A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   3 5Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; enzymer


Noter

1.Dette kapittel omfatter ikke:
 a.gjær (posisjon 21.02);
 b.bestanddeler av blod (unntatt blodalbumin, ikke tilberedt for tera­peutisk eller profylaktisk bruk), legemidler eller andre produkter som hører under kapittel 30;
 c.enzymholdige preparater for forgarving (posisjon 32.02);
 d.enzymholdige preparater for bløtlegging eller vask eller andre pro­dukter som hører under kapittel 34;
 e.herdede proteiner (posisjon 39.13);
 f.grafiske produkter av gelatin (kapittel 49).
2.Med uttrykket “dekstrin” i posisjon 35.05 forstås ned­brytnings­produkter av stivelse med et innhold av reduserende sukker, uttrykt som dekstrose, som ikke overstiger 10 vektprosent av tørrsubstansen.
     Slike produkter med et innhold av reduserende sukker som over­stiger 10 vekt­prosent, hører under posisjon 17.02.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

N 35.01

Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kasein­lim.

 
.1000
-   kasein
69,90 SACU: 38,44 kg
-   ellers:
.9010
- -   kaseinater og andre kaseinderivater
71,14 SACU: 39,12 kg
.9020
- -   kaseinlim
21,2% SACU: 19,1 % kg
 
IL,JO,MA,MK,MX,
PS,SG: 0
 

N 35.02

Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner som inneholder mer enn 80 vekt­prosent myseproteiner, beregnet av tørrstoffet), albuminater og andre albuminderivater.

 
-   eggalbumin:
- -   tørket:
.1101
- - -   utjenlig til menneskeføde
18,35 CO,GSP,PE: 16,51 kg
 
EFTA,EU,EØS,
MK: 16,13
G+: 12,85
IL,MA,PS,SACU,
SG,TR: 0
 
.1109
- - -   annet
18,35 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 16,51
EFTA: 16,13
G+: 12,85
SG: 0
 
- -   ellers:
.1901
- - -   utjenlig til menneskeføde
18,35 CO,GSP,PE: 16,51 kg
 
EFTA,EU,EØS,
MK: 16,13
G+: 12,85
IL,MA,PS,SACU,
SG,TR: 0
 
.1909
- - -   annet
18,35 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 16,51
EFTA: 16,13
G+: 12,85
SG: 0
 
-  

melkealbumin, herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner :

- -   utjenlig til menneskeføde:
.2010
- - -   til dyrefôr
3,57 SACU: 2,86 kg
 
EFTA,EU,EØS,
MK: 2,84
IL,MA,PS,SG,TR: 0
 
.2020
- - -   annet
0 kg
.2090
- -   ellers
71,66 SACU, SG: TNS024 kg

TNS 024

-  

ellers:

- -   andre albuminer:
- - -   utjenlig til menneskeføde:
.9011
- - - -   til dyrefôr
3,57 CO,GSP,PE: 3,21 kg
 
SACU: 2,85
EFTA,EU,EØS: 2,84
G+: 2,50
IL,MA,PS,SG: 0
 
.9021
- - - -   annet
0 kg
- - -   ellers:
.9040
- - - -   til dyrefôr
3,57 CO,GSP,PE: 3,21 kg
 
SACU: 2,85
EFTA,EU,EØS: 2,84
G+: 2,50
IL,MA,PS,SG: 0
 
.9050
- - - -   ellers
0 kg
- -   albuminater og andre albuminderivater:
.9060
- - -   til dyrefôr
3,57 CO,GSP,PE: 3,21 kg
 
SACU: 2,85
EFTA,EU,EØS: 2,84
G+: 2,50
IL,MA,PS,SG: 0
 
.9070
- - -   ellers
0 kg

35.03

Gelatin (herunder gelatin i kvadratiske eller rektangulære plater, også overflatebehandlet eller farget) og gelatinderivater; husblas; annet lim av animalsk opprinnelse, unntatt kaseinlim som hører under posisjon 35.01.

 
.0010
-   lim
0 kg
N .0090
-   ellers
0 kg

35.04

 

 
.0000
  Peptoner og deres derivater; andre proteiner og deres derivater, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; hudpulver, også behandlet med kromsalt
0 kg

35.05

Dekstrin og annen modifisert stivelse (f.eks. pre­gelatinert eller forestret stivelse); lim på basis av stivelse, dekstrin eller annen modifisert stivelse.

 
-   dekstrin og annen modifisert stivelse:

N

 

.1001
- -   forestret eller foretret
495% SACU: 257,4 % kg
 
EØS,G+,TN: 7,40
 

N

.1009
- -   ellers
495% SACU: 257,4 % kg
 
EØS,G+,TN: 7,40
 
.2000
-   lim
0 kg

35.06

Tilberedt lim og andre tilberedte klebemidler ikke nevnt eller innbefattet annet sted; produkter anvendelige som lim eller klebemidler i pakninger for detaljsalg som lim eller klebemidler med nettovekt høyst 1 kg.

 
-   produkter anvendelige som lim eller klebemidler i pakninger for detaljsalg som lim eller klebemidler med nettovekt høyst 1 kg :
.1001
- -   med innhold av trikloreten (TRI) eller tetrakloreten (PER)
0 kg
.1009
- -   ellers
0 kg
-  

ellers:

.9100
- -   klebemidler på basis av gummi eller polymerer som hører under posisjonene 39.01 til 39.13
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

N 35.07

Enzymer; tilberedte enzymer ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
.1000
-   løype og konsentrater derav
0 kg
.9000
-   andre
0 kg