A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   7 9Sink og varer derav


Note

1.Med følgende betegnelser forstås i dette kapittel:
 a.Stenger
  Valsede, strengpressede, trukne eller smidde produkter, ikke i ringer eller ruller, med ensartet, massivt tverrsnitt i hele sin lengde i form av sirkel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller regel­messig konveks mangekant (herunder "flattrykte sirkler" og "modi­fiserte rektangler", hvor to motstående sider har form av konvekse buer og de to andre sidene er rette, like lange og parallelle). Pro­dukter med kvadratisk, rektangulært, trekantet eller mangekantet tverrsnitt kan ha avrundede kanter i hele sin lengde. Tykkelsen av produkter med rektangulært tverr­snitt (herunder "modifisert rek­tangel") skal overstige en tidel av bred­den. Som stenger anses også støpte eller sintrede produkter med de samme former og dimensjoner, som har blitt videre bearbeidete etter formingen (på annen måte enn ved enkel avpussing eller fjerning av glødeskall), for­ut­satt at de derved ikke har fått karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
 b.Profiler
  Valsede, strengpressede, trukne, smidde eller på annen måte formede pro­dukter, også i ringer eller ruller, med ensartet tverrsnitt i hele sin lengde, og som ikke svarer til definisjonene på stenger, tråd, plater, bånd, folier eller rør. Som profiler anses også støpte eller sintrede pro­dukter med de samme former, som har blitt videre bear­beidet etter formingen (på annen måte enn ved enkel avpussing eller fjerning av glødeskall), forutsatt at de derved ikke har fått karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
 c.Tråd
  Valsede, strengpressede eller trukne produkter, i ringer eller rul­ler, med ensartet, massivt tverrsnitt i hele sin lengde i form av sir­kel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller regel­messig konveks mangekant (herunder "flattrykte sirkler" og "mo­difiserte rek­tangler", hvor to mot­stående sider har form av konvekse buer og de to andre sider er rette, like lange og parallelle). Produkter med kvadratisk, rektangulært, tre­kantet eller mangekantet tverrsnitt kan ha avrundede kanter i hele sin lengde. Tykkelsen av produkter med rek­tang­ulært tverrsnitt (herunder "modi­fisert rektangel") skal overstige en tidel av bredden.
 d.Plater, bånd og folier
  Flate produkter (unntatt de ubearbeidete varer som hører under posi­sjon 79.01), også i ruller, med massivt, rektangulært tverrsnitt, også med avrundede kanter (herunder "modifiserte rektangler" hvor to motstående sider har form av konvekse buer og de to andre sider er ret­te, like lange og parallelle), med ensartet tykkelse, og som enten:
  -har kvadratisk eller rektangulær form og en tykkelse som ikke over­stiger en tidel av bredden, eller
  -har annen form enn kvadratisk eller rektangulær, uansett stør­relse, forutsatt at de da ikke har karakter av varer eller pro­dukter som hører under andre posisjoner.
  Posisjon 79.05 omfatter bl.a. plater, bånd og folier med mønster (f.eks. riller, rifler, ruter, dråper, knapper, romber) og slike produkter som er perforerte, korrugerte, polerte eller forsynte med over­drag, forutsatt at de da ikke har fått karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
 e.Rør
  Hule produkter, også i ringer eller ruller, som har et ensartet tverrsnitt med bare ett lukket hulrom i hele sin lengde i form av sir­kel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller regel­messig konveks mangekant, og som har en ensartet veggtykkelse. Som rør anses også produkter med tverrsnitt i form av kvadrater, rektangler, like­sidede trekanter eller regelmessig konvekse mangekanter og med av­rundede kanter i hele sin leng­de, forutsatt at rørets indre og ytre tverrsnitt er konsentriske og har den samme form og orientering. Rør med ovennevnte tverrsnitt kan være polerte, forsynte med overdrag, bøyde, gjengede, borede, innsnevrede, eks­panderte, koniske eller for­synte med flenser, kraver eller ringer.
 
Varenummernote
1.Med følgende betegnelser forstås i dette kapittel:
 a.Ulegert sink
  Metall som inneholder minst 97,5 vektprosent sink.
 b.Sinklegeringer
  Metaller hvor vektandelen av sink utgjør mer enn ethvert av de andre leger­ingsemner, forutsatt at det samlede innhold av slike andre leg­er­ings­emner overstiger 2,5 vektprosent.
c.Sinkstøv
Støv som er framstilt ved kondensasjon av fordampet sink og består av sfæriske partikler som er finere enn sinkpulver. Minst 80 vektprosent av partiklene skal kunne passere gjennom en sikt med maskevidde 63 mik­rometer. Det må inneholde minst 85 vektprosent sink.
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

79.01

Ubearbeidet sink.

 
-   ulegert sink:
.1100
- -   som inneholder minst 99,99 vektprosent sink
0 kg
.1200
- -   som inneholder mindre enn 99,99 vektprosent sink
0 kg
.2000
-   sinklegeringer
0 kg

79.02

 

 
.0000
  Avfall og skrap av sink.
0 kg

79.03

Støv, pulver og flak av sink.

 
.1000
-   sinkstøv
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

79.04

 

 
.0000
  Stenger, profiler og tråd av sink.
0 kg

79.05

 

 
.0000
  Plater, bånd og folier av sink.
0 kg

79.06

Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 79.07)

 

79.07

 

 
.0000
  Andre varer av sink.
0 kg