A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   3 2Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og deres derivater; farger, pigmenter og andre fargestoffer; malinger og lakker; kitt og andre fyllings- og tetningsmidler; trykkfarger, blekk og tusj


Noter

1.Dette kapittel omfatter ikke:
 a.isolerte, kjemisk definerte grunnstoffer eller forbindelser (unntatt de som hører under posisjon 32.03 eller 32.04, uor­ganiske produkter av det slag som brukes som lumino­forer (posisjon 32.06), glass frem­stilt av smel­tet kisel eller smeltet kvarts i de former som er om­handlet under posisjon 32.07, og også fargestoffer i former eller pak­ninger for detaljsalg, og som hører under posisjon 32.12);
 b.tannater eller andre tanninderivater av produkter som hører under po­si­sjon­ene 29.36 - 29.39, 29.41 eller 35.01 - 35.04;
 c.mastiks av asfalt eller annen bituminøs mastiks (posisjon 27.15).
2.Posisjon 32.04 omfatter også blandinger av stabiliserte dia­zonium­salter og kop­lingskomponenter for fremstilling av azo­farge­stoffer.
3.Posisjonene 32.03, 32.04, 32.05 og 32.06 omfatter også preparater på basis av fargestoffer (herunder, for så vidt angår posisjon 32.06, far­ge­pigmenter som hører under posisjon 25.30 eller kapittel 28, samt flak og pulver av me­tall), av det slag som brukes til farging av ethvert ma­teriale eller som be­standdeler ved fremstilling av fargemidler. Posi­sjonene omfatter imidlertid ikke pigmenter dispergerte i ikke-vandige media, i flytende form eller pasta­form, av det slag som brukes til frem­stilling av malinger, herunder lakk­mal­inger (posisjon 32.12), eller til andre preparater som hører under posisjon 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 eller 32.15.
4.Posisjon 32.08 omfatter oppløsninger (unntatt kollodium) som består av et­hvert produkt nevnt under posisjonene 39.01 - 39.13 i flyktige, organ­iske opp­løsningsmidler, når oppløsningsmidlet utgjør mer enn 50 vekt­pro­sent av opp­løsningen.
5.Betegnelsen “fargestoffer” i dette kapittel omfatter ikke pro­dukter av det slag som brukes som ekstendere (fyllstoffer) i olje­malinger, selv om de også kan brukes som pigmenter i limmalinger.
6.Betegnelsen “pregefolier” (“stamping foils”) i posisjon 32.12 omfatter bare tynne ark av det slag som brukes til trykking av f.eks. bokomslag eller hatte­bånd, og som består av:
 a.metallpulver (herunder pulver av edelt metall) eller pigment agglo­merert med lim, gelatin eller annet bindemiddel;
 b.metall (herunder edelt metall) eller pigment på et under­lag av et­hvert materiale.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

32.01

Garvestoffekstrakter av vegetabilsk opprinnelse; tanniner og deres salter, etere, estere og andre derivater.

 
.1000
-   quebrachoekstrakt
0 kg
.2000
-   mimosaekstrakt
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

32.02

Syntetiske, organiske garvestoffer; uorganiske garve­stoffer; tilberedte garvestoffer, også med inn­hold av naturlige garvestoffer; enzymholdige preparater for forgarving.

 
.1000
-   syntetiske, organiske garvestoffer
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

32.03

 

 
.0000
  Fargestoffer av vegetabilsk eller animalsk opp­rinnelse (herunder fargeekstrakter, men ikke ani­malsk kull), også kjemisk definerte; preparater som nevnt i note 3 til dette kapittel, på basis av farge­stoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse
0 kg

32.04

Syntetiske, organiske fargestoffer, også kjemisk definerte; preparater som nevnt i note 3 til dette kapittel, på basis av syntetiske, organiske farge­stoffer; syntetiske, organiske produkter av det slag som brukes som fluore­scerende hvite­midler eller som lumino­forer, også kjemisk definerte.

 
-   syntetiske, organiske fargestoffer og preparater som nevnt i note 3 til dette kapittel, på basis av slike farge­stoffer:
.1100
- -   dispersjonsfargestoffer samt preparater på basis av slike fargestoffer
0 kg
.1200
- -   syrefargestoffer, også metalliserte, samt preparater på basis av slike fargestoffer; beisfargestoffer samt preparater på basis av slike fargestoffer
0 kg
.1300
- -   basiske fargestoffer samt preparater på basis av slike fargestoffer
0 kg
.1400
- -   direktfargestoffer samt preparater på basis av slike fargestoffer
0 kg
.1500
- -   kypefargestoffer (herunder de som i foreliggende tilstand er brukbare som pigmenter) samt preparater på basis av slike fargestoffer
0 kg
.1600
- -   reaktivfargestoffer samt preparater på basis av slike fargestoffer
0 kg
.1700
- -   pigmenter samt preparater på basis av pigmenter
0 kg
.1900
- -   andre, herunder blandinger av to eller flere fargestoffer som hører under varenumrene 32.04.1100 - 32.04.1900
0 kg
.2000
-   syntetiske, organiske produkter av det slag som brukes som fluorescerende hvitemidler
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

32.05

 

 
.0000
  Substratpigmenter; preparater som nevnt i note 3 til dette kapittel, på basis av substratpigmenter
0 kg

32.06

Andre fargestoffer; preparater som nevnt i note 3 til dette kapittel, unntatt de som hører under posisjon 32.03, 32.04 eller 32.05; uorganiske produkter av det slag som brukes som luminoforer, også kjemisk definerte.

 
-   pigmenter og preparater på basis av titandioksid:
.1100
- -   med et innhold av titandioksid på minst 80 vekt­prosent, beregnet av tørrstoffet
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.2000
-   pigmenter og preparater på basis av kromforbindelser
0 kg
-   andre fargestoffer og preparater:
.4100
- -   ultramarin og preparater på basis av ultramarin
0 kg
.4200
- -   litopon og andre pigmenter og preparater på basis av sinksulfid
0 kg
.4900
- -   ellers
0 kg
.5000
-   uorganiske produkter av det slag som brukes som luminoforer
0 kg

32.07

Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte farger, smeltbare emaljer og glasurer, engober, flytende lusterfarger og liknende preparater av det slag som brukes i keramikk-, emalje- eller glassindustrien; fritte og annet glass, i form av pulver, granulater eller flak.

 
.1000
-   tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler, tilberedte farger og liknende preparater
0 kg
.2000
-   smeltbare emaljer og glasurer, engober og liknende preparater
0 kg
.3000
-   flytende lusterfarger og liknende preparater
0 kg
.4000
-   fritte og annet glass, i form av pulver, granulater eller flak
0 kg

32.08

Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske polymerer eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte eller oppløste i ikke-vandig medium; oppløsninger som nevnt i note 4 til dette kapittel.

 
-   på basis av polyestere :
.1001
- -   med innhold av trikloreten (TRI) eller tetrakloreten (PER)
0 kg
.1009
- -   ellers
0 kg
-   på basis av akryl- eller vinylpolymerer :
.2001
- -   med innhold av trikloreten (TRI) eller tetrakloreten (PER)
0 kg
.2009
- -   ellers
0 kg
-   andre :
.9001
- -   med innhold av trikloreten (TRI) eller tetrakloreten (PER)
0 kg
.9009
- -   ellers
0 kg

32.09

Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske polymerer eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte eller oppløste i vandig medium.

 
.1000
-   på basis av akryl- eller vinylpolymerer
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

32.10

 

 
.0000
  Andre malinger og lakker (herunder lakkmalinger og limmalinger); tilberedte vannpigmentfarger av det slag som brukes til farging av lær
0 kg

32.11

 

 
.0000
  Tilberedte sikkativer
0 kg

32.12

Pigmenter (herunder pulver og flak av metall) dispergerte i ikke-vandige media, i flytende form eller pastaform, av det slag som brukes til fremstilling av malinger (herunder lakkmalinger); pregefolier ("stamping foils"); fargestoffer i former eller pakninger for detaljsalg.

 
.1000
-   pregefolier ("stamping foils")
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   aluminiumspasta
0 kg
- -   ellers:
.9091
- - -   fargestoffer i former eller pakninger for detaljsalg
0 kg
.9099
- - -   andre
0 kg

32.13

Kunstnerfarger, farger til bruk i undervisningen, plakatfarger, brekkfarger, farger til hobbybruk og liknende, i form av tabletter, på tuber, krukker, flasker, glass eller liknende former eller pakninger.

 
.1000
-   farger i sett
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

32.14

Kitt, podevoks, harpikssement og andre fyllings- og tetningsmidler; sparkelmasse; ikke-ildfaste pro­duk­t­er til bruk som overflatebelegg på fasader, inner­vegger, golv, tak eller liknende.

 
-   kitt, podevoks, harpikssement og andre fyllings- og tetningsmidler; sparkelmasse:
.1001
- -   kitt
0 kg
- -   andre fyllings- og tetningsmidler :
.1003
- - -   med innhold av trikloreten (TRI) eller tetrakloreten (PER)
0 kg
.1004
- - -   ellers
0 kg
.1006
- -   sparkelmasse
0 kg
.9000
-   ellers (ikke-ildfaste produkter til bruk som over­flate­belegg på fasader, innervegger, golv, tak eller liknende)
0 kg

32.15

Trykkfarger, tusj, blekk og liknende, også konsentrerte eller i fast form.

 
-   trykkfarger:
.1100
- -   svarte
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg