A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   7 8Bly og varer derav


Note

1.Med følgende betegnelser forstås i dette kapittel:
 a.Stenger
  Valsede, strengpressede, trukne eller smidde produkter, ikke i ringer eller ruller, med ensartet, massivt tverrsnitt i hele sin lengde i form av sirkel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller regelmessig konveks mangekant (herunder “flattrykte sirkler” og “mo­di­fiserte rektang­ler”, hvor to motstående sider har form av konvekse buer og de to andre sidene er rette, like lange og parallelle). Pro­dukter med kvadratisk, rek­tangulært, trekantet eller mange­kantet tverr­snitt kan ha avrundede kanter i hele sin lengde. Tykkelsen av pro­dukter med rektangulært tverr­snitt (herunder “modifisert rek­tangel”) skal overstige en tidel av bredden. Som stenger anses også støpte eller sintrede produkter med de samme former og dimensjoner, som har blitt videre bearbeidete etter formingen (på annen måte enn ved enkel avpussing eller fjerning av gløde­skall), forutsatt at de derved ikke har fått karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
 b.Profiler
  Valsede, strengpressede, trukne, smidde eller på annen måte formede produkter, også i ringer eller ruller, med ensartet tverrsnitt i hele sin lengde, og som ikke svarer til definisjonene på stenger, tråd, plater, bånd, folier eller rør. Som profiler anses også støpte eller sintrede produkter med de samme former, som har blitt videre bear­beidet etter form­ingen (på annen måte enn ved enkel avpussing eller fjerning av gløde­skall), forutsatt at de derved ikke har fått kar­ak­ter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
 c.Tråd
  Valsede, strengpressede eller trukne produkter, i ringer eller rul­ler, med ensartet, massivt tverrsnitt i hele sin lengde i form av sir­kel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller regel­messig konveks mangekant (herunder “flattrykte sirkler” og “modifiserte rek­tangler”, hvor to mot­stående sider har form av konvekse buer og de to andre sider er rette, like lange og parallelle). Produkter med kva­drat­isk, rektangulært, trekantet eller mangekantet tverrsnitt kan ha avrundede kanter i hele sin lengde. Tykkelsen av produkter med rek­tan­gulært tverrsnitt (herunder “modi­fisert rek­tangel”) skal over­stige en tidel av bredden.
 d.Plater, bånd og folier
  Flate produkter (unntatt de ubearbeidete varer som hører under posi­sjon 78.01), også i ruller, med massivt, rektangulært tverrsnitt, også med avrundede kanter (herunder “modifiserte rektangler” hvor to motstående sider har form av konvekse buer og de to andre sider er rette, like lange og parallelle), med ensartet tykkelse, og som enten:
  -har kvadratisk eller rektangulær form og en tykkelse som ikke over­stiger en tidel av bredden, eller
  -har annen form enn kvadratisk eller rektangulær, uansett størrelse, forutsatt at de da ikke har karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
      Posisjon 78.04 omfatter bl.a. plater, bånd og folier med mønster (f.eks. riller, rifler, ruter, dråper, knapper, romber) og slike pro­dukter som er perforerte, korrugerte, polerte eller forsynte med ov­erdrag, forutsatt at de da ikke har fått karakter av varer eller pro­dukter som hører under andre posisjoner.
 e.Rør
  Hule produkter, også i ringer eller ruller, som har et ensartet tverr­snitt med bare ett lukket hulrom i hele sin lengde i form av sirkel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller regelmessig konveks mangekant, og som har en ensartet veggtykkelse. Som rør anses også produkter med tverrsnitt i form av kvadrater, rektangler, lik­e­sidede trekanter eller reg­el­messig konvekse mangekanter og med av­rund­ede kanter i hele sin lengde, forutsatt at rørets indre og ytre tverrsnitt er konsentriske og har den samme form og orientering. Rør med ovennevnte tverrsnitt kan være polerte, forsynte med overdrag, bøyde, gjengede, borede, innsnevrede, eks­panderte, koniske eller for­synte med flenser, kraver eller ringer.
 
Varenummernote
1.Med betegnelsen “raffinert bly” forstås i dette kapittel:
 Metall som inneholder minst 99,9 vektprosent bly, forutsatt at vekt­an­delen av ethvert annet legeringsemne ikke overstiger de grenseverdier som er spesi­fisert i følgende tabell:
 
TABELL - andre legeringsemner 
LegeringsemnerGrenseverdier i vektprosent
Agsølv
Asarsenikk
Bivismut
Cakalsium
Cdkadmium
Cukobber
Fejern
Ssvovel
Sbantimon
Sntinn
Znsink
Andre (f.eks. Te), hvert
0,02
0,005
0,05
0,002
0,002
0,08
0,002
0,002
0,005
0,005
0,002
0,001
 
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

78.01

Ubearbeidet bly.

 
.1000
-   raffinert bly
0 kg
-   annet:
.9100
- -   med antimon som det vektmessig viktigste legeringsemne
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

78.02

 

 
.0000
  Avfall og skrap av bly.
0 kg

78.03

Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 78.06)

 

78.04

Plater, bånd og folier av bly; pulver og flak av bly.

 
-   plater, bånd og folier:
.1100
- -   plater, bånd og folier med tykkelse høyst 0,2 mm (eventuelt underlag ikke medregnet)
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
.2000
-   pulver og flak
0 kg

78.05

 Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 78.06)

 

78.06

 

 
.0000
  Andre varer av bly.
0 kg