A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   4 8Papir og papp; varer av papirmasse, papir eller papp


Noter

1. I dette kapitlet skal en hen­visning til “papir” også omfatte henvisning til papp (uten hensyn til tykkelse eller vekt pr m²), unntatt hvor annet er bestemt.
2. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. varer som hører under kapittel 30;
  b. pregefolier som hører under posisjon 32.12;
  c. parfymert papir eller papir impregnert eller overtrukket med sminke (kapittel 33);
  d. papp eller cellulosevatt impregnert, overtrukket eller bestrøket med såpe eller rengjøringsmiddel (posisjon 34.01), eller med pusse- eller polér­midler etc. (posisjon 34.05);
  e. papir eller papp, sensitivt for lys eller annen bestråling som hører under posisjonene 37.01 - 37.04;
  f. papir som er impregnert med reagenser for diagnostisk bruk eller laboratoriebruk (posisjon 38.22);
  g. plastlaminater forsterket med papir eller papp, og varer som består av ett lag papir eller papp overtrukket eller bestrøket med et lag plast med tykkelse som er mer enn halvparten av varens totale tykkelse, eller varer av slike materialer, unntatt tapeter som hører under posisjon 48.14 (kapittel 39);
  h. varer som hører under posisjon 42.02 (f.eks. reise­effekter);
  ij. varer som hører under kapittel 46 (varer av flette­materialer);
  k. papirgarn eller tekstilvarer av papirgarn (avsnitt XI);
  l. varer som hører under kapittel 64 eller 65;
  m. slipestoff på underlag av papir eller papp (posisjon 68.05) eller glimmer på underlag av papir eller papp (posisjon 68.14), (derimot hører papir og papp belagt med pulverisert glimmer under dette kapittel);
  n. metallfolie på underlag av papir eller papp (vanligvis avsnitt XIV eller XV);
  o. varer som hører under posisjon 92.09;
  p. varer som hører under kapittel 95 (f.eks. leketøy, spill og sports­artikler);
  q. varer som hører under kapittel 96 (f.eks. knapper, sanitetsbind, tamponger og bleier for småbarn).
3. Med forbehold av bestemmelsene i note 7 omfatter posisjonene 48.01 - 48.05 papir og papp som i kalandrer eller på annen måte har vært gjen­stand for glitting eller liknende etter­behandling, falsk vannmerking eller over­flate­liming, samt papir, papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer farget eller marmorert i massen, uansett frem­stillings­måte. Med unntak av posisjon 48.03 omfatter disse posisjonene ikke pa­pir, papp, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer som er bearbeidd på annen måte.
4. Med “avispapir” i dette kapittel forstås ubestrøket papir av det slag som brukes til trykking av aviser, og som har et innhold av tre­fibrer fra mekan­isk eller kjemimekanisk masse på minst 50 vekt­prosent av den totale fiber­mengde, er ulimt eller meget lite limt, har en flateruhet i følge Parker Print Surf (1 MPa) på hver side som over­stiger 2,5 mikrometer (mikron) og har en vekt av minst 40 g og høyst 65 g per m², og omfatter bare papir som foreligger: a. i strimler eller ruller med bredde over 28 cm, eller b. i kvadratiske eller rektangulære ark som ubrettet har en lengde over 28 cm og bredde over 15 cm.
   
5. Med “papir og og papp av det slag som brukes som skrive­papir, trykkpapir eller til andre grafiske formål” og “ikke perforerte hullkort og hullbånd” i posisjon 48.02 forstås papir og papp fremstilt hovedsakelig av bleiket masse eller av masse fra en mekanisk eller kjemimekanisk prosess og som tilfredsstiller ett av følgende kriterier:
  For papir eller papp med vekt høyst 150 g per m²:
  a. med innhold av minst 10 % mekanisk eller kjemimekanisk masse, og
    1. med vekt høyst 80 g per m², eller
    2. farget i massen; eller
  b. med askeinnhold på mer enn 8 %, og
    1. med vekt høyst 80 g per m², eller
    2. farget i massen; eller
  c. med askeinnhold på mer enn 3 %, og som har en lyshets­faktor på minst 60 %; eller
  d. med askeinnhold på mer enn 3 %, men ikke mer enn 8 %, og som har en lyshetsfaktor under 60 %, og en spreng­indeks på høyst 2,5 kPa.m²/g; eller
  e. med askeinnhold på høyst 3 %, og som har en lyshets­faktor på minst 60 % og en sprengindeks på høyst 2,5kPa.m²/g.
  For papir eller papp med vekt over 150 g per m²:
  a. farget i massen; eller
  b. som har en lyshetsfaktor på minst 60 %, og
    1. en tykkelse på høyst 225 mikrometer, eller
    2. en tykkelse på mer enn 225 mikrometer, men ikke mer enn 508 mikro­meter og et askeinnhold på mer enn 3 %; eller
  c. som har en lyshetsfaktor på mindre enn 60 %, en tykkelse på høyst 254 mikro­meter og et askeinnhold på mer enn 8 %.
  Posisjon 48.02 omfatter imidlertid ikke filtrerpapir og -papp (her­under papir for teposer) eller filtpapir og -papp.
6. Med “kraftpapir og -papp” i dette kapittel forstås papir og papp som har et innhold av fibrer fra kjemisk sulfat- eller sodamasse på minst 80 vekt­prosent av den totale fiber­mengde.
7. Når ikke annet fremgår av vedkommende posisjonstekst skal papir, papp, cellulose­vatt og duk av cellulosefibrer, som svarer til beskrivelsen i to eller flere av posisjonene 48.01 - 48.11, klassifiseres under den posisjon som er nevnt sist i nummerorden i toll­tariffen.
8. Posisjonene 48.03 - 48.09 omfatter bare papir, papp, cellulosevatt og duk av cellulose­fibrer:
  a. i strimler eller ruller med bredde over 36 cm; eller
  b. i kvadratiske eller rektangulære ark som ubrettet har en lengde over 36 cm og bredde over 15 cm.
9. Med “tapeter og liknende veggkledninger” under posisjon 48.14 forstås bare:
  a. papir i ruller med bredde minst 45 cm og ikke over 160 cm, anvendelig til vegg- og takdekorasjon:
    1. kornet, preget, overflatefarget, mønstertrykt eller på annen måte over­flatedekorert (f.eks. med tekstil­fnugg), også bestrøket eller belagt med gjennom­siktig, be­skyttende plast;
    2. hvor overflaten er ujevn på grunn av innarbeidede partikler av tre, strå, halm etc.;
    3. bestrøket eller belagt på rettsiden med plast som er kornet, preget, farget, mønstertrykt eller dekorert på annen måte;
    4. belagt på rettsiden med flettematerialer, også parallellagte eller vevde.
  b. border og friser av papir behandlet som ovenfor, også i ruller, an­vendelige til vegg- eller takdekorasjon.
  c. veggkledninger av papir som består av flere ruller eller ark, trykt slik at de tilsammen danner et bilde, mønster eller motiv når de settes opp på veggen.
      Produkter med underlag av papir eller papp som både kan benyttes som gulvbelegg og veggkledning, skal klassifiseres under posisjon 48.23.
10. Posisjon 48.20 omfatter ikke løse ark eller kort som er tilskåret, med eller uten trykk, preging eller perforering.
11. Posisjon 48.23 omfatter bl.a. perforerte kort av papir eller papp til jacquardmaskiner eller liknende maskiner, samt papir­blonder.
12. Med unntak av varer som hører under posisjonene 48.14 og 48.21, skal papir, papp, cellulosevatt og varer derav, som er trykt med motiver, tegn eller illustrasjoner, som ikke har underordnet betydning i forhold til varenes hovedsakelige bruk, klassifiseres under kapittel 49.
  
Varenummernoter
1. Med “kraftliner” under varenumrene 48.04.1100 og 48.04.1900 forstås ensidig glittet eller maskinglittet papir og papp, som har et innhold av fibrer fra kjemisk sulfat- eller sodamasse på minst 80 vektprosent av den totale fiber­mengde, i ruller, med vekt over 115 g per m², og som har en minste spreng­styrke i henhold til Mullen som vist i følgende tabell eller tilsvarende lineær interpolert eller ekstrapolert verdi for slike varer med enhver annen vekt.
 
Vekt i g per m³ Minste sprengstyrke i.h.t Mullen i kPa
115 393
125 417
200 637
300 824
400 961
 
2. Med “kraftsekkepapir” under varenumrene 48.04.2100 og 48.04.2900 for­stås maskin­glittet papir, som har et innhold av fibrer fra kjemisk sulfat- eller sodamasse på minst 80 vekt­prosent av den totale fibermengde, i ruller, med vekt minst 60 g per m², men ikke over 115 g per m², og som svarer til en av følgende spesifikasjoner:
  a. som har en sprengindeks på minst 3,7 kPa.m²/g i henhold til Mullen og strekk­faktor på mer enn 4,5 % i tverrgående retning og mer enn 2 % i maskinretningen;
  b. som har en minimum rive- og slitestyrke som angitt i følgende tabell, eller tilsvarende lineær interpolert verdi for slike varer med enhver annen vekt:
 
Vekt i g per m² Minimum rivstyrke i mN Minimum slitestyrke kN/m
i maskinretning i maskinretning og tverrgående retning tilsammen i tverrgående retning i maskinretning og tverrgående retning tilsammen
60
70
80
100
115
700
830
965
1230
1425
1510
1790
2070
2635
3060
1,9
2,3
2,8
3,7
4,4
6,0
7,2
8,3
10,6
12,3
 
3. Med “halvkjemisk papir for framstilling av bølgepapir” under vare­nummer 48.05.1100 menes papir, i ruller, som har et inn­hold av fibrer av ubleiket lauvtremasse som er fremstilt ved en kombinasjon av mekaniske og kjemiske prosesser på minst 65 vekt­prosent av den totale fiber­mengde, og en sammen­trykkings­motstand beregnet etter CMT 30 (Corrugated Medium Test med 30 minutters kondisjonering) på mer enn 1,8 newton/g/m² ved 50 % relativ fuktighet ved 23 °C.
4. Varenummer 48.05.1200 omfatter papir i ruller, fremstilt hovedsakelig av strå­masse som er fremstilt ved en kombinasjon av mekaniske og kjemiske prosesser, som veier 130 g eller mer per m², og med en sammen­trykkings­motstand beregnet etter CMT 30 (Corrugated Medium Test med 30 minutters kondisjonering) på mer enn 1,4 newton/g/m² ved 50 % relativ fuktighet ved 23 °C.
5. Varenumrene 48.05.2400 og 48.05.2500 omfatter papir og papp fremstilt helt eller hovedsakelig av gjenvunnet papir- eller pappmasse. Testliner kan også ha en overflate av farget papir eller av papir fremstilt av bleiket eller ubleiket ikke-gjenvunnet masse. Disse produktene har Mullen burst indeks på mer enn 2 kPam²/g.
6. Med “sulfittomslagspapir” under varenummer 48.05.3000 forstås maskin­glittet papir med et innhold av trefibrer fra kjemisk sulfittmasse på mer enn 40 vekt­prosent av den totale fibermengde, et askeinnhold på høyst 8 % og en spreng­indeks på minst 1,47 kPa.m²/g i henhold til Mullen.
7. Med “lettvektpapir” under varenummer 48.10.2200 forstås papir som er belagt på begge sider og med total vekt høyst 72 g pr. m², hvorav belegget på hver sideveier høyst 15 g pr. m², og papiret har et innhold av tre­fibrer fra mekanisk masse på minst 50 vektprosent av den totale fiber­mengde.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

48.01

 

 
.0000
  Avispapir i ruller eller ark
0 kg

48.02

Ubestrøket papir og papp av det slag som brukes som skrivepapir, trykkpapir eller til andre grafiske formål, og ikke-perforerte hullkort og hullbånd, i ruller eller rektangulære (herunder kvadratiske) ark, av enhver størrelse, unntatt papir som hører under posisjon 48.01 eller 48.03; håndlaget papir og papp.

 
.1000
-   håndlaget papir og papp
0 kg
.2000
-   papir og papp, av det slag som brukes som basis for lys-, varme- eller elektrosensitivt papir eller papp
0 kg
.4000
-   tapetråpapir
0 kg
-   annet papir og annen papp, uten innhold av fibrer fra mekanisk eller kjemimekanisk masse eller med innhold av fibrer fra slike masser på høyst 10 vektprosent av den totale fibermengde:
.5400
- -   med vekt under 40 g pr. m²
0 kg
.5500
- -   med vekt minst 40 g pr. m², men ikke mer enn 150 g pr. m², i ruller
0 kg
.5600
- -   med vekt minst 40 g pr. m², men ikke mer enn 150 g pr. m², i ark som i utbrettet stand har en lengde av høyst 435 mm og bredde høyst 297 mm
0 kg
.5700
- -   andre med vekt minst 40 g pr. m², men ikke mer enn 150 g pr. m²
0 kg
.5800
- -   med vekt over 150 g pr. m²
0 kg
-   annet papir og annen papp, med innhold av fibrer fra mekanisk eller kjemimekanisk masse på mer enn 10 vektprosent av den totale fibermengde:
.6100
- -   i ruller
0 kg
.6200
- -   i ark som i utbrettet stand har en lengde av høyst 435 mm og bredde høyst 297 mm
0 kg
.6900
- -   ellers
0 kg

48.03

Papir av det slag som brukes til toalettpapir, ansiktsservietter, håndklær, servietter eller liknende papir til bruk i husholdningen eller til sanitære formål, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, også kreppet, plissert, mønsterpreget, perforert, over­flate­farget, over­flatedekorert eller trykt, i ruller eller ark.

 
.0001
-   cellulosevatt og duk av cellulosefibrer
0 kg
.0009
-   ellers
0 kg

48.04

Ubestrøket kraftpapir og kraftpapp, i ruller eller ark, unntatt varer som hører under posisjon 48.02 eller 48.03.

 
-   kraftliner:
.1100
- -   ubleiket
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
-   kraftsekkepapir:
.2100
- -   ubleiket
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg
-   annet kraftpapir og annen kraftpapp med vekt høyst 150 g per m²:
.3100
- -   ubleiket
0 kg
.3900
- -   ellers
0 kg
-   annet kraftpapir og annen kraftpapp med vekt over 150 g per m², men mindre enn 225 g per m²:
.4100
- -   ubleiket
0 kg
.4200
- -   ensartet bleiket i massen og med et innhold av fibrer fra kjemisk masse på mer enn 95 vektprosent av den totale fibermengde
0 kg
.4900
- -   ellers
0 kg
-   annet kraftpapir og annen kraftpapp med vekt minst 225 g per m²:
.5100
- -   ubleiket
0 kg
.5200
- -   ensartet bleiket i massen og med et innhold av fibrer fra kjemisk masse på mer enn 95 vektprosent av den totale fibermengde
0 kg
.5900
- -   ellers
0 kg

48.05

Annet ubestrøket papir og papp, i ruller eller ark, ikke videre bearbeidd eller behandlet enn det som er nevnt i note 3 til dette kapittel.

 
-   papir for fremstilling av bølgepapir (fluting):
.1100
- -   halvkjemisk papir for fremstilling av bølgepapir
0 kg
.1200
- -   stråbølgepapir
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
-   testliner (resirkulert linerboard):
.2400
- -   med vekt høyst 150 g pr. m²
0 kg
.2500
- -   med vekt over 150 g pr. m²
0 kg
.3000
-   sulfittomslagspapir
0 kg
.4000
-   filtrerpapir og -papp
0 kg
.5000
-   filtpapir og -papp
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   med vekt høyst 150 g pr. m²
0 kg
.9200
- -   med vekt over 150 g pr. m², men mindre enn 225 g pr. m²
0 kg
.9300
- -   med vekt minst 225 g pr. m²
0 kg

48.06

Pergamentpapir, smørpapir (greaseproofpapir), tracing­papir og pergamyn (glassin) samt annet glittet, gjennomsiktig eller gjennomskinnelig papir, i ruller eller ark.

 
.1000
-   pergamentpapir
0 kg
.2000
-   smørpapir (greaseproofpapir)
0 kg
.3000
-   tracingpapir
0 kg
.4000
-   pergamyn (glassin) samt annet glittet, gjennomsiktig eller gjennomskinnelig papir
0 kg

48.07

Papir og papp som består av flere lag papir eller papp holdt sammen med et bindemiddel, uten overdrag eller impregnering, også innvendig forsterket, i ruller eller ark.

 
.0001
-   papir og papp innvendig laminert med bitumen, tjære eller asfalt
0 kg
.0009
-   annet
0 kg

48.08

Bølgepapir og bølgepapp (også pålimt plant papir eller papp) samt kreppet, plissert, mønsterpreget eller perforert papir eller papp, i ruller eller ark, unntatt papir av det slag som er beskrevet under posisjon 48.03.

 
.1000
-   bølgepapir og bølgepapp, også perforert
0 kg
.4000
-   kraftpapir, kreppet eller plissert, også mønster­preget eller perforert
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

48.09

Karbonpapir, selvkopierende papir og annet kopi­papir eller overføringspapir (herunder bestrøket eller impregnert papir for stensiler eller offsetplater), også trykte, i ruller eller ark.

 
.2000
-   selvkopierende papir
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

48.10

Papir og papp bestrøket på den ene eller begge sider med kaolin (China clay) eller andre uorganiske stoffer, med eller uten bindemiddel, og uten annet overdrag, også overflatefarget, overflatedekorert eller trykt, i ruller eller rektangulære (herunder kvadratiske) ark, av enhver størrelse.

 
-   papir og papp av det slag som brukes som skrivepapir, trykkpapir eller til andre grafiske formål, uten innhold av fibrer fra mekanisk eller kjemimekanisk masse eller med innhold av fibrer fra slike masser på høyst 10 vektprosent av den totale fibermengde:
.1300
- -   i ruller
0 kg
.1400
- -   i ark som i utbrettet stand har en lengde av høyst 435 mm og bredde høyst 297 mm
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
-   papir og papp av det slag som brukes som skrivepapir, trykkpapir eller til andre grafiske formål, med innhold av fibrer fra mekanisk eller kjemimekanisk masse på mer enn 10 vektprosent av den totale fibermengde:
.2200
- -   lettvektpapir
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg
-   kraftpapir og kraftpapp, unntatt av det slag som brukes som skrivepapir, trykkpapir eller til andre grafiske formål:
.3100
- -   ensartet bleiket i massen og med innhold av fibrer fra kjemisk masse på mer enn 95 vektprosent av den totale fibermengde og med vekt høyst 150 g per m²
0 kg
.3200
- -   ensartet bleiket i massen og med innhold av fibrer fra kjemisk masse på mer enn 95 vektprosent av den totale fibermengde og med vekt over 150 g per m²
0 kg
.3900
- -   ellers
0 kg
-   annet papir og annen papp:
.9200
- -   flerlagt
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

48.11

Papir, papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, bestrøket, impregnert, belagt, overflatefarget, over­flate­dekorert eller trykt, i ruller eller rektangulære (herunder kvadratiske) ark, av enhver størrelse, unntatt varer av det slag som er beskrevet under posisjonene 48.03, 48.09 eller 48.10.

 
.1000
-   papir og papp påført tjære, bitumen eller asfalt
0 kg
-   papir og papp påført klebestoff:
.4100
- -   selvklebende
0 kg
.4900
- -   ellers
0 kg
-   papir og papp overtrukket, impregnert eller bestrøket med plast (unntatt klebestoff):
.5100
- -   bleiket, med vekt over 150 g pr. m²
0 kg
.5900
- -   ellers
0 kg
.6000
-   papir og papp overtrukket, impregnert eller bestrøket med voks, parafinvoks, stearin, olje eller glyserol
0 kg
-   annet papir, papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer:
- -   forsynt med trykk:
.9001
- - -  

datalister med ett lag papir (se også varenr. 48.20.4008)

0 kg
.9002
- - -  

blanketter med ett lag papir, i sammenhengende baner (se også varenr. 48.20.4008 og 49.11.9901)

0 kg
.9005
- - -   ellers
0 kg
.9009
- -   andre
0 kg

48.12

 

 
.0000
  Filtrerblokker og filtrerplater av papirmasse
0 kg

48.13

Sigarettpapir, også ferdig tilskåret eller i form av hefter eller hylser.

 
.1000
-   i form av hefter eller hylser
0 kg
.2000
-   i ruller med bredde høyst 5 cm
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

48.14

Tapeter og liknende veggkledninger; gjennomsiktig vinduspapir.

 
.2000
-   tapeter og liknende veggkledninger som består av papir, bestrøket eller belagt på rettsiden med et kornet, preget, farget, mønstertrykt eller på annen måte dekorert plastbelegg
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

48.15

Utgått. (jf. HS2007, i det vesentligste overført til posisjon 48.11)

 

48.16

Karbonpapir, selvkopierende papir og annet kopi­papir eller overføringspapir (unntatt varer som hører under posisjon 48.09), stensiler og offsetplater av papir, også i esker.

 
.2000
-   selvkopierende papir
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

48.17

Konvolutter, kortbrev, brevkort (ikke illustrerte) og korrespondansekort av papir eller papp; esker, mapper og liknende av papir eller papp, som inne­holder et utvalg av brevpapir, konvolutter og liknende.

 
.1000
-   konvolutter
0 kg
.2000
-   kortbrev, brevkort (ikke illustrerte) og korre­spondanse­kort
0 kg
.3000
-   esker, mapper og liknende av papir eller papp, som inneholder et utvalg av brevpapir, konvolutter og liknende .
0 kg

48.18

Toalettpapir og liknende papir, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer, av det slag som brukes i hus­holdningen eller til sanitære formål, i ruller med bredde høyst 36 cm eller tilskåret til bestemt størrelse eller form; lommetørklær, servietter for ansikt og hender, håndklær, bordduker, bordservietter, laken og liknende husholdnings-, sanitær- eller sykehusartikler, klær og tilbehør til klær av papir­masse, papir, cellulose­vatt eller duk av cellulose­fibrer.

 
.1000
-   toalettpapir
0 kg
.2000
-   lommetørklær, servietter for ansikt og hender samt håndklær
0 kg
.3000
-   bordduker og bordservietter
0 kg
.5000
-   klær og tilbehør til klær
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

48.19

Esker, kasser, sekker, poser og annen emballasje av papir, papp, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer; sorterings- og oppbevaringsesker og liknende varer av papir eller papp av det slag som brukes i kontorer, butikker eller liknende.

 
.1000
-   esker og kasser av bølgepapir eller bølgepapp
0 kg
-   sammenleggbare esker og kasser, unntatt av bølgepapir eller bølgepapp:
.2001
- -   av massivpapp
0 kg
.2009
- -   andre
0 kg
.3000
-   sekker og poser med bunn av bredde minst 40 cm
0 kg
.4000
-   andre sekker og poser, herunder kremmerhus
0 kg
-   annen emballasje, herunder omslag for grammofon­plater:
.5001
- -   bokser og begre, sylindriske eller koniske
0 kg
.5009
- -   andre
0 kg
.6000
-   sorterings- og oppbevaringsesker og liknende varer av det slag som brukes i kontorer, butikker eller liknende .
0 kg

48.20

Protokoller, regnskapsbøker, notisbøker, ordre­bøker, kvitteringsbøker, skriveblokker, notis­blokker, dagbøker og liknende varer, samt skrivebøker, skriveunderlag, samlepermer (for løse ark eller andre), mapper, omslag for dokumenter, blankett­sett, flerlagspapir med mellomliggende kopi­papir samt liknende varer av papir eller papp til bruk i skoler, kontorer og liknende; album for prøver eller samlinger samt bokpermer av papir eller papp.

 
.1000
-   protokoller, regnskapsbøker, notisbøker, ordrebøker, kvitteringsbøker, skriveblokker, notisblokker, dagbøker og liknende
0 kg
.2000
-   skrivebøker
0 kg
.3000
-   samlepermer (unntatt bokpermer), mapper og omslag for dokumenter
0 kg
-   blankettsett eller flerlagspapir med mellomliggende kopipapir:
.4003
- -   blankettsett (se også varenr. 49.11.9902)
0 kg
.4008
- -   ellers
0 kg
.5000
-   album for prøver eller samlinger
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

48.21

Etiketter, alle slags, av papir eller papp, også trykte.

 
.1000
-   trykte
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

48.22

Bobiner, spoler og liknende, av papirmasse, papir eller papp (også perforerte eller herdede).

 
.1000
-   av det slag som brukes til oppspoling av tekstilgarn
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

48.23

Annet papir og annen papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, tilskåret til bestemt størrelse eller form; andre varer av papirmasse, papir, papp, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer.

 
-   filtrerpapir og -papp:
.2001
- -   filter til kaffetraktere og liknende
0 kg
.2009
- -   ellers
0 kg
.4000
-   ruller, ark og skiver med trykk til selvregistrerende apparater
0 kg
-   brett, tallerkener, fat, kopper og liknende av papir eller papp:
.6100
- -  

av bambus

0 kg
.6900
- -   andre
0 kg
-   støpte eller pressede varer av papirmasse:
.7001
- -   eggemballasje
0 kg
.7009
- -   andre
0 kg
-   ellers:
.9001
- -   snittmønstre
0 kg
.9002
- -   tarmer
0 kg
.9003
- -   rør
0 kg
.9009
- -   andre
0 kg