A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   7 5Nikkel og varer derav


Note

1. Med følgende betegnelser forstås i dette kapittel:
  a. Stenger
    Valsede, strengpressede, trukne eller smidde produkter, ikke i ringer eller ruller, med ensartet, massivt tverrsnitt i hele sin lengde i form av sirkel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller re­g­elmessig konveks mangekant (herunder “flattrykte sirkler” og “modi­fi­serte rektang­ler”, hvor to motstående sider har form av konvekse buer og de to andre sidene er rette, like lange og parallelle). Pro­dukter med kvadratisk, rektangulært, trekantet eller mangekantet tverr­snitt kan ha avrundede kanter i hele sin lengde. Tykkelsen av produkter med rektangulært tverr­snitt (herunder “modifisert rek­tan­gel”) skal overstige en tidel av bred­den. Som stenger anses også støpte eller sintrede produkter med de samme former og dimensjoner, som har blitt videre bearbeidete etter formingen (på annen måte enn ved enkel avpussing eller fjerning av glødeskall), forut­satt at de derved ikke har fått karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
  b. Profiler
    Valsede, strengpressede, trukne, smidde eller på annen måte formede pro­duk­ter, også i ringer eller ruller, med ensartet tverrsnitt i hele sin lengde, og som ikke svarer til definisjonene på stenger, tråd, plater, bånd, folier eller rør. Som profiler anses også støpte eller sintrede pro­dukter med de samme former, som har blitt videre bear­beidet etter formingen (på annen måte enn ved enkel avpussing eller fjerning av glødeskall), for­utsatt at de derved ikke har fått karak­ter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
  c. Tråd
    Valsede, strengpressede eller trukne produkter, i ringer eller rul­ler, med ensartet, massivt tverrsnitt i hele sin lengde i form av sirkel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller regel­messig konveks mangekant (herunder “flattrykte sirkler” og “modifi­serte rek­tangler”, hvor to mot­stående sider har form av konvekse buer og de to andre sider er rette, like lange og parallelle). Produkter med kva­drat­isk, rektangulært, tre­kantet eller mangekantet tverrsnitt kan ha avrundede kanter i hele sin lengde. Tykkelsen av produkter med rek­tan­gulært tverrsnitt (herunder “modi­fisert rektangel”) skal overstige en tidel av bredden.
  d. Plater, bånd og folier
    Flate produkter (unntatt de ubearbeidete varer som hører under posi­sjon 75.02), også i ruller, med massivt, rektangulært tverrsnitt, også med avrundede kanter (herunder “modifiserte rektangler” hvor to motstående sider har form av konvekse buer og de to andre sider er rette, like lange og parallelle), med ensartet tykkelse, og som enten:
- har kvadratisk eller rektangulær form og en tykkelse som ikke over­stiger en tidel av bredden, eller
- har annen form enn kvadratisk eller rektangulær, uansett størrelse, forutsatt at de da ikke har karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
        Posisjon 75.06 omfatter bl.a. plater, bånd og folier med mønster (f.eks. riller, rifler, ruter, dråper, knapper, romber) og slike pro­dukter som er perforerte, korrugerte, polerte eller forsynte med over­drag, for­utsatt at de da ikke har fått karakter av varer eller pro­dukter som hører under andre posisjoner.
  e. Rør
    Hule produkter, også i ringer eller ruller, som har et ensartet tverr­snitt med bare ett lukket hulrom i hele sin lengde i form av sir­kel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller regelmessig konveks mangekant, og som har en ensartet veggtykkelse. Som rør anses også produkter med tverrsnitt i form av kvadrater, rektangler, like­sid­ede trekanter eller regel­messig konvekse mangekanter og med av­rund­ede kanter i hele sin lengde, forutsatt at rørets indre og ytre tverrsnitt er konsentriske og har den samme form og orientering. Rør med ovennevnte tverrsnitt kan være polerte, forsynte med overdrag, bøyde, gjengede, borede, innsnevrede, eks­panderte, koniske eller for­synte med flenser, kraver eller ringer.
 
Varenummernoter
1. Med følgende betegnelser forstås i dette kapittel:
  a. Ulegert nikkel
    Metall som inneholder minst 99 vektprosent nikkel og kobolt, forut­satt at:
    1. innholdet av kobolt ikke overstiger 1,5 vektprosent, og
    2. vektinnholdet av ethvert annet legeringsemne ikke overstiger de grense­verdier som er spesifisert i følgende tabell:
 
TABELL - andre legeringsemner
Legeringsemner Grenseverdier i vektprosent
Fe Jern
O Oksygen
Andre legeringsemner, hvert
0,5
0,4
0,3

 
  b. Nikkellegeringer
    Metaller hvor vektandelen av nikkel utgjør mer enn ethvert av de andre legeringsemner, forutsatt at:
    1. innholdet av kobolt overstiger 1,5 vektprosent;
    2. vektandelen av minst ett av de andre legeringsemnene er høyere enn grenseverdiene i ovenstående tabell; eller
    3. det samlede innhold av legeringsemner, med unntak av nikkel og ko­bolt, overstiger 1 vektprosent.
2. Til tross for bestemmelsene i note 1.c. til dette kapittel omfatter beteg­nelsen “tråd” under varenummer 75.08.1000 bare pro­dukter, også i ruller, uansett tverrsnittets form, hvor største tverr­mål ikke overstiger 6 mm.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

75.01

Nikkel­matte, nikkel­oksidsintere og andre mellom­produkter ved fram­stilling av nikkel.

 
.1000
-   nikkelmatte
0 kg
.2000
-   nikkeloksidsintere og andre mellomprodukter ved fremstilling av nikkel
0 kg

75.02

Ubearbeidet nikkel.

 
.1000
-   ulegert nikkel
0 kg
.2000
-   nikkellegeringer
0 kg

75.03

 

 
.0000
  Avfall og skrap av nikkel.
0 kg

75.04

 

 
.0000
  Pulver og flak av nikkel.
0 kg

75.05

Stenger, profiler og tråd av nikkel.

 
-   stenger og profiler:
.1100
- -   av ulegert nikkel
0 kg
.1200
- -   av nikkellegeringer
0 kg
-   tråd:
.2100
- -   av ulegert nikkel
0 kg
.2200
- -   av nikkellegeringer
0 kg

75.06

Plater, bånd og folier av nikkel.

 
.1000
-   av ulegert nikkel
0 kg
.2000
-   av nikkellegeringer
0 kg

75.07

Rør og rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av nikkel.

 
-   rør:
.1100
- -   av ulegert nikkel
0 kg
.1200
- -   av nikkellegeringer
0 kg
.2000
-   rørdeler (fittings)
0 kg

75.08

Andre varer av nikkel.

 
.1000
-   duk, gitter og netting, av nikkeltråd
0 kg
.9000
-   andre
0 kg