A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   3 1Gjødsel


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. blod fra dyr, som hører under posisjon 05.11;
  b. isolerte, kjemisk definerte forbindelser (unntatt de som svarer til be­skriv­elsene under notene 2.a, 3.a, 4.a eller 5 nedenfor);
  c. kunstig fremstilte krystaller av kaliumklorid (unntatt optiske ele­menter) som veier minst 2,5 gram pr. stk. og hører under posisjon 38.24; optiske ele­menter av kaliumklorid (posisjon 90.01).
2. Posisjon 31.02 omfatter bare følgende varer, forutsatt at de ikke fore­ligger i slike former eller pakninger som er beskrevet i posisjon 31.05:
  a. varer som svarer til en av følgende beskrivelser:
    1. natriumnitrat, også rent;
    2. ammoniumnitrat, også rent;
    3. dobbeltsalter, også rene, av ammoniumsulfat og ammoniumnitrat;
    4. ammoniumsulfat, også rent;
    5. dobbeltsalter (også rene) eller blandinger av kalsium­nitrat og ammoniumnitrat;
    6. dobbeltsalter (også rene) eller blandinger av kalsium­nitrat og mag­nesi­um­nitrat;
    7. kalsiumcyanamid, også ren eller behandlet med olje;
    8. urea, også ren;
  b. gjødsel som består av blandinger av varer nevnt under punkt a oven­for;
  c. gjødsel som består av ammoniumklorid eller varer beskrevet under punkt­ene a eller b ovenfor, blandet med kritt, gips eller andre uor­ganiske stof­fer uten gjødsel­virkning;
  d. flytende gjødsel som består av varer som hører under punktene a.2 eller a.8 ovenfor, eller av blandinger av disse varer, i vandig eller ammonia­kalsk oppløsning.
3. Posisjon 31.03 omfatter bare følgende varer, forutsatt at de ikke fore­ligger i slike former eller pakninger som beskrevet i posisjon 31.05:
  a. varer som svarer til en av følgende beskrivelser:
    1. tomasslagg;
    2. naturlige fosfater som hører under posisjon 25.10, kalsinerte eller var­me­behandlede utover det som er nødvendig for å fjerne urenheter;
    3. superfosfater (enkel, dobbel eller trippel);
    4. kalsiumhydrogenortofosfat som inneholder minst 0,2 vekt­prosent fluor be­regnet av den vannfrie tørr­substansen;
  b. gjødsel som består av varer beskrevet under punkt a oven­for, inn­byrdes blandede, men uten hensyn til fluor­innholdet;
  c. gjødsel som består av varer beskrevet under punktene a eller b oven­for, men uten hensyn til fluorinnholdet, blandet med kritt, gips eller andre uor­ganiske stoffer uten gjødsel­virkning.
4. Posisjon 31.04 omfatter bare følgende varer, forutsatt at de ikke fore­ligger i slike former eller pakninger som er beskrevet i posisjon 31.05:
  a. varer som svarer til en av følgende beskrivelser:
    1. rå, naturlige kalisalter (f.eks. karnalitt, kainitt og sylvinitt);
    2. kaliumklorid, også rent, unntatt kaliumklorid nevnt i note 1.c oven­for;
    3. kaliumsulfat, også rent;
    4. kaliummagnesiumsulfat, også rent;
  b. gjødsel som består av blandinger av varer nevnt under punkt a oven­for.
5. Ammonium dihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) og diammonium hyd­ro­gen­orto­fosfat (diammoniumfosfat), også rene, og innbyrdes blandinger der­av, skal klassifiseres under pos­i­sjon 31.05.
6. Med “annen gjødsel” under posisjon 31.05 forstås bare pro­dukter av det slag som brukes som gjødsel, og inneholder som en viktig bestanddel minst ett av gjød­selelementene nitrogen, fos­for eller kalium.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

31.01

 

 
.0000
  Animalsk eller vegetabilsk gjødsel, også innbyrdes blandet eller kjemisk behandlet; gjødsel fremstilt ved blanding eller kjemisk behandling av animalske eller vegetabilske produkter
0 kg

31.02

Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk.

 
.1000
-   urea, også i vandig oppløsning
0 kg
-   ammoniumsulfat; dobbeltsalter og blandinger av am­moniumsulfat og ammoniumnitrat:
.2100
- -   ammoniumsulfat
0 kg
.2900
- -   annen
0 kg
-  

ammoniumnitrat, også i vandig oppløsning:

.3001
- -  
som inneholder minst 16 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat, til gjødsel
0 kg
.3002
- -  

som inneholder minst 16 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat, til annet formål enn gjødsel

0 kg
.3009
- -  
ellers
0 kg
.4000
-   blandinger av ammoniumnitrat med kalsiumkarbonat eller andre uorganiske stoffer uten gjødselvirkning
0 kg
.5000
-   natriumnitrat
0 kg
.6000
-   dobbeltsalter og blandinger av kalsiumnitrat og ammoniumnitrat
0 kg
.8000
-   blandinger av urea og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk oppløsning
0 kg
.9000
-   ellers, herunder blandinger som ikke er nevnt i de foregående underposisjoner
0 kg

31.03

Fosfatgjødsel, mineralsk eller kjemisk.

 
-  

superfosfater:

.1100
- -  

som inneholder 35 vektprosent eller mer av fosforpentaoksid (P2O5)

0 kg
.1900
- -  

andre

0 kg
.9000
-   annen
0 kg

31.04

Kaligjødsel, mineralsk eller kjemisk.

 
.2000
-   kaliumklorid
0 kg
.3000
-   kaliumsulfat
0 kg
.9000
-   annen
0 kg

31.05

Mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder to eller tre av gjødselelementene nitrogen, fosfor og kalium; annen gjødsel; varer som hører under dette kapittel, i form av tabletter eller liknende former eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg.

 
.1000
-   varer som hører under dette kapittel, i form av tabletter eller liknende former eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg
0 kg
.2000
-   mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de tre gjødselelementene nitrogen, fosfor og kalium
0 kg
.3000
-   diammonium hydrogenortofosfat (di-ammoniumfosfat)
0 kg
.4000
-   ammonium dihydrogenortofosfat (mono­ammonium­fosfat) og blandinger derav med di­ammonium hydrogen­ortofosfat (diammonium­fosfat)
0 kg
-   annen mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de to gjødselelementene nitrogen og fosfor:
.5100
- -   med innhold av nitrater og fosfater
0 kg
.5900
- -   annen
0 kg
.6000
-   mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de to gjødselelementene fosfor og kalium
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg