A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   9 1Ur og Urdeler


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. urglass eller lodder (klassifiseres etter materialets beskaff­en­het);
  b. urkjeder (posisjon 71.13 eller 71.17, etter sin beskaffenhet);
  c. deler til alminnelig bruk som definert i note 2 til avsnitt XV, av ued­elt metall (avsnitt XV), eller liknende varer av plast (kapittel 39) eller av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall (vanligvis posisjon 71.15); urfjærer skal imidlertid klassifiseres som ur­deler (posisjon 91.14);
  d. kuler til kulelagre (posisjon 73.26 eller 84.82, etter sin beskaffen­het);
  e. varer som hører under posisjon 84.12 konstruert for å virke uten hem­verk (echappement);
  f. kulelagre (posisjon 84.82);
  g. varer som hører under kapittel 85, ennå ikke sammen­satte og heller ikke sammensatt med andre deler slik at de danner urverk eller varer som kan brukes ute­lukkende eller hovedsakelig som deler til slike ur­verk (kapittel 85).
2. Posisjon 91.01 omfatter bare ur med kasse helt av edelt metall eller av me­tall plettert med edelt metall eller av de samme materialer i forbind­else med natur- eller kulturperler eller edle eller halvedle steiner (na­turlige, syn­tet­iske eller rekonstruerte) som hører under posisjon 71.01 til 71.04. Ur med kasse av uedelt metall innlagt med edelt metall hører under posisjon 91.02.
3. Med "lommeurverk" menes i dette kapittel innretninger som er regulert av balansehjul og spiralfjær, kvartskrystall eller av et annet system som kan fastsette tidsintervaller, og med en tidsanviser eller et system der en mek­an­isk tidsanviser kan innebygges. Slike lommeurverk kan ha en tykkelse på høyst 12 mm og en bredde, lengde eller diameter på høyst 50 mm.
4. Med de unntak som er nevnt i note 1, skal urverk og andre deler som kan brukes både i ur og andre varer (f.eks. presisjons­instrumenter), klassifiseres under dette kapittel.
 
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

91.01

Armbåndsur, lommeur og liknende ur, herunder stoppeur, med kasse av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall.

 
-   armbåndsur, elektriske, også med stoppeurfunksjon:
.1100
- -   med utelukkende mekanisk tidsanviser
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
-   andre armbåndsur, også med stoppeurfunksjon:
.2100
- -   med automatisk opptrekk
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
-   ellers:
.9100
- -   elektriske
0 kg,stk
.9900
- -   andre
0 kg,stk

91.02

Armbåndsur, lommeur og liknende ur, herunder stoppeur, unntatt de som hører under posisjon 91.01.

 
-   armbåndsur, elektriske, også med stoppeurfunksjon:
.1100
- -   med utelukkende mekanisk tidsanviser
0 kg,stk
.1200
- -   med utelukkende opto-elektronisk tidsanviser
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
-   andre armbåndsur, også med stoppeurfunksjon:
.2100
- -   med automatisk opptrekk
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
-   ellers:
.9100
- -   elektriske
0 kg,stk
.9900
- -   andre
0 kg,stk

91.03

Andre ur med lommeurverk, unntatt ur som hører under posisjon 91.04.

 
.1000
-   elektriske
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

91.04

 

 
.0000
  Ur til instrumentbord og liknende ur for kjøretøyer, luftfartøyer, romfartøyer eller båter.
0 kg,stk

91.05

Andre ur.

 
-   vekkerur:
.1100
- -   elektriske
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
-   veggur:
.2100
- -   elektriske
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
-   ellers:
.9100
- -   elektriske
0 kg,stk
.9900
- -   andre
0 kg,stk

91.06

Apparater for regulering, måling eller kontroll av tid, forsynt med urverk eller synkronmotor (f.eks. tids­stemplingsur, tidskontrollur).

 
.1000
-   tidsstemplingsur; tidskontrollur
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

91.07

 

 
.0000
  Tidsstrømbrytere med urverk eller synkronmotor.
0 kg,stk

91.08

Komplette og sammensatte lommeurverk.

 
-   elektriske:
.1100
- -   med utelukkende mekanisk tidsanviser eller med en innretning der en mekanisk tidsanviser kan innebygges
0 kg,stk
.1200
- -   med utelukkende opto-elektronisk tidsanviser
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
.2000
-   med automatisk opptrekk
0 kg,stk
.9000
-   ellers
0 kg,stk

91.09

Andre komplette og sammensatte urverk.

 
.1000
-   elektriske
0 kg,stk
.9000
-   ellers
0 kg,stk

91.10

Komplette urverk, usammensatte eller delvis sammen­satte (urverksett); ukomplette urverk, sammen­satte; råurverk.

 
-   lommeurverk:
.1100
- -   komplette urverk, usammensatte eller delvis sammensatte (urverksett)
0 kg,stk
.1200
- -   ukomplette urverk, sammensatte
0 kg,stk
.1900
- -   råurverk
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

91.11

Urkasser og deler dertil.

 
.1000
-   kasser av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall
0 kg,stk
.2000
-   kasser av uedelt metall, også forgylt eller forsølvet
0 kg,stk
.8000
-   andre kasser
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

91.12

Andre urkasser og liknende kasser til andre varer som hører under dette kapittel, samt deler dertil.

 
.2000
-   kasser
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

91.13

Urarmbånd og deler dertil.

 
-   av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall:
.1010
- -   av sølv, også plettert med gull eller platina
0 kg,g
.1020
- -   av gull, også plettert med platina
0 kg,g
.1030
- -   av metall plettert med edelt metall
0 kg
.2000
-   av uedelt metall, også forgylt eller forsølvet
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

91.14

Andre urdeler.

 
.1000
-   fjærer, herunder spiralfjærer
0 kg
.3000
-   urskiver
0 kg
.4000
-   bunnplater og klober.
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg