A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   7 6Aluminium og varer derav


Note

1. Med følgende betegnelser forstås i dette kapittel:
  a. Stenger
    Valsede, strengpressede, trukne eller smidde produkter, ikke i ringer eller ruller, med ensartet, massivt tverrsnitt i hele sin lengde i form av sirkel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller regel­messig konveks mangekant (herunder “flattrykte sirkler” og “modifi­serte rektangler”, hvor to motstående sider har form av konvekse buer og de to andre sidene er rette, like lange og parallelle). Pro­dukter med kva­drat­isk, rektangulært, trekantet eller mangekantet tverr­snitt kan ha avrundede kanter i hele sin lengde. Tykkelsen av produkter med rektangulært tverr­snitt (herunder “modifisert rek­tangel”) skal overstige en tidel av bred­den. Som stenger anses også støpte eller sintrede produkter med de samme former og dimensjoner, som har blitt videre be­arbeidete etter form­ingen (på annen måte enn ved enkel avpussing eller fjerning av gløde­skall), for­ut­satt at de der­ved ikke har fått karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
  b. Profiler
    Valsede, strengpressede, trukne, smidde eller på annen måte formede produkter, også i ringer eller ruller, med ensartet tverrsnitt i hele sin lengde, og som ikke svarer til definisjonene på stenger, tråd, plater, bånd, folier eller rør. Som profiler anses også støpte eller sintrede produkter med de samme former, som har blitt videre bear­beidet etter formingen (på annen måte enn ved enkel avpussing eller fjerning av glødeskall), forutsatt at de derved ikke har fått kar­ak­ter av varer eller pro­dukter som hører under andre posisjoner.
  c. Tråd
    Valsede, strengpressede eller trukne produkter, i ringer eller rul­ler, med ensartet, massivt tverrsnitt i hele sin lengde i form av sir­kel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller regelmessig konveks mange­kant (herunder “flattrykte sirkler” og “modifiserte rek­tangler”, hvor to motstående sider har form av konvekse buer og de to andre sider er rette, like lange og paral­lelle). Produkter med kva­dratisk, rektang­ulært, trekantet eller mangekantet tverrsnitt kan ha avrundede kanter i hele sin lengde. Tykkelsen av produkter med rek­tangulært tverrsnitt (herunder “modifisert rektangel”) skal overstige en tidel av bredden.
  d. Plater, bånd og folier
    Flate produkter (unntatt de ubearbeidete varer som hører under posi­sjon 76.01), også i ruller, med massivt, rektangulært tverrsnitt, også med avrundede kanter (herunder “modifiserte rektangler” hvor to motstående sider har form av konvekse buer og de to andre sider er rette, like lange og parallelle), med ensartet tykkelse, og som enten:
    - har kvadratisk eller rektangulær form og en tykkelse som ikke over­stiger en tidel av bredden, eller
    - har annen form enn kvadratisk eller rektangulær, uansett størrelse, forutsatt at de da ikke har karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
       Posisjonene 76.06 og 76.07 omfatter bl.a. plater, bånd og folier med mønster (f.eks. riller, rifler, ruter, dråper, knapper, romber) og slike produkter som er perforerte, korrugerte, polerte eller for­synte med overdrag, forutsatt at de da ikke har fått karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
  e. Rør
    Hule produkter, også i ringer eller ruller, som har et ensartet tverr­snitt med bare ett lukket hulrom i hele sin lengde i form av sir­kel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller regelmessig kon­veks mange­kant, og som har en ensartet veggtykkelse. Som rør anses også pro­duk­ter med tverrsnitt i form av kvadrater, rektangler, like­sid­ede tre­kanter eller regel­messig konvekse mangekanter og med av­rund­ede kanter i hele sin lengde, forutsatt at rørets indre og ytre tverrsnitt er kon­sentriske og har den samme form og orientering. Rør med ovennevnte tverr­snitt kan være polerte, forsynte med overdrag, bøyde, gjeng­ede, borede, innsnevrede, ekspanderte, koniske eller for­synte med flenser, kraver eller ringer.
 
Varenummernoter
1. Med følgende betegnelser forstås i dette kapittel:
  a. Ulegert aluminium.
    Metall som inneholder minst 99 vektprosent alu­minium, forutsatt at vektinnholdet av ethvert annet legeringsemne ikke overstiger de gren­severdier som er spesifisert i følgende tabell:
 
 
TABELL - andre legeringsemner
Legeringsemner Grenseverdi i vektprosent
Fe + Si (jern pluss silisium)
Andre legeringsemner 1), hvert.
1
0,1 2)
1) Andre legeringsemner, f.eks Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn
2) Kobber kan inngå med mer enn 0,1 vektprosent, men ikke mer enn 0,2 vektprosent, forutsatt at verken innholdet av krom eller mangan overstiger 0,05 vektprosent.
 
  b. Aluminiumlegeringer
    Metaller hvor vektandelen av aluminium utgjør mer enn ethvert av de andre legeringsemner, forutsatt at:
    1. vektandelen av minst ett av de andre legeringsemner
      eller av jern sammen med silisium er høyere enn grense­verdiene i ovenstående ta­bell; eller
    2. det samlede innhold av slike andre legeringsemner overstiger 1 vekt­prosent.
2. Til tross for bestemmelsene i note 1.c. til dette kapittel omfatter beteg­nelsen “tråd” under varenummer 76.16.9100 bare pro­dukter, også i ruller, uansett tverrsnittets form, hvor største tverrmål ikke overstiger 6 mm.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

76.01

Ubearbeidet aluminium.

 
.1000
-   ulegert aluminium
0 kg
-   aluminiumlegeringer:
.2001
- -   primære
0 kg
.2002
- -   sekundære
0 kg

76.02

 

 
.0000
  Avfall og skrap av aluminium.
0 kg

76.03

Pulver og flak av aluminium.

 
.1000
-   pulver uten bladstruktur
0 kg
.2000
-   pulver med bladstruktur; flak
0 kg

76.04

Stenger og profiler av aluminium.

 
.1000
-   av ulegert aluminium
0 kg
-   av aluminiumlegeringer:
.2100
- -   hule profiler
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg

76.05

Tråd av aluminium.

 
-   av ulegert aluminium:
0
.1100
- -   med største tverrmål over 7 mm
0 kg
.1900
- -   annen
0 kg
-   av aluminiumlegeringer:
.2100
- -   med største tverrmål over 7 mm
0 kg
.2900
- -   annen
0 kg

76.06

Plater og bånd av aluminium med tykkelse over 0,2 mm.

 
-   kvadratiske eller rektangulære:
- -   av ulegert aluminium:
.1110
- - -   korrugerte plater
0 kg
.1190
- - -   ellers
0 kg
- -   av aluminiumlegeringer:
.1210
- - -   korrugerte plater
0 kg
.1290
- - -   ellers
0 kg
-   andre:
.9100
- -   av ulegert aluminium
0 kg
.9200
- -   av aluminiumlegeringer
0 kg

76.07

Folier av aluminium (også trykte eller med underlag av papir, papp, plast eller liknende materiale), med tykkelse høyst 0,2 mm (underlag ikke medregnet).

 
-   uten underlag:
.1100
- -   valsede, men ikke videre bearbeidete
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.2000
-   med underlag
0 kg

76.08

Rør av aluminium.

 
.1000
-   av ulegert aluminium
0 kg
.2000
-   av aluminiumlegeringer
0 kg

76.09

 

 
.0000
  Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av aluminium
0 kg

76.10

Konstruksjoner av aluminium (unntatt prefabrikkerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer, bruseksjoner, tårn, master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler, rekkverk, søyler og pilarer); plater, stenger, profiler, rør og liknende av aluminium, bearbeidete til bruk i konstruksjoner.

 
-   dører, vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler:
.1001
- -   dører med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.1002
- -   andre dører, med karm, til kjøle/fryserom, inneholdende lys eller annet elektrisk utstyr
0 kg
.1009
- -   andre
0 kg
-   ellers:
- -   garasjeporter og andre porter:
.9001
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9002
- - -   ellers
0 kg
- -   konstruksjonsdeler som brukes til golv, vegger eller tak:
.9003
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9004
- - -   ellers
0 kg
.9005
- -  

konstruksjoner til boreplattformer og andre installasjoner til petroleumsrelatert virksomhet til havs

0 kg
.9009
- -   andre
0 kg

76.11

 

 
.0000
  Tanker, kar og liknende beholdere, av aluminium, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr.
0 kg

76.12

Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av aluminium (herunder rørformede beholdere og tuber), for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold høyst 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr.

 
.1000
-   tuber
0 kg
-   andre:
.9002
- -   former av aluminiumsfolie
0 kg
.9003
- -   hermetikkemballasje
0 kg
.9009
- -   ellers
0 kg

76.13

 

 
.0000
  Beholdere av aluminium for komprimerte eller flytende gasser.
0 kg

76.14

Tau, liner, kabler, flettede bånd og liknende varer, av aluminium, uten elektrisk isolasjon.

 
.1000
-   med kjerne av stål
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

76.15

Husholdningsartikler og deler dertil, av aluminium; gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende, av aluminium; sanitærartikler og deler dertil, av aluminium.

 
-   husholdningsartikler og deler dertil; gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende varer:
.1001
- -   kokekar og stekepanner
0 kg
.1009
- -   ellers
0 kg
.2000
-   sanitærartikler og deler dertil
0 kg

76.16

Andre varer av aluminium.

 
.1000
-   spiker, stifter, kramper (unntatt de hake­stifter som hører under posisjon 83.05), skruer, bolter, muttere, skrue­kroker, nagler, kiler, splitt­pinner, under­lags­skiver og liknende varer
0 kg
-   andre:
.9100
- -   duk, gitter og netting, av aluminiumtråd
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg