A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   2 7Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav; bituminøse stoffer; mineralsk voks


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. isolerte kjemisk definerte organiske forbindelser, unntatt ren metan og ren propan som hører under posisjon 27.11;
  b. legemidler som hører under posisjon 30.03 eller 30.04; eller
  c. blandinger av umettede hydrokarboner som hører under posisjon 33.01, 33.02 eller 38.05.
2. Med “oljer utvunnet av jordolje eller av bituminøse mineraler” under posisjon 27.10 forstås også liknende oljer samt oljer som består hovedsakelig av blandede, umettede hydro­karboner, uansett fremstillingsmåten, forutsatt at vekten av de ikke-aromatiske bestanddeler overstiger vekten av de aro­matiske bestand­deler.
  Derimot omfatter posisjon 27.10 ikke flytende, syntetiske polyole­finer hvor mindre enn 60 volumprosent destillerer over ved 300 °C, korrigert til 1013 millibar når destillasjonen er foretatt ved redusert trykk (kapittel 39).
3. Med “spillolje” i posisjon 27.10 forstås avfall som hoved­sakelig inneholder jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler (som beskrevet i note 2 til dette kapittel), også blandet med vann. Disse omfatter:
  a. slike oljer som ikke lenger er egnet til bruk til sitt opp­rinnelige formål (for eksempel brukte smøreoljer, brukte hydrauliske oljer og brukte transformatoroljer);
  b. spilloljer fra lagertanker for jordoljer, hovedsakelig be­stående av slike oljer og med en høy konsentrasjon av til­setninger (for eksempel kjemikalier) brukt ved frem­stillingen av de opprinnelige produkter; og
  c. slike oljer i form av emulsjoner i vann eller blandinger med vann, slike som er et resultat fra oljeutslipp, tankvask eller fra bruken av bore- og skjæreoljer i maskinell bearbeiding.
 
Varenummernoter
1. Med “antrasitt” i varenummer 27.01.1100 forstås steinkull som har et innhold av flyktige bestanddeler på høyst 14 prosent (beregnet på grunn­lag av tørt, mineralfritt stoff).
2. Med “bituminøst steinkull” i varenummer 27.01.1200 forstås steinkull som har et innhold av flyktige bestanddeler på over 14 prosent (beregnet på grunn­lag av tørt, mineralfritt stoff), og som har en kaloriverdi på minst 5.833 kcal/kg (beregnet på grunnlag av fuktig, mineralfritt stoff).
3. Med betegnelsene “bensol (benzen)”, “toluol (toluen)”, “xylol (xylener)” og “naftalen” i varenumrene 27.07.1000, 27.07.2000, 27.07.3000 og 27.07.4000 forstås produkter som inneholder over 50 vekt­prosent av henholdsvis benzen, toluen, xylen eller nafta­len.
4. Med “lette oljer og produkter derav” i varenumrene 27.10.1211 - 27.10.1299, forstås de hvor 90 volumprosent eller mer (med­regnet tap) har destillert over ved 210 °C etter ISO-metode 3405 (som tilsvarer ASTM D 86 metoden).
5.

Med "biodiesel" i varenumrene i posisjon 27.10 forstås mono-alkylestere fra fettsyrer av det slag som brukes som brennstoff, og som er utvunnet av animalske eller vegetabilske oljer og fettstoffer, også brukte.

 


Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

27.01

Steinkull; briketter og liknende fast brensel fremstilt av steinkull.

 
-   steinkull, også pulverisert, men ikke agglomerert:
.1100
- -   antrasitt
0 kg
.1200
- -   bituminøst steinkull
0 kg
.1900
- -   annet steinkull
0 kg
.2000
-   briketter og liknende fast brensel fremstilt av steinkull
0 kg

27.02

Brunkull, også agglomerert, unntatt gagat (jett).

 
.1000
-   brunkull, også pulverisert, men ikke agglomerert
0 kg
.2000
-   agglomerert brunkull
0 kg

27.03

Torv (herunder torvstrø), også agglomerert.

 
.0001
-   torv og torvstrø, ikke agglomerert
0 kg
.0002
-   agglomerert torv (torvbriketter)
0 kg

27.04

Koks og halvkoks av steinkull, brunkull eller torv, også agglomerert; retortkull.

 
-   av steinkull:
.0001
- -   koks og halvkoks, unntatt koksgrus
0 kg
.0004
- -   koksgrus
0 kg
.0005
-   av brunkull eller torv; retortkull
0 kg

27.05

 

 
.0000
  Lysgass, vanngass, generator­gass og lik­nende gasser, unn­tatt jord­olje­gasser og andre gass­formige hydro­karboner
0 kg

27.06

 

 
.0000
  Steinkull-, brunkull- og torvtjære samt annen mineralsk tjære, også dehydrert eller delvis destillert, herunder rekonstituert tjære
0 kg

27.07

Oljer og andre destillasjons­produkter av høy­temperatur­tjære av stein­kull; lik­nende pro­dukter, hvor vekten av de aro­matiske bestand­deler over­stiger vekten av de ikke-aromatiske bestand­deler.

 
.1000
-   benzol (benzen)
0 kg
.2000
-   toluol (toluen)
0 kg
.3000
-   xylol (xylener)
0 kg
.4000
-   naftalen (naftalin)
0 kg
.5000
-  

andre aromatiske blandinger av hydrokarboner hvor 65 volumprosent eller mer (herunder tap) har destillert over ved 250 °C etter ISO-metode 3405 (som tilsvarer ASTM D 86 metoden)

0 kg
-   ellers:
.9100
- -   kreosotoljer
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

27.08

Bek og bekkoks fremstilt av steinkulltjære eller annen mineralsk tjære.

 
.1000
-   bek
0 kg
.2000
-   bekkoks
0 kg

27.09

Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, rå.

 
.0001
-   naturlige gasskondensater
0 kg,m³
.0009
-   ellers
0 kg,fat

27.10

Oljer utvunnet av jordolje eller av bituminøse mineraler, unntatt råoljer; produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted, som inneholder minst 70 vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler, og med disse oljer som basis for produktene; spilloljer.

 
-   oljer utvunnet av jordolje eller av bituminøse mineraler (unntatt råoljer), og produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted som inneholder minst 70 vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler, og med disse oljer som basis for produktene, andre enn slike som inneholder biodiesel og andre enn spilloljer:
- -   lette oljer og produkter derav:
- - -   spesialbensin, det vil si lette oljer og produkter derav som ikke inneholder antibankmidler og hvor mellom 5 og 90 volumprosent (medregnet tap) destillerer over innenfor et temperaturområde på høyst 60 °C:
.1211
- - - -  

mineralterpentin (white spirit), det vil si spesialbensin som har et flammepunkt etter Abel-Pensky metoden på over 21 °C

0 kg,m³
.1219
- - - -   annen
0 kg,m³
- - -   ellers:
- - - -   bensin for stempeldrevne forbrenningsmotorer:
.1220
- - - - -   flybensin
0 kg,m³
- - - - -   andre, med blyinnhold høyst 0,013 gram pr. liter:
.1231
- - - - - -   med oktantall (RON) under 95
0 kg,m³
.1232
- - - - - -   med oktantall (RON) på minst 95, men under 98
0 kg,m³
.1233
- - - - - -   med oktantall (RON) på 98 eller høyere
0 kg,m³
- - - - -   andre, med blyinnhold på mer enn 0,013 gram pr. liter:
.1241
- - - - - -   med oktantall (RON) under 98
0 kg,m³
.1242
- - - - - -   med oktantall (RON) på 98 eller høyere
0 kg,m³
.1250
- - - -   jetbensin (flydrivstoff)
0 kg,m³
- - - -   andre:
.1291
- - - - -   nafta (råbensin)
0 kg,m³
.1299
- - - - -   ellers
0 kg,m³
- -   andre:
- - -   mellomoljer, det vil si oljer og produkter derav hvor mindre enn 90 volumprosent (medregnet tap) har destillert over ved 210 °C (ASTM D 86 metoden) men minst 65 volumprosent (medregnet tap) destillerer over ved 250 °C (ASTM D 86 metoden):
- - - -   parafin:
.1921
- - - - -   jetparafin (flydrivstoff)
0 kg,m³
.1925
- - - - -   andre (f.eks. fyringsparafin)
0 kg,m³
.1929
- - - -   andre
0 kg,m³
- - -   tunge oljer, det vil si oljer og produkter derav hvor mindre enn 65 volumprosent (medregnet tap) destillerer over ved 250 °C (ASTM D 86 metoden), eller hvor destillasjonsprosenten ikke kan fastsettes etter nevnte metode:
- - - -   gassoljer, det vil si tunge oljer og produkter derav hvor minst 85 volumprosent (medregnet tap) har destillert over ved 350 °C (ASTM D 86 metoden):
.1941
- - - - -   med et svovelinnhold på høyst 0,05 vektprosent (f.eks. autodiesel)
0 kg,m³
.1945
- - - - -   med et svovelinnhold over 0,05 vektprosent, men høyst 0,2 vekt prosent
0 kg,m³
.1949
- - - - -   med et svovelinnhold over 0,2 vektprosent
0 kg,m³
- - - -   fyringsoljer:
.1961
- - - - -   med et svovelinnhold på høyst 1 vektprosent
0 kg,m³
.1963
- - - - -   med et svovelinnhold over 1 vektprosent, men høyst 2 vekt prosent
0 kg,m³
.1965
- - - - -   med et svovelinnhold over 2 vektprosent, men høyst 2,8 vekt prosent
0 kg,m³
.1969
- - - - -   med et svovelinnhold over 2,8 vektprosent
0 kg,m³
- - - -   smøreoljer av følgende slag:
.1981
- - - - -   motoroljer, kompressoroljer og turbinoljer
0 kg
.1983
- - - - -   hydraulikkoljer
0 kg
.1985
- - - - -   hvite oljer, paraffinum liquidum
0 kg
.1987
- - - - -   giroljer
0 kg
- - - -   andre:
.1991
- - - - -  

metallbearbeidingsoljer, formoljer og rust­beskyttende oljer

0 kg
.1993
- - - - -   elektroisolasjonsoljer
0 kg
.1994
- - - - -   andre smøreoljer
0 kg
.1997
- - - - -   vegolje
0 kg,m³
.1998
- - - - -   smørefett
0 kg
.1999
- - - - -   andre oljer og oljeprodukter
0 kg
.2000
-  
oljer utvunnet av jordolje eller av bituminøse mineraler (unntatt råoljer), og produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted som inneholder minst 70 vekt­prosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler, og med disse oljer som basis for produktene, som inneholder biodiesel, andre enn spilloljer
0 kg,m³
-   spilloljer:
.9100
- -   som inneholder polyklorerte bifenyler (PCB), polyklorerte terfenyler (PCT) eller polybromerte bifenyler (PBB)
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

27.11

Jordoljegasser og andre gassformige hydrokarboner.

 
-   gjort flytende:
.1100
- -   naturgass
0 kg
.1200
- -   propan
0 kg
.1300
- -   butan
0 kg
.1400
- -   etylen, propylen, butylen og butadien
0 kg
- -  

andre:

.1901
- - -  

etan

0 kg
.1909
- - -   andre
0 kg
-  

i gassform:

.2100
- -   naturgass
0 kg,m³
- -   andre:
.2910
- - -   propan
0 kg,m³
.2920
- - -   butan
0 kg,m³
.2990
- - -   andre
0 kg,m³

27.12

Vaselin; parafinvoks, mikro­krystal­linsk jord­olje­voks, "slack wax", ozo­keritt, montan­voks, torv­voks og annen mine­ralsk voks samt lik­nende pro­dukter frem­stilt synte­tisk eller på annen måte, også farget.

 
.1000
-   vaselin
0 kg
.2000
-   parafinvoks som inneholder mindre enn 0,75 vektprosent olje
0 kg
.9000
-   annen
0 kg

27.13

Petrolkoks, jordoljebitumen og andre reststoffer fra jordolje eller fra oljer utvunnet av bituminøse mineraler.

 
-   petrolkoks:
.1100
- -   ubrent
0 kg
.1200
- -   brent
0 kg
.2000
-   jordoljebitumen
0 kg
.9000
-   andre reststoffer fra jordolje eller fra oljer utvunnet av bituminøse mineraler
0 kg

27.14

Naturlig bitumen og naturasfalt; bituminøs skifer eller oljeskifer samt tjæresand; asfaltitter og asfaltholdige bergarter.

 
.1000
-   bituminøs skifer eller oljeskifer samt tjæresand
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

27.15

 

 
.0000
  Bituminøse blandinger på basis av naturasfalt, naturlig bitumen, jordoljebitumen, mineralsk tjære eller mineraltjærebek (f.eks. bituminøs mastiks, "cut-backs")
0 kg

27.16

 

 
.0000
  Elektrisk energi
0 MWh