A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   2 6Malm, slagg og aske


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. slagg eller liknende industrielt avfall, tilberedt som makadam (posi­sjon 25.17);
  b. naturlig magnesiumkarbonat (magnesitt), også brent (posisjon 25.19);
  c. slam fra lagertanker for petroleumsoljer, hovedsakelig bestående av slike oljer (posisjon 27.10);
  d. tomasslagg som hører under kapittel 31;
  e. slaggull, steinull eller liknende mineralsk ull (posisjon 68.06);
  f. avfall og skrap av edelt metall eller metall plettert med edelt metall; annet avfall og skrap som inneholder edelt metall eller forbindelser av edelt metall, av det slag som hoved­sakelig brukes til gjennvinning av edelt metall (posisjon 71.12); eller
  g. kobber-, nikkel- eller koboltmatte fremstilt ved smelting av malm (avsnitt XV).
2. Med “malm” under posisjonene 26.01 - 26.17 forstås mineraler som har praktisk anvendelse i metallurgisk industri for utvinning av kvikksølv, av metaller som hører under posisjon 28.44, eller av metaller som hører under avsnitt XIV eller XV, selv om de ikke er bestemt til bruk i me­tal­lurgien. Posisjonene 26.01 - 26.17 omfatter imidlertid ikke miner­aler som har under­gått en bearbeiding som ikke er vanlig i den metal­lurgiske industrien.
3. Under posisjon 26.20 hører bare:
  a. slagg, aske og reststoffer av det slag som brukes i industrien for utvinning av metaller eller til fremstilling av kjemiske metall­forbindelser, unntatt aske og reststoffer fra for­brenning av husholdningsavfall (posisjon 26.21); og
b. slagg, aske og reststoffer inneholdende arsenikk, også inne­holdende metaller, av det slag som brukes for enten å utvinne arsenikk eller metaller eller for fremstilling av deres kjemiske forbindelser.
 
Varenummernoter.
1. Med “slam av blyholdig bensin og slam av sammensatte bly­holdige antibankemidler” i varenummer 26.20.2100 forstås slam som kommer fra lagertanker for blyholdig bensin og sammen­satte bly­holdige antibankemidler (for eksempel tetraetylbly), og som hovedsakelig består av bly, bly­for­bindelser og jernoksid.
2. Slagg, aske og reststoffer som inneholder arsenikk, kvikksølv, thallium eller deres forbindelser, av det slag som brukes til utvinning av arsenikk eller nevnte metaller eller for frem­stilling av deres kjemiske forbindelser, hører under vare­nummer 26.20.6000.
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

26.01

Jernmalm, også konsentrert, herunder røstet svovelkis (kisavbrann).

 
-   jernmalm, også konsentrert, unntatt røstet svovelkis (kisavbrann):
.1100
- -   ikke agglomerert
0 kg
.1200
- -   agglomerert
0 kg
.2000
-   røstet svovelkis (kisavbrann)
0 kg

26.02

 

 
.0000
  Manganmalm, også konsentrert, herunder jernholdig manganmalm, også konsentrert, med innhold av minst 20 vektprosent mangan beregnet av tørrstoffet
0 kg

26.03

 

 
.0000
  Kobbermalm, også konsentrert
0 kg

26.04

 

 
.0000
  Nikkelmalm, også konsentrert
0 kg

26.05

 

 
.0000
  Koboltmalm, også konsentrert
0 kg

26.06

 

 
.0000
  Aluminiummalm (bauxitt), også konsentrert
0 kg

26.07

 

 
.0000
  Blymalm, også konsentrert
0 kg

26.08

 

 
.0000
  Sinkmalm, også konsentrert
0 kg

26.09

 

 
.0000
  Tinnmalm, også konsentrert
0 kg

26.10

 

 
.0000
  Krommalm, også konsentrert
0 kg
   
 

26.11

 

 
.0000
  Wolframmalm, også konsentrert
0 kg

26.12

Uran- og toriummalm, også konsentrerte.

 
.1000
-   uranmalm, også konsentrert
0 kg
.2000
-   toriummalm, også konsentrert
0 kg

26.13

Molybdenmalm, også konsentrert.

 
.1000
-   røstet
0 kg
.9000
-   annen
0 kg

26.14

 

 
.0000
  Titanmalm, også konsentrert
0 kg

26.15

Niob-, tantal-, vanadium- eller zirkoniummalm, også konsentrerte.

 
.1000
-   zirkoniummalm, også konsentrert
0 kg
.9000
-   annen
0 kg

26.16

Malm for utvinning av edle metaller, også konsentrert.

 
.1000
-   sølvmalm, også konsentrert
0 kg
.9000
-   annen
0 kg

26.17

Annen malm, også konsentrert.

 
.1000
-   antimonmalm, også konsentrert
0 kg
.9000
-   annen
0 kg

26.18

 

 
.0000
  Granulert slagg (slaggsand) fra fremstillingen av jern eller stål
0 kg

26.19

 

 
.0000
  Slagg (unntatt granulert slagg), glødeskall og annet avfall fra fremstillingen av jern eller stål
0 kg

26.20

Slagg, aske og reststoffer (unntatt de fra fremstillingen av jern eller stål) som inneholder metaller, arsenikk eller deres forbindelser.

 
-   som hovedsakelig inneholder sink:
.1100
- -   hardsink
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   som hovedsakelig inneholder bly
.2100
- -   slam av blyholdig bensin og slam av sammensatte blyholdige antibankemidler
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg
.3000
-   som hovedsakelig inneholder kobber
0 kg
.4000
-   som hovedsakelig inneholder aluminium
0 kg
.6000
-   som inneholder arsenikk, kvikksølv, thallium eller deres forbindelser, av det slag som brukes til utvinning av arsenikk eller nevnte metaller eller for fremstilling av deres kjemiske forbindelser
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   inneholdende antimon, beryllium, kadmium, krom eller blandinger derav
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

26.21

Annet slagg og annen aske, herunder tangaske (kelp); aske og reststoffer fra forbrenning av kommunalt avfall.

 
.1000
-   aske og reststoffer fra forbrenning av kommunalt avfall
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg