A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   3 6Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparater


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke isolerte, kjemisk definerte for­bindelser, unn­tatt de som er nevnt i note 2.a. og b. neden­for.
2. Betegnelsen “brennbare preparater og produkter” i posisjon 36.06 omfat­ter bare:
  a. metaldehyd, heksametylentetramin og liknende stoffer i form av ta­blet­ter, stenger og liknende til bruk som brensel; brensel på basis av alkohol (tørrsprit) samt liknende brenn­stoff­preparater, faste eller i pastaform;
  b. flytende brensel og brennbare gasser i flytende form i beholdere av det slag som brukes ved fylling av sigarett­tennere eller liknende ten­nere og med rominnhold høyst 300 cm³;
  c. harpiksfakler, opptenningspreparater og liknende varer.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

36.01

Krutt.

 
.0010
-   røyksvakt
0 kg
.0090
-   ellers
0 kg

36.02

 

 
.0000
  Tilberedte sprengstoffer, unntatt krutt
0 kg

36.03

Sikkerhetslunter; detonerende lunter; tennhetter og spreng­kapsler; andre tennmidler; elektriske detonatorer.

 
.0001
-  

sikkerhetslunter

0 kg
.0002
-  

detonerende lunter

0 kg
.0003
-  

tennhetter

0 kg
.0004
-  

sprengkapsler

0 kg
.0005
-  

andre tennmidler

0 kg
.0006
-  

elektriske detonatorer

0 kg

36.04

Fyrverkeri, signalraketter, regnraketter, tåkesignaler og andre pyrotekniske artikler.

 
.1000
-   fyrverkeri
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

36.05

 

 
.0000
  Fyrstikker, unntatt pyrotekniske artikler som hører under posisjon 36.04
0 kg

36.06

Ferrocerium og andre pyrofore legeringer, uansett form; brennbare preparater og produkter som beskrevet i note 2 til dette kapittel.

 
.1000
-   flytende brensel og brennbare gasser i flytende form i beholdere av det slag som brukes ved fylling av sigarettennere eller liknende tennere og med rom­innhold høyst 300 cm³
0 kg
-  

ellers:

.9001
- -  

inneholdende heksametylentetramin (heksamin)

0 kg
.9009
- -  

andre

0 kg