A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   2 0Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler


Noter
1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. grønnsaker, frukter eller nøtter, tilberedte eller kon­serverte på noen av de måter som er nevnt i kapittel 7, 8 eller 11;
  b. næringsmidler som inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, flesk, slakteavfall, blod, fisk, krepsdyr, bløt­dyr eller andre vir­vel­løse dyr som lever i vann, eller enhver blanding derav (kapittel 16);
  c. bakverk og andre produkter som hører under posisjon 19.05;
  d. homogeniserte, sammensatte næringsmidler som hører under posisjon 21.04.
2. Posisjonene 20.07 og 20.08 omfatter ikke fruktgele, frukt­pasta, mandler over­trukket med sukker eller liknende varer som har karakter av sukker­varer (posisjon 17.04) eller sjokolade­varer (posisjon 18.06).
3. Posisjonene 20.01, 20.04 og 20.05 omfatter, alt etter sin beskaffenhet, bare produkter som hører under kapittel 7 eller posisjonene 11.05 og 11.06 (unn­tatt mel og pulver av pro­dukter som hører under kapittel 8) som er tilberedte eller kon­serverte på andre måter enn nevnt i note 1.a.
4. Tomatsaft med et tørrstoffinnhold av 7 vektprosent eller mer skal klassifiseres under posisjon 20.02.
5. Med “fremstilt ved koking eller annen varme­behandling” i posisjon 20.07 forstås varmebehandling opp­nådd ved atmosfærisk trykk eller ved redusert trykk for å øke et produkts viskositet gjennom reduksjon av vanninnholdet eller på andre måter.
6. Med betegnelsen “safter, ugjærede og ikke tilsatt alkohol” under pos­isjon 20.09 forstås safter med alkoholstyrke høyst 0,5 volumprosent (se note 2 til kapittel 22).
 
Varenummernoter
1. Med uttrykket “homogeniserte grønnsaker” i varenummer 20.05.1000 for­stås næringsmidler av fint homogeniserte grønn­saker pakket for detaljsalg som mat for spedbarn og småbarn eller til dietetisk bruk, i beholdere med netto innhold høyst 250 gram. Ved anven­delse av denne definisjon skal det ses bort fra små mengder av bestand­deler som kan være tilsatt nærings­midlene som smaks­stoff, kon­ser­veringsmiddel eller for andre formål. Disse nærings­­midler kan inneholde små mengder synlige grønnsak­biter. Varenummer 20.05.1000 har prioritet fremfor alle andre varenumre under posisjon 20.05.
2. Med uttrykket "homogeniserte næringsmidler" i vare­numrene 20.07.1001, 20.07.1007 og 20.07.1008 for­stås næringsmidler av fint ho­mo­geniserte frukter pakket for detaljsalg som ­mat for spedbarn og småbarn eller til dietetisk bruk, i beholdere med netto inn­hold høyst 250 gram. Ved anvendelse av denne definisjon skal det ses bort fra små mengder av bestanddeler som kan være tilsatt næringsmidlene som smaks­stoff, konserverings­middel eller for andre formål. Disse nærings­midler kan inne­holde små mengder synlige fruktbiter. Varenumrene 20.07.1001, 20.07.1007 og 20.07.1008 har pri­ori­tet fremfor alle andre varenumre under posisjon 20.07.
3. Med “Brix-verdi” i varenumrene 20.09.1200, 20.09.2100, 20.09.3100, 20.09.4100, 20.09.6100 og 20.09.7100 forstås den direkte av­lesning av Brix-verdien oppnådd med et Brix-hydrometer, eller som brytningsindeksen uttrykt i form av prosentvis inn­hold av sakkarose målt med et refraktometer ved en tempera­tur på 20 °C eller korrigert for 20 °C dersom avlesningen er foretatt ved en annen temperatur.
   

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

N 20.01

Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte med eddik eller eddiksyre.

 
-   agurker:
.1001
- -   i lufttett lukket emballasje
12,92 MK,TN: 12,22 kg

D 25

 
EFTA,IL,JO,MA,
PS: 11,52
UA: 11,50
CO,GE,GSP,PE,PH,
SACU: 10,98
G+: 8,40
 
.1009
- -   ellers
12,92 IL,MA,MK,PS, kg
 
TN: 12,72
CO,GE,GSP,PE,PH,
SACU: 10,98
G+: 8,40
 
-   andre:
- -   grønnsaker:
.9010
- - -   kapers
0 kg
.9020
- - -   oliven
0 kg
- - -   sukkermais (Zea mays var. saccharata):
.9031
- - - -   til dyrefôr
1,78 AL,BA,CA,CL,CR, kg
 
EFTA,EG,EØS,G+,
GCC,GE,HK,KR,LB,
ME,MK,PA,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 1,73
CO,GSP,PE: 1,60
 
.9041
- - - -   ellers
0 kg
- - -   kepaløk:
.9052
- - - -   i lufttett lukket emballasje
12,92 MK,TN: 12,22 kg

D 25

 
IL,JO,MA: 11,52
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.9058
- - - -   ellers
12,92 IL,JO,MA,MK, kg
 
TN: 12,72
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
- - -   andre:
.9061
- - - -   søte pepperfrukter (Capsicum annuum var. annuum)
0 kg
.9069
- - - -   andre
12,92 MA,MK,TN: 12,74 kg
 
CA,JO: 12,56
KR: 11,63
CO,GSP,PE,
SACU: 10,98
G+: 6,46
 
- -  
ellers :
.9091
- - -   palmehjerter
12,92 MA,MK: 12,74 kg
 
JO: 12,56
CL: 12,53
AL,BA,CA,CO,CR,
EFTA,EG,EØS,G+,
GCC,GE,HK,KR,LB,
ME,PA,PE,PH,RS,
SACU,SG,TN: 2,22
 
.9092
- - -   jamsrøtter, søtpoteter og liknende spiselige deler av planter, inneholdende minst 5 vektprosent stivelse
12,92 MA,MK: 12,74 kg
 
JO: 12,56
CL: 12,53
AL,BA,CA,CO,CR,
EFTA,EG,EØS,G+,
GCC,GE,HK,KR,LB,
ME,PA,PE,PH,RS,
SACU,SG,TN,
UA: 2,22
 
.9099
- - -   ellers
12,92 AL,MA,MK: 12,74 kg
 
CO,GE,GSP,PE,PH,
RS,SACU: 10,98
G+: 6,46
 

N

20.02

Tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre.

 
-   tomater, hele eller i stykker:
.1001
- -   i lufttett lukket emballasje
1,50 UA: 1,00 kg
 
CL,IL,JO,LB,MA,
MK,MX,PS,TR: 0,80
CO,EFTA,EU,G+,
GE,GSP,PE,SACU,
TN: 0
 
.1009
- -   ellers
2,00 AL,CA,CL,CO,EFTA, kg
 
EU,G+,GCC,GE,
GSP,IL,JO,KR,LB,
MA,MK,MX,PE,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA:0
 
-   annet:
.9010
- -  

tomatpuré eller tomatpulp, med tørrvektinnhold på minst 25 pst. tomat, fremstilt i sin helhet av tomat og vann, med eller uten salt eller andre konser­verings­midler eller smakstilsetninger, i lufttett lukket emballasje

0 kg

D 25

.9090
- -   ellers
0 kg

N 20.03

Sopper og trøfler, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre.

 
.1000
-  

sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger)

0 kg
-   andre:
.9010
- -   trøfler
0 kg
.9090
- -  
ellers
0 kg

N

20.04

Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.

 
-   poteter:
- -   næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av poteter:
.1010
- - -   som inneholder minst 75 vektprosent av poteter
12,38 kg
.1020
- - -   ellers
30,16 kg
.1090
- -   andre
26,40 CO,GSP,PE,PH, kg
 
SACU: 22,44
G+: 17,16
 
-  

andre grønnsaker samt grønnsaksblandinger:

- -   sukkermais (Zea mays var. saccharata):
.9011
- - -   til dyrefôr
1,78 AL,BA,CA,CL,CR, kg
 
EFTA,EG,EØS,G+,
GCC,GE,HK,KR,LB,
ME,MK,PA,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 1,73
CO,GSP,PE: 1,60
 
.9020
- - -   annen
0 kg
- -   ellers:
.9091
- - -   artiskokker
0 kg
.9099
- - -  

andre, herunder grønnsaksblandinger

34,92 JO,MA,MK,TN: 34,72 kg
 
CO,GSP,PE,
SACU: 29,68
G+: 22,70
 

N 20.05

Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.

 
.1000
-   homogeniserte grønnsaker
34,92 IL,MA,MK,TN: 34,72 kg
 
CO,GSP,PE: 29,68
SACU: 27,94
G+: 22,70
 
-   poteter:
- -   næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av poteter:
.2010
- - -   som inneholder minst 75 vektprosent av poteter
12,38 kg
.2020
- - -   ellers
30,16 kg
- -   andre:
.2091
- - -   halvfabrikata til fremstilling av snacks
26,40 IL,MA: 26,20 kg
 
CO,GSP,PE,PH,
SACU: 22,44
G+: 17,16
 
.2099
- - -   ellers
26,40 IL,MA: 26,20 kg
 
CO,GSP,PE,PH,
SACU: 22,44
G+: 17,16
 
-   erter (Pisum sativum):
- -  
av tørkede:
.4002
- - -  
til dyrefôr
11,77 MA,TN,TR: 11,57 kg
 
CO,GSP,PE,PH: 10,00
G+: 7,65
CL,IL,KR,MA,MK,
MX,TN,SACU,SG: 0
 
.4003
- - -   ellers
0 kg
.4009
- -   ellers
11,77 IL,MA,MK,SACU, kg
 
TN,TR: 11,57
CO,GSP,PE,PH: 10,00
G+: 7,65
 
-  

bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.):

.5100
- -   bønner, avskallede
1,50 CL,IL,MA,MK,TN, kg
 
TR: 1,30
GSP: 1,27
AL,BA,CA,CO,EU,
G+,GE,KR,PE,PH,
RS,SACU,UA: 0
 
- -   andre:
.5901
- - -   brekkbønner, aspargesbønner, voksbønner og snitte-bønner
15,64 IL,MA,MK,TN: 15,44 kg
 
KR: 14,08
CO,GSP,PE,SACU,
UA: 13,29
G+: 10,17
 
.5909
- - -  

ellers

1,50 CL,IL,MA,MK, kg
 
TN: 1,30
GSP: 1,27
AL,CA,CO,EFTA,
EU,G+,GE,KR,PE,
PH,RS,SACU,UA: 0
 
.6000
-   asparges
0 kg
.7000
-   oliven
0 kg
-   sukkermais (Zea mays var. saccharata):
.8010
- -   til dyrefôr
1,78 AL,BA,CA,CL,CR, kg
 
EFTA,EG,EØS,G+,
GCC,GE,HK,KR,LB,
ME,MK,PA,PS,PH,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 1,73
CO,GSP,PE: 1,60
 
 
.8090
- -   annen
0 kg
-  

andre grønnsaker samt grønnsaksblandinger:

.9100
- -   bambusskudd
0 kg
- -  
andre:
.9901
- - -   kapers; artiskokker; søte pepperfrukter (Capsicum annuum var. annuum)
0 kg
.9902
- - -  

barnemat i beholdere med netto innhold høyst 250 gram, unntatt homogeniserte grønnsaker som hører under varenummer 20.05.1000

34,92 CA,IL,MA,MK,PS kg

TKV 013

 
TN,TR: 34,72
KR: 31,43
CO,PE,RS,GSP,
SACU,UA: 29,68
G+: 22,70
 
.9908
- - -  

ellers, herunder grønnsaksblandinger

34,92 CA,IL,MA,MK,PS, kg
 
TN,TR: 34,72
KR: 31,43
CO,PE,RS,GSP,
SACU,UA: 29,68
G+: 22,70
 

N 20.06

Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, kandiserte, glasserte eller på liknende måte tilberedte med sukker.

 
.0010
-   ingefær
0 kg
.0020
-   kirsebær
2,00 CL,GE,IL,MA,MK, kg
 
MX,TR: 1,36
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
-  

andre varer:

- -   med innhold av mer enn 13 vektprosent sukker:
.0031
- - -   sukkermais (Zea mays var. saccharata)
0,64 CL,CO,GSP,IL,JO, kg
 
MA,MK,MX,PE,SG,
TN,TR: 0
 
.0039
- - -   andre
0 kg
- -   ellers:
.0091
- - -   sukkermais (Zea mays var. saccharata)
2,00 BA,PS,TN: 1,94 kg
 
CL,IL,JO,MA,MK,
MX,TR: 1,36
CO,GSP,PE: 0
 
.0099
- - -   ellers
2,00 CL,IL,JO,MA,MK, kg
 
MX,PH,TR: 1,36
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 

N 20.07

Syltetøy, fruktgele, marmelade samt puré og pasta av frukter eller nøtter, fremstilt ved koking eller annen varmebehandling, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff.

 
-   homogeniserte næringsmidler:
.1001
- -   tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
14,96 GSP: 6,26 kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,KR,
LB,ME,MK,PA,PE,
PH,PS,RS,SACU,
SG,TN,TR,UA: 5,30
 
- -   ellers :
.1007
- - -   inneholdende jordbær, solbær, bringebær eller blandinger derav
14,96 GSP: 5,37 kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,KR,
LB,ME,MK,PA,PE,
PH,PS,RS,SACU,
SG,TN,TR,UA: 4,55
 
.1008
- - -   ellers
14,96 GSP: 5,37 kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,KR,
LB,ME,MK,PA,PE,
PH,PS,RS,SACU,
SG,TN,TR,UA: 3,28
 
-   annet:
- -   sitrusfrukter:
.9110
- - -   tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
0 kg
.9190
- - -   ellers
0 kg
- -   andre:
- - -   tilsatt sukker eller annet søtningsstoff:
.9902
- - - -   av aprikos, mango, kiwi, fersken eller blandinger derav
0 kg
.9904
- - - -  

av tyttebær, blåbær, andre bær av slekten Vaccinium, multer eller blandinger derav

8,34 GSP: 6,26 kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,KR,
LB,ME,MK,PA,PE,
PH,PS,RS,SACU,
SG,TN,TR,UA: 1,76
 
.9905
- - - -   ellers
8,34 GSP: 6,26 kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,KR,
LB,ME,MK,PA,PE,
PH,PS,RS,SACU,
SG,TN,TR,UA: 5,30
 
- - -   ellers:
.9906
- - - -   inneholdende jordbær, solbær, bringebær eller blandinger derav
8,34 GSP: 6,26 kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,KR,
LB,ME,MK,PA,PE,
PH,PS,RS,SACU,
SG,TN,TR,UA: 5,30
 
.9907
- - - -   av aprikos, mango, kiwi, fersken eller blandinger derav
0 kg
.9909
- - - -   ellers
8,34 GSP: 6,26 kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,KR,
LB,ME,MK,PA,PE,
PH,PS,RS,SACU,
SG,TN,TR,UA: 1,76
 

N 20.08

Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
-   nøtter, jordnøtter samt andre kjerner og frø, også innbyrdes blandede:
- -   jordnøtter:
.1110
- - -   peanøttsmør
6 % AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,GSP,
HK,IL,KR,LB,MA,
ME,MK,MX,PA,PE,
PH,PS,RS,SACU,
SG,TN,TR,UA: 0
 
- - -   ellers:
.1180
- - - -   til dyrefôr
1,74 BA,CA,CR,EFTA, kg
 
EØS,G+,GCC,GE,
HK,KR,LB,ME,PH,
SACU,UA: 1,69
IL,SG,TR: 1,67
CO,GSP,PE: 1,56
 
.1191
- - - -   ellers
2,4 % AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,GSP,
HK,IL,KR,LB,ME,
MX,PA,PE,PH,RS,
SACU,SG,TN,TR,
UA: 0
 
.1900
- -   andre, herunder blandinger
0 kg
.2000
-   ananas
0 kg
-  

sitrusfrukter:

.3010
- -   til dyrefôr
1,74 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,56
IL,MA,MK,TN,
TR: 1,44
G+: 1,22
BW,NA,SZ: 1,21
 
.3090
- -  

ellers

0 kg
.4000
-   pærer
0 kg
.5000
-   aprikoser
0 kg
.6000
-   kirsebær og moreller
8,34 CL,GE,MA,MK,TN, kg
 
TR: 7,14
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.7000
-   ferskener, herunder nektariner
0 kg
.8000
-  

jordbær

8,34 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 7,09
CL,MA,MK,TN,
TR: 6,74
G+: 5,42
 
-   ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under varenummer 20.08.1900:
- -   palmehjerter:
.9110
- - -   til dyrefôr
6,87 GSP: 6,18 kg
 
AL,BA,CA,CO,CR,
EFTA,EG,EØS,G+,
GCC,GE,HK,KR,ME,
PA,PE,PH,RS,
SACU,TN,UA: 4,67
IL,MA,MK,SG,
TR: 3,93
CL: 0
 
 
.9190
- - -   ellers
0 kg
.9300
- -  
tranebær og tyttebær (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)
34,92 KR: 31,43 kg
 
CO,GSP,PE: 29,68
SACU: 27,94
EU,G+: 0
 
- -   blandinger:
.9701
- - -   utelukkende bestående av produkter som hører under kapittel 8
1,00 GSP: 0,85 kg
 
AL,CA,CO,EFTA,
EU,G+,GE,KR,PE,
PH,RS,SACU,UA: 0
 
.9709
- - -   andre blandinger
34,92 GSP,UA: 29,68 kg
 
SACU: 27,94
G+,PH: 17,46
CO,PE: 0
 
- -  

annet:

.9901
- - -   epler
34,92 IL,MA,MK,TR: 34,28 kg
 
EFTA,EU: 5,75
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.9902
- - -   plommer
0 kg
.9903
- - -   mais, unntatt sukkermais (Zea mays var. saccharata)
34,92 AL,CA,CO,CR, kg
 
EFTA,EØS,G+,HK,
KR,ME,PE,RS,
SACU,SG: 12,00
 
.9909
- - -   ellers
34,92 KR: 31,43 kg
 
CO,GSP,PE: 29,68
CR,PA,PH,
SACU: 27,94
G+: 22,70
 

N

20.09

Frukt- og grønnsaksafter (herunder druemost), ugjærede og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff.

 
-   appelsinsaft:
.1100
- -  

fryst

0 kg
.1200
- -  

ikke fryst, med en Brix-verdi på høyst 20

0 kg
.1900
- -  

annen

0 kg
-   grapefruktsaft (herunder pompelmussaft):
.2100
- -   med en Brix-verdi på høyst 20
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg
-   ublandet saft av andre sitrusfrukter:
.3100
- -  

med en Brix-verdi på høyst 20

0 kg
.3900
- -  

ellers

0 kg
-   ananassaft:
.4100
- -  

med en Brix-verdi på høyst 20

0 kg
.4900
- -  

ellers

0 kg
.5000
-  

tomatsaft

0 kg
 
 
 
-   druesaft (herunder druemost):
.6100
- -   med en Brix-verdi på høyst 30
0 kg
 
 
 
.6900
- -   ellers
0 kg
 
 
 
-   eplesaft:
.7100
- -   med en Brix-verdi på høyst 20
27,20 JO,TN,TR: 26,70 kg
 
KR: 24,48
CO,CR,G+,GSP,PA,
PE,RS,SACU: 23,12
 
.7900
- -   ellers
27,20 JO,TN,TR: 26,70 kg

TKV 018

 
KR: 24,48
CR,G+,GSP,PA,
RS,SACU: 23,12
CO,PE: 0
 
-  

ublandet saft av andre frukter eller grønnsaker:

.8100
- -   tranebær- eller tyttebærsaft (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)
27,20 MA,TN,TR: 26,86 kg
 
KR: 24,48
CO,GSP,PE,RS,
SACU: 23,12
EU,G+: 0
 
- -  
ellers:
- - -   solbærsaft:
.8911
- - - -   tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
14,62 MA,TN,TR: 13,52 kg
 
SACU: 12,43
CO,CR,GSP,PA,
PE: 12,42
G+: 7,31
 
.8919
- - - -   ellers
14,62 MA,TN,TR: 14,02 kg
 
SACU: 12,43
CO,CR,GSP,PA,
PE: 12,42
G+: 7,31
 
- - -  
andre:
.8991
- - - -   bringebærsaft
27,20 MA,TN,TR: 26,86 kg
 
CO,GSP,PE,
SACU: 23,12
CR,EFTA,EU,G+,
GE,PA: 14,50
 
.8992
- - - -   jordbærsaft
27,20 MA,TN,TR: 26,86 kg
 
KR: 24,48
EFTA,EU,GE,
PH: 14,50
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.8993
- - - -  

kirsebærsaft

27,20 MA,TN,TR: 26,86 kg
 
GE: 20,00
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.8994
- - - -  

fersken- eller aprikossaft

27,20 MA,TN,TR: 26,86 kg
 
CO,CR,EFTA,EU,
G+,GE,GSP,PA,PE,
PH,SACU: 0
 
.8995
- - - -  
rips- eller stikkelsbærsaft
27,20 MA,TN,TR: 26,86 kg
 
KR: 24,48
CO,CR,GSP,PA,PE,
RS,SACU: 23,12
G+: 13,60
 
.8996
- - - -  

blåbærsaft

27,20 MA,TN,TR: 26,86 kg
 
KR: 24,48
CO,PE,RS: 23,12
EU,G+,GSP,PH,
SACU: 0
 
.8998
- - - -   andre
27,20 MA,TN,TR: 26,86 kg
 
KR: 24,48
CO,PE,RS: 23,12
G+,GSP,PH,SACU: 0
 
-  
saftblandinger:
.9001
- -   blandinger som ikke inneholder saft av bringebær, epler, rød og hvit rips eller solbær
27,20 EFTA,EU,IL,MA, kg
 
TR: 26,86
KR: 24,48
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.9009
- -   andre blandinger
27,20 EFTA,EU,IL,MA, kg
 
TR: 26,86
KR: 24,48
CO,CR,G+,GSP,PA,
PE,RS,SACU: 23,12