A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   7 4Kobber og varer derav


Noter

1. Med følgende betegnelser forstås i dette kapittel:
  a. Raffinert kobber
    Metall som inneholder minst 99,85 vektprosent kobber; eller metall som inneholder minst 97,5 vekt­prosent kobber, forutsatt at vekt­andelen av ethvert annet legerings­emne ikke overstiger de gren­severdier som er spesi­fisert i følgende tabell:
 
TABELL - andre legeringsemner
 
Legeringsemne Grenseverdi i vektprosent
Ag Sølv
As Arsenikk
Cd Kadmium
Cr Krom
Mg Magnesium
Pb Bly
S Svovel
Sn Tinn
Te Tellur
Zn Sink
Zr Zirkonium
Andre legeringsemner*, hvert
0,25
0,5
1,3
1,4
0,8
1,5
0,7
0,8
0,8
1
0,3
0,3
* Andre legeringsemner er f.eks. Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.
 
  b. Kobberlegeringer
    Metaller, unntatt raffinert kobber, hvor vektandelen av kobber utgjør mer enn ethvert av de andre legerings­emner, forutsatt at:
    1. vektandelen av minst ett av de andre legerings­emnene er høyere enn grense­verdiene i oven­stående tabell; eller
    2. det samlede innhold av slike andre legerings­emner over­stiger 2,5 vekt­prosent.
  c. Kobberforlegeringer
    Legeringer som sammen med andre legeringsemner inne­holder over 10 vekt­prosent kobber, som i praksis ikke lar seg valse eller smi, og som vanligvis brukes som til­setnings­stoff ved fremstilling av andre le­ger­inger eller som desoksidasjonsmiddel, avsvovlings­middel eller til liknende for­mål ved fremstilling av andre metaller enn jern. Fos­forkobber som inne­holder over 15 vektprosent fosfor, hører imidlertid under posi­sjon 28.53.
  d. Stenger
    Valsede, strengpressede, trukne eller smidde pro­dukter, ikke i ringer eller ruller, med ensartet, massivt tverr­snitt i hele sin lengde i form av sirkel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller re­g­elmessig kon­veks mangekant (herunder ”flattrykte sirkler” og “mo­di­fiserte rektangler”, hvor to motstående sider har form av konvekse buer og de to andre sidene er rette, like lange og parallelle). Pro­duk­ter med kva­drat­isk, rektangulært, trekantet eller mange­kantet tverr­snitt kan ha avrundede kanter i hele sin lengde. Tykkelsen av produkter med rektangulært tverr­snitt (her­under “modifisert rek­tan­gel”) skal overstige en tidel av bredden. Som stenger anses også stø­pte eller sintrede produkter med de samme former og dimensjoner, som har blitt videre bearbeidede etter form­ingen (på annen måte enn ved enkel avpussing eller fjerning av gløde­skall), forutsatt at de der­ved ikke har fått karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
        Trådemner og billets med avfasede ender eller som er bearbeidete på annen måte utelukkende for å lette innsetting i maskiner for omdann­ing til f.eks. valsetråd eller rør, skal anses som ubearbeidet kobber som hører under posisjon 74.03.
  e. Profiler
    Valsede, strengpressede, trukne, smidde eller på annen måte formede pro­dukter, også i ringer eller ruller, med ensartet tverrsnitt i hele sin lengde, og som ikke svarer til definisjonene på stenger, tråd, plater, bånd, folier eller rør. Som profiler anses også støpte eller sintrede pro­dukter med de samme former, som har blitt videre bear­beidet etter formingen (på annen måte enn ved enkel avpussing eller fjerning av gløde­skall), for­utsatt at de derved ikke har fått karak­ter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
  f. Tråd
    Valsede, strengpressede eller trukne produkter, i ringer eller rul­ler, med ensartet, massivt tverrsnitt i hele sin lengde i form av sir­kel, oval, kva­drat, rek­tangel, likesidet trekant eller regel­messig konveks mange­kant (herunder “flattrykte sirkler” og “modi­fiserte rek­tangler”, hvor to mot­stå­ende sider har form av konvekse buer og de to andre sider er rette, like lange og parallelle). Produkter med kva­drat­isk, rektangulært, tre­kantet eller mangekantet tverrsnitt kan ha avrundede kanter i hele sin lengde. Tykkelsen av produkter med rek­tang­ulært tverrsnitt (herunder “modifisert rektangel”) skal overstige en tidel av bredden.
 
g.
Plater, bånd og folier
    Flate produkter (unntatt de ubearbeidete varer som hører under posi­sjon 74.03), også i ruller, med massivt, rek­tangulært tverrsnitt, også med av­rundede kanter (herunder “modifiserte rektangler” hvor to motstående sider har form av konvekse buer og de to andre sider er rette, like lange og parallelle), med ensartet tykkelse, og som enten:
    - har kvadratisk eller rektangulær form og en tykkelse som ikke ov­er­stiger en tidel av bredden, eller
    - har annen form enn kvadratisk eller rektangulær, uansett størrelse, forutsatt at de da ikke har karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
        Posisjonene 74.09 og 74.10 omfatter bl.a. plater, bånd og folier med mønster (f.eks. riller, rifler, ruter, dråper, knapper, romber) og slike produkter som er perforerte, korrugerte, polerte eller for­synte med over­drag, forutsatt at de da ikke har fått karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
  h. Rør
    Hule produkter, også i ringer eller ruller, som har et ensartet tverr­snitt med bare ett lukket hulrom i hele sin lengde i form av sirkel, oval, kvadrat, rektangel, likesidet trekant eller regelmessig konveks mangekant, og som har en ensartet veggtykkelse. Som rør anses også produkter med tverr­snitt i form av kvadrater, rektangler, like­sid­ede trekanter eller regel­messig konvekse mangekanter og med av­rund­ede kanter i hele sin lengde, forutsatt at rørets indre og ytre tverrsnitt er konsentriske og har den samme form og orientering. Rør med ovennevnte tverrsnitt kan være polerte, forsynte med overdrag, bøyde, gjengede, borede, innsnevrede, ekspanderte, koniske eller for­synte med flenser, kraver eller ringer.
 
Varenummernote
1. Med følgende betegnelser forstås i dette kapittel:
  a. Legeringer av kobber-sink (messing):
    Legeringer av kobber og sink, også med andre legerings­emner. Når det inn­går andre legeringsemner skal:
    - vektandelen av sink utgjøre mer enn ethvert av slike andre leger­ings­emner;
    - eventuelt innhold av nikkel være mindre enn 5 vekt­prosent (jf. kob­ber­-nikkel-sink legeringer (nysølv));
    - eventuelt innhold av tinn være mindre enn 3 vekt­prosent (jf. kob­ber-tinn legeringer (bronse)).
  b. Legeringer av kobber-tinn (bronse):
    Legeringer av kobber og tinn, også med andre legeringsemner. Når det inn­går andre legeringsemner, skal vektandelen av tinn utgjøre mer enn ethvert av slike andre legeringsemner, unntatt når innholdet av tinn er minst 3 vekt­prosent, da kan vektinnholdet av sink være større enn vektinnholdet av tinn, men innholdet av sink må være under 10 vekt­pro­sent.
  c. Legeringer av kobber-nikkel-sink (nysølv):
    Legeringer av kobber, nikkel og sink, også med andre legeringsemner. Inn­holdet av nikkel skal være minst 5 vektprosent (jf. kobber-sink le­geringer (messing)).
  d. Legeringer av kobber-nikkel:
    Legeringer av kobber og nikkel, også med andre leger­ingsemner, men som i alle tilfeller inneholder høyst 1vektprosent sink. Når det inn­går andre legeringsemner, skal vektandelen av nikkel utgjøre mer enn ethvert av slike andre legeringsemner.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

74.01

 

 
.0000
  Kobbermatte; sementkobber (utfelt kobber).
0 kg

74.02

 

 
.0000
  Uraffinert kobber; kobberanoder for elektrolytisk raffinering.
0 kg

74.03

Raffinert kobber og kobberlegeringer, i ubearbeidet form.

 
-   raffinert kobber:
.1100
- -   katoder og katodeseksjoner
0 kg
.1200
- -   trådemner
0 kg
.1300
- -   barrer ("billets")
0 kg
.1900
- -   annet
0 kg
-   kobberlegeringer:
.2100
- -   legeringer av kobber-sink (messing)
0 kg
.2200
- -   legeringer av kobber-tinn (bronse)
0 kg
.2900
- -   andre kobberlegeringer (unntatt kobberforlegeringer som hører under posisjon 74.05)
0 kg

74.04

 

 
.0000
  Avfall og skrap av kobber.
0 kg

74.05

 

 
.0000
  Kobberforlegeringer.
0 kg

74.06

Pulver og flak av kobber.

 
.1000
-   pulver uten bladstruktur
0 kg
.2000
-   pulver med bladstruktur; flak
0 kg

74.07

Stenger og profiler av kobber.

 
-   av raffinert kobber:
.1010
- -   hule profiler
0 kg
.1090
- -   ellers
0 kg
-   av kobberlegeringer:
- -   av legeringer av kobber-sink (messing):
.2110
- - -   hule profiler
0 kg
.2190
- - -   ellers
0 kg
.2900
- -  

andre

0 kg

74.08

Tråd av kobber.

 
-   av raffinert kobber:
.1100
- -   med største tverrsnitt over 6 mm
0 kg
.1900
- -   annen
0 kg
-   av kobberlegeringer:
.2100
- -   av legeringer av kobber-sink (messing)
0 kg
.2200
- -   av legeringer av kobber-nikkel (kupro-nikkel) eller av legeringer av kobber-nikkel-sink (nysølv)
0 kg
.2900
- -   annen
0 kg

74.09

Plater og bånd av kobber med tykkelse over 0,15 mm.

 
-   av raffinert kobber:
.1100
- -   i ruller
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
-   av legeringer av kobber-sink (messing):
.2100
- -   i ruller
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg
-   av legeringer av kobber-tinn (bronse):
.3100
- -   i ruller
0 kg
.3900
- -   ellers
0 kg
.4000
-   av legeringer av kobber-nikkel (kupro-nikkel) eller av legeringer av kobber-nikkel-sink (nysølv)
0 kg
.9000
-   av andre kobberlegeringer
0 kg

74.10

Folier av kobber (også trykte eller med underlag av papir, papp, plast eller liknende materiale), med tykkelse høyst 0,15 mm (underlag ikke medregnet).

 
-   uten underlag:
.1100
- -   av raffinert kobber
0 kg
.1200
- -   av kobberlegeringer
0 kg
-   med underlag:
.2100
- -   av raffinert kobber
0 kg
.2200
- -   av kobberlegeringer
0 kg

74.11

Rør av kobber.

 
-   av raffinert kobber:
- -   plastisolerte rør av det slag som brukes til fjernvarmerør:
.1001
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.1002
- - -   ellers
0 kg
.1009
- -   andre
0 kg
-   av kobberlegeringer:
.2100
- -   av legeringer av kobber-sink (messing)
0 kg
.2200
- -   av legeringer av kobber-nikkel (kupro-nikkel) eller av legeringer av kobber-nikkel-sink (nysølv)
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg

74.12

Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av kobber.

 
.1000
-   av raffinert kobber
0 kg
.2000
-   av kobberlegeringer
0 kg

74.13

 

 
.0000
  Tau, liner, kabler, flettede bånd og liknende varer av kobber, uten elektrisk isolasjon.
0 kg

74.14

Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 74.19)

 

74.15

Spiker, stifter, tegnestifter, kramper (unntatt de heftestifter som hører under posisjon 83.05) og liknende varer, av kobber eller av jern eller stål med hode av kobber; skruer, bolter, muttere, skruekroker, nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver (herunder sprengskiver) og liknende varer, av kobber.

 
.1000
-   spiker og stifter, tegnestifter, kramper og liknende varer
0 kg
-   andre varer, ugjengede:
.2100
- -   underlagsskiver (herunder sprengskiver)
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg
-   andre varer, gjengede:
.3300
- -   skruer; bolter og muttere
0 kg
.3900
- -   ellers
0 kg

74.16

Utgått. (jf HS2007, overført posisjon 74.19)

 

74.17

Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 74.18)

 

74.18

Husholdningsartikler og deler dertil av kobber; gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende varer av kobber; sanitærartikler og deler dertil av kobber.

 
.1000
-   husholdningsartikler og deler dertil; gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende varer
0 kg
.2000
-   sanitærartikler og deler dertil
0 kg

74.19

Andre varer av kobber.

 
.1000
-   kjeder og kjettinger samt deler dertil
0 kg
-   andre:
.9100
- -   støpte, utstansede eller smidde, men ikke videre bearbeidde
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg