A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   3 0Farmasøytiske produkter


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. matvarer eller drikkevarer (som for eksempel dietetiske, diabetiske eller “for­sterkede” næringsmidler, kost­tilskudd, styrke­drikker og miner­al­vann), unntatt ernær­ings­preparater for intravenøs injeksjon (avsnitt IV);
  b. preparater, f.eks. tabletter, tyggegummi eller plaster (transdermale produkter (som virker ved opptak gjennom huden)), som skal hjelpe personer som forsøker å slutte å røyke (posisjon 21.06 eller 38.24);
  c. gips, spesielt brent eller finmalt til dental bruk (posisjon 25.20);
  d. vandige destillater og oppløsninger av flyktige vegetabilske oljer, egnet til medisinsk bruk (posisjon 33.01);
  e. preparater som hører under posisjonene 33.03 - 33.07, selv om de har tera­peutiske eller profylaktiske egen­skaper;
  f. såpe eller andre produkter som hører under posisjon 34.01, med til­set­ning av legemidler;
  g. preparater på gipsbasis til dental bruk (posisjon 34.07); eller
  h. blodalbumin, ikke tilberedt for terapeutisk eller profylaktisk bruk (posi­sjon 35.02).
2. Med “immunologiske produkter” i posisjon 30.02 for­stås peptider og proteiner (unntatt produkter som hører under posisjon 29.37) som er direkte involvert i reguleringen av immunologiske prosesser, f.eks. mono­klonale antistoffer ("MAB"), antistoff-fragmenter, konjugater av antistoffer og antistoff-fragmenter, interleukiner, interferoner ("IFN"), kjemokiner og visse tumornekrosefaktorer ("TNF"), vekstfaktorer ("GF"), hematopoietiner og kolonistimulerende faktorer ("CSF").
3. Når det gjelder posisjonene 30.03 og 30.04 samt note 4.d til dette ka­pittel, blir følgende å anse som:
  A. ublandede produkter:
    1. ublandede produkter oppløst i vann;
    2. alle varer som hører under kapittel 28 eller 29; og
    3. enkle, vegetabilske ekstrakter som hører under posi­sjon 13.02, bare stan­dardi­serte eller oppløste, uan­sett opp­løs­nings­middel;
  B. blandede produkter:
    1. kolloidale oppløsninger og suspensjoner (unntatt kolloi­dalt svo­vel);
    2. vegetabilske ekstrakter fremstilte ved behandling av bland­inger av ve­ge­tabilske materialer; og
    3. salter og konsentrater fremstilte ved inndamping av naturlig min­eral­vann.
4. Posisjon 30.06 omfatter bare følgende produkter, som skal klassifiseres i denne posisjon og ikke i noen annen posi­sjon i tolltariffen:
  a. steril, kirurgisk katgut, liknende sterile sutur­mater­ialer (herunder sterile, absorberbare suturer til kirurgisk eller dental bruk) og sterile klebe­­midler for organisk vev som brukes av kirurger til lukking av sår;
  b. steril laminaria og sterile laminariastifter;
  c. sterile, absorberbare, blodstillende midler til kirurgisk eller den­tal bruk; sterile adhesjonsbarrierer til kirurgisk eller dental bruk, også absorberbare;
  d. røntgenkontrastmidler og diagnostiske reagenser be­stemt til bruk på pasi­ent og som enten er ublandede produkter i tilmålte doser eller pro­duk­ter som består av to eller flere bestanddeler blandet sammen til slikt bruk;
  e. blodtypereagenser;
  f. tannsement og andre tannfyllingsmaterialer; bein­sement;
  g. esker og vesker med førstehjelpsutstyr;
  h. kjemiske befruktningshindrende preparater basert på hormoner, andre produkter som hører under posisjon 29.37 eller på sper­micider;
  ij. gelpreparater bestemt til medisinsk bruk til mennesker eller dyr som smøremiddel for legemsdeler ved kirurguiske operasjoner eller fysiske undersøkelser, eller som for­bindelses­middel mellom kroppen og de medisinske instrumenter;
  k. farmasøytisk avfall, dvs farmasøytiske produkter som ikke lenger kan benyttes til det opprinnelige formål på grunn av at de for ekspempel har utgått på dato; og 
  l. gjenkjennelig stomiutstyr, dvs tilskårede kolostomi-, ileostomi- og urostomiposer samt deres klebende hudplater eller frontplater.
     
Varenummernoter.   
 1. Når det gjelder varenumrene 30.02.1300 og 30.02.1400 blir følgende å anse som:
   a. ublandede produkter, rene produkter, også med innhold av forurensninger; 
   b. blandede produkter: 
    1.  produkter nevnt under punkt a. ovenfor, oppløst i vann eller i andre oppløsnings­midler;
    2.  produkter nevnt under punktene a. og b.1 ovenfor, tilsatt en stabilisator av hensyn til konservering eller transport; og
    3.  produkter nevnt under punktene a, b.1, og b.2 ovenfor med andre tilsetningsstoffer.
 2. Varenumrene 30.03.6000 og 30.04.6000 omfatter legemidler som inneholder artemisinin (INN) for oralt inntak kombinert med andre aktive farmasøytiske ingredienser, eller som inneholder hvilket som helst av følgende aktive stoffer, også i kombinasjon med andre aktive farmasøytiske ingredienser: amodiakin (INN), artelinsyre eller dens salter, artenimol (INN), artemotil (INN), artemeter (INN), artesunat (INN), klorokin (INN), dihydro­artemisinin (INN), lumefantrin (INN), meflokin (INN), piperakin (INN), pyrimetamin (INN) eller sulfadoxin (INN).
       

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

30.01

Kjertler og andre organer til organoterapeutisk bruk, tørkede, også pulveriserte; ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres sekreter, til organo­terapeutisk bruk; heparin og dets salter; andre stoffer fra mennesker eller dyr, tilberedte for tera­peutisk eller pro­fy­laktisk bruk, ikke nevnt eller inn­befattet annet sted.

 
.2000
-   ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres sekreter
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

30.02

Blod fra mennesker; blod fra dyr tilberedt for terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk bruk; immunsera, andre bestanddeler av blod og immunologiske produkter, også modifiserte eller fremstilt ved bioteknologiske prosesser; vaksiner, toksiner, kulturer av mikroorganismer (unntatt gjær) og liknende produkter.

 
-  

immunsera, andre bestanddeler av blod og immunologiske produkter, også modifiserte eller fremstilt ved bioteknologiske prosesser:

.1100
- -  

testkit for diagnostisering av malaria

0 kg
.1200
- -  

immunsera og andre bestanddeler av blod

0 kg
.1300
- -  

immunologiske produkter, ublandede, ikke i doser eller i former eller pakninger for detaljsalg

0 kg
.1400
- -  

immunologiske produkter, blandede, ikke i doser eller i former eller pakninger for detaljsalg

0 kg
.1500
- -  

immunologiske produkter, i doser eller i former eller pakninger for detaljsalg

0 kg
.1900
- -  

andre

0 kg
.2000
-   vaksiner for mennesker
0 kg
.3000
-   vaksiner for dyr
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

30.03

Legemidler (unntatt varer som hører under posisjon 30.02, 30.05 eller 30.06) som består av to eller flere bestanddeler som er blandet sammen for terapeutisk eller profylaktisk bruk, men ikke i doser eller i former eller pakninger for detaljsalg.

 
.1000
-   med innhold av penicillin eller derivater derav, med penicillinsyrestruktur, eller streptomyciner eller deres derivater
0 kg
.2000
-  

andre, med innhold av antibiotika

0 kg
-  

andre, med innhold av hormoner eller andre produkter som hører under posisjon 29.37:

.3100
- -   med innhold av insulin
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg
-  

andre, med innhold av alkaloider eller derivater derav:

.4100
- -  

med innhold av efedrin eller dets salter

0 kg
.4200
- -  

med innhold av pseudoefedrin (INN) eller dets salter

0 kg
.4300
- -  

med innhold av norefedrin eller dets salter

0 kg
.4900
- -  

ellers

0 kg
.6000
-  

andre, med innhold av aktive substanser mot malaria som beskrevet i varenummernote 2 til dette kapittel

0 kg
-   andre:
.9001
- -   med innhold av narkotika eller psykotrope stoffer
0 kg
.9009
- -   ellers
0 kg

30.04

Legemidler (unntatt varer som hører under posisjon 30.02, 30.05 eller 30.06) som består av blandede eller ublandede produkter for terapeutisk eller profylaktisk bruk (herunder produkter im­preg­nert med legemidler beregnet til opptak gjennom huden), i doser eller i former eller pakninger for detalj­salg.

 
.1000
-   med innhold av penicillin eller derivater derav, med penicillinsyrestruktur, eller streptomyciner eller deres derivater
0 kg
.2000
-  

andre, med innhold av antibiotika

0 kg
-  

andre, med innhold av hormoner eller andre produkter som hører under posisjon 29.37:

.3100
- -   med innhold av insulin
0 kg
.3200
- -   med innhold av kortikosteroidhormoner, deres deri­vater eller strukturelle analoger
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg
-  

andre, med innhold av alkaloider eller derivater derav:

.4100
- -  

med innhold av efedrin eller dets salter

0 kg
.4200
- -  

med innhold av pseudoefedrin (INN) eller dets salter

0 kg
.4300
- -  

med innhold av norefedrin eller dets salter

0 kg
.4900
- -  

ellers

0 kg
.5000
-  

andre, med innhold av vitaminer eller andre produkter som hører under posisjon 29.36

0 kg
.6000
-  

andre, med innhold av aktive substanser mot malaria som beskrevet i varenummernote 2 til dette kapittel

0 kg
-   andre:
.9002
- -   med innhold av narkotika eller psykotrope stoffer
0 kg
.9008
- -   ellers
0 kg

30.05

Vatt, gas, bind og liknende artikler (f.eks. bandasjer, heftplastre og omslag) impregnert eller belagt med farmasøytiske stoffer eller i former eller pakninger for detaljsalg til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk.

 
.1000
-   heftplaster og andre artikler belagte med klebestoff
0 kg
-   annet:
.9001
- -   vatt
0 kg
.9002
- -   gas
0 kg
.9009
- -   ellers
0 kg

30.06

Farmasøytiske varer som er nevnt i note 4 til dette kapittel.

 
.1000
-   steril, kirurgisk katgut, liknende sterile suturmaterialer (herunder sterile, absorberbare suturer til kirurgisk eller dental bruk) og sterile klebemidler for organisk vev som brukes av kirurger til lukking av sår; sterile laminaria og sterile laminariastifter; sterile, absorberbare kirurgiske eller dentale blodstillende midler; sterile adhesjonsbarrierer til kirurgisk eller dental bruk, også absorberbare
0 kg
.2000
-   blodtypereagenser
0 kg
.3000
-   røntgenkontrastmidler; diagnostiske reagenser bestemt til bruk på pasient
0 kg
.4000
-   tannsement og andre tannfyllingsmaterialer; bein­sement
0 kg
.5000
-   esker og vesker med førstehjelpsutstyr
0 kg
.6000
-   kjemiske befruktningshindrende preparater basert på hormoner, andre produkter som hører under posisjon 29.37 eller på spermicider
0 kg
.7000
-   gelpreparater til medisinsk eller veterinær bruk, for smøring av visse kroppsdeler ved kirurgiske opera­sjoner eller fysiske undersøkelser, eller til bruk som kontakt­middel mellom kroppen og medisinske instrumenter
0 kg
-  
andre:
.9100
- -  
gjenkjennelig stomiutstyr
0 kg
.9200
- -   farmasøytisk avfall
0 kg