A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   1 6Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann


Noter
1. Dette kapittel omfatter ikke kjøtt, flesk, slakteavfall, fisk, kreps­dyr, bløt­dyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, til­beredt eller kon­ser­vert på de måter som nevnt i kapittel 2 eller 3 eller posisjon 05.04.
2. Tilberedte næringsmidler hører under dette kapittel forutsatt at de in­ne­holder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, flesk, slakte­avfall, blod, fisk, kreps­dyr, bløtdyr eller andre virvel­løse dyr som lever i vann, eller enhver bland­ing derav. Såfremt et produkt inneholder to eller flere av de ovennevnte pro­dukter, skal det føres under den posi­sjon i kapittel 16 som omfatter den eller de komponenter hvis vektandel er størst. Bestemmelsene gjelder ikke fylte produkter som hører under posi­sjon 19.02 eller produkter som hører under posisjonene 21.03 eller 21.04.
 
Varenummernoter
1. Med uttrykket “homogeniserte næringsmidler” i varenummer 16.02.1000 for­stås næringsmidler av fint homogenisert kjøtt, flesk, slakte­avfall eller blod, pakket for detaljsalg som ­mat for spedbarn og småbarn eller til dietetisk bruk, i be­holdere med netto innhold høyst 250 gram. Ved anvendelse av denne defi­ni­sjon skal det ses bort fra små mengder av slike bestanddeler som kan være tilsatt nærings­midlene som smaksstoff, konserveringsmiddel eller for andre formål. Nærings­midlene kan inneholde små mengder syn­lige biter av kjøtt, flesk eller slakte­avfall. Varenummer 16.02.1000 har prioritet fremfor alle andre varenumre under posisjon 16.02.
2. Fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, som er nevnt i varenumrene under posisjon 16.04 eller 16.05, er av de samme arter som nevnt i kapittel 3 med samme navn.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

16.01

 

 

N

.0000
  Pølser og liknende produkter av kjøtt, flesk, slakteavfall eller blod; tilberedte næringsmidler på basis av disse produkter
84,31 CO,G+,GSP, kg
 
PE: 75,87
SACU: 71,66
 

N 16.02

Annet tilberedt eller konservert kjøtt, flesk, slakte­avfall eller blod.

 
.1000
-   homogeniserte næringsmidler
22,90 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 20,61
 
-   av lever av alle slags dyr:
.2001
- -   av lever av gjess eller ender
12,5 % CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 11,2 %
UA: 7,2 %
EFTA,EU,G+: 0
 
.2009
- -   ellers
43,67 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 39,30
 
-   av fjærfe som hører under posisjon 01.05:
- -   av kalkuner:
.3101
- - -   kalkunrulade
64,08 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 57,67
 
.3109
- - -   ellers
64,08 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 57,67
 
.3200
- -  

av høns av arten Gallus domesticus

72,76 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 65,48
 
.3900
- -   annet
72,76 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 65,48
 
-   av svin:
.4100
- -   skinke og stykker derav
120,83 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 108,74
 
.4200
- -   bog og stykker derav
101,54 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 91,38
 
- -   annet, herunder blandinger:
.4910
- - -   "Bacon crisp"
25,62 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 23,05
 
.4990
- - -   ellers
96,34 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 86,70
 
-   av storfe:
.5001
- -   kjøttboller av vekt høyst 25 gram, diameter høyst 3 cm og inneholdende høyst 18 % fett
129,30 CO,G+,GSP, kg
 
PE: 116,37
SACU: 109,90
 
.5009
- -   ellers
129,30 CO,G+,GSP, kg
 
PE: 116,37
SACU: 109,90
 
.9000
-   annet, herunder produkter av blod av alle slags dyr
93,76 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 84,38
 

N 16.03

Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann.

 
.0010
-   hvalkjøttekstrakt
0 kg
-   ellers:
.0020
- -   av fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann
0 kg
- -   andre:
.0092
- - -   safter av hvalkjøtt
137,96 AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EU,EG,
EØS,FO,G+,GCC,
GE,GSP,HK,IL,JO,
KR,LB,MA,ME,MK,
MX,PA,PE,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 0
 
.0099
- - -   ellers
137,96 CO,G+,GSP,KR, kg
 
PE: 124,16
 

N 16.04

Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og kaviar­etterlikninger av fiskerogn.

 
-   fisk, hel eller i stykker, men ikke opphakket:
- -   laks:
.1101
- - -   gravet laks
0 kg
- - -   annen :
.1102
- - - -   i lufttett lukket emballasje
0 kg

D 25

.1109
- - - -   ellers
0 kg
- -   sild:
.1205
- - -   kryddersaltet
0 kg
.1206
- - -   eddikbehandlet
0 kg
.1208
- - -   ellers
0 kg
- -   sardiner, sardinella og brisling:
.1301
- - -   røykt, i olje eller tomat
0 kg
.1309
- - -   ellers
0 kg
.1400
- -  

størje (tunfisk), bukstripet pelamide og pelamide (Sarda spp.)

0 kg
.1500
- -   makrell
0 kg
.1600
- -   ansjos
0 kg
.1700
- -  
ål
0 kg
.1800
- -  

haifinner

0 kg
- -  

ellers:

- - -   fryst:
.1902
- - - -   panert torsk
0 kg
.1903
- - - -   panert sei
0 kg
.1905
- - - -   ellers
0 kg
.1909
- - -   annen
0 kg
-   annen tilberedt eller konservert fisk:
- -   fryst:
.2001
- - -   fiskeboller, fiskekaker, fiskepudding
0 kg
.2002
- - -   produkter av surimi
0 kg
.2004
- - -   andre produkter
0 kg
- -   ellers:
.2005
- - -   fiskeboller, fiskekaker, fiskepudding
0 kg
.2006
- - -   sukkersaltet rogn
0 kg
.2007
- - -   annen rogn (unntatt kaviar og kaviaretterlikninger)
0 kg
.2008
- - -   torskelever i lufttett lukket emballasje
0 kg

D 25

.2009
- - -   andre produkter
0 kg
-   kaviar og kaviaretterlikninger:
.3100
- -   kaviar
0 kg
.3200
- -   kaviaretterlikninger
0 kg

N 16.05

Krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, tilberedte eller konserverte.

 
.1000
-   krabber
0 kg
-   reker:
- -  
ikke i lufttett lukket emballasje:

D 25

- - -  

kokte, pillede, fryste, men ikke videre bearbeidd:

.2111
- - - -   i pakninger med innhold over 2 kg
0 kg
.2112
- - - -   i pakninger med innhold høyst 2 kg
0 kg
.2120
- - -  

pillede, i lake, unntatt de som hører under posisjon 03.06

0 kg
.2190
- - -   ellers
0 kg
- -  
ellers:
.2901
- - -  
pillede, i lake, unntatt de som hører under posisjon 03.06
0 kg
.2909
- - -  
ellers
0 kg
.3000
-   hummer
0 kg
.4000
-   andre krepsdyr
0 kg
-  
bløtdyr:
.5100
- -  
østers
0 kg
.5200
- -  
kamskjell, herunder harpeskjell og haneskjell
0 kg
.5300
- -   blåskjell
0 kg
.5400
- -  
tiarmet blekksprut, herunder akkar
0 kg
.5500
- -  
åttearmet blekksprut
0 kg
.5600
- -  
sandskjell, hjerteskjell og arkskjell
0 kg
.5700
- -  
øresnegler ("abalone")
0 kg
.5800
- -  
snegler, andre enn sjøsnegler
0 kg
.5900
- -   ellers
0 kg
-   andre virvelløse dyr som lever i vann:
.6100
- -  
sjøpølser
0 kg
.6200
- -  
kråkeboller (sjøpinnsvin)
0 kg
.6300
- -  
maneter
0 kg
.6900
- -  
ellers
0 kg