Metaller hvor vektandelen av tinn utgjør mer enn ethvert av de andre le­geringsemner, forutsatt at:
    1. det samlede innhold av slike andre legeringsemner overstiger l vekt­prosent; eller
    2. vektandelen av enten vismut eller kobber er lik eller større enn gren­severdien i ovenstående tabell.
 
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

80.01

Ubearbeidet tinn.

 
.1000
-   ulegert tinn
0 kg
.2000
-   tinnlegeringer
0 kg

80.02

 

 
.0000
  Avfall og skrap av tinn.
0 kg

80.03

 

 
.0000
  Stenger, profiler og tråd av tinn.
0 kg

80.04

Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 80.07)

 

80.05

Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 80.07)

 

80.06

Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 80.07)

 

80.07

 

 
.0000
  Andre varer av tinn.
0 kg