A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   7 2Jern og stål


Noter

1. Med følgende betegnelser forstås i dette kapittel (notene d, e og f ved­rører hele tolltariffen):
  a. Råjern
    Jernkarbonlegeringer som ikke praktisk lar seg valse eller smi og in­neholder over 2 vektprosent karbon, og som kan inneholde ett eller flere andre legeringsemner i følgende mengdeforhold:
   
- høyst 10 vektprosent krom,
- " 6 " mangan,
- " 3 " fosfor,
- " 8 " silisium,
- " 10 " tilsammen av andre legerings­emner.
  b. Speiljern
    Jernkarbonlegeringer som inneholder over 6 vektprosent, men høyst 30 vekt­pro­sent mangan, og som for øvrig svarer til spesifikasjonen i note 1.a. ovenfor.
  c. Ferrolegeringer
    Legeringer i form av barrer, blokker, klumper og liknende, i former frem­stilt ved kontinuerlig støping, i granulat- eller pulverform, også agglo­mererte, vanligvis brukt som til­setning ved fremstilling av andre leger­inger eller som des­oksideringsmiddel, middel for avsvov­ling eller til liknende bruk i jernmetallurgien, og som vanligvis ikke praktisk lar seg valse eller smi, og inneholder minst 4 vekt­pro­sent jern og ett eller flere av følgende legerings­emner:
   
- over 10 vektprosent krom,
- " 30 " mangan,
- " 3 " fosfor,
- " 8 " silisium,
- " 10 " tilsammen av andre legerings­emner, unntatt kar­bon, men inn­holdet av kobber må ikke over­stige 10 vekt­prosent.
  d. Stål
    Jernprodukter (med unntak av visse ståltyper som er frem­stilt i form av støpegods) som praktisk lar seg valse eller smi og inneholder høyst 2 vektprosent karbon, unntatt produkter som hører under posi­sjon 72.03. Kromstål kan imidlertid inneholde større mengder karbon.
  e. Rustfritt stål
    Stållegeringer som inneholder høyst 1,2 vektprosent karbon og minst 10,5 vektprosent krom, med eller uten andre legeringsemner.
  f. Andre stållegeringer
    Stål som ikke svarer til definisjonen av rustfritt stål, og innehol­der ett eller flere av følgende legeringsemner i de anførte mengde­forhold:
   
- minst 0,3 vektprosent aluminium,
- " 0,0008 " bor,
- " 0,3 " krom,
- " 0,3 " kobolt,
- " 0,4 " kobber.
- " 0,4 " bly,
- " 1,65 " mangan,
- " 0,08 " molybden,
- " 0,3 " nikkel,
- " 0,06 " niob,
         
- " 0,6 " silisium,
- " 0,05 " titan,
- " 0,3 " wolfram,
- " 0,1 " vanadium,
- " 0,05 " zirkonium,
- " 0,1 " av hvert enkelt annet legerings­emne (unn­tatt svovel, fosfor, karbon og nitrogen).
  g. Blokker (ingots) fremstilt ved omsmelting av skrap av jern eller stål
    Produkter grovstøpt i form av blokker (ingots) uten fyllhode eller synke­boks, eller barrer som har tydelige overflatefeil, og som ikke svarer til den kjemiske sam­men­setning i råjern, speiljern eller fer­rolegeringer.
  h. Granulater
    Produkter hvor mindre enn 90 vektprosent kan passere gjennom en sikt med maskevidde 1 mm, og hvor minst 90 vektprosent kan passere gjennom en sikt med maskevidde 5 mm.
  ij. Halvfabrikater
    Produkter med massivt tverrsnitt fremstilt ved konti­nuerlig støping, og som også kan ha gjennomgått en for­beredende varmvalsing; og andre produkter med massivt tverrsnitt, som ikke er videre bearbeidd enn en forberedende varmvalsing eller råsmidd, herunder emner for pro­filer.
    Disse produkter foreligger ikke i ruller.
  k. Flatvalsede produkter
    Valsede produkter med massivt, rektangulært tverrsnitt, som ikke svarer til definisjonen under ij. ovenfor, og som foreligger i føl­gende former:
    - opprullet i regelmessige ringer eller ruller, eller
    - rette lengder med bredde minst ti ganger tykkelsen dersom tykkelsen er mindre enn 4,75 mm, eller dersom tykkelsen er minst 4,75 mm, har en bredde på over 150 mm og minst to ganger tykkelsen.
    Flatvalsede produkter omfatter de med mønstre i relieff framkommet direkte ved valsing (f.eks. riller, rifler, ruter, dråper, knapper, romber), og de som er perforerte, korrugerte eller polerte, forutsatt at de derved ikke har karakter av varer eller produkter som hører under andre posi­sjoner.
    Flatvalsede produkter av enhver størrelse, unntatt kvadratiske eller rek­tangulære, skal klassifiseres som produkter med bredde minst 600 mm, for­utsatt at de ikke har karakter av varer eller produkter som hører under andre posisjoner.
  l. Stenger, varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede ringer eller ruller
    Varmvalsede produkter i uregelmessig oppkveilede ringer eller ruller med massivt tverrsnitt i form av sirkler, sirkel­segmenter, ovaler, kvadrater, rektangler, trekanter eller andre konvekse mange­kanter (herunder “flat­trykte sirkler” og “modifiserte rek­tangler”, hvor to motstående sider har form av konvekse buer og de to andre sidene er rette, like lange og paral­lelle). Disse produkter kan ha fordypninger, rifler, riller og lik­nende som er frem­kommet under valsingen (armeringsjern).
  m. Andre stenger
    Produkter som ikke svarer til noen av definisjonene under ij., k. eller l. ovenfor eller til definisjonen av tråd, og som har ens­artet, massivt tverrsnitt i hele lengden i form av sirkler, sirkel­seg­menter, ovaler, kvadrater, rektangler, tre­kanter eller andre kon­vekse mange­kanter (herunder “flat­trykte sirkler” og “modifiserte rek­tangler”, hvor to mot­stå­ende sider har form av konvekse buer og de to andre sid­ene er rette, like lange og parallelle). Disse pro­dukter kan:
    - ha fordypninger, rifler, riller og liknende som er frem­kommet under vals­ingen (armeringsjern);
    - være vridd etter valsingen.
  n. Profiler
    Produkter som har ensartet, massivt tverrsnitt i hele lengden og ikke svarer til noen av definisjonene under ij., k., l. eller m. ovenfor eller definisjonen av tråd.
    Kapittel 72 omfatter ikke produkter som hører under posisjon 73.01 eller 73.02.
  o. Tråd
    Kaldformede produkter i ringer eller ruller, av ethvert ensartet, mas­sivt tverrsnitt i hele lengden, og som ikke svarer til definisjo­nen av flatvalsede produkter.
  p. Hule borstenger
    Hule stenger, uansett tverrsnittets form, egnet til frem­stilling av bor og med største ytre tverrmål over 15 mm, men høyst 52 mm, og med største indre tverrmål opp til høyst halvparten av største ytre tverr­mål. Hule stenger av jern eller stål som ikke passer til denne definisjonen, blir å klassifisere under posisjon 73.04.
2. Jern eller stål plettert med jern eller stål av en annen kvalitet, skal klassifiseres som produkter av den kvalitet hvis vektandel er størst.
3. Jern eller stål fremstilt ved elektrolyse, presstøping eller ved sint­ring skal klassifiseres etter sin form, sammensetning og utseende i de po­sisjoner i dette kapittel som omfatter til­svarende varmvalsede produk­ter.
 
Varenummernoter
1. Med følgende betegnelser forstås i dette kapittel:
  a. Legert råjern:
    Råjern som inneholder enkeltvis eller tilsammen:
    - over 0,2 vektprosent krom
    - over 0,3 vektprosent kobber
    - over 0,3 vektprosent nikkel
    - over 0,1 vektprosent av følgende legeringsemner: aluminium, molyb­den, titan, wolfram, vanadium.
  b. Ulegert automatstål:
    Ulegert stål som inneholder ett eller flere av følgende legeringsem­ner i angitt mengdeforhold:
    - minst 0,08 vektprosent svovel
    - minst 0,1 vektprosent bly
    - over 0,05 vektprosent selen
    - over 0,01 vektprosent tellur
    - over 0,0 vektprosent vismut.
  c. Silisium-elektrostål:
    Legert stål som inneholder minst 0,6 vektprosent, men høyst 6 vekt­pro­sent silisium og høyst 0,08 vektprosent karbon. Det kan også inne­holde høyst 1 vektprosent alu­minium, men uten andre legeringsemner i en mengde som kan gi stålet karakter av annet legert stål.
  d. Hurtigstål:
    Legert stål som inneholder, med eller uten andre leg­er­ingsemner, minst to av de tre legeringsemnene molybden, wolfram og vanadin med et samlet innhold av minst 7 vektprosent, dessuten minst 0,6 vektpro­sent karbon og 3 - 6 vektprosent krom.
  e. Siliconmanganstål:
    Legert stål som inneholder:
    - høyst 0,7 vektprosent karbon
    - minst 0,5 vektprosent, men høyst 1,9 vektprosent mangan, og
    - minst 0,6 vektprosent, men høyst 2,3 vektprosent silisium, men ingen andre legeringsemner i en men­gde som kan gi stålet karak­ter av annet legert stål.
2. Klassifisering av ferrolegeringer i varenumrene til posisjon 72.02 skal fastsettes etter følgende regel:
  En ferrolegering er ansett som binær og skal klassifiseres under det aktu­elle varenummer (dersom det finnes) dersom bare ett av legeringsemnene over­stiger den laveste prosentsats fastsatt i note 1.c til kapitlet. På til­svarende måte er en ferrolegering ansett som henholdsvis ternær eller kvater­nær når to eller tre legeringsemner overstiger den laveste pro­sent­sats.
 

Ved anvendelsen av denne regel må de uspesifiserte “andre legerings­emner” som er nevnt i note 1.c til kapitlet, hver for seg overstige 10 vektprosent


Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler


I. UBEARBEIDEDE MATERIALER; PRODUKTER I GRANULAT- ELLER PULVERFORM

72.01

Råjern og speiljern i barrer, blokker eller i andre ubearbeidde former.

 
.1000
-   ulegert råjern som inneholder høyst 0,5 vektprosent fosfor
0 kg
.2000
-   ulegert råjern som inneholder over 0,5 vektprosent fosfor
0 kg
.5000
-   legert råjern; speiljern
0 kg

72.02

Ferrolegeringer.

 
-   ferromangan:
.1100
- -   som inneholder over 2 vektprosent karbon
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
-   ferrosilisium:
.2100
- -   som inneholder over 55 vektprosent silisium
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg
.3000
-   ferrosilicomangan.
0 kg
-   ferrokrom:
.4100
- -   som inneholder over 4 vektprosent karbon
0 kg
.4900
- -   ellers
0 kg
.5000
-   ferrosilicokrom
0 kg
.6000
-   ferronikkel
0 kg
.7000
-   ferromolybden
0 kg
.8000
-   ferrowolfram og ferrosilicowolfram
0 kg
-   andre:
.9100
- -   ferrotitan og ferrosilicotitan
0 kg
.9200
- -   ferrovanadin
0 kg
.9300
- -   ferroniob
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

72.03

Jern- og stål­produkter fremstilt ved direkte reduksjon av jernmalm og andre jern­- og stål­svamper, i klumper, pelleter eller liknende former; jern med en renhet av minst 99,94 vekt­prosent, i klumper, pelleter eller liknende former.

 
.1000
-   jern- og stålprodukter fremstilt ved direkte reduksjon av jernmalm
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

72.04

Avfall og skrap av jern eller stål; blokker (ingots) fremstilt ved omsmelting av skrap av jern eller stål.

 
.1000
-   avfall og skrap av støpejern
0 kg
-   avfall og skrap av legert stål:
.2100
- -   av rustfritt stål
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg
.3000
-   avfall og skrap av fortinnet jern eller stål
0 kg
-   annet avfall og skrap:
.4100
- -   spon fra dreiing, saging, fresing, utstansing eller liknende, også i bunter
0 kg
.4900
- -   ellers
0 kg
.5000
-   blokker (ingots) fremstilt ved omsmelting av skrap av jern eller stål
0 kg

72.05

Granulater og pulver av råjern, speiljern, jern eller stål.

 
.1000
-   granulater
0 kg
-   pulver:
.2100
- -   av legert stål
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg


II. JERN OG ULEGERT STÅL

72.06

Jern og ulegert stål i blokker (ingots) eller andre ubearbeidde former (unntatt jern som hører under posisjon 72.03).

 
.1000
-   blokker (ingots)
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

72.07

Halvfabrikater av jern eller ulegert stål.

 
-   som inneholder under 0,25 vektprosent karbon:
.1100
- -   med kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt og med bredde mindre enn to ganger tykkelsen
0 kg
.1200
- -   andre, med retangulært tverrsnitt
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
.2000
-   som inneholder minst 0,25 vektprosent karbon
0 kg

72.08

Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600 mm, varmvalsede, uten plettering, belegg eller overdrag.

 
.1000
-   i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, med mønstre i relieff
0 kg
-   andre, i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, syrebehandlet:
.2500
- -   med tykkelse minst 4,75 mm
0 kg
.2600
- -   med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm
0 kg
.2700
- -   med tykkelse under 3 mm
0 kg
-   andre, i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede:
.3600
- -   med tykkelse over 10 mm
0 kg
.3700
- -   med tykkelse minst 4,75 mm, men høyst 10 mm
0 kg
.3800
- -   med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm
0 kg
.3900
- -   med tykkelse under 3 mm
0 kg
.4000
-   ikke i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, med mønstre i relieff
0 kg
-   andre, ikke i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede:
.5100
- -   med tykkelse over 10 mm
0 kg
.5200
- -   med tykkelse minst 4,75 mm, men høyst 10 mm
0 kg
.5300
- -   med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm
0 kg
.5400
- -   med tykkelse under 3 mm
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

72.09

Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600 mm, kaldvalsede, uten plettering, belegg eller overdrag.

 
-   i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede:
.1500
- -   med tykkelse minst 3 mm
0 kg
.1600
- -   med tykkelse over 1 mm, men under 3 mm
0 kg
.1700
- -   med tykkelse minst 0,5 mm, men høyst 1 mm
0 kg
.1800
- -   med tykkelse under 0,5 mm
0 kg
-   ikke ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede:
.2500
- -   med tykkelse minst 3 mm
0 kg
.2600
- -   med tykkelse over 1 mm, men under 3 mm
0 kg
.2700
- -   med tykkelse minst 0,5 mm, men høyst 1 mm
0 kg
.2800
- -   med tykkelse under 0,5 mm
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

72.10

Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600 mm, med plettering, belegg eller overdrag.

 
-   belagt eller overtrukket med tinn:
.1100
- -   med tykkelse minst 0,5 mm
0 kg
.1200
- -   med tykkelse under 0,5 mm
0 kg
.2000
-   belagt eller overtrukket med bly, herunder mattblikk
0 kg
.3000
-   elektrolytisk belagt eller overtrukket med sink
0 kg
-   belagt eller overtrukket med sink på annen måte:
.4100
- -   korrugerte
0 kg
.4900
- -   andre
0 kg
.5000
-   belagt eller overtrukket med kromoksider eller med krom og kromoksider
0 kg
-   belagt eller overtrukket med aluminium:
.6100
- -   belagt eller overtrukket med aluminium-sinklegeringer
0 kg
.6900
- -   andre
0 kg
.7000
-   malt, lakkert eller plastbelagt
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

72.11

Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde under 600 mm, uten plettering, belegg eller overdrag.

 
-   ikke videre bearbeidde enn varmvalsede:
.1300
- -   valsede på fire sider eller i lukket kaliber, med bredde over 150 mm og med tykkelse minst 4 mm, ikke i ringer eller ruller og uten mønstre i relieff
0 kg
.1400
- -   andre, med tykkelse minst 4,75 mm
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede:
.2300
- -   som inneholder under 0,25 vektprosent karbon
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

72.12

Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde under 600 mm, med plettering, belegg eller overdrag.

 
.1000
-   belagt eller overtrukket med tinn
0 kg
.2000
-   elektrolytisk belagt eller overtrukket med sink
0 kg
.3000
-   belagt eller overtrukket med sink på annen måte
0 kg
.4000
-   malt, lakkert eller plastbelagt
0 kg
.5000
-   belagt eller overtrukket på annen måte
0 kg
.6000
-   plettert
0 kg

72.13

Stenger av jern eller ulegert stål, varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede ringer eller ruller.

 
.1000
-   som inneholder fordypninger, rifler, riller eller liknende fremkommet under valseprosessen
0 kg
.2000
-   andre, av automatstål
0 kg
-   andre:
.9100
- -   med sirkelrundt tverrsnitt som måler under 14 mm i diameter
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

72.14

Andre stenger av jern eller ulegert stål, smidde, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, også de som er vridde etter valsingen, men ikke videre bearbeidde.

 
.1000
-   smidde
0 kg
.2000
-   som inneholder fordypninger, rifler, riller eller liknende fremkommet under valseprosessen, eller vridde etter valsingen
0 kg
.3000
-   andre, av automatstål
0 kg
-   andre:
.9100
- -   med rektangulært tverrsnitt
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

72.15

Andre stenger av jern eller ulegert stål.

 
.1000
-   av automat­stål, ikke videre bearbeidde enn kald­bearbeidde eller kalibrerte
0 kg
.5000
-   andre, ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

72.16

Profiler av jern eller ulegert stål.

 
.1000
-   U-, I- eller H-profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, med høyde under 80 mm
0 kg
-   L- eller T-profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, med høyde under 80 mm:
.2100
- -   L-profiler
0 kg
.2200
- -   T-profiler
0 kg
-   U-, I- eller H-profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, med høyde minst 80 mm:
.3100
- -   U-profiler
0 kg
.3200
- -   I-profiler
0 kg
.3300
- -   H-profiler
0 kg
.4000
-   L- eller T-profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, med høyde minst 80 mm
0 kg
.5000
-   andre profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede
0 kg
-   profiler, ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte:
.6100
- -   fremstilt av flatvalsede produkter
0 kg
.6900
- -   andre
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   kaldbearbeidde eller kalibrerte av flatvalsede produkter
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

72.17

Tråd av jern eller ulegert stål.

 
.1000
-   ikke belagt eller overtrukket, også polert
0 kg
.2000
-   belagt eller overtrukket med sink
0 kg
.3000
-   belagt eller overtrukket med andre uedle metaller
0 kg
.9000
-   andre
0 kg


III. RUSTFRITT STÅL

72.18

Rustfritt stål i blokker (ingots) eller andre, ubearbeidde former; halvfabrikater av rustfritt stål.

 
.1000
-   blokker (ingots) og andre, ubearbeidde former
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   med rektangulært tverrsnitt
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

72.19

Flatvalsede produkter av rustfritt stål, med bredde minst 600 mm.

 
-   ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, i ringer eller ruller:
.1100
- -   med tykkelse over 10 mm
0 kg
.1200
- -   med tykkelse minst 4,75 mm, men høyst 10 mm
0 kg
.1300
- -   med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm
0 kg
.1400
- -   med tykkelse under 3 mm
0 kg
-   ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, ikke i ringer eller ruller:
.2100
- -   med tykkelse over 10 mm
0 kg
.2200
- -   med tykkelse minst 4,75 mm, men høyst 10 mm
0 kg
.2300
- -   med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm
0 kg
.2400
- -   med tykkelse under 3 mm
0 kg
-   ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede:
.3100
- -   med tykkelse minst 4,75 mm
0 kg
.3200
- -   med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm
0 kg
.3300
- -   med tykkelse over 1 mm, men under 3 mm
0 kg
.3400
- -   med tykkelse minst 0,5 mm, men høyst 1 mm
0 kg
.3500
- -   med tykkelse under 0,5 mm
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

72.20

Flatvalsede produkter av rustfritt stål, med bredde under 600 mm.

 
-   ikke videre bearbeidde enn varmvalsede:
.1100
- -   med tykkelse minst 4,75 mm
0 kg
.1200
- -   med tykkelse under 4,75 mm
0 kg
.2000
-   ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

72.21

 

 
.0000
  Stenger av rustfritt stål, varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede ringer eller ruller.
0 kg

72.22

Andre stenger av rustfritt stål; profiler av rustfritt stål.

 
-   stenger ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede:
.1100
- -   med sirkelrundt tverrsnitt
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.2000
-   stenger ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte
0 kg
.3000
-   andre stenger
0 kg
.4000
-   profiler
0 kg

72.23

 

 
.0000
  Tråd av rustfritt stål
0 kg


IV. ANNET LEGERT STÅL; HULE BORSTENGER AV LEGERT ELLER ULEGERT STÅL

72.24

Annet legert stål i blokker (ingots) eller andre, ubearbeidde former; halvfabrikater av annet legert stål.

 
.1000
-   blokker (ingots) og andre, ubearbeidde former
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   råsmidde emner
0 kg
.9090
- -   andre
0 kg

72.25

Flatvalsede produkter av annet legert stål, med bredde minst 600 mm.

 
-   av silisium-elektrostål:
.1100
- -   kornorientert
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.3000
-   andre, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, i ringer eller ruller
0 kg
.4000
-   andre, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, ikke i ringer eller ruller
0 kg
.5000
-   andre, ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   elektrolytisk belagt eller overtrukket med sink
0 kg
.9200
- -   belagt eller overtrukket med sink på annen måte
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

72.26

Flatvalsede produkter av annet legert stål, med bredde under 600 mm.

 
-   av silisium-elektrostål:
.1100
- -   kornorientert
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.2000
-   av hurtigstål
0 kg
-   andre:
.9100
- -   ikke videre bearbeidde enn varmvalsede
0 kg
.9200
- -   ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

72.27

Stenger av annet legert stål, varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede ringer eller ruller.

 
.1000
-   hurtigstål
0 kg
.2000
-   silicomanganstål.
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

72.28

Andre stenger av annet legert stål; profiler av annet legert stål; hule borstenger av legert eller ulegert stål.

 
.1000
-   stenger av hurtigstål
0 kg
.2000
-   stenger av silicomangan stål
0 kg
.3000
-   andre stenger, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede
0 kg
.4000
-   andre stenger, ikke videre bearbeidde enn smidde
0 kg
.5000
-   andre stenger, ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte
0 kg
.6000
-   andre stenger
0 kg
.7000
-   profiler
0 kg
-   hule borstenger:
.8010
- -   av legert stål eller av karbonrikt stål
0 kg
.8090
- -   ellers
0 kg

72.29

Tråd av annet legert stål.

 
.2000
-   av silicomangan stål
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg